Wapenschildjes voor stadhuis Goes gereed Jongelui op inbrekerspad plegen reeks diefstallen Voorkeur Vlissings duidelijk voor open gemeentebestuur Visser shaven $l<rt ©stett&e P letterlijk alles voor uw huis en tuin ZAK GROND 3 HEESTERS Actiecomité tegen 'boycot' advocaat Opening ruiterpad Veer se Bos met cross-country 'T VEERHUIS WOLPHAARTSDIJK 1 STERHOTEL IN GUIDE MICHELIN VRIJDAG 29 MAART 1974 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 INFORMATIEAVOND IN BRITANNIA VLISSINGEN Op een informatieavond, donderdag in 'Britan nia', heeft burgemeester drs. Th. J. Westerhout nog eens or.der streept, dat de voorkeur van het gemeentebestuur uitgaat naar het openhouden van de vissershaven. Op deze voorlichtingsavond Wethouder Filius zei in zijn antwoord onder meer. dat. de winkels aan de Nleuwendijk niet behoeven te verdwij- nen; he*, winkelbestand kan hier zelfs kon de burgerij haar mening geven over twee onlangs verschenen uitgebreid worden. Namens het actie nota's, 'binnenstad' en 'beschermd stadsgezicht'. Deze nota's ko- "~1 A 1 men op 2 mei a.s. in behandeling in een speciale gemeenteraads zitting. B. EN W. GAVEN TOELICHTING OP TWEE RAPPORTEN Enkele belangstellenden brachten naar voren, dat in de nota's zou worden uitgegaan van een gedempte vissersha ven; een mening, die door het college van h. en w. werd bestreden. Men heeft alleen, zo bleek uit de beant woording van de vragen, voor het geval dat demping van de vissersha ven ondermi.ideli.ik zou zijn, willen aangeven welke mogelijkheden er dan liggen. Zo zei secretaris Visser va Slichting Stadsherstel het jammer te vinden, dat in belde nota's ais plaats voor de bouw van een ontmoetings centrum de gedempte vissershaven genoemd- Men moet uit deze kanttekening niet lezen, dat demping de voorkeur zou hebben, zo bleek uit het antwoord van wethouder I. Filius. Tevoren had bur gemeester Westerhout echter al opge merkt, dat het verlangen naar een 'beschermd stadsgezicht' vooral houdt het karkater van de oude bin nenstad zoveel mogelijk te bewaren. Als de gemeenteraad die overwegin gen overneemt dan impliceert dit ook, aldus de heer Westerhout dat de raad zich uitspreekt voor het behoud van Koopmans- en Vissershaven. Stede bouwkundig adviseur Kuyken tekende in een later nog aan, dat behoud van de Vissershaven het gaafste beeld geeft moet de haven echter dicht dan is er de mogelijkheid het negatie ve beeld van het dempen te ondervan gen door maatregelen te nemen. A/ronding In een inleiding stelde burgemeester Westerhout, dat de gedachtenwisseling over de Vlissingse binnenstadsproble- matiek thans tot een zekere afronding komt. Hij ging daarbij de ontwikke lingsgang na uit het recente verleden: de drang tot sanering en vervangen van oud door nieuw van zo'n circa 15 jaar geleden die plaats heeft moeten maken voor de actuele inzichten van renovatie, herstel van de oude panden in een binnenstad. Sprekend over de periode, waarin nog sterk het accent viel op sanering zei burgemeester Westerhout dat er in Vlissingen din gen gebeurt zijn die niet hadden mo gen gebeuren „maar er werd toen heel anders over de binnenstadspro- blematiek gedacht". Daarop volgde nog de periode van een 'wilde ontwik keling* met de bouw van groowinkel bedrijven buiten de stadscentra. Te gen het eind van zestiger jaren kwam men echter tot het besef: zijn we wel op de goede weg. Nu is er weer voorkeur voor een kleinschaliger win- kelgebeuren en de tendens om in de oude binnensteden te gaan wonen. BOETE VAN 780 FRANC VOOR ILLEGAAL BOOMPLANTEN GENT De politierechter van Zei- zaete heeft donderdagmorgen de voor zitter van het Gewestelijk Comité Leefmilieu, de heer Leon Laureys. ver oordeeld tot een boete van 780 francs (ongeveer 50), omdat hij in de nacht van 12 op 13 oktober 1973 met zijn mensen illegaal enkele honderden bo men heeft geplant. De planting van de bomen had tot doel de aanleg van een insteekhaven bij het Zelzaets Psychiatrisch Insti tuut te verhinderen. De boomplanting leidde achteraf inderdaad tot- de de finitieve stopzetting van de werken, maar het proces-verbaal dat tegen de heer Laureys is opgemaakt kreeg een vervolg voor de politierechter. De heer Laureys verklaarde tijdens de eerste zitting geen spijt te hebben vax zijn actie. De openbare aanklager zei wel enige sympathie te koesteren voor de motieven van de heer Lau reys. maar was toch van oordeel, dat het doel de middelen niet mocht hei ligen. De aanklager eiste de minimum boete. De heer Laureys hij werd conform de eis veroordeeld kondig de onmiddellijk aan in beroep te zul len gaan. Dan zal ook de vordering van de ondernemer ter sprake komen. Hij wil schadevergoeding voor het ar beidsloon dat hij zijn personeel voor het opruimen van de bomen heeft moeten betalen. (ADVERTENTIE) S chrij vers p ortr etten Of: de Haagse Post c Nederlandse literatuur. Een collectief van HP-medewerkcrs schetste portretten van Claus, Couperus, Elsschot, Hermans, Mulisch, Vestdijk en Wolkers. Portretten, die ontstonden uit geduldig en nauwgezet onderzoek, met oog voor detail en kontekst. En die opvallen door het oorspronkelijke taalgebruik. Schrijversportretten, 144 bladzijden fascinerende informatie over onze belangrijkste auteurs, kompleet met bekende en minder bekende fotografische dokumenten, een beknopte biografische cn bibliografische kalender en een inleiding van W. L. Brugsma, voor 9,9° bii elke boekhindcl. Een uitgave van Elsevier Walstraat Niet meer saneren maar renoveren is nu ook het parool in Vlissingen. ge concentreerd op het zuidelijke deel van de oude binnenstad. Over de winkelpromenade Walstraat kon de lieer Westerhout nog meedelen, dat uiterlijk hemelvaartsdag liet ge deelte tussen Betje Wolffplein en Lan ge Zelke gereed moet zijn; de tweede fase volgt na het zomerseizoen. Reeds volgende week worden op het Betje Wolffplein nieuwe verkeerslichten ge plaatst. Over het pand van De Vey Mesdag aan het Bellamypark kon de heer Westerhout meedelen, dat in be ginsel overeenstemming was bereikt: men zal het renoveren en in de huidi ge vorm behouden. Stadsherstelsecretaris Visser was de eerste die na burgemeester Wester hout het woord voerde en hij dankte het gemeentebestuur allereerst voor de samenstelling van de nota's: „een gedegen stuk werk. waar we jaren naar hebben uitgekeken." Voor wat betreft het oude stadhuis op de Hout kade sprak de heer Visser een voor keur uit voor restauratie ter plaatse als aanzet tot het herstel van de Koudenhoek: „We kunnen echter ook meegaan met verplaatsing", zo formu leerde hij. ..hoewel de vraag opkomt of uitbreiding van industrieën m het hart van de stad nog wel moet wor den bevorderd." De heer Visser drong voorts aan op een speciale afdeling van gemeentewerken om de particulie re initiatiefnemers tot restauratie van panden in de binnenstad te begelei den. Er zijn mogelijkheden aanwezig, zo constateerde de heer Visser, om Vlis singen weer een leefbaar centrum te geven, de middenstand kan daar, door verbetering van panden, veel aan doen. Oude stadhuis Het oude stadhuis is een moeilijk probleem, zo zei burgemeester Wes terhout in zijn antwoord. De gemeen teraad heeft al besloten tot over dracht van de gronden aan de Konin klijke Maatschappij De Schelde en daar komt nog eens bij, dat andere panden in het gebied van de Houtkade reeds zijn afgebroken; her bouw zou een te kostbare zaak zijn. Verplaatsing van het oude stadhuis hangt mede af van de vraag of men er een gebruiker voor kan vinden; gepoogd is intussen rijkswaterstaat voor het gebouw te interesseren als kantoorpand. Een aan de Nieuwendijk gesitueerde ondernemer pleitte deze avond voor demping van de Vissershaven en daar na een zo economisch mogelijk ge bruik van de grond. Spreker stelde onder meer, dat de functie van de Vissershaven tot 'nul' is gereduceerd'. Deze ondernemer merkte voorts op, dat de in de nota uitgesproken voor keur voor concentratie van 1 cafébedrijven aan Nieuwendijk lamvpark de aantrekkelijkheid van het gebied door een verder teruglopen comité van die naam werd gepleit voor een open Vissershaven, omdat van een gedempte haven een negatie ve invloed zou uitgaan en er wel degelijk een functie is. hetzij als jacht haven. hetzij als aanlegplaats voor rondvaartboten, hetzij als ligplaats voor een historisch schip of een com blnatie van deze mogelijkheden Uit het antwoord op een namens de Scheldest raat winkeliers gestelde vraag „Worden we bij het stads- en winkelcentrum gerekend?" bleek voorts nog. dat in de nota is voorge steld winkeluitbreidingen hier te be vriezen, hoewel uit het antwoord van wethouder Filius ook naar voren kwam. dat ruimte voor enige ontwik keling hier mogelijk moet blijven. De aan het Bellamypark gevestigde win keilers vroegen een gesprek aan me* b en w in verband met de vraag hoe de situatie zich hier zal ontwikkelen Het is niet de bedoeling, aldus het antwoord van de burgemeester, van de noordelijke wand van het Bellamy park uitsluitend een horecawar.d te maken en wethouder Filius vulde nog aan. dat hot uitgangspunt van b. en w niet is Bellamypark en Nieuwendijk uitsluitend een horoca-bestemming te geven. Tenslotte bracht nog een nieuwe ln-1 woner van Vlissingen naar voren, dat winkelpromenades 's avonds een sfeer van doodsheid ademen. Hij vroeg he*, gemeentebestuur in eerder stadium in het beleid te betrekken, „voordat he*, plan er is. dit hele gesprek komt vijftien jaar te laat Burgemeester Westerhout kon deze visie niet delen: voordal een eerste versie van één van de op deze Infor matie-avond besproken rapporten werd uitgebracht, nu een Jaar geleden is er een uitgebreid vooronderzoek geweest van deskundigen. Bloemen en tuincentrum Dekker beelt een croot assortiment bloemen en planten. Wij hebben Bovendien; laag inp« ij» hoog in kwaliteit WEEKRECLAME NU SLECHTS 9,95 per 3 Langeviele 34 - Middelburg Tel. (01180 5253 en op alle Zeeuwse markten VEERE Met een cross-country en een terreinwedstrijd voor paarden en pony's wordt zaterdag het door Staatsbosbeheer aangelegde ruiterpad in het Veerse Bos de bossen in het Krekengebied in gebruik genomen. De officiële opening wordt omstreeks 11 uur 's morgens verricht door ir. J. Kalb uit Goes, houtvester l Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft het ongeveer kilometer lange ruiterpad in de afg lopen winter aangelegd omdat ruiters vaak misbruik bleken te maken van de wandelpaden in het, behalve voor ruiters, vrij toegankelijke gebied. Om dat Staatsbosbeheer niet tot strenge maatregelen wilde overgaan zonder een alternatief te bieden, werd beslo ten een ruiterpad door het fraaie gebied aan te leggen. De aanleg van het pad betekent een aanzienlijke ver ruiming van de mogelijkheden vai ruitersport op Walcheren. De crosscountry en terreinwedstrijd worden georganiseerd in samenwer king tussen de Koninklijke Nederland se federatie van landelijke rijvereni- gingen en de Hippische sportbond, welke combinatie in de ruitersport vrij uniek is. Direct na de officiële opening be_ de zware cross voor paarden waarin vier sterke deelnemers drie van 'Oranjezon' en één van de rij vereni ging "Walcheren' uitkomen. Dat zijn respectievelijk A. Wattel met Reza, C. de Visser met Elza. C. Geerse met Moskey en G. Quist met Fury. Daarna volgt een lichte cross voor paarden met 7 deelnemers. Vervolgens worden een lichte en zware cross voor pony's afgwerkt (met respectievelijk 5 en 3 deelnemers) en tot slot volgt dan een terreinwedstrijd voor paarden en po ny's C-D en A-B. In totaal nemen ongeveer 45 deelnemers aan de rui ters evenementen deel. De prijsuitreiking eni wordt om vier uur gehouden in de foyer van de manege "De Eendracht' in Serooskerke. Het parcours heeft een lengte van ongeveer 2 kilometer. Maand gevangenis voor korporaal uit Souburg ARNHEM Omdat hij moeilijkheden had met zijn verloofde bleef de kor poraal G. L'. (21 uit Oost-Souburg, De"Md^rmiilitatr.'mr. I. H.°Békte- oktober tot 6 december weg ring, vroeg zich af of het nog wel zin doen ln militaire dienst." klaagde G donderdag voor de Arnhemse krijgs raad. .Maar geen enkele baas neemt het als u zomaar een paar maandjes zoek bent." zei de pres dent, mr. i. A. L. Brada. „U hebt toch getekend voor de dienst?" toch wilde G. wél graag ir. dienst blijven hoewel Mj wel vaker ongeoorloofd afwezig is geweest. van zijn onderdeel in Socsterberg. G. dook als het ware onder want voor geruime tijd kon niemand hem vin den. Hetzelfde herhaalde zich op 4 februari toen G. weer een week onder water bleef, ditmaal om zijn huis op te knappen. „Ik heb niet zoveel te had dat verdachte in dienst blijft en eiste een militaire detentie van twee maanden waarvan een maand voor waardelijk met een jaar proeftijd een voorwaardelijk omslag uit de militai re dienst me* twee jaar proeftijd. De krijgsraad veroordeelde G. tot een maand gevangenisstraf en voorwaar delijk ontslag met twee jaar proeftijd. POLITIERECHTER LEGT GEVANGENISSTRAF EN BOETEN OP: IN VLISSINGEN EN SOUBURG MIDDELBURG ..Het werd zo erg met die diefstallen, dat er in Vlissin gen werd gezegd: Het is te hopen dat ze die inbrekers te pakken krijgen en er flink van langs geven." Dat zei donderdag de politierechter ii Middelburg, mr. P. van Empel, tijdens de behandeling van de zaak tegen een groep jongens en een meisje die zich in de loop van januari, steeds met tweeën tegelijk in Vlissingen en Sou burg hadden schuldig gemaakt aan een aantal inbraken met diefstal. Doel van de inbraken waren scholen en clubgebouwen. De buit bestond in vrijwel alle gevallen uit elektronische apparatuur. Zo hadden W. H. M. en J- Z. beiden uit Vlissingen, zich op een nacht toe gang verschaft tot de jeugdsociëteit Silver Night Home aan de Zuid Sloe- weg in Oost-Souburg. Het tweetal kwam binnen door op het dak een aantal pannen weg te nemen en ver volgens een raam open te schuiven. De jongemannen gingen er vandoor met onder meer een microfoon, en casette-recorder en een stereoverster ker. In zijn requisitoir tegen de 20-jarige M., sprak officier mr. Th. Lebret van een 'weinig hoopvol perspectief'. De officier, die eraan herinnerde dat te gen M- nog een voorwaardelijke straf van een eerdere veroordeling liep. vorderde tegen de jongeman de ten- uitvoeringlegging van deze voorwaarde lijke gevangenisstraf van een week en daarnaast nog een week gevangenis straf voor de in Souburg gepleegde inbraak. Tegen Z„ die niet ter zitting was verschenen eiste de officier bij verstek een boete van 250 gulden Bei de straffen we-de-n conform door po litierechter mr. Van Empel opgelegd Eveneens bij verstek stond terecht de 18-jarige J. C. V. die samen met de nog minderjarige B. T. (17) beiden uit Vlissingen, inde Vincent van Gogh- school in hun woonplaat-s hadden in gebroken. De jongens waren dit ge bouw binnengekomen door een gat in een ruit te snijden. Hier waren twee bandrecorders van hun gading. V. werd conform de eis van de officier bij verstek veroordeeld tot een boete van 250 gulden. T. had zich behalve aan de diefstal in deze school ook schuldig gemaakt aan een inbraak, samen met mej. H. van O. (21) uit Vllssineen. In het vd>. mingsinstituut voor jongeren aan de Kasteelstraat in Vlissingen. Het gelukte de jongen en het meisje in het gebouw te komen door een plank, die voor een van de ramen was gespijkerd, los te breken. Behalve uit een platenspeler, een bandrecorder en een versterker, bestond de buit uit een fototoestel, een viewer en t filmprojectoren Stok Mr. Lebret stelde dat T. ofschoon nog minderjarig zich toch aan 'volwassen' inbraken had schuldig gemaakt waar door ook een straf voor volwassenen op zijn plaats was. De officier vorder de daarop tegen T. een onvoorwaarde lijke gevangenisstraf van vier weken. T-'s verdediger, mr. E. H. A. Schute, wees er op dat de leefomstandigheden van zijn cliënt inmiddels zodanig wa ren waren veranderd, dat van betere vooruitzichten kon worden gesproken Mr. Schute pleitte daarom voor het opleggen van alleen een voorwaar delijke gevangenisstraf als 'stok ach ter de deur'. Mr. Van Empel be daartoe na "lange aarzeling'. Het nis tegen T, luidde tenslotte een waardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar. De zaak tegen mei. Van O- die niet- ter zitting was verschenen, werd aange houden omdat was gebleken dat zij na de inbraax in de school aan de Kasteelstraat zich opnieuw aan dief stal had schuldig gemaakt. Mej. Van O. werd donderdag wel bij verstek veroordeeld voor het besturen van een auto in de Walstraat in Vlissingen. nadat zij teveel had ge dronken om dat nog naar behoren te kunnen. Conform de eis van de offi cier kreeg zij daarvoor een onvoor waardelijke gevangenisstraf van vijf dagen en een ontzegging van de rijbe voegdheid voor de tijd van negen maanden. De Vlissingse politie was d< en het meisje op het spoor toen tijdens een routineonderzoek in een kraakpand aan de Nieuwstraat een deel van de gestolen goederen werd aangetroffen. Een ander deel was Een ander deel was in handen was in handen gekomen van W. H. M. uit Vlissingen. M. zou. zo bleek uit de tenlastelegging een van de diefstal afkomstige band recorder met een aantal banden meb- ben gekocht en bovendien een cassette- recorder en een microfoon hebben 'ingeruild'. M. had B. T. voor de bandrecorder 100 gulden Op M.'s verklaring: „Ik dacht dat die mensen wel te vertrouwen waren re pliceerde de officier met: .Maar u hebt zelf eerder tegen de politie ge zegd, dat u wel kon aanvoelen dat- het fout zatDe officier vorderde tegen M. wegens heling een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een boete van tweehonderd gulden- De politierechter maakte er een week voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. en een boete van honderd gulden van. A. L. F. uit Barendrecht en J. P. B- uit Zierikzee, die na drankgebruik door het nachtelijk Zierikzee wandelden troffen op de Nieuwe Haven een ge parkeerde auto aan. Naar zij zelf verklaarden, tilden ze "uit baldadig heid* het zeil van de auto op. Onder het zeil zagen de jongemannen een aantal dozen staan waarvan zij er twee meenamen. In de woning waar B. verbleef troffen zij in de ene doos een fümprojector en in de andere meer dan twintig blauwe draagtassen aan. De projector werd voor honderd gulden aan ff. C. H. uit Rotterdam verkocht terwijl andere bezoekers van de woning een deel van de tassen ln bezit namen. Via F. en B. kregen ook een viertal andere jongemannen M. K. J. P. en S. F, uit Zierikzee en M. 'M, uit Haamstede van de onbeheerde auto met lading te horen. Zij gingen daar op de volgende avond op pad. Ook zij namen een aantal dozen mee uit de vrachtwagen- Een deei van de inhoud daarvan, zoals dekens, lakens en spij kerbroeken was van hun gading ter wijl zij met ©een aantal andere artike Ien, zoals 'schuurschuivers' en Pakis taanse "kunstvoorwerpen', onder meer een hoorn en een slangenfluit geen weg wisten. Deze voorwerpen werden daarom in de gracht geworpen, waar uit ze later weer konden worden op gevist. O. H. uit Rotterdam, die een deel van de gestolen spijkerbroeken en dekens mee naar huis had genomen, werd donderdag door de polgier echter con form de eis van de o. .icier bij ver stek veroordeeld tot een boete van 200 gulden. Eenzelfde boete kreeg bij verstek W. C. H- wegens heling van de filmprojector. Ook F en B., die ter zitting war er. verschenen, kregen voor de diefstal -.an de projector en de draagtassen ieder een boete ran 200 gulden. De zelfde straf kregen tenslotte ook K„ P., M en N. de laatste bij verstek, opgelegd. I Nadat mr. Lebret eerder dezelfck- straf had geëist kregen E van de V en H. K., beiden uit Middelburg een boete van 250 gulden opgelegd omdat zij hadden getracht uit een verlaten boerderij bij Borssele een aantal voorwerpen te ontvreemden De reeds onteigende boerderij was bestemd voor sloop. Omdat zich in de boerderij nog verschillende goederen onder meer landbouwgereedschap be vonden, hield de voormalige eigenaar nog een oogje in het zeil. Hij betrapte Van de V. en K., die in de boerderij overigens alleen maar het onderstuk van een kabinet en twee voederiristen van him gading vónden- Verdediger mr. Schutte, wees er nog op. dat zijn cliënten ae tip hadden gekregen dat de boerderij 'tegen de vlakte' zou gaan. Zij wilden alleeen maar gaan kijken of er nog iets van de slopershamer kon worden gered. Daarbij beseften zij niet dat het bin nengaan van de boerderij inbraak be tekende Zij hebben gewoon onver standig gehandeld, aldus mr. Schute. A. R. uit Noordgouwe en zoon C. R uit Brouwershaven waren erg boo- geworden op C. M de R.. die zij ervan verdachten een jonger lid van het gezin te hebben geslagen. Toen De R. zich vertoonde moest ook hij het ontgelden. De officier, die sprak van een 'storm in een glas water' vorder de tegen de zoon een boete van 50 en tegen de vader een bote van 25 gul den. Het vonnis was conform. J. S zonder bekende woon- of ver blijfplaats. werd donderdag bij ver stek veroordeeld tot een onvoorwaar oelijke gevangenisstraf van twee we ken. S die in een pension in Vlissin gen verbleef, had uit de handtas van de pensionhoudster een mapje met een bedrag vnan 1300 gulden weggeno men. De man, die bet merendeel var. het geld in Amsterdam had opge maakt, kon later in Zwolle worden GOES De waprnsctlildj©». die de hal van het gerestaureerde stadhuis van (.oes zullen zaan sieren, zijn deze week gereedge komen. Ze zijn vervaardigd door de kunstenaar Jan van Westen uit Kapelle (lid van de kunste naarsgroep WEB). De schildjes zijn gebeeldhouwd in hout. Het zijn de wapens van de vijf ge meenten. die op 1 Januari 1970 samen de nieuwe gemeente Goes gingen vormen. Op de foto van links naar rechts de wapenschild- jes van W'olphaartsdijk. Kloetin- ge. Goes, Kattendijke en 's-Heer Arendskerke. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van het stadhuis. Het zal in juni officieel heropend worden. Op welke da tum dat precies zal zijn. staat nog me: vast. Zoals bekend zal het stadhuis gebruik: worden voor representatieve doeleinden, zoals ontvangsten. Er zullen ver der weer huwelijken worden ge sloten en raadsvergaderingen worden gehouden. van hn Hof van Discipline te Utrecht een petitie met handtekeningen aan biedt van mensen, die het ©erts zijn met wat men 'de opheffing van de boycol' te-"-ri mr Hesecker noemt In de petitie wijst men erop. dat de mensen eer: verzoek kunnen doen om een bepaalde advocaat aan te wijzen voor hun civiele pro-Do zaak Voorts wordt beklemtoond, da*, de cliënten in deze zaken ook recht hebben op inza ge van de stukken, terwijl dat volgens het actiecomité niet altijd gebeurt. De voorzitter van net. Bureau voor Consultatie in Middelburg, mr. J. F- C. van Detnise noemde de opmerkingen over een boycot van mr Hesecker desgevraagd absoluut onjuist'. .We hebben altijd bet (yrieem gevolgd, dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de verzoeken van mensen om een bepaal de advocaat De houden er zoveel mogelijk rekening mee. We moeten we! een zekere verdeling toepassen- als iedereen dezelfde man vraagt, gaat dat niet". Functionarissen uit ontwikkelingslanden 4e dag in Zeeland MIDDELBURG De beMuursfuno- tlonariasen uit twaalf Afrikaanse, Aria tlsche en Latijnv-Amrrikaanse ontwik kelingslanden zijn donderdag tijden» hun vierde dag in Zeeland voorgelicht over de ontwikkeling van Vlissingen en verder geïnformeerd over enkele culturele aspecten van Zeeland. In de morgenuren was er oer. bij eenkomst ln het stadhuis van Vlinsin- gen. waar burgemeester drs. Th. J. Westerhout en de wethouders Ch. J. Verschage en F. G. Smit bet gezel schap <>n' vinger. Na de ontvangst hield burgemeester Westerhoui ©en in leiding over de ontwikkeling var. Vil* sngen. die zich toespitste op de meest recentelijke me: de industrialisering. Vervolgens brachten de beetuursfun© uonanvsen nog bezoeken aan de bou levard en dar. speciaal bet standbeeld van Mlchie! de Ruyter, de Walstraat- promenade en het wijkcentrum 'Open Hof' in Paauwenburg. Daarna keerde men terug naar Middelburg, waar ad- Junct-dJrerteur W. Hofman van de Zeeuw*© Culturele Raad een InieKtyng hield over bet werk van de culturele raacL Hij zette voor de bezoekers de nieu we structuur van bet culturele advies- college met zijn werkverdeling in sec ties uiteen en belichtte de verschillen de activiteiten. In zijn toespraak waar schuwde hij tegen een overheersing van de mens door de technologie en plaatste hij de mens m bet kader van de hem omringende natuur De vierde dag van bet bezoek aan Zeeland werd besloten Zeeland besloten de buitenlandse b©- stuursfuncuonarissen met ©er, bezoek aan het Zeeuws Museum in Middel burg. Daarbij zorgde directeur dr P. K. van DaaJen voor deskundige uitleg. EIGENAAR G. VAN MIERLO: ..KROON OP JE WERK WOLPHAARTSDIJK ..Ik was bijzonder blij verrast toen tk het hoord» Er Is meteen ©en fles champagne opengetrokken. Het personeel was hele maal hoteldebotel". De heer G- van Mierlo, eigenaar ran de rotlsscrie "t Veerhuis te Wolphaarta- dijk. kan er nog niet over uit dat zijn bedrijf een ster heeft gekregen ln de fanteuse Guide Michelin. Een bijzonder eervolle onderscheiding voor een horecabedrijf. Het Franse bedrijf geeft Jaarlijks een gids uit. waarin de beste hotels en restaurants zijn opgenomen. Niet op verzoek ran de hotels, maar Michelin zoekt zelf uit welke bedrijven voor een vermelding in aanmerking komen. Op rich een plaatsing ln de Guide Michelin al een enorme eer. maar daarnaast heeft men voor de betere zaken nog een sterren aanduiding. Een ster wil zeggen; ..een uitstekend hotel ln zijn klasse. Een prettige onderbreking op uw reis". In Zeeland is nog slechte één hotel met die aanduiding: Thermidor in Sint-Jansteen. D:: jaar kwam daar t Veerhuis bij. In Nederland zijn in totaal 21 hotels met één ster en twee met twee stee ren. Een driesterren hotel is er ln Nederland niet. In de hele Benelux is er maar één. in Brussel. .Het is een kroon op je werk", vindt de heer Van Mierlo. .Het is een hele eer voor al het personeel". Overigens is de eigenaar ran *t Veerhuis niet van plan bewust te werken naar nog een ster. .Hat hebben we nu niet gedaan. Er is een aantal keren gecontroleerd, zonder dat we be: wisten. We gaan niet per se nog een ster proberen te krijgen, maar we willen die ene wel houden". Eeveneens b:j verstek werd de Noor- gfe zeeman T. O. M. veroordeeld to: een boete van 250 gulden, gelijk aan de door hem gestorte waarborg. M. die tijdens barbezoek in Vüssinger. teveel had gedronken, wilde vervol gens een vrouw in Souburg bezoeken. De vrouw bleek echter niet gesteld op het bezoek waarna de Noor eer. rut: insloeg. A. J. uit Vlissingen werd tenslotte -.vegens joy-rióing me', een bromfiets conform de eis ran de officier bij verstek veroordeeld tot een boete van, 150 gulden. 1 EERSTE KASAARDBF.IEN BIJ VEILING KAPELLE AANGEVOERD KAPELLE Het zacht-fni it seizoen in Zeeland is begonnen. Bij de veüinr "Kapelle-Biezelinge en Omstreken' werden donderdag de eerst© kas-aard- beien geveild. De heer M. Mijns berg en uit Kapelle voerde de eerste 8! stuks aardbeien uit de gestookte en belichtte kas aan. Kopers werden de heer C v. Oosten uit Krahhendijke, de heer C. J. Adriaans© uit Kapeiie. en de firma L. J. v. Langevelde uit Krabbendijke. De aankopen werden gedaan voor plaatse lijk gebruik, en ook om verzonden te worden naar de randstad Holland. De aanvoer van aardbeien zal eers de gestookte en belichtte kassen ko men, waaruit de primeurs nu verhan deld zijn. Daarop volgen de gestookte <assen. dan de koude kassen en de plat- gl as-aardbeien. Het areaal glasaardbeien, waarmee de veiling Kapelle een markt opbouwde als Zeeuws glasaardbeienveikng voor aankoop met bestemming binnenland, en export naar België er. West-Dults- land, is nu beduidend kleiner, omdat een gedeelte van de telers overging op de bloemen teelt. Toch word: met belangstelling de prijs zetting tegemoet gezien voor deze 'frun-eerstelingen' van Zeeuwse bodem in 1974. D1Z3' I1 1Q (ADVERTENTIE) keuze uit MOSSEL-, VIS- (0.0. tong, paling, torbot) en andere SPECIALITEITEN Zondags gesloten. CAFÉ-RESTAURANT S ngetetraat - GOES - Tel. 0T10É5362 rrmr^mtrTVzirmirT-Bii

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1974 | | pagina 9