KSH-Noord en 5 bedrijven uit buitenland naar AVeBe Tandartsen: de overheid pakt de malafide tandklinieken niet aan ANTI-TERREUR-AUTO Wachten op regen KAMER BERUST IN UITBLIJVEN 'BRUSSELSE AANPASSING' WIR PZCA GEEN AKKOORD CAO HOOGOVENS Verkeerstraining bejaarden ALLE 1500 WERKNEMERS GAAN MEE OVER 'Passend werk' struikelblok 'is3 Moboetoe werft huurlingen in Frankrijk Moties PvdA-PPR over regionale toeslag verworpen ANGST VOOR WILDGROEI OP GEBIED GEZONDHEIDSZORG Tien procent minder rokers in zes jaar ZATERDAG 27 MEI 1978 >*A\+ binnen-buiten land 11 GRONINGEN - KSH-Noord en een vijftal buitenlandse bedrijven worden zaterdag 3 juni aan het AVeBe-concern overgedragen. Dit als uitvloeisel van de definitieve overeenkomst die nu is geslo ten. De ongeveer 1500 werknemers komen mee over: 1000 in Nederland en 500 in het buitenland. Het gaat om devolgende fabrieken van Koninklijke Scholten-Honig NV W. A. Scholten's Chemische Fabrieken in Foxhol. O. J. Meijer's Dextrinefabrie- ken en de Plakmiddelenfabriek in Veendam. De aardappelmeel- en der- ivatenfabriek 'Onder Ons' in de Krim en de volgende aandelenpakketten van de KSH-dochters Stadex in het Zweedse Malmoe. Sepa en Solvital in Milaan (Italië) Paul Doittau in Corbeil en Haussimont (Frankrijk) gaan over naar Avebe Volledige duidelijkheid over de fabriek in Emkchheim is er trouwens nog steeds niet. maar de onderhandelingen hebben wel een zodanig verloop gehad dat AVeBe het verantwoord acht de trans- Reeks arrestaties wegens drugshandel AMSTERDAM (ANP) - De Am- sterdamse politie heeft drie Deense koeriers in verdovende middelen - twee mannen en een vrouw - aange houden. De arrestatie van de drie. de 35-jarige N. N., de 47-jarige B.B. en de 19-jarige vrouw L. O., geschiedde na contact met de Deense politie. In een bergplaats in de benzinetank van de auto van de Denen vond de politie 9000 morönetabletten ter waarde van 230 000 Deense kronen (ongeveer 100.000 gulden) Later kon de politie in zijn woning in Amsterdam ook aanhou den de 37-jarige M M. afkomstig uit Pa kistan. die wordt omschreven als de grote organisator en financier van de Deense transactie Op M werd al eerder de aandacht gevestigd toen onlangs 25 kg voor hem bestemde hasj in Brussel in beslag werd genomen Tevens werd in Amsterdam nog aangehouden de 23-ja- rlge eveneens uit Pakistan afkomstige T S die volgens de politie als leveran cier van verdovende middelen optrad. BUIT 5 TON BIJ OVERVAL OP HOTEL BADHOEVEDORP (ANP) - Vier gewa pende en gemaskerde mannen hebben vrijdagochtend met een overval op het Ibis-hotel bij Badhoevedorp voor. on geveer vijfhonderdduizend gulden aan juwelen buit gemaakt. Zij roofden de juwelen uit een juwelierszaakje in het hotel. Omdat het winkeltje gesloten was sloe gen de overvallers een ruit ervan in om hun slag te slaan. Op het moment van de overval waren in het hotel slechts drie man personeel aanwezig Behalve de juwelen namen de overvallers geld uit de kassa van de juwelierszaak van Hans van Asten mee. De personeelsle den van hte Ibishotel bedreigden zij met de vuurwapens en lieten hem met de handen omhoog staan. Zij vertrokken zonder een spoor achter te laten. Viaux-Peccate aan Frankrijk uitgeleverd DEN HAAG (ANP) - Vrijdagmiddag is dc 25-jarige Parijzenaar Stephan Viaux-Peccate vanuit de gevangenis is Den Bosch op transport gesteld naar Frankrijk. Daarmee is de beslissing van staatssecretaris Haars van justitie om de man aan Frankrijk uit te leveren, uitgevoerd. Frankrijk had Nederland om uitleve ring verzocht, omdat Viaux-Peccate er van verdacht wordt in augustus 1977 in Frankrijk een bankoverval te hebben gepleegd, waarbij een gendarme en twee burgers werden doodgeschoten. Viaux-Peccate heeft op alle mogelijke juridische manieren geprobeerd zijn uitlevering te voorkomen. Hij kan in Frankrijk onder de guillotine komen als hij wordt veroordeeld. actie toch te laten doorgaan Er is nu vertrouwen in het op korte termijn tot stand komen van een bevredigende re geling. „Harde garanties zijn er niet. maar hoop is daar wel op", zo werd vrij dagmorgen gezegd. Pensioen De mogelijkheid bestaat dat de hele operatie kan plaatshebben zonder dat gedwongen ontslagen moeten vallen. Directeur E. P. Roelofs deelde mee dat de oplossing gezocht wordt in een 58- plusregeling (vervroegd pensioen) en het toekennen van meer arbeidsplaat sen voor het zuiveringsplan. De ko mende jaren zullen eveneens worden benut om de secundaire arbeidsvoor waarden op een lijn te brengen. AVeBe wil dit. als gemeld, bereiken door het niet toekennen van prijscompensatie voor de KSH-mensen die over het al gemeen wat beter worden betaald. Dc problemen rond KSH hebben oven- gens wel tot gevolg gehad dat er de ko mende campagne nog geen oplossing is voor hét lozingsprobleem in Foxhol Di recteur Roelofs zei vrijdagmorgen dat overleg met de rijks- en provinciale overheid ertoe moet leiden ..datwij deze periode doorkomen" Medewerking zal in dit opzicht overi gens al zijn toegezegd. In 1979 zal het zuiveringsplan intussen dan een heel eind gevorderd zijn. terwijl in 1984 het vergrote AVeBe-concem helemaal schoon zal werken. Telers De 2400 KSH-aardappeltelers worden in de gelegenheid gesteld lid te worden van AVeBe waarbij 1978 als een over gangsjaar wordt beschouwd. Voor dc boeren die dit niet willen, zal een (duurdere) regeling worden getroffen. Twijfel is er in AVeBe-kringen over de research-stichting voor het laborato- riumpersoneel dat niet mee overgaat. Het bedrijf ziet hiervoor alleen levens vatbaarheid als de overheid betaalt Omdat het met de verwachting is dat van uit het noordelijke bedrijfsleven grote bedragen beschikbaar worden ge steld. UMUIDEN - In tegenstelling tot de verwachting dat de onderhandelingen over de cao bij Hoogovens donderdagavond in een beslissend stadium zouden komen, hebben de directie van het bedrijf en de overlegpartners geen overeenstemming kunnen bereiken.De besprekingen worden maandag 29 mei voortgezet. Knelpunt in de onderhandelingen is de paragraaf.passend werk" Hoogovens heeft hierover een notitie gemaakt, die inhoudt dat werknemers intern tijdelijk kunnen worden overgeplaatst voor een periode van maximaal vier jaar. waarbij ze ook qua beloning vier functiegroepen omlaag gaan. Voor een definitieve overplaatsing geldt een verlaging van twee functiegroepen Daarbij is door Hoogovens aangetekend dat indien men een werknemer tweemaal, en in sommige gevallen zelfs eenmaal, een overplaatsingsvoorstel doet en dit niet wordt geaccepteerd, die werknemer de kans loopt in aanmerking te komen voor gedwongen ontslag. Omdat de bonden niet instemmen met deze laatste consequentie, zal Hoogovens over dit onderwerp maandag een gewijzigd voorstel op tafel leggen. Ook de af-financiering van pensioenen van werknemers die het bedrijf verlaten, is een onderwerp van discussie geweest, waarover geen overeenstemming is be reikt. De bonden stellen als voorwaarde, dat deze af-financiering gerelateerd dient te worden aan functiegroep 20, waardoor een maximum pensioen wordt gegarandeerd. NLM (KLM) HEEFT WEER VERTROUWEN IN ZESTIENHOVEN ROTTERDAM/PARIJS (ANP) - Voor zover het van de NLM Cityhopper, dochteronderneming van de KLM af hangt, akn de luchthaven Zestienho ven na vele jaren misere de toekomst nu weer met vertrouwen tegemoet zien. Sinds het begin van de zomerseizoen, enkeke weken geleden, vliegt de NLM weer vanuit Rotterdam op Londen, Pa rijs, Hamburg en het Engelse kanaalei land Guernsey. De kans Is aanwezig dat dit net binnen afzienbare tijd nog wordt uitgebreid, zo vertelde KLM-perschef N Harmse don derdag tydens de officiële openings- vlucht van de NLM naar Parijs Bij uitbreiding moet in eerste plaats worden gedacht aan het verbinden van Rotterdam met andere secundaire be stemmingen in Europa Harmse wilde liever geen namen noemen, maar het wel ddoorschemreren dat het gaat om plaatsen als Nantes. Bordeaux en Le Havre Volgens de KLM-woordvoerder kan de Rijnmondregio nu voldoende passagiers opleveren (in tegenstelling tot zo n jaar of twintig geleden, toen de lijn Rotterdam-Hamburg moest worden opgeheven) om dergelijke diensten lo nend te maken ffi: if ,8 {Qj --m -- «nff llpl mm/ !rS m 'iö: fr Van onze verkeersredacteur) AMSTERDAM - De Britse Ford fabrieken hebben een Granada ont- wikkeld die op een reeks van plaat sen is beschermd tegen terroristi sche aanslagen. De plaats u aar deze auto's worden gebouwd, blijft ge heim. Daarentegen verstrekt Ford wel schema's van de aangebrachte beveiligingen en geeft bovendien toe „niet te beweren dat deze Gra nada iemand beveiligt tegen iedere vorm van aanval". De auto's kosten ten minste 50.000 dollar. Bestaande Granada's kunnen ln zes tot acht weken worden omgebouwd. In die tijd worden stalen panelen in gebouwd die tevoren heten te zijn ge test door scherpschutters Deurkie ren krijgen overlappende schermen om versplintering van plaatwerk te voorkomen, en ramen worden ver vangen door 29 mm dik kogelvrij glas. Om de benzinetank tegen aanvallen te beschermen wordt aan de bin nenkant een zelfsluitcnde schuim laag aangebracht De toegepaste Duniop-..Run-Flat"-Denova-wielen en -banden laten snelheden toe van 160 km per uur met eèn vernielde band. Portieren zijn vanzelfsprekend van elektrische sloten voorzien, maar de auto krjjgt pas een echt James- Bondkarakter door de ingebouwde rookbommen die vanaf de be stuurdersplaats kunnen worden af geschoten. de anti-mijnbeplating over de hele bodem, een onder stroom staande afscheiding onder de deurdrempels (om te verhinderen dat het koetswerk op zijn kant wordt geplaatst), intercom en luidspreker voor overleg met ontvoerders, en een schakelaar in het achtercomparti ment om de motor uit te schakelen. (Van onze correspondent) PARIJS - President Moboetoe van Zaire zou langer in Parijs zijn gebleven dan werd verwacht omdat hij huurlin gen probeert te vinden die de troepen van het Franse Vreemdelingenlegioen straks zullen moeten vervangen. Mo boetoe. die werd vergezeld door een opvallend groot gezelschap experts, gaf donderdag een persconferentie, waarop hij de Russen, Cubanen en Oostduitsers ervan beschuldigde de drijvende krachten te ijn achter 'Operatie Duif. Zo wordt de inval in het vroegere Katanga genoemd. Naar men aanneemt zal Moboetoe zijn hulpkrachten zoeken onder Franse be roepsofficieren en -onderofficieren wier diensttijd zo goed als of kort geleden is afgelopen Het is in dergelijke gevallen de gewoonte dat zij door geïnteres seerde staten in dienst worden genomen in dezelfde rang en onder dezelfde voor waarden, terwijl Frankrijk met deze vroegere 'werknemers' juridisch niets meer te maken heeft. De commissie voor buitenlandse zaken van de Amerikaanse senaat heeft vrjjdag besloten van de centrale inlich tingendienst CIA informatie te eisen om de bewering van president Carter te staven, dat Cuba bij de recente invasie door Katangese opstandelingen in Zaire een belangrijke rol heeft gespeeld. Senator George McGovern, die zijn twijfels over deze uitspraak duidelijk liet blijken, verklaarde dat hem twee maal persoonlijk door de Cubanen is verzekerd dat Cuba niet. bij de gebeur tenissen in Zaïre betrokken is geweest. BANGLADESH t AP) - De regentijd in Bangladesh staat op hei punt te begin nen en deze Moslim-vluchtelingen wachten er hoopvol op David Bedford, een Rode Kruis-vertegenwoordiger, kwam gisteren terug in Londen met veront rustende rapporten overeen vluchtelingenprobleem, dat dezelfde dramati sche vormen aanneemt als de tragedie in Biafra enkele jaren geleden. Vol gens Bedford zijn de meeste vluchtelingen ondervoed en lijden ze aan een tekort aan proteïnen en vitaminen. Het grootste probleem, aldus Bedford, is het tekort aan water ln een van de negen vluchtelingenkampen zijn 20 000 mensen elke dag afhankelijk van de hoeveelheid water die een brandweer wagen brengt I Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De ministers Van Aardenne (economische zaken) en Andriessen (financiën) hoeven van dc Tweede Kamer niet terug te gaan naar de Europese Commissie in Brussel om daar alsnog een betere regeling te bepleiten voor de regionale toeslag in het kader van de WIR (Wet Investerings Rekening). De Kamer heeft een motie van PvdA en PPR in die richting verworpen. De Kamer heeft zich in de afgelopen we- bleek dat het overgrote deel van de Ka ken tijdens het debat over de WIR niet tevreden getoond over het feit dat Brus sel niet akkoord ging met een van de hoofdpunten uit het eerste deel van de WIR. die van de regionale spreiding van zich inmiddels heeft neergelegd bij dit negatieve EEG-oordeel en bij de op lossing die de regering er inmiddels voor heeft gevonden: een premiestelsel via de WIR voor de gebieden buiten de Rand- investerlngen. Maar uit de stemming stad. en een heffingenstelsel via de Wet Selectieve Investeringsregeling (SIR) binnen de Randstad De kntiek van het parlement op deze constructie was vooral, dat de technische uitwerking er van zeer moeilijk zal zijn De moties werd buiten PvdA en PRR slechts ge steund doorPSP en CPN Westduitse vakbond wil nationalisatie sleutelindustrieën BONN - Het congres van de overkoepe lende Westduitse vakbond DGB (ruim 7,5 miljoen leden) heeft verrassend een voorstel aangenomen om te komen tot nationalisatie van sleutelindustrieèn. banken en verzekeringsbedrijven. Het bestuur van de DGB had dit ontraden. Een meerderheid van de meer dan 500 gedelegeerden op het Hamburger con gres sprak zich ook uit voor invoering van een 35-urige werkweek. Het voorstel om in de Grondwet vast te leggen dat iedereen recht op arbeid heeft, werd echter weggestemd Dat het nationalisatievoorstel is aange nomen. is van fundamenteel tactisch belang. Het betekent echter geen prin cipiële breuk tussen congres en bestuur, want DGB-voorzitter Heinz Oskar Vet ter had al geruime tijd terug verklaard dat de markteconomie niet per definitie zaligmakend is. Vetter is van mening dat er op zijn minst over deze vorm van economische orde moet worden gedis cussieerd. nu ls gebleken dat de vrije markteconomie de werkloosheid voor alsnog niet heeft opgelost. Met algemene stemmen ging de Kamer akkoord met een andere motie van PvdA en PPR, die evenals de eerste was ingediend door het PvdA-kamerlid mevr. Epema. Hierin wordt de regering gevraagd experimenten op touw te zet ten ten behoeve van een betere aanpak van de regionale sociaal-economische problemen. Die aanpak zou volgens de De Wereldgezondheidsorganisatie heeft donderdag een prijs van 1.000 dollar of wel rond 2 500 gulden uitge loofd voor eenieder op de wereld die een geval van pokken weet te melden, ken nelijk zeldzaam geworden ziekte op onze planeet Doel is de aandacht voor de opsporing van deze ziekte niet te la ten verslappen. Het laatste geval werd in oktober uit Somalië gemeld. motie beter geïntegreerd moeten wor den. Minister Van Aardenne waarschuwde de Kamer dat deze experimenten zullen worden gefinancierd uit dc begro tingspost regionaal beleid, zodat daarin minder geld overblijft voor an dere projecten. De motie heeft betrek king op gebieden mei een relatief hoge werkloosheid, die echter vooralsnog niet in aanmerking komen voor een van de hoofdonderdelen van het nieuwe premiestelsel: de bijzondere regionale toeslag (BRT). DEN HAAG- Bejaarden moeten gerichte verkeersinstructie krijgen. Deze aanbe veling staat in het rapport „Verkeerscursusscn voor bejaarden in Nederland", uitgebracht door het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie. Door verschillende oorzaken zijn bejaarden erg kwetsbaar in het verkeer. Een aantal risico's kan worden teruggedrongen als zij goede instructie over verkeerssi tuaties krijgen. In 1972 ging het in 21 procent van alle dodelijke verkeersongelukken om personen boven 65 jaar. Het grootste deel van dit percentage werd gevormd door fietsers en voetgangers In het rapport wordt er voor gepleit een studiedag te beleggen over „bejaarden in bet verkeer Op het gebied van cursussen voor 65-plussers is er nauwelijks sprake van een uniforme aanpak of coördinatie. De meeste cursussen zijn gericht op het bij brengen van kennis, maar niet op het wezenlijk veranderen van het verkeersge drag. Bovendien wordt met deze lessen slechts h procent van alle bejaarden bereikt. De samenstellers van het rapport geloven dat daadwerkelijke training, oefening op de weg en daarnaast goed geleide groepsdiscussie de meeste resultaten zullen afwerpen Tenslotte moet al bij 55 jaar met verkeerseducatie voor ouderen worden begonnen. EIND PACT LABOUR EN LIBERALEN LONDEN - David Steel, leider van de liberale partij, heeft de in maart 1977 aangegane alliantie met de la- bourpartij opgezegd. De breuk gaat in met het einde van de huidige zitting van het parlement, waarschijnlijk eind juli. Premier Callaghan kan in juni of in oktober algemene verkiezingen uit schrijven. Dat hangt af van dc politieke invloed van het afscheid van de libera len. Dr Ivo Samkalden is benoemd tot buitengewoon hoogleraar m de faculteit der sociale wetenschappen en die der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversi teit in Leiden Hij bezet daarmee de Cle- veringa- leerstoel, genoemd naar de hoogleraar die in 1940 een protestrede hield tegen de afzetting van Joodse hoogleraren. UTRECHT (ANP) - De Neder landse Maatschappij tot be vordering der Tandheelkunde is bezorgd over de ontwikke lingen in Nederland op het ge bied van de onbevoegde uit oefening der tandheelkunde. Op de algemene vergadering in Utrecht zei voorzitter A. J. C. Schoemaker van de maat schappij vrijdag, dat de over heid aan die onbevoegde uit oefening nog niets heeft ge daan. In juli 1977 kwam er weer een tandheel kundige inrichting in Rotterdam, die onder narcose tanden en kiezen trok en die klanten in één dag van een kunst gebit voorzag, in opspraak Twee maanden later legde het ministerie van volksgezondheid de Maatschappij Tandheelkunde ter beoordeling een voorstel tot wetswijziging voor Dit hield een verbod in van het toedie nen van narcose in zogenaamde tand heelkundige inrichtingen. ver scherping van het reclameverbod en verhoging van de strafmaat bij over tredingen. De tandartsen zagen daar wel een verbetering in, maar ze hand haafden hun standpunt, dat dergelijke inrichtingen wettelijk verboden moe ten worden. Sindsdien is er volgens de heer Schoemaker van het ministerie niets meer vernomen, zelfs niet over het voorstel tot wetswijziging dat ook niet bij de tweede kamer is ingediend De heer Schoemaker drong dan ook aan op de grootste spoed. Hij zei zich tevens zorgen te maken over het handover hand toenemen van de onbevoegde uitoefening der tandheel kunde door zogenaamde tandprothetici en malafide tandtechnici Iemand die niet de titel van tandarts mag voeren, stelt zich bloot aan strafvervolging zodra hij bedrijfsmatig handelingen in de mond van de patiënt verricht Maat volgens de heer Schoemaker zijn de er varingen met het vervolgingsbeleid van de overheid niet best „Het. aantal- gevallen van opsporing, voorgeleiding en veroordeling is welhaast tot nul ge daald". zei hij Wildgroei De Maatschappij Tandheelkunde vreest, dat er tengevolge van dit alles in Nederland een enorme wildgroei op het gebied van de volksgezondheid zal ontstaan. Als voorbeeld van de wild groei in de tandheelkunde noemde de heer Schoemaker de ontwikkelingen met betrekking tot de tandprothetici. „Ongehinderd leidt men op gebrekkige wijze mensen met een onvoldoende vooropleiding op tot een beroep zonder erkenning en zonder beschermende ti tel". Hij omschreef dit als een hoogst onverantwoorde zaak. H(j voegde hieraan toe. dat de prothetici zich niet alleen - 'ongestraft' - beperken tot volledige en gedeeltelijke kunst gebitten. maar dat voor velen van hen de verleiding om hun werkzaamheden uit te breiden tot andere terreinen van dc tandheelkunde, te groot zal blijken te zijn Hij vroeg zich af. of er ln Nederland een onb'evoegde tweederangs tandarts aan het ontstaan is De tandartsen zelfzullen naar zijn me ning moeten nagaan, in hoeverre deze ongewenste situaties kunnen ontstaan doordat hun dienstverlening tekort schiet. Het hoofdbestuur van de maat schappij tandheelkunde meent, dat met het toenemen van het aantal tan dartsen in Nederland het dienstbetoon aan de bevolking kan worden verbe terd. Zo zullen de tandartsen regelingen moe ten treffen om patiënten die. waar en wanneer dan ook. in tandheelkundige noodsituaties verkeren, snel en af doende te kunnen helpen. Daarbij valt te denken aan nabloedingen. ongeval len. heftige plotselinge pynklachten en aan patiënten met ernstige mankemen ten aan hun prothese of aan patiënten die hun kunstgebiet verliezen zodat ze 'ontoonbaar' zijn geworden Als dc tandartsen er zelf niet in slagen, dergelijke knelpunten op te heffen, vreest het maatschappij-bestuur dat er w einig resultaten te bereiken vallen bij de verbetering van de tandheelkundige volksgezondheid. DEN HAAG - De activiteiten ter be perking van het roken werpen vruchten af. zo meldt de Stichting Volksgezondheid en Roken. Van 1972 tot 1978 blijkt het percentage rokers onder de Nederlanders van 15 jaar cn ouder met 10 procent te zijn gedaald. Dit belangrijke gegeven komt naar voren uit de voorlopige resultaten van een representatief onderzoek van het NIPO. Bij de peiling van maart jl. bleek het rokende deel van de bevolking van 15 jaar en ouder 47 procent van het to taal uit te maken Dat percentage was in 1972 nog 57 procent Het tempo van de daling is echter de laatste jaren kleiner geworden. Sinds de vorige peiling (1976) is de winst slechts een procent van de bevolking geweest. De voorlopige resultaten wijzen te vens uit. dat bij de mannelijke bevol king van een meer spectaculaire da ling van het aantal rokers sprake is geweest dan bü de vrouwen en meis jes het geval is. De afgelopen twee jaar is bij dc vrouwelijke bevolking vrijwel geen verdere daling van het aantal rooksters opgetreden, terwijl bij de mannen twee procent met ro ken is gestopt. .Tegenover de positieve constatering dat een permanente activiteit ter be- peperkmg van het roken zinvol blijkt te zijn. staat het negatieve feit dat degenen die blijven roken ook steeds mëér roken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 41