PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KVP HOUDT VAST Felle kritiek op belasting voorstellen AAN HOGERE WEDDEN DIENSTPLICHTIGEN ïl ,In jaar 2000 langs de Westerschelde bruto 16.000 ha zeehavenindustrie' Nieuwe tientjes 4 januari omloop Regeringspartijen zijn het NOODMAATREGELEN IN POLEN ZIJN VERZACHT TP 2000 TP 2000 STANGL KRIJGT LEVENSLANG OTTERDAMSE ^CHAUFFEUR VERMOORD Vandaag in de krant... TP-2000 jaargang - no. 302 WAARIN OPGENOMEN DE M I D D ELB U RG SE. VLISSING SE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 6 2162, .C. 62481Go«. C Woensdag 23 dcc. 1970 BVD: ernstig ontzag voor sinterklaas Pag. 2 NIEUW MODEL MET PORTRET FRANS HALS [STERDAM (ANP) De Neder titche Bank NV gaat op 4 ianucn rt de thans in omloop zijnde ^biljetten van f 10,-. biljetten var, rilde coupure van een nieuw mo- l in omloop brengen, aldus een tiedeling van de bank. Zij zijn alleen aan de achterzijde genummerd, Hel formaat van het nieuwe biljet is 76 x 142 mm. Als watermerk is gebruikt de hoorn des overvloeds met de open zijde naar beneden gekeerd De voornaamste kleuren van zowel voor- als achter zijde zijn donkerblauw, lichtblauw en violet. Aan de voorzijde rechts vindt men een gestyleerd portret van Frans Hals en linksonder drie cirkelvormige herkenningstekens voor visueel gehandicapten. Op de achter zijde wordt de hoofdafbeelding ge vormd door een lijnenstructuur In de vorm van een verfwrijver en een plooikraag Het linker gedeelte be val de strafbepaling, alsmede, hoven het nummer, een rechthoekig vlak waarin technische aanwnjzingen zijn opgenomen en waar al dan niet een dubbel concentrisch o-teken voorkomt In de witte benedenrand is de bepaling opgenomen dat het auteursrecht bij de bank berust. IN EERSTE KAMER: DEN HAAG Het aantal tegen-! teravond tot veler verrassing j standers in de eerste kamer te-j groter dan verwacht, met name gen de wijzigingen van de loon- doordat de fracties van de PvdA en inkomstenbelasting met in- en de WD zich bijzonder kri- gang van 1 januari a s bleek gis- tisch hebben opgesteld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er dreigde gisteravond een duidelijke splitsing in! de regeringspartijen naar aanleiding van een amendement van de heer Maenen (kvp) om de wedde van dienstplichtige militairen, met 25,extra te verhogen. De heer Maenen handhaafde bij de j behandeling van de begroting van defensie in de tweede kamer j zijn maandag ingediend amendement, ondanks mededelingen van minister Den Toom van defensie dat daardoor een aanzienlijke' verslechtering optreedt in de verhouding tussen de investeringen en de exploitatiekosten in plaats van een verbetering. Bovendien meent de minister dat hij niet kan overgaan tot een extra verho- j ging omdat dit niet past in de NAVO-verhoudingen. .Het wetsontwerp zou ik willen kwali ficeren als een pot met pieren, waan ieder wel een pier van zijn gading in vindt, zonder dat het geheel een geor- j dende indruk maakt', aldus verklaarde! onder meer mr J. de Wilde (wd). Drj Zoon (pvda) verklaarde met grote' nadruk dat hij het wetsontwerp nietj kan aanvaarden vooral omdat del laagstbetaalden er het slechtst afko men. Ook drs Van Amelsfoort (kvp) die namens de drie confessionele par tijen het woord voerde, stelde enkele j zeer kritische vragen, en deelde mee dat nog enkele leden van zijn fractie; zich hun eindoordeel willen voorbe houden tot staatssecretaris Grapper-j haus en minister Witteveen vandaag; zullen hebben geantwoord. Koppen lellen De VVD en de AR zijn bijzonder, huiverig geworden voor het amende ment, waarvoor zij eerst hadden ge zegd veel sympathie te hebben. De' heer Biesheuvel (ar) liet weten dat dej opmerking over de verslechtering van de situatie op hem nogal indruk had| gemaakt. De heer Vonhoff (wd) wil-' uitdrukkelijk dat de KVP zich zou; steeds geen uitvoering heeft gegeven aan een motie die in juli door de; kamer werd aangenomen. Een motie1 waarin op het aanpassen van de wed-, de van dienstplichtigen bij die van het beroepspersoneel werd aangedror, gen. Minister Den Toom zette gisteren uit voerig uiteen dat de wedden per 1 Als de meningen in de eerste kamer vandaag blijven, zoals zij gisteravond schenen, dan wordt het koppen tellen, zoals mr De Wilde het tegenover ons uitdrukte, omdat het wetsontwerp wel eens alleen de steun van de drie grote confessionele fracties zou kun nen krijgen, wat betekent dat er een krappe meerderheid van slechts drie tot vier stemmen zou zijn indien ie dereen ook aanwezig is, In de tweede kamer werd zoals bekend het wets- (Zie slot pagina 9 kolom 6) pMllijn uitspreken de defensielasten op 3,9 januari aanstaande toch al worden procent van het nationale inkomen te verhoogd tot ongeveer 240 gulden per willen brengen, maar daar dan in elk, maand, waarna per 1 juli 1971 op geval in 1974 nog eens 15 miljoen bij te willen doen, in verband met de; hogere wedden. De heer Maenen wil zijn amendement, waarvoor de PvdA uitdrukkelijk haar grote steun heeft uitgesproken, hand haven, omdat minister Den Toom nog een trendmatige verhoging met een nog onbekend percentage zal plaatshebben.' De minister wees erop datde wedden in deze kabinetsperiode nu al meer dan verdubbeld zijn. Uitdrukkelijk wees de bewindsman er- (Zie slot pagina 9 kolom 2) JTERDAM (GPD) De maandag overvallen Rotterdamse taxi- itir J. Dijksman is gistermiddag de verwondingen, opgelopen door n met een hard voorwerp op het I, in het Dijkzigtziekenbuis over- l Het slachtoffer werd maandag- I tegen drie uur door een pensi- uder badend in het bloed in zijn •ontdekt. politie stelde direct een uitgebreid kzoek in. Drie buitenlanders (Joe- toen) werden gearresteerd en C verhoor ingesloten in het bureau Servantstraat. De mannen werden slacht, omdat zij omstreeks half bebloed het pension, waarvoor de van het slachtoffer werd gevon- t binnenkwamen. Een van de man- -bad een scheurwond boven zijn i-i len werd door de pensionhouder, i L'het Dijkzigtziekenhuis gestuurd.' J* aannen bleken achteraf betrokken' - njn geweest bij een vechtpartij in j nachtclub is volgens de politie kennelijk, het motief van de aanslag ge-] E. Tegen kwart over twee meldde beer Dijksman zich bij de Ta>:i| Hoon Centrale (ttc) met de mede-1 hg dat hij op de Klaeas de Vriese- B stond te wachten. Vijf minuten E kondigde hij aan een opstapper! opstappers te hebben. Daarna werd meer van hem verno- ROTTERDAM: honderden Rot terdamse taxichauffeurs hielden een uur lang dinsdagavond de Coolsingel bezet. Mei 368 namen KENNEDY KREEG UIT HANOI LIJST GEVANGENEN WASHINGTON (RTR) De Ameri kaanse senator Edward Kennedy heeft via Noordvietnamese functiona rissen in Parijs een lijst gekregen met de namen van 368 Amerikaanse krijgs gevangenen in Noord-Vietnam. Het is voor het eerst dat een dergelij ke lijst rechtstreeks aan een Ameri kaan wordt gegeven. Wel heeft Hanoi eerder via Zweden informaties over de Amerikaanse krijgsgevangenen ver strekt. Senator Kennedy zei niet te weten hoe accuraat de lijst is. maar hij hoopte dat de regering er nut van zou hebben bij de onderhandelingen over Vietnam. Op de lijst staan ook de namen van negen Amerikanen, die in middels zijn vrijgelaten en van 20 Amerikanen die in gevangenschap zijn overleden, Kennedy had in juni on lijst gevraagd. BEVOLKINC IN OOSTZEESTEDENWEER AAN HET WERK WARSCHAU, LONDEN (DPA) De Poolse regering heeft dinsdag, de beschikking ingetrokken waarbij het met het oog op de onrust i in de steden aan de Oostzee aan politie en leger was toegestaan on middellijk gebruik van de vuurwapens te maken. Deze beschikking stond nagenoeg gelijk met het afkondigen van de staat van beleg. Zij was vorige week donderdag uitgevaardigd- schau is ex-part.ijleider Gomoelka in-l derdaad ernstig ziek. Vorige week zou] hij op het hoogtepunt van de crisis' een inzinking hebben gehad en naar het ziekenhuis zijn gebracht, maar voor de bijeenkomst van het politbu- ro op zaterdag zou hij uit zijn bed' iijn gekomen. De Poolse televisie zontl dinsdag voor het eerst beelden uit over de verwoes tingen en het inmiddels weer normaal geworden openbare leven in de stad Szczecin. Tot dusver was van officiële Poolse zijde weinig over de onrust in deze aan de grens met Oost-Duitsland gelegen stad gesproken. Het schijnt dat dinsdag in de steden! Gdansk, Gdynia en Sopot weer vrij, algemeen werd gewerkt. Verwacht! wordt dat in Szscecin vandaag het werk volledig zal worden hervat. Vol gens diplomatieke zegslieden in War- Militairen Meer dan 10U.00U Poolse en Russische: militairen, onder wie marine- en lucht machteenheden, hebben maandaga vond de Poolse Baltische havensteden van de buitenwereld afgesloten. Dit werd dinsdag bericht door het Lon- dense blad .Daily Telegraph". Volgens James Mossman, een corres pondent van het blad in Zweden, is Szczecin geheel en al van het westen j geïsoleerd. Alle verbindingen met de! stad, zowel over zee als door dei lucht, zijn gestaakt. Volgens in Zwe den ontvangen berichten liggen in de havens van Gdansk en Gdynia Russi-i sche oorlogsschepen, tanks patrouille-1 ren door de straten en de geheime politie pakt plunderaars en leiders van de opstand op. Het optreden van de politie wordt, vooral in Szczecin bijzonder hard genoemd. Van onze correspondent DUSSELDORF Franz Stangl. voor malig commandant van het Nazi con centratiekamp Treblinka is gisteroch tend in Dusseldorf tol levenslange ge vangenisstraf veroordeeld. Het Schwurgericht acht moord op joodse! burgers in tenminste 400.000 gevallen bewezen. In zijn motivering van het vonnis' schilderde de president de actieve rol' die Stangl in 1942 heelt gespeeld in de vernietigingsactie Jteinhard'. waar bij in drie kampen in totaal 1.700.000 joden werden vermoord. Stangl speel de een rol in het concentratiekamp Sobibor toen daar ln 1942 de eerste; Treblmka, waar de massavergassingen met een transport joden uit het ghet to van Warschau begon, politie zoekt op het ogenblik naar Mgen, die de heer Dijksman heb- b gezien. Collega's hebben gistera- ai de Coolsingel met 200 auto's af- en zo hun verslagenheid ken- gemaakt. Maandag zou tussen a en elf uur hetzelfde gebeuren bij 'dagploeg. Federatie DE VERBONDSRAAD van het NKV heeft richtlijnen vastge steld voor een federatie van de toe vakcentrales (pag. 3). Meneer X MENEER X dreigt in een nieu- |*e brief aan de Delftsche Cou lant met een nieuwe moord |(PBg. 9). Nieuws uit Zeeland op de pagina's 2, 4, 5 en 7 Binnen- en buitenland op de pagina's 1, 3 en 9 Sport op pagina 10 Televisie op pagina 11 AMBITIEUZE TOEKOMSTPROJECTIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (Van één onzer redacteuren) DEN HAAG .Op weg naar 2000', de gisteren verschenen toe komstprojectie van het ministerie van verkeer en waterstaat, raamt dat er in het VVesterscheldebekken bij op het oog niet onredelijke veronderstellingen een (bruto) terreinoppervlakte voor zeehavengebieden nodig is van: in 1980 totaal 4.500 ha (netto 2.500 ha) in 1990 totaal 9.000 ha (netto 5.000 ha) in 2000 totaal 16.000 ha (netto 9.000 ha) Er wordt tot 1980 voor de Wester schelde rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse groei van 8°o, voor de tien jaar daaropvolgende 7°/o en de laatste periode 6%. Op het ogenblik is in het Scheldehekken (net to) ruim 1000 ha uitgegeven. In een toelichting op deze prognoses wordt duidelijk gemaakt dat. de ra mingen minder vaag zijn dan ze lij ken, want .de relatief sterkere groei van het zeehavenareaal in het Schel- debekken (in vergelijking met de an dere havengebieden in ons land) is ini Viervoudig overeenstemming met het huidige be leid van de overheid.' De 16.000 hectare benodigd terrein in het jaar 2000, opgeteld bij de groei die de Belgische zeehavengebieden van Antwerpen, Gent en Zeebrugge zullen ondergaan, brengen de samen stellers van deze waterstaatsprojectie ertoe om vast te stellen: .er moet worden bedacht dat de leefbaarheid van het gebied in het geding kan komen, aangezien aldus een zeer om vangrijk industriegebied zal ont staan' I In de vier Nederlandse havengebieden bij elkaar is volgens de studie in het jaar 2000 een bruto havenareaal van 50.00 ha (Waterweggebied 17.000. Noordzeekanaal 32.500 en Eemsge- bied 4,500). Dat betekent nagenoeg een vervier voudiging van het areaal ten opzichte! van wat op dit moment beschikbaar is. ,Het is duidelijk dat een dergelijke ele p gToei vele problemen zal opwerpen op het gebied van de ruimtelijke orde ning. de milieuhygiëne, het woon- en leefklimaat, de infrastructuur, dei werkgelegenheid, recreatie, natuurbe-! houd enzovoorts', wordt er daarom aan toegevoegd. Het voorbehoud wordt dan ook bij1 deze cijfers gemaakt dat de als ruwe benadering gegeven schattingen met1 betrekking tot de totale groei en de regionale verdeling ervan niet meteen een taakstellend karakter mag worden, toegedicht Al eerder in de studie is namelijk duidelijk uitgemeten dat voorwaarde, voor een evenwichtige ontwikkeling, is. dat de consequenties van de pro blemen op de bovengenoemde gebie den aanvaardbaar moeten zijn. De toekomstige zeehavenontwikkeling in ons land zal daarom gebaseerd moe ten zijn op weloverwogen studies, waarbij de sociaal-economische voor- en nadelen van alternatieve zeehaven ontwikkelingen en hun ruimtelijke j consequenties zoveel mogelijk kwanti tatief dienen te worden bepaald en tegen elkaar afgewogen teneinde tot één consistent ontwikkelingsprogram ma te komen.' Het is een uitspraak, die minister Bakker al eerder heeft gedaan en waarmee wordt gezegd: erj moet hard worden gestudeerd op de vraag, wat kost het en wat kopen we. ervoor wanneer in een bepaald gebied; een havenontwikkeling van een be paalde omvang op gang wordt ge bracht of nagelaten. Speculatief Zonder omwegen wtrdt het in de studie toegegeven: deze studies zijn nog maar nauwelijks begonnen De prog noses voor de verschillende havenge bieden zijn dus was speculatief, maar ze worden ook nuttig geacht om de consequenties van een ontwikkeling, die is gebaseerd op redelijke veron derstellingen te kunnen etale ren. Uitgangspunt is het beleid voor de1 komende jaren, zoals de regering dat in de rijksbegroting voor 1971 heeft; uiteengezet. Landelijk bezien wordt tot het jaar 1980 uitgegaan van een toeneming van de zeehaventerreincn met 6800 ha of een jaarlijks gemiddelde groei van 6®'o, die .zeker niet onaannemelijk lijkt'. Tussen 1960 en 1968 is de groei in Nederland 8% geweest, in dezelfde periode kon voor het Westerscheldege- hied een groei van 16.5 o worden genoteerd. Bij de raming van die benodigde 6800 ha wordt ook een specificatie eele verd: voor een hoogovenbedrijf 650 ha, voor zeehavenchemie 3.500 ha. voor olieraffinage 900 ha. voor de metaalindustrie 450 ha. voor scheeps- (Zie slot pag. 7 kol. 1) i m Liet moet nog twen wennen: \AAaJ Tl een discus u«-.t uk van friiovl verkeer en waterstaat. Gisteren is tn Nieuwspoort het rapport TP 2000 ten doop gehouden, een toekomstpro- J eet ie van dit ministerie, dat voor de ruimtelijke vormgeving in ons land zo belangrijk is. Helemaal nieuw is dit systeem een stuk publiceren om er een openbaar debat over uit te lokken met. maar dat verkeer en waterstaat er toe overgaat is toch wel opvallend. Een Jaar af wat geleden zou een dergelijk stuk vermoedelijk als uiterst vertrouwelijk zijn behandeld, nu wordt het keung uitgegeven om er zoveel mogelijk mensen over te laten meepraten. Een gelukkige ontwikke ling, maar nogmaals het moet nog even wennen. Een soortgelijke gang van zaken viel nu al weer enige jaren geleden te registreren rond de .proeve', namelijk het voorstel van de staats commissie voor een nieuwe grondwet. Toen werd tot publikatje besloten met als uitgangspunt, dat de discussie me debepalend kon zijn voor de uiteinde lijke vormgeving. Zo ook met dit nieu we rapport TP 2000. De samenstellers pretenderen niet, dat zij exact hebben aangegeven hoe het in de toekomst zal gaan met verkeer en vervoer, met waterbeheersing en landaanwinning of met wegenaanleg en havenwerken. Mi nister Bakker heeft gisteren in Nieuws poort met nadruk gesteld, dat hij en de samenstellers er zich scherp van bewust zijn, dat in de komende dis cussie over het stuk en ook door de feitelijke ontwikkeling allerlei veran deringen en retouches nodig zullen zijn. In feite heeft men met TP 2000 niet meer gedaan dan reeds bestaande ontwikkelingsl 1 jnen zoals die binnen één departement bestaan doorge trokken. Een vorm van toekom*, tden- ken, die wel wordt aangeduid als .establishment'-futurologie': zij houdt namelijk geen rekening met verande ringen in het maatschappijbeeld. In Nederland heeft zich de laatste jaren met name rond de Werkgroep 2000 een andersoortige denktrant ont wikkeld, die men zou kunnen karak teriseren als kritisch toekomst-denken: de vernieuwing van het maatschappe lijk bestel speelt in de uitgangspunten van de Werkgroep 2000 een belang rijke rol. Het rapport TP 2000 daaren tegen gaat uit van de bestaande orde. Sn dit geval de denkbeelden van des kundigen binnen één departement. Deze eenzijdigheid is tevens de zwak te van het stuk: het gaat om de visie van slechts één ministerie Weliswaar zijn de andere departemen ten op de hoogte van TP 2000, er is ook naar minister Bakker mee deelde een Inbreng van die kant geweest, maar het is en blijft een rapport van verkeer en waterstaat. Een soortgelijke eenzijdigheid werd onlangs gesignaleerd naar aanleiding van een rapport zeehavenontwikkeling van het Centraal Planbureau. In dat stuk werd namelijk geen rekening ge houden met allerlei nadelige gevolgen van havenontwikkelingen, bijvoorbeeld om het meest voor de hand liggende punt maar te noemen op het stuk van milieuhygiëne. Inmiddels is naar aanleiding van bet planbureau-rapport meegedeeld, dat in het afgelopen jaar een begin is gemaakt met studies om tot kwantificering te komen van deze nadelige factoren. Dat blijkt echter geen eenvoudige zaak. In dit nieuwe TP 2000 is met dergelijke factoren evenmin rekening gehouden. Minister en staatssecretaris wijzen daar met zo veel woorden in hun voorwoord op .De samenhang met de verschillende facetten van het maatschappelijk leven zal ongetwijfeld op vele punten vragen en reacties doen ontstaan, in het bij zonder ook ten aanzien van de ruimte lijke en milieuhygiënische problema tiek', zeggen zij. Op deze opmerking mag een amen' volgende (onver mijdelijke) eenzijdigheid van het stuk zal zonder enige twijfel voortdurend aan de orde worden gesteld. Het wordt vermoedelijk hét thema van de ko mende discussies. Een tweede kenmerk van het rapport is wat we zouden willen noemen een zekere voorbarigheid. Zo staan er allerlei gegevens in liet stuk over de zeehavenontwikkeling, op zichzelf geen nieuwe feiten: ze zijn voor een deel aan bestaande rapporten ontleend, zoals het groene boekje <Zee- havenoverleg Zuidwest-Nederland i en de zeehavennota van de regering. Maar in dit verband moeten we er op wijzen, dat deze hele ontwikkeling nog volop iii studie is. Minister Bakker zelf heeft, daartoe de commissie Zeehavenoverleg ingesteld en daaruit mag en moet nog heel wat worden verwacht. Met ande re woorden: de bewuste pagina's uit TP 2000 zullen in de toekomst ge corrigeerd of misschien wel helemaal overgemaakt dienen te worden. Nog een voorbeeld van deze voorbarigheid: TP 2000 (in casu de minister er. zijn ambtenaren) stelt vast dat alles .er voor pleit dat zowel de studie als h-» beheer van de Noordzeekust in een hand zijn' Terwijl toch over deze problematiek de befaamde .diepdel- verscommissie' aan het studeren is. De mening van het departement wordt hier nogal apodictisch vastgelegd. i realiseren ons overigens, dat een aantal van de hier opgesomde bezwaren ook als pluspunten kunnen fungeren. Zo ls hei reeel er op te wijzen, dat het juist heel ple zierig is. dat van dit belangrijke mi nisterie een dergelijk discussiestuk naar buiten komt. Er kan nu tenmin ste over het toekomstige beleid wor den gepraat. Voorts is bet gunstig eens kennis te nemen van een toekomstvi sie, opgesteld vanuit een zeer bepaalde hoek, namelijk die van verkeer en wa terstaat: er valt r.u over te praten of deze toekomst Nederland wel juist acht. Bovendien is een groot voordeel, dat via deze publikatie een belangrijk deel van de ambtelijke deskundigheid bij dit omvangrijke departement in (Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1