Milde straffen voor bezetters ambassadeurs woning Wassenaar De dief bestolen... Algemene pensioenplicht zal premies van 20 pet vergen VRIJGEKOMEN ZUIDMOLUKKER IS ,jHELEMAAL NIET BLIJ' Gezondheid VONNISSEN ZUIDMOLUKKERS VAN DRIE JAAR TOT VIER MAANDEN Ga uw premie halen! Premie Spaarplan ST0RK-HENSEN: 250 MAN MOET WEG DOODSTRAF VOOR VLIEG- TUIGKAPER BIJ AFWIJZING VAN VOLKSTELLING ALLEEN AANTAL PROEFPROCESSEN LEVENSVERZEKERAARS BECIJFERDEN: Loonruimte Premier De Jong weigert carnavals onderscheiding Rijdt veilig met melk WOENSDAG 20 JANUARI 1971 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 DEN HAAG De 49-jarige Za- draak T. na zijn vrijlating uit het huis van bewaring dinsdagmid- ZADRAAK THENII (49) IS WEER THUIS, MAAR: BOVEN SMILDE (GPD) ,Ik ben helemaal niet blij met mijn vrijlating- We heb ben altijd gesteld dat we met elkaar moeten boeten voor de bezetting van de In donesische ambassadeurs woning in Wassenaar. Wij kennen een collectieve schuld en dus hadden we ook een collectieve straf moeten krijgen'. Dit vertelt de oudste van de 35 Zuidmolukse bezetters van Was senaar, de 49-jarige Zadraak The- nu enige tijd nadat hij door de rechtbank in Den Haag op vrije voeten is gesteld. Zoals gemeld werd hij veroordeeld tot vier maanden met aftrek van de vier maanden voorarrest. Daarmee is hij de enige Zuid-Molukker die een gisteren na de uitspraak van de rechtbank is vrijgelaten. Omstreeks half vier keerde Za draak Thenu in zijn woning in de Ambonezenwoonwijk in Boven Smilde bij Assen terug bij zijn vrouw en twaalf kinderen. Spoe dig daarna kwamen ook talloze buren en kennissen hem begroe ten. Erg vrolijk was het echter allemaal niet in het huis van het gezin Thenu, want de gedachten gingen vooral uit naar de andere Zuidmolukkers die door de recht bank tot gevanisstraffen van drie jaar tot één jaar zijn veroor deeld. De vraag hoe hij het vindt om weer temidden van zijn gezin te zajn, beantwoordt Zadraak Thenu ook met: ,Nou, heel ge woon'. naar de televisie mogen kijken. Ik voel me kerngezond en ik ben niet afgevallen', aldus de zeer magere Thenu die geen Neder lands kan spreken of verstaan en onze vragen dan ook door zijn oudste zoon laat vertalen. Veel tijd wil hij trouwens niet opofferen aan het interview want de in de huiskamer verzamelde buren en kenissen komen wat de informatieverschaffing over Den Haag betreft het eerst aan bod Zij roepen allen eendrachtig uit dat de uitspraak van de recht bank een bittere tegenvaller is. Een al wat oudere zoon van Thenu: .Het is waardeloos: alle Zuidmolukkers hadden moeten worden vrijgelaten en niet alleen mijn vader' De Haagse rechtbank heeft bij wijze van uitzondering de heer Thenu direct op vrije voeten ge steld in verband met gezond heidsredenen. De Zuidmolukse jongeren in de woning van Thenu in Boven Smilde over de fysieke toestand van hun vader: .Kijk naar hem! Hij ziet cr toch ge zond uit. Hij mankeert niets' Verteld wordt verder nog dat de heer Thenu in een privé-auto van Den Haag naar Boven Smilde is gereden en dat hij liever met rust wordt gelaten. Gedrukt Behandeling Over de behandeling in het huis van bewaring merkt hij op dat hij daarover geen klachten heeft. ,We zijn goed verzorgd. Het eten was goed en ik heb regelmatig Op dat moment ook wordt ons te verstaan gegeven dat we de overigens bijzonder vriendelijk aangeboden stoel maar weer moeten afstaan en na een harte lijke handdruk met de heer The nu doet de oudste zoon ons vriendelijk uitgeleide naar buiten. Vader is weer thuis en ondanks de zekere mate van blijdschap die daarover in familiekring be staat drukt het vonnis van de andere bezetters van Wassenaar die nog geruime tijd in de gevan genis zullen moeten doorbrengen, toch een stempel op dit gebeu ren. DEN HAAG (GPD) De von-, nissen, die de Haagse rechtbank gisteren uitsprak in de zaken te- In zijn uitspraak tegen de 34-jarige i Hendrik H. heeft de rechtbank over wogen, dat bij schieten op de wijze zoals verdachte deed (op een afstand van vijftien meter en met de bedoe- gen de Zuidmolukkers, die op ling de aangeschotene te raken om hem uit te schakelen) de dood vuldigheid hebben betracht. In onzei democratie staat hun een reeks vanj legale middelen ten dienste om de aandacht te vestigen op hun ide-1 aal. 31 augustus van het vorige jaar £gent de residentie van de Indonesi sche ambassadeur in Wassenaar bezetten en waarbij de agent van politie Moolenaar het leven verloor, zijn in enkele gevallen belangrijk milder, dan de straf fen die de officier van justitie 14 dagen geleden eiste. De zwaarste straf, drie jaar. legde de De rechtbank heeft begrip voor het verweer, dat er een ontlading van de waarschijnlijk gevolg spanning moest komen tijdens het van het handelen is. dat daarin het bezoek van Soeharto aan Nederland, opzet tot levensberoving ligt opgeslo maar zij hadden de onjuistheid en de ten. strafwaardigheid van hun keuze kun nen en moeten begrijpen. Druk rechtbank op aan de 34-jarige Hen drik Johan H. uit Capelle aan de IJssel, wegens doodslag op de 28- jarige hoofdagent J. Moolenaar. De officier van justitie had tegen H wegens .doodslag die grenst aan moord' een gevangenisstraf van zeven jaar gevorderd. De rechtbank veroordeelde de organi sator van de overval, de 41-jarige Paul Carel T. uit IJsseloord tot een gevangenisstraf van twee jaar. De of ficier van justitie had twee jaar en zes maanden gevorderd. De 36-jarige Jacob Cornelis U. uit IJsseloord, die wapens voor de bezet ting had geleverd en een aandeel in de voorbereiding heeft gehad, werd veroordeeld tot één jaar en zes maan den. De officier had twee jaar geë ist. Leider Tweede dief gestolen camera's liep tegen de lamp Partij camera's ter waarde van een ton SCHIPHOL (ANP) Twee jeugdige Amsterdamse inbre kers, die na maandenlang speuren van de politie vori ge maand zijn opgespoord, zijn dinsdag voor de officier van justitié in Haarlem geleid wegens diefstal van circa 3000 kostbare Japanse camera's, die tezamen een waarde verte genwoordigden van circa 100.000 gulden. liet tweetal heeft overigens van deze aanvankelijk zo welgeslaagd lijken de inbraak, gepleegd in een entre potgebouw op Schiphol-Oost, geen enkel profijt getrokken. Ze werden namelijk op hun beurt zelf bestolen door de 28-jarige Antilliaanse zee man P. C. A. uit Aruba, die er in Amsterdam vandoor ging met de aanhangwagen, waarin de beide in brekers de buit bewaarden. Van de verdwenen camera's zijn ACTIEF KIESRECHT: 18 JAAR Slot van pagina 1) de politieke partijen zelf worden over gelaten?', zo vroeg hij zich af. De heer Wiegel, die erop wees dat voor het bekleden van het ministers ambt ook geen leeftijdsdrempel be staat, diende daarop een amendement in om de leeftijd van 21 jaar te vervangen door de leeftijd waarop men meerderjarig wordt. Dit zou kun nen betekenen dat deze leeftijd nu nog op 21 jaar binnen niet al tc lange tijd ook 18 jaar zal worden, omdat reeds meermalen is aangedron gen op een verlaging van deze meer derjarige leeftijd tot 18 jaar. De socialist Van Thijn wilde daarop nu met wachten. Hij diende een amendement in om de leeftijd van het kiesrecht nu reeds terug te brengen tot 18 jaar. Vanmiddag zal over de amendementen en de grondwetswijziging worden ge stemd. tot nu toe slechts enkele opge spoord. Er is echter hoop, dat ook de rest nog boven water zal komen. De twee los-werklieden, die op een nacht in september het slot open zaagden van een deur van het en- treportgebouw op Schiphol-Oost, waren de 20-jarige H. J. S. en de 21-jarige H. M. S. uit Amsterdam. Zij verdwenen met circa 15 grote dozen, in ieder waarvan zich camera's bevonden. Volgens de ge dupeerde Japanse firma (Canon) waren er oo knog fotolenzen verdwe nen, doch de verd^phten. die verder alles hebben bekend, ontkennen dit. In Amsterdam vertelden zij de Antilli aanse zeeman van de geslaagde in braak. De laatste luisterde aandach tig, koppelde enkele dagen later in een onbewaakt moment de aan hangwagen met de camera's aan zijn eigen auto en verdween spoorloos mee naar Rotterdam. Fotohandelaar Voor zover bekend werden Intussen de nummers van de camera's door de rijkspolitie op Schiphol doorge geven aan alle politie-instanties. Dat laatste leidde tot de opsporing van één der camera's, die in Rotterdam aan een oplettende fotograaf werd getoond. Deze lichtte de politie HIJ had toevallig een lijst van de bewuste nummers in zijn bezit. De camera bleek door diverse handen te zijn gegaan, maar uiteindelijk vernam de recherche in Rotterdam, dat het de Antilliaan was geweest, die ze uit de hoofdstad naar Rotter dam had gebracht. De man was echter onvindbaar. Hij kon tenslot te op Schiphol worden teerd. Verraden' Nadat de Antilliaan beschuldigd was van de inbraak zelf, kwam hij over de brug met dc naam van één der twee los-werklieden, die hij had be stolen. De jeugdige Amsterdammers, die eerst door hun Antilliaanse ken nis waren bestolen en toen nog verraden ook, hebben dus weinig reden om hem dankbaar tc zijn. De eerste los-werkman werd spoedig gearresteerd. Deze noemde tenslotte de naam van zijn maat. De laatste kon niet dan na veel moei te worden opgespoord, in feite pas vorige week. In de hoofdstad gear resteerd voor een heel ander delict, ontdekte de Amsterdamse politie, dat hij bovendien door de rijkspolitie op Schiphol stond gesig naleerd voor de diefstal van de camera's. Tegen de Antilliaan wordt een vervolging wegens heling inge steld. ADVERTENTIE Hebt u in 1966 gespaard door middel van spaarbewijzen, effecten-(bewijzen), levensverzekering, spaarkasinschrijving of via aflossing op hypotheek of garantiekrediet en voldeed u toen aan de voorwaarden van het Premie Spaarplan? Verzuim dan niet de 20% spaarpremie (belastingvrij) dit jaar te innen. U moet de premie aanvragen bij de instelling waarbij u in 1966 hebt gespaard. Vergeet het niet! U hebt er per slot van rekening - verstandig én handig - voor gespaard. Inlichtingen en brochures: Antwoordnr.51,Den Haag UTRECHT (ANP) Bij Stork-Hen- scn NV in Rotterdam, onderdeel van het VMF-eoncern, zullen ca 250 van de in totaal 400 werknemers moeten af vloeien. Stork-Hensen, bouw- en repa ratiebedrijf van kranen, gaat zijn al jaren verliesgevende bouw- en con structie afdeling 1 juli aanstaande sluiten en zal hierdoor vrijkomende fabrieksterrein overdoen aan een door NV Montan IJzer en Staal en Dikema en Chabot Handelsmaatschappij NV in Rotterdam op te richten joint ven ture op het gebied van transformatie van walserijprodukten. Dit blijkt uit een dinsdagavond door VMF uitgege ven communiqué. KAMER: MEER INVLOED VOOR VOORKEURSSTEM (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De overgrote meerder heid van de tweede kamer heeft giste ren een wijziging van de kieswet aanvaard om meer invloed te geven aan de voorkeursstem. Bij de komen- De rechtbank legde de leider van de 33 bezetters, de 34-jarige Mozes Jozef S. uit IJsseloord, tegen wie twee jaar was geëist, een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden. De 21-jarige Matheus Frederik S. uit Moordrecht kreeg een gevangenisstraf van een jaar en vier maanden. De officier van justitie had tegen hem een jaar en negen maanden geëist. De rechtbank legde voorts straffen van een jaar op aan 21 bezetters, tegen wie een jaar en zes maanden was gevorderd: de 27-jarige Desiderius K., de 20-jarige René Simon Lodewijk P., de 20-jarige Alex Johannis S., de 32- jarige Weinand R., de 31-jarige Ferry T. en de 28 jarige Nicolaas W. uit IJsseloord, de 20-jarige Frederik Frans Flores S. uit Middelburg, de 21- jarige Jozef S. uit Nijverdal, de 31- jarige Paulus H. uit Assen, de 22 jarige Isaak R., de 22-jarige Julianus L., de 46-jarige Matheus P. en de 22- jarige Marcus T. uit Bovensmilde, de 22-jarige Willem Frederik de F. en de 20-jarige Benjamin M. uit Moordrecht, de 22-jarige Jantje M. uit Tiel, de 34- jarige Laurens H. uit Culemborg, de 24-jarige Franklin Julius P. uit Gronin gen, de 23-jarige Johannis George T. uit Assen, de 23-jarige Adolf T. uit Tiel en de 32-jarige Freddy W. uit Bameveld. Eenzelfde straf kregen ook de jarige Ediart Elieser N. uit Tiel en de 22-jarige Martinus Nicodenus P. uit Venlo, tegen wie een gevangenisstraf van een jaar was gevorderd. Het doet niet ter zake of verdachte de dood van de agent wellicht niet bewust heeft gewild. De rechtbank is van oordeel dat ten aanzien van de doodslag rekening moet worden ge houden met de zware ongetwijfeld door het optreden in collectief ver-i band versterkte psychische druk,! waaraan alle deelnemers waren onder- j worpen. Hij is echter van mening dat elk der verdachten, hoezeer ook deel uitma kend van een georganiseerde groep, naast de gemeenschappelijke verant woordelijkheid, ook zijn eigen verant woordelijkheid voor zijn gedrag heeft te dragen. Ten aanzien van de organisatoren en de leider van de actie, overwoog de rechtbank, dat op hen een aanzienlijk deel van de morele en strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de uitge lokte delicten moet worden gelegd, ook omdat zij invloed en gezag uitoe fenen op de jongere Zuidmoluk kers. De president, prof. mr Van Hattum, zei voorts, dat de rechtbank kan be grijpen dat de vrijheid voor de Zuid molukkers een rechtsgoed van zeer hoge orde is. Hij is echter van me ning dat de verdachten bij de keuze van het door hen aangewende middel niet de strafrechtelijke vereiste zorg- Overtuiging Brandstichting De rechtbank achtte alle verdachten schuldig aan openlijke geweldpleging en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Voor zes verdachten nam de recht bank daarbij tevens in overweging dat deze in oktober 1966, eveneens door de rechtbank in Den Haag, waren veroordeeld wegens brandstichting in de Indonesische ambassade. De rechtbank legde deze zes straffen op van één jaar en vier maanden. Het gold, behalve de 21-jarige Matheus F. S. uit Moordrecht, tevens de 19-jarige Kosmus Joseph T.. de 19-jarige Max Comelis de K.. de 23-jarige Jacob Johannes S., de 30-jarige Jonker M. de 23-jarige Melianus T.. allen uit Moordrecht. De rechtbank veroordeelde de jongste van de bezetters, de 16-jarige Geert L. uit Hoogkerk, conform de eis van de de verkiezingen zal reeds voldoende hebben aan een nisstraf van één jaar. kwart van de kiesdeler, inplaats van De 46-jarige Zadraak T.. de oudste de helft, zoals tot nu toe het geval deelnemer, die niet in goede gezond- was. Tegen de wetswijziging stemden j heid verkeert, kreeg 4 maanden met alleen de CPN, de Boerenpartij en de, aftrek van 4 maanden voorlopige socialistische kamerleden Van den hechtenis, zodat hij op vrije voeten Bergh en Franssen. werd gesteld. De rechtbank hield rekening met de omstandigheid, dat de verdachten streden voor hun zaak met een diepe en eerUjke overtuiging. De president herinnerde aan het danktelegram van koningin Wilhelmina dat zij in 1945 zond aan de Zuidmolukkers, en waar in zij dankte voor de opofferingsge zindheid en trouw in de tweede wereld oorlog getoond. De rechtbank heeft er rekening mee willen houden, dat er wellicht reden verklaarde zij dat wij Ambonezen ons aanvaarden. Als u het mij persoonlijk vraagt, zou ik op hoger beroep aan dringen. Het fatale schol van verdach te H. op hoofdagent Moolenaar acht ik niet helemaal bewezen. Maar wat we deden op 31 augustus was volko men terecht', benadrukte Ir Mamma- ma. De 35 hoorden dinsdagochtend hun vonnissen rustig aan. Er was wel enige vreugde toen de rechtbankpresi dent de straf tegen de 46-Jarlge Za draak T. bekend maakte. J)e dominee en ik vinden de straffen eigenlijk wel te zwaar", verklaarde dinsdag de secretaris van dominee Metiary, oud-KNILonderofficier Poeti- ray .Misschien waren wij wat al te opti mistisch. maar we hadden echt niet verwacht dat de straffen zo hoog zouden zijn.' .Moet u weten, de rechter las een telegram voor van koningin Wilhelmi na. Dat heeft de koningin aan ons gezonden in november 1945. Daarin voor bezinning op de vraag of de Nederlandse regering, het parlement en de volksgemeenschap zich in de afgelopen twintig jaar steeds voldoen de bewust zijn geweest van de Neder landse verplichtingen tegenover de Zuidmolukkers. De beide raadslieden konden na het vernemen van de uitspraak nog niet zeggen of hun cliënten in hoger be roep zullen gaan. Mr H. W. J. Droesen zei: ,Ik kan er nog niets zinnigs over dapper hadden geweerd ln de strijd tegen de Jappen. Toen de rechter dat voorlas dachten wij dat het vonnis wel mild zou zijn. Anders lees je dat toch niet voor. Nu heeft dat telegram en het voorlezen daarvan geen waar de. De straffen vielen tegen.' Het vonnis tegen Hendrik H., die 3 jaar kreeg wegens doodslag is hele maal te zwaar. Die straf berust op ongekwalificeerde feiten. Doodslag is niet bewezen. H. heeft wei toegegeven zeggen.' Mr R. W. Dijk: ,Ik moet de! dat hij in die richting heeft geschoten, vonnissen eerst bekijken en bestude-j Maar op vijftien meter afstand ren.' SS-**- saB De president in ballingschap van de Zuidmolukkers, ir J. A. Manusama, liet zich bewonderend uit over de wijze waarop het hele proces is ge voerd. Wat de straffen betreft zei hij dat alle verdachten him straf zullen Meneer, wij zijn toch oud-KNIL-mili- tairen. Met dat wapen kun je alleen schieten op vUf meter afstand. Neen, wU kun nen deze vonnissen niet accepteren. We zullen ons beraden over de stap pen die we nu moeten doen.' DEN HAAG Na de uitspraak werden de Zuidmolukkers toege juicht door vrienden, wegge voerd in busjes. MOSKOU (RTR) In Wilna, de hoofdstad van de Sowjetrepubliek Li- tauen is een man ter dood veroor deeld omdat hij heeft geprobeerd een vliegtuig te kapen, aldus gewoonlijk betrouwbare kringen in Moskou. Er is geen officiële bevestiging van dit be richt. De man zou in november samen met zijn vrouw een vliegtuig hebben willen dwingen naar Zweden te vlie gen. Zijn vrouw, die in verwachting is, is volgens deze berichten tot drie jaar dwangarbeid veroordeeld. Het vonnis zou na een proces van tien dagen vorige week donderdag door de rechtbank in Wilna zijn uitge sproken. Als veel mensen weigeren te antwoorden Medewerking op non-profit'-basis' DEN HAAG (GPD) Als het in Nederland tot een pensioen plicht komt voor alle werkne mers, dan zal rekening moeten worden gehouden met premies die boven de 20 procent liggen. Dat is de verwachting van de le vensverzekeraars, die aan de pensioencommissie van de Stichting van de Arbeid hebben laten weten bereid te zijn aan de uitvoering van een wettelijke pensioenplicht mee te werken. Gistermiddag heeft de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen tijdens een persconferentie in Den Haag meege deeld, dat zij aan de uitvoering van een pensioenplicht wil meewerken op .non-proflt'-basis. Dat wil zeggen dat de verzekeraars geen winst, maar uitsluitend een redelijke vergoeding wensen voor beheers- en administra tieve werkzaamheden. Voor zover dat efficiënt kan zijn willen zij onderling samenwerken in dit project. Vice- voorzitter H. Gerritsen lichtte toe, dat een zo massaal mogelijke deelname de kosten kan drukken. De levensverzekeraars zien in activi teiten op pensioengebied, als er een maal een wettelijke regeling tot stand is gekomen, een mogelijkheid om in de markt te blijven. ,Als wij de pensi- oenplichtcontracten niet sluiten, dan; verliezen we als verzekeraars een be-i langrijk deel van onze huidige pensi-1 oenportefeuille. En daarmee wordt de werkgelegenheid in onze bedrijfstak aangetast', aldus vice-voorzitter Gerrit sen. Als er een pensioenplicht, komt, is er geen extra winst nodig om ae| continuïteit van het bedrijf te waar borgen. De wet garandeert dat dan en maakt het kweken van reserves over bodig. Bij het .non-profit'systeem hoe ven bovendien de verliezen niet te worden gefinancierd, zo redeneren de verzekeraars. De winstmarges uit hui dige pensioenbeleggingen vallen mee., Ze bedragen maar enkele percenten.; aldus de verzekeraar. Bij het beleggen van pensioengelden gaat het indirect om de besteding van de loonruimte, waaruit de pensioenen moeten worden gefinancierd. Die ruimte is een zaak van onderhandelin gen tussen werkgevers en werkne mers. Zij zullen samen moeten uitma ken, hoeveel zij aan de opbouw van een pensioen op eindloonbasis (70 procent van het laatstgenoten loon, inclusief aow met een nog open maxi mum) willen besteden. De verzeke raars achten het verheugend dat er in de vakbeweging al wordt gediscussieerd over de afschaffing van de kinderbij slag voor het eerste kind. om die ruimte ten goede te laten komen aan de pensioenopbouw, die naar ver wachting zo'n tien tot vijftien jaar tijd zal kosten. Werkgevers en werk nemers moeten er inspraak in heb ben, vinden de verzekeraars. Ze den ken daarbij aan een beleggingsplan, dat zo goed mogelijke resultaten biedt ten gunste van zo laag mogelij ke pensioenkosten. Pensioen verlies ALKMAAR (GPD) Indien veel mensen weigeren bij de ko mende volkstelling de vragen te beantwoorden, zal het Centraal Bureau voor de Statistiek niet in alle gevallen proces-verbaal la ten opmaken. Men zal het dan waarschijnlijk slechts tot een aantal proefprocessen laten ko men. Dit verklaarde CBS-mede- werker M. Posthumus maandag tijdens een instructiebijeen komst voor gemeente-ambtena ren in Alkmaar. JSr zijn legio mogelijkheden om je aan die invulling te onttrekken-, zei de heer Posthumus. Hij wilde dan ook niet eisen, dat de teller meer dan twee keer langs zou gaan bij iemand die niet thuis was. En: ,Het enige wat we van de gemeente kunnen vragen, is: probeer zoveel mogelijk binnen te krijgen. Laten we er maar het beste van hopen en als het niet lukt. dan hebben we pech gehad'. De tweede kamer heeft onlangs (er betere bescherming van de privacy bepaald, dat de tellers de ingevulde vragenlijst in een gesloten enveloppe moeten meenemen. Op de gemeente-! huizen maakt men deze vervolgens weer open. .Dat is ons afgedwongen', verklaarde de heer Posthumus. ,wij zien er het nut niet van in'. Hij had er zich overigens over verwon derd, dat 't CBS brieven had gekregen van ambtenaren die twijfelden aar. de bescherming van de privacy. .Dat be tekent dat men wantrouwen voelt ten opzichte van collega's en dat vind ik onaangenaam We moeten ervan af, dat men denkt, dat die telling een louche zaak is'. Van de zijde van de minister-presi dent is een circulaire verzonden aan de hoofden van de rijksdiensten. Hier in staat onder meer: „Het is dan ook de uitdrukkelijke wens van de rege ring dat, indien een bestuur var. een gemeente om inschakeling van aldaar wonend tot uw dienst behorend perso neel verzoekt, uwerzijds aan een zoda nig verzoek op loyale wijze medewer king wordt verleend'. De circulaire besluit: ,Tot slot moge ik u verzoeken, diegenen van uw per- soneel, die straks voor aanwijzing als teller ln aanmerking komen en door u als zodanig beschikbaar wor den gesteld, op te wekken hun verant woordelijke taak op tactvolle wijze en naar beste vermogen te verrichten'. De ledenverzekeraars achten het moge j lijk, dat zij met de bedrijfs- en onder-; nemingspensioenfondsen samen het probleem van het pensioenverlies bij verandering van baan kunnen oplos sen. Op dit punt verkochten de levens verzekeraars tot nog toe geen uniform; produkt. Pensioenverhuizing was daar door niet altijd mogelijk en door gaans ook duur. De verzekeraars me nen dat straks ook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (de over-' heid) in het overleg moet worden betrokken om doorstroming van en naar de ambtelijke sector mogelijk te' maken zonder dat pensioenrechten worden aangetast. Als er een uitvoeringsregeling voor een pensioenplicht komt, dan zou die kunnen worden toevertrouwd aan de bestaande bedrijfs- en ondernemings pensioenfondsen en de verzekeraars, of er zou een volkomen nieuw cen traal uitvoeringsorgaan kunnen wor den gesticht, ze zeggen de verzeke raars. Dit is overigens een zaak van overleg tussen werkgevers en werkne mers. De overheid zou het kader kun nen scheppen, waarbinnen particulier initiatief mogelijk blijft. Bovendien zou er een concurrentiemogelijkheid op het terrein van het dienstbetoon moeten kunnen blijven tussen de le- venszekeringsmaatschappijen en de pensioenfondsen, zo menen de verze keraars. BREDA ANP Minister-president De Jong heeft de Ginnekense carnavalsvereniging t Lestogen- blik in Breda laten weten, dat hij de hoogste onderscheiding van de ze vereniging niet kan aannemen. Allereerst, en dat zal u be kend zijn, zijn wij sedert lang naarstig bezig het decoratiebeleid te vereenvoudigen. Het resultaat is er nog niet. maar het streven is minder onderscheidingen toe te kennen op een simpeler manier. Uw vererend voorstel gaat tegen dat principe in, en deze inbreuk op wat ik zelf propageer, stuit mij tegen de reeds zwaar gedeco reerde borst. Ik ben al zo behan gen, dat ik slechts een plek op mijn rokkostuum zou kunnen vin den aan de onderkant van mijn linker schouderblad. Tenslotte vind ik dat dit protocollair te laag geplaatst zijn voor uw zo hoge onderscheiding'. (ADVERTENTIE) Voor de veiligheid Een glas melk onderweg maakt n minder moe, laat u sneller reageren en scherper zien. Help ook anderen daaraan te denken. Plak het Rijdt veilig met melk- embleem op uw achterruit. U krijgt het gratis als n een brief (kaart) je stnnrt aan NZB, postbus 4530, Rijswijk (ZH)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1971 | | pagina 3