Staking bij Clitex-Clinge krijgt iedere dag grimmiger karakter: er is geen weg terug Vrouwen van stakers achter hun mannen 'Het is gezellige boel in de fabriek' extiA mrs STAKERS, WERKERS EN HET THUISFRONT HET IS BUIGEN OF BARSTEN: VERHOUDINGEN WORDEN STEEDS SLECHTER WERKWILLIGEN LATEN WETEN 'OPGEKROPTE' SENTIMENTEN KOMEN NAAR BUITEN Mtiurkrai.it EISEN BONDEN NIET PRECIES BEKEND WOENSDAG 11 APRIL 1973 ZEEUWSCH-VLAANDEREN Reportage: Kees van Oosten CLTNGE Dc trieste balans na vier weken staken bij het textielbe drijf Glitex te Clingc: verbeten ge zichten, die soms sporen dragen van vermoeidheid en machteloosheid, zo wel in het kamp van de werkwilli gen als bij de stakers, een steeds slechter wordende verhouding tus sen stakers en niet-stakers, het naar bujtcn komen van reeds jaren slui merende vetes binnen het bedrijf en een schadepost die in de honderd duizenden guldens loopt. De stakers zijn bereid om tot het uiterste te gaan om deze principiële zaak te winnen. Daar willen ze zelfs de werkgelegenheid voor in gevaar brengen. Het dreigement van direc teur J. Deltour, dat de fabriek wel eens overgeplaatst kan worden naar Frankrijk als de staking nog lang duurt werkt als een. rode lap op een stier. Het maakt in ieder geval to taal geen indruk- Ook de directie kan geen kant meer op. De heer Deltour is, min of meer tegen zijn zin, in een positie gema noeuvreerd dat hij moet afwachten wat er van bovenaf wordt gedic teerd. En omdat de onderhandelin gen op landelijk niveau muurvast zitten gebeurt er niets. Iedere dag wordt er in stilte op een wonder gehoopt. Vijf weken geleden zag het er alle maal nog zo onschuldig uit. Het kantoorpersoneel liet zelfs weten best begrip op te kunnen brengen voor de eisen van de vakbonden. Het is evenwel bij begrip gebleven. Steun van hun kant is tot dusver, op één uitzondering na uitgebleven- En om die houding is men bijzonder kwaad. Het optreden van de directie en de chefs wordt ergens nog begre pen. Het is een keiharde strijd ge worden: directie, kantoorpersoneel chefs en een paar werkwillige fa brieksarbeiders aan de ene kant en de werkmensen aan de andere zijde. Een pure klassenstrijd: het witte boord contra de overall. Daarnaast zijn er nog enkele twijfelaars die geen enkele rol spelen. GROOTSTE DEEL Woensdag 28 februari begint het allemaal. De vakbonden schrijven een vergadering uit en tijdens die bijeenkomst spreken 99 van de 179 georganiseerden zich schrifte lijk uit voor acties als de directie niet akkoord gaat met het ultima tum van de vakbonden. Het grootste deel van de werknemers is aangesloten bij het NKV (160) daarna volgt het NVV (18) en tot slot het CNV met één lid. Ook de Belgische bonden steunen de de directie een ultimatum aange- boden. Men heeft tot volgende week woensdag de tijd om erover na te denken. oZ niet dan wordt er tot acties overgegaan. Vrijdag 2 maar t wordt actie. De directie werwerpt het ultima tum- Woensdag 7 maart leggen een groot aantal werknemers het werk van half drie tot half vier neer. HeL kantoorpersoneel werkt gewoon door. De directie ver klaart dat 80 procent van de werknemers aan de prikactie heeft meegedaan. Het actiecomité daarentegen zegt dat 98 procent van de fabrieksarbeiders het werk heeft neergelegd. Ook in het verdere verloop van de acties zul len actiecomité en de directie el kaar voortdurend tegenspreken. Vrijdag 9 maart de tweede prik actie. Het werk ligt stil van 11 tot 12 uur 's avonds. Zowel de directie als de vakbonden en het actiecomité geven toe dat de ge hele produktie een uur stil lag. Er wordt tevens verteld dat het de laatste prikactie is en dat er volgende week tot hardere acties zal worden overgegaan. Dinsdag 13 maart wordt een algemene staking voor onbepaal de tijd uitgeroepen. Volgens de directie is de verhouding werkwil ligen -stakers half om half ter wijl het actiecomité zegt dat. be halve het kantoor vrijwel het ge hele bedrijf plat ligt. Woensdag 14 maart- Ook het filiaal te Kloosterzande wordt bij de staking betrokken. De heer Deltour en het actiecomité verkla ren dat alles in het werk wordt gesteld om tot een akkoord te komen. Donderdag 15 maart wordt het werk weer voor enige dagen her vat De heer Del tour toont zich uitermate verheugd en zegt dat hij er alles aan zal doen om tot gesprek te komen met de vakbon den en het actiecomité. OPLOSSING Vrijdag 16 maart. Er schijnt een oplossing in zicht. De directie praat in een goede sfeer met drie afgevaardigden van de onderne mingsraad en men komt tot over eenstemming over de visie dat de cao-onderhandelingen hervat moe ten worden op basis van beide standpunten. De heer Deltour be looft om bij de Fenetex aan te dringen op hervatting van het overleg Deze mededeling slaat als een bom in bij de industrie bonden die buiten het gesprek zijn gehouden. IJlings wordt van uit het Zeeuwse actiecentrum in Goes de gang van zaken bij Clitex afgewezen. De industriebonden vinden overleg op basis van beide standpunten onaanvaardbaar. Bovendien vinden ze het onjuist dat zij niet op de hoogte zijn gebracht van het feit dat de di rectie zich tot de Fenetex heeft gewend. De industriebonden heb ben er vervolgens voor gezorgd dat het eerste, en voor beide partijen aanvaardbare communi qué wordt ingetrokken- De vol gende verklaring is voor de direc tie onaanvaardbaar. Maandag 19 maart er wordt een staking voor onbepaalde tijd uit geroepen. Er wordt geconstateerd dat er geen besmet werk wordt verricht. Er wordt tevens een overeenkomst met de Belgen ge sloten dat er geen besmet werk in België ten behoeve van Clitex mag worden uitgevoerd. De bon den zijn bereid om werkstakers Als tegenprestatie mag het actie comité iedere dag een kijkje in de fabriek komen nemen om te zien of er geen besmet werk wordt verricht door de werksta kers die betaald worden door de bonden. De heer Deltour laat'we ten dat hij geen aparte cao wil afsluiten en de landelijke onder handelingen afwacht. Dinsdag 20 maart secertaris G. Eijkens van de Fenetex heeft op verzoek van de heer Deltour een gesprek met vertegenwoordigers van de drie industriebonden. Er komt niets positiefs uit en de heren laten weten geen behoefte meer te hebben aan een nader gesprek. Woensdag 21 maart Directeur Deltour laat in een schrijven aan alle werknemers weten dat, als de staking nog lang duurt-, de werkgelegenheid in gevaar kan komen. De vakbonden zijn hiero ver bijzonder kwaad en vinden CLINGE De steming onder de werkwilligen bij het textiel bedrijf Clitex-Clinge is verschil lend. Het is bekend: ongeveer de helft van het kantoorperso neel werkt tegenwoordig in de fabriek. Bedrijfsleider P. Ever- aert en administratief direc teur Jean Louis Deltour geven het voorbeeld. Een werkwillige: ,De sfeer is goed- Het is een gezellige boel. We zijn echt niet gedwongen om in de fa briek te gaan werken. Het is op vrij willige basis gegaan. Er was echter geen andere mogelijkheid omdat de produktie stil lag en je kan moeilijk de gehele dag met handen over el kaar gaan zitten. In het begin viel het wel tegen om achter de machi nes te gaan zitten. Nu gaat het prima. We raken er al een beetje aan ge wend. Bovendien werken we niet vol gens een premiestelsel. Het gaat alle maal erg soepel. Als we daar zin in hebben dan laten we de machine ge woon draaien en gaan op het gemak je een kopje koffie drinken. Volgens werkwilligen (namen willen ze liever niet in de krant zien) wordt .er nu eenderde normale produktie gehaald. Het werkwillige kantoorper soneel dat nu in de fabriek werkt, rekent wel op en douceurtje van de baas. 'Het is tenslotte ons werk niet. We helpen om de fabriek draaiende te houden. Het wordt niet gevraagd of zo, maar iedereen hoopt dat hij een extraatje krijgt'. Overigens is lang niet iedereen zo op gewekt. Opgewonden vertellen enkele werkwilligen dat ze met knikkende knieën naar het werk gaan. 'We kun nen geen kant meer op. We hadden nooit gedacht dat het zo ver zou ko men'. Een andere werkwillige veron derstelt dat de kantoorbedienden niet durven staken omdat ze anders hun goede positie verliezen. 'Op het kantoor werken er veel mensen die geen diploma's hebben maar het- des ondanks toch ver hebben gebracht. Die mensen durven niet solidair te zijn met de stakers omdat ze bang zijn voor de boterham. Bovendien zijn er veel adminstratieve medewer kers geen lid van de bond'. De opmerikngen van de werkwilligen die via omwegen het kamp van de stakers bereiken, zetten veel kwaad bloed. Een woordvoerder van het ac tiecomité: „Iedereen heeft het recht om te werken en elke werknemer mag staken. Het gaat echter te ver om op vrijwillige basis te gaan wer ken in de fabriek en dan nog te ver onderstellen dat je een extraatje krijgt ook. Dat is een vorm van onder kruiperij. Daar is het laatste woord nog niet over verteld." Een werkwil lige laat ook weten dat hij bang is voor acties van de stakers. „Voor mijn part gaan ze nog tien jaar door met staken", laat een van de werk willigen zich ontvallen, „als zé maar geen rare dingen gaan doen. Waar moet ik naar toe als een heethoofd een steen op het dak van mijn auto gooit. Ik heb dat wel eens gevraagd aan een van de directieleden maar die gaven daar geen antwoord op- Laten we het in hemelsnaam netjes houden", vraagt een werkwillige. het een vorm van chantage. Be drijfsleider P- Everaert verklaart dat er met de vakbonden niet redelijk is te praten. Het actieco mité bestaat volgens hem uit re delijke mensen. Dinsdag 27 maart Een van de actieleiders. Bennie Warnier, ver klaart dat het werk in de fabriek bijna volledig stil ligt. Bovendien heeft hij het vermoeden dat er een aantal kantoorbedienden in de fabriek werken. WERKSTAKERS TERUG Donderdag 28 maart: De werk stakers worden teruggetrokken omdat er 'besmet werk' wordt verricht in de fabriek- De vakbon den kondigen aan dat er hardere acties te verwachten zijn. De pers wordt niet toegelaten tot de fa briek- De vertegenwoordigers van de industriebonden hadden de di rectie voorgesteld om vertegen woordigers van de pers de gele genheid te geven zich op de hoog te te stellen van de gang van zaken in de fabriek. Tevens zou dan kunnen worden nagegaan hoeveel mensen er nu eigenlijk nog werken. Zoals bekend ver schillen directie en industriebon den hierover ernstig van mening, de directie beweert aan de hand van overigens niet gecontroleerde cijfers dat er slechts 176 stakers zijn en de vakbonden het ac tiecomité tellen wonderlijk ge noeg steeds 216 stakers. Maandag 2 april: De vrouwelij ke werknemers bij Clitex - Clinge (Clitex - Kloosterzande wordt niet bij de actie betrokken) pro testeren in Amsterdam samen met collega's van Opt-ilon uit Win schoten tegen de ongelijke belo ning van mannen en vrouwen in de textielindustrie. Voor de radio hield een vrouw van een werknemer felle kritiek op het beleid bij Clitex. Ze zegt onder meer dat er vriendjespoli tiek wordt gevoerd bij het Clingse textielbedrijf- De manne lijke collega's zorgen er ondertus sen voor dat het vrachtvervoer van en naar de fabriek bemoei lijkt wordt door aan weerszijden van de straat, volkomen regle mentair overigens, auto's neer te zetten. zeeuwsch -Vlaanderen Donderdag 4 april: Ongeveer 150 stakers vormen een erehaag voor hun werkwillige collega's. Er de den zich geen incidenten voor al werden er bijna twee persfotogra fen tegen de vlakte gereden, De vakbonden vertellen aat er con tact wordt opgenomen met de Belgische bonden omdat men heeft geconstateerd dat er besmet werk ten behoeve van Clitex wordt verricht bij vijf Belgische en vier Franse bedrijven. BELGISCHE BONDEN Vrijdag 5 april: De Belgische bonden zeggen hun medwerking toe. Ze zullen de directies van de bedrijven, waar extra voor Clitex wordt gewerkt, opdragen om dit werk onmiddellijk te stoppen. Met de Franse vakbonden zal in een later stadium contact worden opgenomen. Ook zij staan echter in principe achter de Nederlandse industriebonden De vakbonden laten tevens weten dat ze weinig begrip op kunnen brengen voor de houding van ver schillende kantoorbedienden die in het produktieproces zijn opge nomen. Ze noemen dit een vorm van oiderkruiperij. Dit zal hen niet in dank worden afgenomen- De kantoorbedienden zelf zien het niet zo somber in en verwachten dat de directeur hun ijver extra zal belonen. Ook die gedachte is niet bevorderlijk voor een betere sfeer tussen stakers en niet-sta kers- MAANDAG 9 APRIL Het actie comité houdt 's morgens om half vijf een vrachtwagen van de fa. Ro- zenboom uit Rotterdam aan. gela den met 15.000 kilo treviraband voor Clitex afkomstig van de tex tielfabriek Hoechst bij Augsburg, De chauffeur van de vrachtwagen pleegt overleg met zijn baas en in onderling overleg wordt besloten om in ieder geval de lading niet te los sen bij Clitex. Onder begeleiding van leden van het actiecomité worden de materialen tenslotte bij GMC te Axel gedeponeerd. Bovendien ging de tweede reis van de chauffeur naar Augsburg niet door. Het was namelijk eerst de bedoeling dat de vrachtwagenchauffeur meteen weer terug zou gaan naar Augsburg. •as&s*. CLINGE De vrouwen van de stakers bij het textielbedrijf Clitex te Clinge staan over het algemeen achter hun mannen, Zonder veel morren. In de praktijk komt het er immers op neer dat het huishouden met een aanzienlijk kleiner budget draaiende gehouden moet worden. Iedere 'aangeslo ten' staker krijgt welgeteld 36 per dag schoon in de han den. Dat bedrag is vaak aan zienlijk minder dan men an ders verdient. Mevrouw Van Puyvelde, echtgenote van één van de stakingsleiders, staat volledig achter de doelstellingen van haar man en de staking. Doordat, haar man lid is van het actiecomité ziet ze hem bijna nooit. „Elke mor gen gaat hij om half vijf posten en de rest van de dag zie je hem zelden. Hij komt pas rond een uur of 11 weer thuis. Soms eens vroeger maar over het algemeen moet ik me de hele dag alleen vermaken. Vroeger zag ik hem veel vaker". Waar het precies om gaat weet ze nieli haarscherp te vertellen. „Het gaat om meer kluiten. Centen in plaats van procenten hé". Mevrouw Van Puyvelde zou als ze bij de Clitex zou werken ook onmiddellijk het werk hebben neergelegd als de vakbonden daarom hadden ge vraagd. Ze geeft toe dat de belang stelling van de werknemers voor hun arbeidsomstandigheden vragen niet altijd even geweldig is geweest: „Ze moeten er meer bij betrokken worden Vroeger hadden alleen de kaderleden belangstelling voor de cao-onderhandelingen. Nu is het een zaak geworden die iedereen aan gaat". De financiële kant van de staking is voor haar geen nijpend probleem- „Er zijn zo veel mensen die van dat bedrag rond moeten komen. Het gaar. nog best. We hebben een eigen huis en we hebben geen kinderen. Kun je bovendien goed voorstellen wat het is van een dergelijk salaris te moeten leven als je geen eigen te staan. Het gaat echter wel moei zaam en haar man moet haar op de hoogte brengen van wat er nu pre cies aan de hand is. Zo zijn er echter meer- Recht op de vrouw af gevraagd blijkt aat' de kermis wat tekort schiet. Ook wor den er andere zaken die met de staking niets te maken hebben bijge haald- Zo verklaart een vrouw, die haar naam niet wil noemen, dat er van de beloning niets deugt en dat haar man altijd onderbetaald is. ..Vriendjespolitiek" zegt ze. Dit aspect is niet nieuw. Door de lange duur van de staking komen er jaren opgekropte sentimenten naar voren die met ae eisen '.-an óe vakbonden niets te maken hebben. huis hebt en kinderen moet onder houden". Ze is vast van plan om tot het bittere einde achter haar stakende man te blijven staan. Huwelijkspro blemen zijn er niet uit voortgeko men. „Ik wil er best een offer voor laten. We willen hes best met wat minder doen. Vind ik helemaal niet erg. Tot en met de grote vakantie kunnen we het gemakkelijk uitzin gen. We strijden immers voor een goede zaak". AARZELEN mevrouw Vermeulen, Is echter niet zo goed op de hoogte met het motief van de staking. Pas na lang aarzelen vertelt ze achter de staking

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 21