Gereformeerde gemeente Goes bouwt nieuwe kerk PZC/provincie7j Begroting Brouwershaven heeft post onvoorzien van 411.054,33 Inwonersaantal Brouwershaven gestegen van 3263 naar 3363 Goese scholieren aan het groene front9 „Ikken maaréén halfzware met dubbele omslag voor dubbele versheid!' „Rider, mijn idee!' KOSTEN CIRCA 4 MLN GULDEN GOES - De gereformeerde gemeente in Goes gaat een nieuwe kerk bouwen. Het gebouw komt in Goes-Oost en is ontworpen door de architect J. Valk uit Soestdijk. In dc kerk komen 1900 zit plaatsen, met een uitbreidingsmoge lijkheid tot 2200 plaatsen. De gerefor meerdegemeente hoopt met de bouw in april 1977 te kunnen beginnen, zodat het geheel eind 1978 gereed kan zijn. De plannen zijn door de welstandscom missie van de gemeente Goes goedge keurd. De bouwkosten zijn begroot op ongeveer vier miljoen gulden (zonder grond, orgel, carillon, aanleg parkeer plaatsen en tuin). Het bouwterrein voor de nieuwe kerk ligt tussen de Louise de Colignylaan en de Graaf Adolfctraat in Goes. Op dat terrein worden momenteel 27 bejaar denwoningen gebouwd van de stichting rusthuizen der gereformeerde gemeen ten in Zeeland, onder de naam 'Mamix- flat'. In de kerk komen op de begane grond 1350 zitplaatsen en verder zijn er twee gaanderijen van elk 275 zitplaat sen. Tevens zijn er drie zalen geprojec teerd. die ruimte bieden aan 300.150 en 40 personen. De grootste zaal kan aan de kerkruimte worden toegevoegd. Naast deze ruimten zijn er onder meer een con- sistoriekamer. garderobes, toiletten, keuken en een rijwielberging. Tot.de bouw van de nieuwe kerk werd in öe ledenvergaddring van de gerefor meerde gemeente van eind oktober 1976 besloten. De voornaamste reden: het steeds groter wordende zitplaatsente kort in de huidige kerk aan de Beatrix- laan te Goes. De grond aan de De Colig nylaan werd al enkele jaren geleden van de gemeente Goes aangekocht, met de bedoeling er. indien nodig, een nieuwe kerk te kunnen bouwen. Vorige week besloot de ledenvergadering van de ge reformeerde gemeente om het kerkge bouw aan de Beatrixlaan te verkopen aan de vrij evangelische gemeente te Goes. Uit de geschiedenis van de gere formeerde gemeente in Goes blijkt dat er zich vooral de laatste tientallen jaren flinke ontwikkelingen hebben voorge daan. Vooral het aantal leden en doop leden steeg aanzienlijk. De gerefor meerde gemeente heeft dan ook op ver schillende plaatsen in Goes kerkge bouwen in bezit, gehad. Geschiedenis In 1866 werd door de 'gereformeerde gemeente onder het kruis' een kerkje in gebruik genomen aan de Magdalena- straat in Goes (in dit pand is nu een Chinees-In disch-restaurant gevestigd). Na de komst van oefenaar Danièl Boe servan Smalen (1830-1922) werd echter al spoedig een kerkje ingebruik geno men in de Matth. Smallegangebuurt (deze buurt is thans vanwege een sane ring geheel afgebroken). Het kerkje werd snel te klein voor de groeiende gereformeerde gemeente. Besloten werd een nieuwe kerk te bou- Uit het zakenleven 'TINNEN KROESE' IN GOES GEOPEND GOES - Meteen goed bezochte receptie is dinsdag de tin galanterie 'De tinnen kroese' geopend. Eigenaar van de nieuwe winkel in de Lange Vorststraat in Goes is de heer H. A. G. Nooy. 'De tinnen kroese' is ingericht in het voor malige pand van 'Harley's mode'. In de winkel zijn de meest uiteenlopende tin nen voorwerpen te koop. Vandaag - woensdag - gaat de zaak voor het pu bliek open. Ter gelegenheid van de ope ning zijn er enkele aantrekkelijke aan biedingen. Plattelandsvrouwen hielden familie-avond GOES - De zer dagen hield de afdeling Goes van de bond van plattelands vrouwen de jaarlijkse familieavond in de kantine van de veiling. De presidente, mevrouw M. de Boer-de Ruijter, kon in haar openingswoord om streeks 100 belangstellenden welkom heten. De Zeeuwse Koorschool, onder leiding van de heer Evert Heijblok. vulde met verschillende zangnummer en een show een deel van de avond. Mevrouw Luteijn-Nijssen declameerde een aantal Zeeuwse voordrachten. Tij dens de pauze was er een verloting. wen, op het erf van de heer A. Smit "Tus sen de twee poorten', aan de J. A. van der Goeskade. Deze kerk bevatte 400 zitplaatsen en werd op 21 april 1889 offi cieel ingebruik genomen. Ds. Groene- weg preekte over 1 Kon. 8, verzen 28-30. De nieuwe kerk tussen de twee poorten werd in de loop van de jaren ook te klein. In het begin van de vijftiger jaren waren er reeds aanvragen voor 74 zitplaatsen. In de kerkeraadsvergadering van 9 juli 1951 werd besloten voorlopige schetsen en een begroting te laten maken voor het bouwen van een vleugel aan het kerkgebouw. Dat plan ging uiteindelijk met door: in oktober 1952 bepleitte ou derling J. van Zweden de bouw van een nieuwe kerk en daartoe werd besloten. In juni 1953 werd de eerste steen gelegd voor het kerkgebouw aan de Beatrix laan te Goes. Consulent ds. Dielemari sprak daarbij naar aanleiding van 1 Kronieken 221. Na een herderloos tijd perk van 35 j aar werd in oktober 1953 ds. A. F. Honkoop als predikant van de ge niet 538 zitplaatsen gereed. Het aantal leden en doopleden bedroeg rond de tijd 562.Nauweliuks tien jaar later was de kerk weer te klein en besloten werd tot uitbreiding van het kerkgebouw over te gaan. Aan het einde van 1965 werd de eerste betonnen paal gestort en het ver grootte en verbouwde kerkgebouw werd met 1057 zitplaatsen in februari 1967 in gebruik genomen. In dat jaar vertrok predikant. Honkoop naar Moercapelle en zijn plaats werd ingenomen door de huidige predikant ds. N. W. Schreuder. Algemeen werd aangenomen dat het tekort aan zitplaatsen achter de rug zou zijn door de uitbreiding van de kerk aan de Beatrixlaan. Dit bleek niet juist te zijn, met name omdat de groei van dc gereformeerde gemeente zich in de ze ventigerjaren voortzette. Op 1 oktober 1976 bedroeg hel aantal leden en dooop- leden totaal 1619. De noodzaak om een grotere kerk te bouwen, was •n aanwezig. Foto: een tekening vanliet ontwerp van Elk pakje Rider heeft een dubbele, goed afsluitende flap. Dat voorkomt uitdrogen. Daardoor is Rider een halfzware shag die tot op bodem vers blijft. Samen met de extra lange draad zorgt dat voor soepel rollen en een konstante smaak: pittig en toch zacht. Van de eerste tot en met de veertigste. Veertig Riders voor f 1.85. B? Algemene vergadering Groene Kruis Oost-Zuid-Beveland reformeerde gemeente bevestigd en en- architect J. Valk voor de nieuwe kerk kele maanden later- 22 december 1953 - was de nieuwe kerk aan de Beatrixlaan van de gereformeerde gemeente i; foto PZC). Goes donderdag 2 december in 'De Vroone' te Kapelle de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal mevrouw zuster J. van Vugt, districtsverpleeg- kundige sociaal-medische dienst van de stichting 'Het Zeeuwse Kruis' een inlei ding houden over zelfonderzoek en be volkingsonderzoek op gezwellen. Ze zal onder meer aandacht besteden aan het bevolkingsonderzoek op baarmoeder halskanker. dat op vrijdag 28 januari 1977 in Kapelle en op maandag 31 ja nuari 1977 in Wemeldinge zal worden gehouden. De vergadering begint om half acht. VRIJWEL GEEN BELASTINGVERHOGINGEN VESTIGINGSOVERSCHOT VAN 105 INWONERS GESPREIDE GROEI OVER DE KERNEN BROUWERSHAVEN - Het aantal in woners van de gemeente Brouwersha ven is in 1976 gegroeid van 3263 naar 3363. Het vestigingsoverschot bedroeg 105 inwoners tegenover 125 vorig jaar en het sterfte-overschot 5 inwoners tegenover 19 vorig jaar. In tegenstel ling tot vorig jaar toen alleen de kern Brouwershaven flink groeide, is in 1976 ide groei verspreid over alle kernen. B. en w. van Brouwershaven wijten dit in hun nota van aanbieding bij de ge- meenteegroting 1977 aan de gebruik- verordening, waardoor het wordt ver boden, dat woningen met een perme nante bestemming voor tweede wonin gen worden gebruikt. Het sterfte-overschot. waarmee de ge meente dit jaar evenals vorig jaar kampt, vindt, aldus h et college voor namelijk zijn oorzaak in de vergrijzing van de bevolking en het gebrek aan werkgelegenheid. Het aantal aanvragen bij de dienst sociale zaken voor een wer keloosheidsuitkering groeit dan ook og steeds. B. en w. zien de toename van de werkeloosheid als onvermijdelijk bin nen de gemeente Brouwershaven, Over igens vindt het college, dat een 'all round' ambtenaar op de eenmanspost sociale zaken niet optimaal kan func tioneren en wijst dan ook op de inter gemeentelijke sociale dienst, die in op richting is en wanneer de raden van Schouwen-Duiveland en Sint- Philipsland er mee akkoord gaan waar schijnlijk op 1 januari 1978 in werking zou kunnen treden. Het jaar 1976 is geen gemakkelijk jaar voor het ambtenaren korps geweest, aldus b. en w. Nog steeds speelt de kwestie beroep en ontslag van gemeentesecretaris A. Wisse, die nog door de centrale raad van beroep in Utrecht moet worden behandeld. Bespoedigen Het college heeft deze raad gevraagd de behandeling te bespoedigen, maar daarop nog geen reactie ontvangen en verwacht dan ook dat het een langdu rige kwestie zal gaan worden. Verder kampt men op de secretarie met ge bruikelijke problemen van de kleine gemeente: het is erg moeilijk om be kwame ambtenaren te vmden voor de rang die hem kan worden aangeboden, terwijl het dienstenpakket van de ge meente nog steeds toeneemt. Het col lege heeft de uitgifte van een gemeente- gift in overweging om daarmee de eigen bevolking en vooral ook de nieuwko mers informatie op allerlei gebied te kunnen geven. Sinds 1974 werd in Brouwershaven een proef genomen met het inschakelen van de PTT in de kern Dreischor, Zomnemaire en Noordgouwe voor de dienstverlening aan de inwo ners. Onder andere voor de uitgifte van reispapieren. rijbewijzen, visakten en uittreksels konden zij op het postkan toor terecht Deze regeling bevalt zo goed, dat het college hiervoor op de begroting van 1977 weer een bedrag heeft opgenomen. Nog steeds zijn de gemeentelijke ar chieven van Brouwershaven onderge bracht in de brandgevaarlijke zolder van het voormalige schoolgebouw in Dreischor. Tijdens het behandelen van hetnieuwe scholencomplex, werkplaats voor gemeentewerken en brandweerga rage zal ooit dit probleem onder de loep worden genomen. Het lederlingenaan- tal van de kleuterscholen baarl b. en w. zorgen. Vooral de kleuterschool in Noordgouwe kampt met een nijpend leerlingen tekort. In DDreischor en Zonnemaire zijn de problemen opgelost door de dé- endance, die in Zomnemaire moest worden aangehouden. Het leerlionge- n„antal van de kleuterscholen zal ech ter ook zijn invloed doen gelden op de bezetting van de basisscholen, waarbij ook de personeelsbezetting in het ge ding kan komen. Voor Brouwershaven staat de bouw van een scholencomplex op het programma en het college zal de raad een voorstel doen voor de vervan ging van de semi-permante kleuter school in Dreischor. BEGROTING WORDT 20 DECEMBER BEHANDELD BROUWERSHAVEN - De gemeente Brouwershaven gaat het nieuwe be grotingsjaar in met een post onvoor zien op de gewone dienst van ƒ411.054,33 en een totaal aan inkom sten en uitgaven 11.136.309,82. Voor een aantal werken: de verbouwingen van de dorpshuizen, de uitbreiding van het sportterrein Dreischor en de res tauratie van de Stadswaag is een post onvoorziene uitgaven met aangewezen bestemming van 273.988,- opgenomen voor geraamde rente en aflossing. De kapitaalsdienst sluit met een nadelig slot van 1.464.067,24 en een totaal aan inkomsten van 16.621.628,82. Omdat in de laatste jaren verschillende belastingtarieven zijn herzien en ver hoogd is het college niet van plan de belastingen te verhogen, behalve voor wat betreft de tarieven beschikking lig gelden en de leges. Dat schrijven b. en w. Brouwershaven in een nota van aanbie dingbij de gemeentebegroting van 1977. die in de vergadering van 20 december zal worden behandeld. Voor de toekomst staat de afwikkeling, voorbereiding en ontwikkeling van een aantal bestemmingsplannen voor de gemeente Brouwershaven op het pro gramma. Het wachten is op de beslis sing van de kroon op de beroepsschrif ten, die tegen de bestemmingsplannen Dreischor en Zomerdorp Den Osse zijn ingediend. Binnenkort zal het bestemmingsplan Dreischor-kom ter voorstelling aan de raad worden aangeboden. In voorover leg is het ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en het college sterrft er verder naar om in het komende begrotingsjaar met een ontwerp-bestemmingsplan voor Brouwershaven-kom te komen. Ook dit plan zal met de bevolking tijdens een openbare bijeenkomst worden bespro ken. Een bestemmingsplan voor de kom Noordgouwe wordt voorbereid en in Schuddebeurs wordt gewerkt aan de realisering van het land huizen terrein. In de kern Brouwershaven kwamen in het afgelopen jaar 29 woningwetwonin gen gereed in het bestemmingsplan De- lingsdijk. Er worden voorbereidingen getroffen om in de bebouwde kom het perceel grond aan de Zuidwal en Jan Verhoeffstraat bouwrijp te maken voor 5 woningen. In Zonnemaire werden 8 woningwetwoningen en 14 premiever- koopwoningen gebouwd en het be stemmingsplan Dreischor biedt nog de mogelij klieid voor de bouw van een aan tal tweede woningen. Het college be treurt het erg, dat gs geen toestemming verlenen voor de bouw van 15 woning wetwoningen in Dreischor. In het ko mende j aar zal het gemeentebestuur wel proberen om een contingent premie- verkoopwoningen te realiseren in het bestemmingsplan Delingsdijk. Dertien GOES-Zesentwintig leerlingen van de zesde klas van de Caspar Berseschool in Goes hebben dinsdagmiddag vi een deel van de Violenstraat bomen.plan ten en heesters geplant. De renovatie van dit gedeelte van de straat is voltooid en nu werden ae vijfgrote, met bielzen omzoomde plantenbakken, die naast de rijbaan sontstaan, van planten voorzien. Dat gebeurde door leerlingen van de nabij gelegen Caspar Berseschool in het kader van boomplantdag- nieuwe -stijl. Men wil in Goes namelijk een beetje af an het massale bomen planten, zoals dat bijvoorbeeld vong jaar nog gebeurde onder 's-Heer Hendrikskinderen, waarzo'n vijfhonderd kinderen beplantingen in de grond zetten voor het in aanleg zijnde bos. Nu gaat men het zoeken in plantobjecten in de buurt van scholen. Het voordeel is dan bovendien dat er meer verteld kan worden over het hoe en het kwaarom van het planten en over het onderhouden van beplantingen. Overigens krijgt kde schooljeugd nog wei de gebruikelijke boomplantdocumentatie. Voordat de leerlingen van de Caspar Berseschool aan het planten sloegen had de heer J. L. Neijendijk van de Goese plantsoenendienst ze in de klas al een heleboel verteld over bomen en andere planten, snoeien en dergelijke. Met die wijsheid ging en ze dinsdag tussen de buien door aan het werk. In ieder bak kivamen twee iepen te staan en werden planten neergezet zoals klimop, blauwklokje, hertshooi,duizendknoop, sneeuwbal en ivederik. De aanleg van de plantenbakken werd mogelijk doordat de bewoners van de huizen in de Violenstraat hun voortuintje kwijt raakten. Wel is bij iedere woning vlak voor de gevel een strook opengehouden, waar planten kunnen worden neergezet. De bewonersdie dat willen, kunnen van de gemeente een heester of een klimplant krijgen als aanzet voorliet beplanten van diestrook. Overigens zal de plantsoenendienst nog stencils maken, waarin suggesties en adviezen zullen worden gegeven voor het beplanten en het onderhouden van die strook. particulieren hebben sinds de aanwij zing van de kemen Brouwershaven en Dreischor tot rehabilitatiegebied in maart 1975 een aanvraag ingediend voor een bijdrage voor deze regeling. In totaal bedragen de bouwkosten voor deze rehabilitaties, waarvoor erm in 12 gevallen al positief heeft beslist, 1.410.041.41. Intussen is de renovatie door de gemeente van 4 woningen aan de Molenstraat in Brouwershaven klaar. Het verbeteringsplan voor de vol gende 4 woningen is in vooroverleg met de provinciale directie van volkshuis vesting. Woningbouwvereniging Beter Wonen heeft contacten gelegd met par ticulieren om te komen tot aankoop en renovatie van particuliere woningen. Raad Duiveland besluit kleedgebouw in Sirjansland op te knappen NIEUWERKERK - De gemeenteraad, van Duiveland heeft een kreidet van achtduizend gulden uitgetrokken voor het opknappen van de kleedgelegen heid op het sportterrein in Sirjansland. Het gebouwtje was een tijd niet ge bruikt, omdat Sirjansland momenteel geen vereniging heeft, die van de spor taccommodatie gebruik maakt, en was onder meer door vernielingen enigs zins vervallen. De opknapbeurt is no dig, omdat de SV Duivel and uit Ooster- land tijdelijk gebruik maakt van het sportveld in Sirjansland. omdat haar eigen accommodatie nog niet bespeeld kan worden. Het raadslid J. op 't Hof (cda) sprak de hoop uit dat nieuwe vernielingen aan hetgebouwtje achterwege zullen blijven nu er weer regelmatig gebruik van wordt gemaakt. De gemeenteraad van Duiveland nam een aantal verkeers maatregelen in Nieuwerkerk en Sirjans land. nam een voorbereisingsbesluit voor het bestemmingsplan buitenge bied en wijzigde de kampeerverorde- ning zodanig dat het aantal vrijstellin gen wordt uitgebreid en dat een aantal ontheffingsmogelijkheden wordt ge schrapt. Verder stelde men onder mee- rer de vergoeding lager onderwijs over 1976 vast. Aan het eind van de vergadering kreeg de raad de begroting aangeboden. De aanviedingsbrief was nog niet gereed, maar burgemeester J. D. de Kam kon al meedelen dat er een post onvoorzin van twee ton op staat. Hiervan is de helft beschikbaar voor nieuwe investeringen. Bij de rondvraag vertelde de heer M. K. Romeijn (gemeentebelang) erover tlcurgesteld te zijn dat bij de vergader ingvan de commissie openbare werken, die bij wijze van proef openbaar was, geen enkele belangstellende aanwezig was. Politie drijft loslopende koeien terug in weide HULST - In de nacht van maandag op dinsdag liepen een zestal koeien op de Rijksweg tussen Kapellebrug en het verkeerslicht aan de Verrekijker. De po litie wist de koeien naar een nabijgele gen weiland te drijven en ongelukken te voorkomen. De laatste tijd komt het meer voor. dat er dieren onbeheerd op de Rijksweg lo pen. Meestal blijkt, dat ze uit een wei land zijn ontsnapt, doordat ze de draad om de weiden hebben stuk gemaakt. Vrachtauto vernielt reclamebak HULST - Dinsdagmiddag vernielde een vrachtauto in Hulst de reclamebak van een horecabedrijf. De vrachtauto, die bestuurd werd door H. G. V. uit Holten (Overijssel), raakte metderuifhetreclamebord van café 'De Ster' aan de Overdamstraat te Hulst. Het bord werd totaal vernield. fADVERTENTIEt V0ENSDAG 24 NOVEMBER 1976 DE COLIGNYLAAN IN GOES-OOST

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 31