Zeeuwse KNVB-ers: geen 3e teams betaalde clubs in standaardklas Eric de Vliegere won ook de race tegen de crossers in superfinale bekert via Ambon voort PZC/s VERBOUWING BONOSBUREAU KNVB IN MIDDELBURG GAAT TOCH DOOR VOORSTEL OP VERGADERING IN GOES 'MET VOER VOOR SPECIALISTEN': INTEGRATIE VAN HET ZAALVOETBAL HISTORISCHE VERGADERING: DE EERSTE NA HERSTRUCTURERING Subsidiëring staat op losse schroeven GLANCE LOOPT SPRINT IN 9.9 Burgemeester De Kam, Axel opent Watertorencircuit MAANDAG 3 MEI 1976 sport 11 GOES - De afdeling Zeeland van de KNVB (voetbalbond) gaat er niet mee akkoord, dat de eerste amateurteams van de betaalde voetbalverenigingen ondergebracht worden in de standaard vierde klas van de amateurs. Tot dit standpunt kwamen de ver enigingsafgevaardigden tijdens de zaterdag in de Goese Prins van Oranje gehouden voorjaarsvergadering, een standpunt ook, dat kenbaar gemaakt zal worden tijdens de bondsvergadering op 12 juni. De indeling van deze derde elftallen van de betaalde voetbalver enigingen in de amateurrijen vormde één van de belangrijke punten van deze historische vergadering van het Zeeuwse 'voet- balparlement', de eerste namelijk na de herstructurering, dat wil zeggen, nadat het amateurvoetbal zelfstandig was geworden en de afdelingen in plaats van districtsvergaderingen nu KNVB- vergaderingen houden, waardoor alle verenigingen bij de be sluitvorming worden betrokken dere bestuursleden. Volgens het com missievoorstel is het mogelijk, dal vijf clubs een kandidaat voor de voorzit tersverkiezing stellen, hetgeen volgens mr. Brokx. een enorme problematiek kan opleveren omdat er rond vierdui zend vierduizend clubs zijn .Ook in het Zeeuwse afdelingsbestuur was, zo lichtte voorzitter Schouwenaar toe, nog al aan deze constructie gesleuteld. Uiteindelijk had het Zeeuwse afde lingsbestuur zich geschaard achter een voorstel van de Brabantse afdeling. waarbij de voorzitter gekozen zou moe ten worden door te zestig te kiezen le den voor de algemene vergadering amateurvoetbal. Het was een goede keus van het Zeeuwse bestuur, want niemand van de clubafgevaardigden had er zaterdag in Goes bezwaar tegen Dat alles was ook de wens van de heei Simonse en de zijnen in de bondsraad en de LBA, waar zelfs verdergaande ideeën bestonden over de afschaffing van de vastgeroeste begrippen over zaterdag-, zondag- en afdelingsvoet bal. Ook voor het zaalvoetbal had de com missie in haar rapport een nieuwe structuur gezocht, waarbij een sectie commissie was 'gevonden' De heei Simonse liet weten, dat de LBA daai bezwaren tegen had. ..De LBA is van mening maakte hij duidelijk, „dat deze materie te ingewikkeld is om ze in behandeling te nemen We hebben geen behoefte aan een nieuwe zuil. Ei wordt bij ons gedacht aan een volle dige integratie" Bij het aldelingsbestuur heerste enige reserve, liet voorzitter Schouwenaai weten. ..We moeten inderdaad een eventuele integratie-mogelijkheid on derzoeken. maar we moeten toch ook welen hoe het zaalvoetbal zelf daai Specialisten Overigens bleek deze dat al direct, dal het uiterst moeilijk zal zijn om een manier te zoeken om de geweldig in gewikkelde reglementaire en finan ciële zaken zodanig naar voren te brengen, dat ze voor de verenigingen begripelijk zijn. Daaraan dacht on getwijfeld Roburvoorzitter Guus de Kok. toen hij opmerkte: ..We hebben hier vergaderd om het vergaderen, want dit was een disccussie tussen een aantal specialisten over zaken, waarvan de clubs te weinig verstand hebben". Ook Middelburgvoorzitter Kees de Keizer had een kritische noot. „Het is natuurlijk de eerste maal. dat we met de gewijzigde situatie moeten werken, maar toch moeten we in aanmerking nemen, dat de bondszaken voor de verenigingen een bijzonder moeilijke opgaaf zijn Informatie is inderdaad nodig" verzekerde de Middelburg- voorzitler. ..maar die moet nie: hier worden gegeven. Die moest eigenlijk al verstrekt zijn, zowel door de vakmen sen aLs door u. We hebben uit de bond sorganen een eigen standpunt gefor muleerd. dat nu volkomen op losse schroeven komt te staan Het afde lingsbestuur zou eigenlijk ai deze za ken in een pre-advies aan ons moeten opsturen. We zitten hier immers om besluiten te nemen, maar dan moet je er wel voldoende informatie over ge kregen hebben". Voorzitter Schouwenaar. „Hel is nu beter overgekomen dan wanneer het vellen papier in beslag genomen had. al ben ik het er natuurlijk wel mee eens, dat dergelijke zaken met een pre-advies van het afdelingsbestuur binnen hadden moeten komen". De Zeeuwse verenigingsbestuurders moesten overigens wel even wennen aan de nieuwe situatie, te meer omdat tijdens de vergadering in Goes zeer veel tijd werd besteed aan de behan deling van de agendapunten voor de bondsvergadering en voor de verga dering amateurvoetbal (op zaterdag 15 mei, eveneens in het KNVB- sporlcentrum in Zeist). Het werd dan ook een langdurige discussie lussen de specialiteiten van de Zeeuwse KNVB en de door het bondsbestuur afge vaardigde mr. G. Th. Brokx uit Oos terbout, die uiteraard in de materie van de met de nieuwe structuur sa menhangende reglementswijzigingen waren gedoken, waarbij de clubafge vaardigden en vaak ook de afdelings bestuurders als geduldige luisteraars fungeerden. Een van de 'terzake-kundigen' was ex-Middelburgvoorzitter Sal Simonse. bondsvergadenngslid en hoofdbes tuurslid van de LBA. de landelijke bond van amateurclubs, die er de Zeeuwse clubafgevaardigden op atten deerde. dat bij een eventuele komst van amateurteams van betaald voet balverenigingen naar de amateur- standaardklassen de vierde klassers er nimmer het slachtoffer van zullen wor den. „Er is namelijk een plan in de maak om het aantal vierde klassers uit te breiden tot veertien per klas.", liet de heer Simonse weten. Nimmer toelaten Hoewel mr. Brokx op de bres sprong voor de fervente amateurleden van de betaald voetbalverenigingen („Je moet de amateurleden van Ajax en Feye- noord toch ook de kans geven om de hoogste amateurklassen te bereiken zonder dat ze lid hoeven te worden van een amateurclub", gaf de Brabantse gedeputeerde als voorbeeld) voelden de Zeeuwse KNVB'ers weinig voor het voorstel. Vooral na een pinnige reactie van Theo Blijdensteijn, Brabants dis trictscommissielid: „We hebben altijd gezegd, dat we nimmer derde elftallen van de betaalde clubs in onze stan daardklassen zouden toelaten, maar nu we volledig zelfstandig zijn gewor den komen ze er verdorie mee", gingen de afgevaardigden zonder meer met het voorstel van Zeeuws KNVB- voorzitter A. P. Schouwenaar mee om dit punt van de agenda af te voeren. De reglementering voor het benaderen van amateurspelers door clubs uit het betaalde voetbal was koren op de mo len van Patrijzenvoorzitter G. W Eij- sens. „Regelematig horen we. dat ta lentrijke jeugdspelers van ons wed strijden hebben gespeeld bij NAC in Breda", liet hij weten. Hij stond dan ook uiteraard volledig achter de bepa ling, dat er een termijn gesteld dient te worden voor de spelersbenadering: het mag slechts na afloop van het seizoen gebeuren en er wordt gestraft als die termijn overtreden wordt. Mr. Brokx waarschuwde: „U moet nu al tijdig worden gewaarschuwd door de betaalde clubs, als u het voorstel amandeert, verzwaart u het". Eijsens: „Dat is ook nodig". Vierduizend clubs Op de agenda voor de algemene ver gadering van het amateurvoetbal prijkt onder meer de - in het rapport van de commissie organisatiestructuur amateurvoetbal voorgestelde - verkie zing van een voorzitter en zeven an- OUD-ZEEUWS ELFTAL WON VAN WALCHEREN VLISSINGEN - Voor de aanvang van deze vriendschappelijke wedstrijd tussen Walcheren en het Oud Zeeuwse Elftal (4-1) ontving Henk van Ooster hout geschenken van spelers en be stuur en waren er bloemdn voor zijn vrouw ter gelegenheid van zijn af scheid als eerste elftalspeler. Het was een gelijk opgaande wedstrijd met een technisch beter oud Zeeuws elftal. Walcheren kreeg evenwel ook verschillende goede kansen, maar wist die niet te benutten. In de 20e minuut opende Rinus Wijgman voor het Zeeuws elftal de score. Vlak na rust werd de score opgevoerd door Rob MOENS. En inde 55e minuut wist Hans Bergs met een lob de stand op drie-nul te brengen. In de zestigste mi nuut kreeg Henk van Oosterhout gele genheid om de eer voor Walcheren te redden, middels een penalty na het vloeren van Piet de Nooijer. In de 70e minuut werd de eindstand bereikt door een doelpunt van Wim Groenewegen na een lange rush. BEKERRESULTATEN MIDDELBURG - De resultaten van de vijfde ronde van de districtsbeker van Zuid I zijn als volgt: Jong Ambon - Axel 1-1 Axel wint na strafschoppen: Meto - Marie.se Boys 0-3. UW '40 - Dongen 0-3; TAC - DESK 0-4; Dosco '32 - Boxtel 1-0. Kraanvo gels - Sparta '25 0-2: DSC - SBC 2-2; SBC wint na strafschoppen: DVS Nooitgedacht 1-0 RODE 'DUIVELINNEN' VERSLOEGEN ORANJE BRUSSEL - De damcsvoetbalwcd- strijd België - Nederland, zaterdag in Brussel, is door België met 4-0 gewon nen. Het scoreverloop: 30 Marina Ver- donck 1-0, 37. Jeanne van Buel 2-0, 42 Marine Verdonck 3-0, 57 Marine Scy- mus. In de 58ste minuut werd Marina Verdonck uit het veld gestuurd. DE KEIZER SCHOUWENAAR juniorenvoetbal MIDDELBURG - Kampioen Steen A 1 van de juniorenhoofdklas heeft in de laatste competitiewedstrijd nog een nederlaag te gekregen: Temeuzen A 1 won Donderdagavond speelden al. Arnemuiden Al - Jong Ambon Al 4-0 en Kloetinge Al - Zierikzee Al 4-0. De uitslagen van zaterdagmiddag zijn: Vlis- singen Al - Patrijzen Al 1-2. Walcheren Al - Kloetinge Al 1-2. Zeeland Sport - Jong Am- bon Al 1-2. Arnemuiden Al - HW Al 7-0. Zierikzee Al - Axel Al 2-3. Steen Al Jong Amb. Vlissingen Al Arnemuiden Al Temeuzen Al Patrijzen Al Axel Al Kloetinge Al Zeel. Sp. Al HW Al Walheren Al Zierikzee Al Al 22 17 4 1 38 71- 19 22 14 4 4 32 56- 24 20 12 5 3 29 61- 20 20 10 6 4 26 52- 17 21 12 1 8 25 48- 29 21 11 3 7 25 56- 36 21 9 4 8 22 42- 27 21 .8 5 8 21 24- 30 21 6 3 12 15 52- 54 21 4 6 11 14 30- 46 22 2 0 20 4 10-140 22 1 1 20 3 15- 75 GOES - De afgevaardigden van de Zeeuwse voetbalclubs zijn er za terdag tijdens de vergadering van de KNVB. afdeling Zeeland, in Goes met 185 tegen 43 stemmen mee akkoord gegaan, dat het afde lingsbestuur de plannen voor de verbouw van het bondskantoor in Middelburg doorzet ondanks het feit, dat de subsidiëring op losse schroeven is komen te staan. Voorzitter A. P. Schouwenaar maakte de verenigingsafgevaardig den namelijk duidelijk, dat het niet zeker is of de minister van sociale zaken de gevraagde 245.000,- sub sidie (die g.s. van Zeeland hebben voorgesteld) zal verstrekken. „Als dit bedrag niet haalbaar is, zal ons bestuur zich beraden over nieuwe voorstellen, want wij handhaven onze doelstelling: verbetering bondsbureau. waarvan het dak lekt. de kelder geregeld onder water staat en wat daar tussen ligt ook herhaaldelijk problemen oplevert" De heer Schouwenaar beklemtoon de. dat gedeputeerde staten vooral achter het plan staan omdat het hier niet alleen gaat om een nieuw bondsbureau. maar - via een ge dachte uit de Zeeuwse sportraad - om een Huis voor de Sport Aanvankelijk had Middelburg- voorzitter Kees de Keizer zo'n goed sluitend voorstel geleken. „Ik heb nu echter sterke twijfels als de fundering onder de subsidie weg zakt. Straks zegt de minister nog, dat er voor alle sportbonden in Goes een mooi huis gebouwd wordt. Ik wil u dan ook adviseren om het voorstel aan te houden zo lang u nog niets definitiefs over de subsidie weet". De afgevaardigden kregen van voorzitter Schouwenaar de verzeke ring „Als er minder dan 50 procent subsidie uit de bus komt dan zullen we de zaak volgende keer absoluut aan u voorleggen". Bovendien kre gen de clubbestuurders voor ge houden, dat Zeeland de subsidie kan verspelen als er niet snel ja ge zegd wordt. „Het wordt steeds vager en twijfe lachtiger". reageerde Kees de Kei zer. „We moeten concrete gegevens op papier hebben en als die er niet zijn moetje er nooit aan beginnen" Voorzitter Schouwenaar had even wel bezwaar 'tegen het paniek zaaien van de Middelburg voorzitter'. De heer Schouwenaar liet weten: „Als de subsidie vermin derd wordt tot 50 procent, dan zul len we zelf de helft van de bouwkos ten van ƒ330.000.-, dus ƒ165.000.-. moeten opbrengen. We hebben reeds een bedrag geleend van 85.000 zodat er nog 80.000.- bij moet. Als u de zaak nu blokkeert zal de verbouwing helemaal niet door gaan of over twee jaar nog veel duurder worden Bij de stemming over het voorstel olm de verbouwing door te zetten - met de verzekering, dat het afde lingsbestuur de grens van 50 pro cent subsidievermindering niet zal overschrijden - bleek, dat Middel burg slechts steun kreeg van Bors- sele. Kloetinge. Nieuwland, Oost- burg, Renesse. Robur Temeuzen en Zeeland Sport, goed voor 43 stem men. De andere clubs. 185 stemmen, gaven hun fiat aan het bondsbes tuur. „Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we de verenigingen volledig op de hoogte houden", verzekerde afdelingsvoorzitter Schouwenaar tot slot, In de rondvraag pleitte Robur voorzitter De Kok voor een wed strijd van het Zeeuws voetbalteam in Goes, hetgeen het afdelingsbes tuur in beraad zal houden. ..iÉ De beslissende aanval van Jong Ambon. Even later zal Jacob St nag de bal over de doellijn lopen, waardnor bekerwedstrijd Jong Ambon Axel in 1-1 zal eindigen. Axel wint daarna met strafschoppen MIDDELBURG - Het kam pioenschap van Axel lijkt ge volgd te gaan worden door een bekersucces. Dankzij het beter nemen van strafschoppen dan Jong Ambon heeft Axel de kwartfinale van de districtsbe ker Zuid I bereikt, nadat de normale speeltijd in 1-1 was geëindigd. Dat is dan alleen gebeurd, omdat Jong Ambon twee strafschoppen miste en Axel maar één. want het vertoonde spel was allerbelabberdst Van enige opbouw was geen sprake De bal werd meestal ongcontroleerd naar voren ge trapt en dan moesten de spitsen maar zien. dat ze er na hard lopen nog iets goeds meededen Nee. de wedstrijd was het aankijken nauwelijks waard, want ook Jong Ambon zag geen kans zich ondanks een voortdurend veldover- wicht voldoende kansen te scheppen. Twee weken geleden wonnen de Mid delburgers nog verdfiend met 2-0 van Axel dankzij een sterke tweede helft, maar daar was nu ook geen sprek van. De gelijke stand geeft de verhouding in het veld dan ook weer. Na een kwartier spelen nam Tonnie Sheilds een vrije trap van de rand van het zestiemetergebied. Hij schoot de bal hard naar de korte hoek, waar Piet Gans bekeken precies in de andere hoek scoorde: 0-1. Tien minuten voor de rust maakte Jong Ambon gelijk. Bert Pentury kopte «ren vrije trap van Frans W'ai- sapy door. waarna de bal door Jacob Sinay in het doel werd gelopen: 1-1. Piet Verpoorte benutte de eerste straf schop voor Axel. Bert Pentury maakte gelijk. Paeter Telussa zag zijn penalty gestopt door Verpoorte. maar ook invaller-doelman A-junior Sammy Te lussa stopte de strafschop van Jaap Lensen. Paulus Telussa en Wim van Gink scoorden vervolgens, waarna Tu- huleruw over schoot Plet Gans bracht Axel in de kwartfinale en het over schieten van Jacob Sinay was van geen betekenis meer. BATON ROUGE - De Amerikaanse sprinter Harvev Glance heeft tijdens universi teilswedstrijden in Baton Rouge (Verenigde Staten) met 9,9 se conden het wereldrecord op de 100 me ter geëvenaard. Voor Glance, die op 3 april van dit jaar dezelfde tijd reali seerde. was aanvankelijk 9.8 doorgege ven. Er waren drie tijden geklokt: 9.73, 9,87 en 9,90. Na langdurig overleg werd de tijd van de laatste chronometer als de enig juiste genoemd. Glance is re cordhouder met zijn landgenoten Jim Hines, Jim Greene, Ronnie Smith, Ed die Hart, Rey Robinson, Steve Wil liams en de Cubaan Silvio Leonard. AXEL - Burgemeester A. de Kam van Axel heeft zaterdagmorgen de offi ciële opening verricht van het Water torencircuit van de Zevar op het op gespoten gebied 'Smitsehorre' te Axel. Hij deed dat door in het bijzijn van zijn echtgenote met een open MG- sportwagen uit 1939 een plastic ket ting door te rijden. Behalve tot daden kwam de Axelse burgemeester zaterdagmorgen ook tot AXEL - Eric de Vliegere uit Koewacht is momenteel de snelste rallycrosser van Zeeland in de klasse 1501 cc en hoger. Op het vernieuwde waterto rencircuit van Axel onderstreepte hij al zaterdag nog eens overduidelijk. Zelfs een slipper in de derde manche waarna hij in botsing kwam met zijn plaatsgenoot Van Waesberhe en hij even later de strijd zou staken kon aan zijn supennatie niets afdoen. In ie twee voorgaande manches had hij .net klinkende overwinningen zich al veilig gesteld voor de eindzege waar door hij in de laatste reeks met zijn Volkswagen met daarin de Porsche- motor met een vermogen van 140 pk iets teveel risico nam en daardoor zich zelf uitschakelde. „Het ging w at te hard en ik nam wat teveel risico, waardoor ik de macht over het stuur even kwijt raakte. Het is allemaal meegevallen, op een krom spatbord na is er niets aan de hand. Maar zo gaat dat nu eenmaal in deze sport. Je wilt steeds harder," verklaarde hij even la ter. Hoe groot de klasse van Eric de Vlieg- here momenteel wel is bewees hij in de handicap-race tussen de vier winnaars van de diverse klassen. In deze super finale mocht de winnaar in de catego rie tot 1000 cc Rob Seitsinger de spits afbijten, 0,5 seconde later gevolgd door Ko van de Bosse de winnaar van de klasse 1001 tot 1300 cc.Bijna vijf s conden daarna was het de beurt aan Moud van der Laak op 1,7 seconde ge volgd door Eric de Vlieghere. Noud van der Laak had de 'handicap' op Ko van de Bosse snel overwonnen en nestelde zich op de tweede plaats achter Rod Seitsinger. Niet voor lang kon hij de jacht op Seitsinger alleen bepalen. Eric de Vliegere raasde eerst voor bij Ko van de Bosse. pakte met nog twee ronde te rijden ook Noud van der Laak, maar kwam in de laatste ronde net iets tekort om ook Rob Seitsinger die veer tien seconden eerder was gestart nog te pakken. Het was echter andermaal een stukje vakwerk wat Eric de Vlieg here in deze superfinale aan de naar schatting tweeduizend bezoekers liet zien. Qua spanning viel er in de klasse met een mindere cylinderinhoud meer te genieten om dat daar de deelnemers meer aan elkaar waren gewaagd wa ren. Vooral in de klasse 1001 en 1300 cc jaagde Appie den Doelder en Ko van de Bosse elkaar in de laatste manche naar uitstekende tijden op. Ko van de Bosse won het prestigeduel en zijn van 2.32.1 was zelfs no sneller dan die van Noud van der Laak in de klasse 1301-1500 cc. De laatste kwam in de derde manche zonder tegenstand tot 2.33.5. voor Ko van de Bosse was zijn tijd in derde manche niet eens zijn snelste van de dag. In de tweede manche reali seerde hij zijn snelste tijd van de dag met 2.25.4 In de klasse tot 1000 cc ging de overwinning naar Rob Seitsinger uit het Brabantse Ossendrecht Hij won de tweede en derde reeks nadat hij in de eerste manche Siem' van Hoeve en Ko Guiljam had voor moeten laten gaan. Omdat slechts het resul taat van tweede manche meetelde voor de eindklassering won Seitssinger ver diend. Het gedeelte van het publiek dat min of mere voor de sensatie was gekomen zaterdag ook aan zijn trek ken toen de wagen van Ruud Seitsin ger. een broer van winnaar Rob Seil> singer, in de tik ging en de brandweer door snel ingrijpen erger kon voorko men. De prijzen voor de snelsten per categorie gingen naar: tot 1000 cc Siem van Hoeve. Axel 2.35.6.1001-1300 cc Ko van de Bosse met 2.25.4. 1301-1500 Noud van der Laak 2.30.2 1501 en ho ger: Eric de Vliegere 2.23.6. Ko van de Bosse werd uitgeroepen tot de strijdlustigsle terwijl Kees Machiel- sen de prijs voor de sportiefste renner kreeg toebedeeld na een middagje spectaculair rallycrossen op het zeer fraai geworden Axelse watertorencir- rniL Einduitslag rallycross: klasse tot 1000 cc 1 Rob Semanger. Ossendrecht, Simca. 2 Ad rcij.T.cnsc Goes N'SU. 3 Gilly Rouw. Temeu zen Simca. 4 Siem van Hoeve. Axel NSU, 5 Jaap de Jonge Breskens NSU. Klasse 1001-1300 cc: 1 Ko van de Bosse. Hoek NSU. 2 Appie den Doelder. Axel Sim ca, 3 Dmgny Sinke. Kloetinge. Ford Escort. 4 Wies de Keizer. AxeL Mini. 5 Martin Ver- brugge. Temeuzen DAF. Klasse 1301-1500 cc. 1 Noud van der Laak Goes. Ford Escort. 2 Mark Quaak Klooster- zande VW. 3 Jan Piet de Feijter Axel. Saab. 4 Cesar van de Vijver. Temeuzen VW. 5 Henk van de Ree Temeuzen VW. Klasse 1501 en hoger: 1 Eric de Vliegere Koewacht VW. 2 Jorg Michael. Temeuzen Honda. 3 Adriaan de Pooter Axel. Saab. 4 Rinus Dekker Zaamslag BMW. 5 Oscar van Waesberge, Koewacht. Porsche woorden. „De kan nJets dan lof hebben voor hetgeen jullie hier hebben gepres teerd." zo zei hij. „D: wil jullie dan ook op de eerste plaats feliciteren met dit prachtige circuit. Ik weet dat er veel vrije uren van de menen ajn ingekro pen om dit te realiseren. Het resultaat is echter geweldig." Burgemeester De Kam zei het verder te betreuren, dat er niets bekend is over welke periode de Zevac nog over het circuit kan be schikken. „Het is jammer dat we niet weten hoe lang de baan nog gebruikt kan worden." Wim de Bruijn, voorzit ter van de stichting snelheidseven ementen Zevac. overhandigde daarna burgemeester De Kam een herinne ringstegel, terwijl er voor mevrouw De Kam bloemen waren. „We hopen na tuurlijk dat we het kunnen behouden," zo sprak Wim de Bruijn, „daarvoor hebben we ons best gedaan.Het Wa tertorencircuit is door de vele verbete ringen een van de mooiste circuits van Nederland geworden. Vele zaterdagen hebben de crossers en andere werkwil ligen met stenen gesjouwd om de baan te verharden en de vele diepe putten ei uit te halen. Door de vernieuwingen kan er onder alle omstandigheden op de 560 meter lange baan gereden wor den. j mevrouw De Kam in

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 11