Begin oktober laboratorium voor schelpdieronderzoek in Yerseke 0\ Kleine hoeveelheid broom ontsnapt bij Broom Ondernemingsraad Total Frankrijk wil behoud werkgelegenheid Vlissingen-Oost PZC/p „Ministerie wacht op gegevens van TSM'9 GASONTPLOFFING VERWOEST SCHUUR EN RUITEN IN GOES eKKer almanak lommei ^Pinoccfuo OPENBARE VEILING BIJ OPBOO IN DE SCHOUWBURG Gebruiker gewond; schade ruim f 40.000 Vrouw overlijdt na botsing op eiland Tholen VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1978 provincie DEFINITIEVE VESTIGINGSPLAATS NIET BEPAALD IAdvertentie PROGRAMMA VOOR ONDERZOEK STAAT NOG NIET VAST YERSEKE - In het begin van oktober zal op het industrieter rein in Yerseke een tijdelijk la boratorium voor schelpdieronderzoek worden ingericht. Dat deelde een woordvoerder van het minis terie van landbouw en visserij donderdag desgevraagd mee. In dit laboratorium zal onder zoek worden verricht, dat tot nu toe wordt gedaan in het mosselproefstation 't Horntje op Texel. Dat proefstation wordt geleidelijk afgebouwd. Het mosselproefstation is in middels al niet meer in beheer van het Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO). In het voorlopie laboratorium in Yerse ke zullen in de komende maanden zes mensen hun werkzaamheden beginnen. Het is de bedoeling, dat op langere ter mijn een definitief laboratorium voor schelpdieronderzoek in Zeeland wordt gevestigd. Deskundigen van het minis terie van landbouw en visserij voeren daartoe een studie uit. waarbij naar ver schillende vestigingsplaatsen wordt gekeken. Daarbij wordt ook gedacht BREDERE TAAK VOOR REGIONAAL ORGAAN ZEEUWS LEERLINGENWEZEN VLISSINGEN - De stichting regionaal orgaan voor het leerlingwezen in Zee land signaleert, dat in het afgelopen jaar een verbreding van haar taak heeft plaatsgevonden. In het jaarverslag over 1977 wordt gesteld, dat het moge lijk is gebleken in samenwerking met de scholen en instituten, die vorming of onderwijs voor werkende jongeren verzorgen, vorm te geven aan een ge zamenlijke aanpak van dit werk. De stichting stelt in haar jaarverslag, dat zij de opleidingen, zoals die zijn be doeld in de wet op het leerlingwezen, blijft bevorderen, maar dat daarnaast wordt gestreefd naar samenwerking op een breder terrein. „Ook in de zeker na bije, toekomst verwachten wij, dat ons orgaan een belangrijk aandeel bij het bevorderen van goede educatieve voor zieningen voor werkende jongeren kan leveren", schrijft het bestuur in een voorwoord bij het jaarverslag. De stichting meent, dat een discussie over de positie van de regionale organen van het leerlingwezen positief kan zijn. Daarbij tekent zij aan: „Zolang nog geen 'concreet uitzicht bestaat op vervang ende, betere organen op het terrein van ons werk, weigeren wij echter op voor hand te onderschrijven, dat de regionale organen als zelstandige organisatie zullen moeten worden opgeheven". Advertentie WOLF GAZON VERNIEUWING in 6 weken een prachtig groen en sterk gazon en let wel: zonder spitten! dat moet u zien, kom daarom a.s. zaterdag naar onze werkshow van 10.00-17.00 uur. bloemsr. en tuincentrum Langevielesingel 34 - Middelburg tel 01180-25253 ZEEUWSE Piraterij De jaarlyicse oraaene m Vlissingen is gisteren zonnig en met een gezel lige drukte van start qegaan, maar er was- wat ons betreft toch duidelijk sprake van wanklanken. Het gebeuren staat - zoals deze krant de afgelopen dagen niet heeft afgela ten te melden - in het teken van het piraten-wezen. Daarom keken wij wat verbaasd op, toen wij gistermorgen bij het betre den van de redactieburelen - in het midden van het gewoel derhalve - werden getroffen door aangenaam in de oren klinkende muziekjes in een veelal ontspannen ritme. En wij hadden gerekend op rauwe, opzwepende klanken uit de luidsprekers, xvaardoor de sfeer van piraterij sterk verhoogd zou zijn ge worden. Maar nee hoor - uitsluitend, milde, slome muziekjes. Wij liebben wel een vermoeden hoe dat komt. Die bandjes met de piratenmuziekjes zijn natuurlijk voortijdig gekaapt. aan een gebied aan de noordkant van de men. Een woordvoerder van het minis- Nieuw Noord-Bevelandpolder in de ge- terie van landbouw en visserij: ..We zoe- meente Wissenkerke. Zeker is het echter ken naar een pl aats, waar we eenvoudig niet. dat het proefstation daar zal ko- kunnen beschikken over forse hoeveel- Advertentie) rtjoenma&ejrtj djipper Oudemarkt 24, Vlissingen telefoon 01184-13858 Gespecialiseerd in SCHOENEN heden zeewater. Een eerste vereiste is. dat dat zuiver is. Daarom wordt geke ken naar de lozingspunten, die in de omgeving zijn en er wordt een aantal andere elementen bezien. Aan de noordkant van Noord-Beveland zijn ze ker mogelijkheden, maar het kan ook zyn. dat we bij Yerseke een geschikte plaats vinden. De beslissing hoeft niet direct te vallen. We zijn in een stadium, dat een onderzoekprogramma moet worden opgesteld. Pas als is bepaald welke onderzoekingen uitgevoerd moe ten worden, is het nodig te gaan toewer ken naar de inrichting Van een proefsta tion. Dat zal grootschaliger worden, dat het provisorium. dat in oktober in Yerseke wordt ingericht". ramma zal het bedrijfsleven ruime in spraak krygen Bij de vaststelling van de definitieve plaats voor het proefstation zal ook een rol kunnen spelen of een combinatie van werken mogelijk is. De woordvoerder van het ministerie van landbouw en vis serij wees erop, dat zowel in de gemeen te Reimerswaal als aan de noordkant van Noord-Beveland werken aan de dij ken worden uitgevoerd. „Mogelijkzal de bouw van het proefstation worden inge past. Maar primair is de waterkwali teit". MIDDELBURG dinsdag 29 augustus aanvang 14.00 uur Kijkdagen: maandag 28 augustus vanaf 15.00 uur dinsdagmorgen 29 augustus van 10.00 tot 11.30 uur. Collectie munten, oude tegels, goud en zilverwerk. Meubilair: Eikenhouten kabinet, palissander tweedeurskast, ma honie kabinet, dekenkisten, tafels, stoelen, serie tinnen maten zeldzame serie koperen gewichten. Oude pistolen, sabels, antieke bakkersklok, canapé, Voltaire stoel etc. etc. De ingebrachte te veilen goederen komen uit inboedels te Middel burg, Oost-Kapelle, Cadzand, Hoogeveen, Amsterdam etc. Notaris P. Krepel Veilingmeester A. I. Verhage Inlichtingen: 01171-1463 - 01180-27639. Inspraak Het RIVO gaat er voorshands van uit. dat- nu de Oosterschelde wordt afgeslo ten met een stormvloedkering aanleg van kunstmatige verwaterplaatsen niet nodig zal zyn. Daarmee vervalt het be lang van het onderzoek naar die kunst matige verwatering, een onderzoek, dat in 't Homtje werd verricht. Bij de bepa ling van het nieuwe onderzoekprog- DOOR EEN STORING IN BROOMDAMPINSTALLA TIE BEDRIJF NAM ONMIDDELLIJK MAATREGELEN TERNEUZEN - Door een storing in een broomdampinstallaties is woensdag middag bij Broomchemie in Temeuzen een geringe hoeveelheid van het giftige Broom ontsnapt. Er had zich. zo bleek uit een onderzoek, een hoeveelheid ge condenseerd broom in een leiding ver zameld, waarna de uitstoot plaats vond. Broomchemie nam direct maat regelen. Directeur W. C.W. Baars: „Door het aanbrengen van een kleine wijziging aan de installatie kunnen we dit soort gebeurtenissen in de toekomst voorko men." Overigens ging het, daarover wa ren de verschillende instanties die zich donderdag met de zaak bemoeiden het eens, om de uitstoot van een geringe hoeveelheid broom (geschat wordt at ruim één kilo vrijkwam). Omwonenden, die sedert 27 april toen een grote broomwolk uit de fabriek ontsnapte, ex tra op hun hoede zijn, hadden dit keer nietss waargenomen. Directeur Baars: „We hebben geen enkele klacht gehad. Vermoedelijk is het spul niet eens bui ten het fabrieksterrein terecht geko men." Medewerkers van provinciale wa terstaat en van de gemeentelijke mi lieudienst hielden zich donderdag met de zaak btzig. Het onderzoek leverde weinig tastbaars op. Een woordvoerder van de gemeente: „Het gaat dit keer, gelukkig, om een storm in een glas wa ter." De ontsnapping van het 'broomwolkje' was voor het 'Milieu Actiecentrum Ne derland' en de vereniging "Voorkomen is beter" aanleiding het beleid van gedepu teerde staten te bekritiseren. Woordvoerder A. an der Veeke: „Gede puteerde staten hebben nog steeds geen beslissing genomen over eventueel te gen de fabriek te nemen maatregelen. Direct na het gebeurde van eind april hadden g.s. met het bedrijf al stil moe ten leggen. Dat heeft men niet gedaan. Maanden achtereen heeft men de be slissing voor zich uitgeschoven. Het is toch onbegrijpeleijk dat dit zomaar kan gebeuren. En dat. terwijl allerlei instanties, allerlei inspecties zich al tijden lang met Broomchemie bezig houden..." De heer G. J. Beijen, inspecteur van de milieu-inspectie Zeeland, deelde desge vraagd mee dat ook zijn afdeling nog bezig met het onderzoek naar de toe dracht van de broom-uitstoot. Hij ver wachtte dat het onderzoek in de loop van vandaag, vrydag zal kunnen wor den afgerond. VAN AARDENNE OVER STEUN: Door lekke slang aan een gasfles GOES - Een gasontploffing heeft don derdagmorgen de schuur achter een woonhuis in de M. D. de Grootstraat te Goes-oost volledig vernield. Van negen omringende woonhuizen werden vele ruiten door de kracht van de ontplof fing versplinterd. De bewoner van het huis, D. M., moest met brandwonden aan het gezicht en handen worden overgebracht naar het streekzieken huis Bevelanden-noord in Goes. De schade wordt geraamd op tenminste 40.000. M. is verzekerd. De ontploffing is veroorzaakt door een lekke slang die was aangesloten op een' butagasfles (inhoud 25 liter). Op de slag was weer een brander aangesloten. Uit het onderzoek van de recherche van de Goese gemeentepolitie is gebleken dat de kraan van de brander dicht was en dat de kraan van de gasfles nog open stond. Op zichzelf hoeftdat geen bezwa ren op te leveren, ware het niet dat in de slang tussen fles en brander een lekje ontstond. Als gevolg van de lekkage heeft de schuur zich in de nacht van woensdag op donderdag gevuld met een ontplof baar mengsel. Toen M. 's morgens de schuur wilde betreden en het electrische licht aandeed, kwam het gasmengsel door vonkvorming tot ontploffing. De kracht van de ontploffing was enorm. Het schuurtje werd volledig uit elkaar geslagen. Het vrijwel complete dak werd enkele tuinen verder aangetroffen. Verschillende voorwerpen uit de schuur vlogen over de daken van de woonhui zen en kwamen in de De Grootstraat terecht. De omgeving was bezaaid met glasscherven. Ook aan de voorzijde van de huizen sneuvelden ruiten. Volgens de Goese recherchegroep is M. er won derbaarlijk goed van af gekomen. Het feit dat hij in de deuropening van de schuur stond en vermoedelijk door de luchtdruk werd weggeblazen, heeft zijn redding betekend. Lichte paniek De ontploffing veroorzaakte in de buurt aanvankelijk lichte paniek. Mensen renden de straat op, sommigen nog in nachtkleding. Een buurtbewoner, die veronderstelde dat zijn centrale ver warmingsketel de lucht was ingevlogen waarschuwde de brandweer. Die rukte met twee een heden uit. De vrijwillige brandweerlieden hoefden echter niet in actie te komen voor bluswerkzaamhe den, omdat de ontploffing geen brand veroorzaakte. Wel werkte de brandweer met de recherche mee aan het onder zoek naar de toedracht. M.. leraar handenarbeid aan een school voor beroepsonderwijs, gebruikte de schuur onder meer voor hobby-werk zaamheden. Mede daarom was de gas fles met brander aanwezig. Korte tijd na de ontploffing werd begonnen aan het opruimen van de puinhopen en het ver zamelen van de weggeslingerde voor werpen. De gevolgen van de gasontploffing in een schuur aan de M. D. de Grootstraat in goes-oost. De kracht van de ontplof fing vernielde volledig de stenen muren. TERNEUZEN - „We wachten op nieuwe gegevens van de 'Temcuzense Scheepsbouw Maatschappij'. Het be drijf heeft gezegd, dat het kon aanto nen, dat het binnen afzienbare tijd ren dabel kon draaien. Om dat materiaal zal het gaan'.'. Dit zei donderdag minister van econo mische zaken drs. G. V. M. van Aarden- ne over eventuele financiële steun van zijn ministerie aan de noodlijdend' werf van de 'Temeuzense Scheepsbouw Maatschappij". Zoals bekend, wees Den Haag een eerste verzoek om een lening of garantie van circa 2 miljoen gulden af. De minister: „Motieven waren, dat naar ons oordeel niet kon worden aange toond dat er uitzicht was op herstel van de rentabiliteit en verder de werkgele- genheidssistuatie in Zeeuwsch-Vlaan deren. Steun aan individuele bedrijven is mijns inziens uitsluitend aan- Samenwerking tussen machinefabriek Breda en De Hoop f Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - De BV machinefabriek Breda en De Hoop Lroenpol Industrie Rotterdam BV hebben overeenstem ming bereikt over integratie van hun activiteiten op het gebied van verpak kingsmachines. Het akkoord bestaat uit een overdracht van deze activiteit van De IIoop (onderdeel van de groep technische installaties van de SHV) aan machinefabriek Breda (een werk maatschappij van Rijn-Schelde-Ver- olme). De nieuwe situatie gaat op 1 sep tember 1978 in. Het merendeel van de medewerkers van De Hoop zal bij Breda in dienst treden. Voor degenen die niet worden overge plaatst, wordt het overleg voortgezet. De vakverenigingen zijn hierin gekend. Door de integratie is de machinefabriek Breda in staat een compleet leveringsp rogramma voor de verzend- en trans- portverpakkingsmarkt te voeren. De hierbij toegepaste handelsnaam luidt Breda-De Hoop Packaging. vaardbaar, wanneer kan worden aange toond dat er binnen redelijke termijn rendabel kan worden gewerkt. Wat die 'redelijke termijn' is, hangt nauw samen met de werkgelegenheidssituatie in een bepaald gebied. Zuid-Limburg - om eens een voorbeeld te geven - staat er anders voor dan Zeeuwseh-Vlaande- Een woordvoerder van de werf deelde mee, dat de TSM mogelijk al volgende week nieuwe gegevens naar economi sche zaken zal turen. STEUN VOOR PERSONEEL VLISSINGSE BEDRIJF SCHERPENISSt - Bij een frontale bot sing tussen twee personenwagens op de Poortvlietsedijk op het eiland Tholen, is de dertigjarige mevrouw Noorddij- ke-Van Ast uit Scherpenisse don derdagavond om zeven uur omhet le ven gekomen. De auto waarin zij als passagiere meereed werd aangereden door de auto van een man die, ver moedelijk onder de invloed van alco hol, op de linkerweghelft reed. Bij het ongeluk, ter hoogte van de Lan- geweg, raakten de echtgenoot en de kinderen van mevrouw Noorddijke ge wond. De heer Noorddijke, bestuurder van de wagen, brak zijn arm, zijn ze venjarige dochter een bovenbeen. De zevenjarige Peter Noorddijke liep een lichte hersenschudding op. Zij werden per ambulance naar het Lievensberge- ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Daar ging ook de 28-jarige A. M. M uit Sint-Maartensdijk, de vermoedelijke veroorzaker van het ongeluk, met in wendig letsel heen. Belg gewond bij ongeval Dow-terrein TERNEUZEN - Donderdagochtend is bij een ongeval op het terrein van Dow Chemical in Temeuzen een 27-jange Belg zwaar gewond geraakt. Als werk nemer van de firma Booy (een schoon maak- en montagebedrijf) hanteerde Chr. van B. uit Antwerpen een hoge drukspult (250 atmosfeer). Toen Van B struikelde richtte de waterstraal zich op zyn bovenlichaam. Van B. liep verwon dingen op in het gezicht en aan de borst Hij werd per ambulance overgebracht naar het Julianaziekenhuis. Advertentie VLISSINGEN-De gekozen leden van de centrale ondernemingsraad van het moederbedrijf van Total in Frankrijk - CTF in Parijs - hebben er bij de centrale directie op aangedrongen „alles in het werk te stellen" om de vestiging van Total in Vlissingen-Oost voor het be drijf te behouden. Zij ondersteunen in dit opzicht de verlangens van de on dernemingsraad van de Vlissingse raf finaderij. Zoals eerder gemeld is Total betrokken bij de onderhandelingen met verschillende andere raffinade rijen - onder meer Shell en met afne mers en autoriteiten over de de even tuele gevolgen, die voor het bedrijf in Vlissingen-Oost dreigen door de over capaciteit in deproduktie, waarmee de Nederlandse raffinaderijen te maken hebben. Van de kant van de vakbonden toonde men zich ingenomen met de steun, die van de centrale ondernemingsraad in Frankrijk voor de Vlissingse vestiging is gekregen. „Ik vind dat internationaal gezien een goede ontwikkeling, dat het personeel van het Franse moederbedrijf zich de problemen in Vlissingen-Oost aantrekt", zo zei de heer R. Jacobs, dis trictsbestuurder van de Unie BHLP voor Zeeland desgevraagd in een reac tie. Hij wees er daarbij op dat die inter nationale solidariteit tussen Duitsland en Nederland er niet was, toen zich bij Hoechst recentelijk problemen voorde den over de vraag waar de produktie zou moeten worden uitgebouwd, in Vlissin gen-Oost of in Duitsland. De heer Jacobs wees erop, dat het grote probleem bij Total in Vlissingen-Oost is, dat men „niet kostendekkend kan wer ken." ..Total zit met een prijs, die in feite iets te hoog ligt voor de chemie, een be drijftak, die momenteel in de slechte hoek zit Om kostendekkend te kunnen werken, zou men tien tot vijftien pro cent meer moeten vragen." Tegen die achtergrond zijn onderhandelingen gaande met afnemers. Als de produktie- capaciteit van Total zou worden over geheveld naar Shell is de indruk van de heer Jacobs, dat het Vlissingse bedrijf stilgelegd zal worden. „Het probleem in dit geheel is ook. dat Total alleen de be schikking heeft over ruwe oliebronnen, terwyl bijvoorbeeld Shell tegenvallers De districtsbestuurder van de Unie BHLP meent, dat men van de kant van Total inderdaad wil proberen alles te doen om in Vlissingen te kunnen blijven draaien. „Het zou ook moeilijk verteer baar en in feite zelfs onaanvaardbaar moeten zijn, dat Total in Vlissingen- Oost dichtgaat. Niet alleen vanwege de nieuwe klap voor de werkgelegenheid in dit gebied, na de problemen met Hoechst of vanwege de kapitaalsver nietiging. die daarvan het gevolg zou zyn. Ook, omdat Total een van de best georganiseerde en best geoutilleerde raffinaderijen van Europa is. Total is een milieuvriendelijk bedrijf in vergelij king tot andere raffinaderijen en het zou ook tegen die achtergrond onjuist zijn om bij zo'n bedrijf de produktie stil te leggen en wel bedrijven te laten draaien, die meer verontreiniging opleveren", zo zei hiX Mede naar aanleiding van de vragen, die het tweede kamerlid H. Ev^-sdijk (cdai en PPR-senator C. van Waterscnoot over Total hebben gesteld, liet de heer Jacobs weten, dat voor de bonden on duidelijk is hoe de situatie bij het bedrijf wordt, als een aantal - buitenlandse - regel- en meettechnici aan het eind van het jaar vertrekt; het gaat hierbij om medewerkers van Taylor Instruments, met welke onderneming Total een con tract had. Hij verklaarde, dat vorig jaar in de ondernemingsraad van Total erop is aangedrongen, dat voor de buiten landse technici Nederlands personeel wordt aangetrokken en dat de directie van Total in die richting wilde werken. „Het vertrek van buitenlandse technici kan daar een uitvloeisel van zijn," aldus de heer Jacobs. Anderzijds achtte hij toch een samenhang met de recente ontwikkelingen en onderhandelingen denkbaar: ..Als de produktie van Total bijvoorbeeld zou overgaan naar Shell, zou men bij verlenging van het contract door Total daar nog vastzitten aan Taylor Instruments." zo zei hij. Tolal-directeur Roux Buisson ontken de dat de beëindiging van het contract met Taylors Instruments en de actuele problemen verband met elkaar zouden houden. Hij liet weten dat het vetrek van 18 hoog gekwalificeerde buiten landse technici bij het bedrijf per 1 de cember mede te maken heeft met de prijsstelling van de Engelse firma. Naar zijn zeggen zal het vertrek niet tot stilstand van de raffinaderij leiden, zoals de heer Van Waterschoot in zijn vragen veronderstelde: „Onze intensie is de diensten van een gespecialiseerd Nederlandse firma te huren", zo zei de heer Roux Buisson. Over de problemen rond de raffinatie- capacitelt wilde hij in dit stadium geen nader commentaar geven. Vandaag - vrijdag - gaat er bij de indu striebond QNV en de Unie BHLP een gezamenlijke brief de deur uit, waarin er bij de directie van Total wordt aange- drongen op korte termijn volledige ope ning van zaken te geven. „Voortdurende onzekerheid geeft onder het personeel alleen maar onrust. Wij zijn bang dat er al beslissingen genomen zijn, die niet meer terug te draaien zijn", aldus CNV- districtsbestuurder S. Jorritsma, don derdagavond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 2