PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KANS OP LOONPAUZE GROTER Kleine meerderheid voor de belastingvoorstellen verwacht Milieuhygiëne stuurt moties aan de Zeeuwse staten en de tweede kamer Loonoverleg in stichting volledig vastgelopen: I Guinea vraagt hulp Vandaag in de krant... HANOI WAARSCHUWT DE VS: VERDER UITSTEL OVERLEG? OVER KW EST IE-STIKKEL0RU M 213e jaargang - no. 279 LUv WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 26 nov. 1970 Uitnodiging voor milieuhygiëne DEN HAAG (GPD) De strijd om de lonen in het komende jaar is aanzienlijk scherper geworden nu gistermiddag het overleg van werkgevers en vakbeweging in de Stichting van de Arbeid op dit punt volledig is vastgelopen. Dat is ook de richtlijn voor de loon onderhandelingen in de bedrijfstakken. ,Het had voor ons geen zin dit ge sprek voort te zettten', aldus drs Bak kenist. .dat Is een te globale richtlijn' Lijnrecht daartegenover staan de op- (Zie slot pagina 13 kolom 4) De drie vakcentrales. NVV, NKV en CNV. en de grote vakhonden (metaal, bouw vervoer en landbouw) verden ken de werkgevers ervan dat zij aan-' sturen op een mogelijk door het kabi net te nemen algemene loonmaatregel. Op hun beurt verwijten de werkgevers de vakbeweging dat zij de voor 1971 noodzakelijke matiging aan het loon- Tront niet wil .vertalen' in een concreet percentage voor de loonstijging. Morgen spreekt een kabinetsdelegatie, bestaande uit de ministers Witteveen (financiën), Roolvink (sociale zaken), Nelissen (economische zaken), Lardi- nois (landbouw) en mogelijk staatsse cretaris Grapperhaus (financiën), over de loonproblemen met het bestuur van de Stichting van de Arbeid. Zowel NW- DEN HAAG Van lints naar rechtsde heren S. C. Bakkenist werkgeversJ Lanses (CNV) en A. H. Kloos (NVV) gaan hier uiteen, nadat ook het bestuur van de Stichting van de Arbeid- nieuwe stijl er woensdagmiddag niet in geslaagd was tot een ge meenschappelijk standpunt te komen over een concrete formu le voor een aanbeveling over een loonmatiging.in 1971. voorzitter A. Kloos als werkgeversvoor zitter drs S. C. Bakkenist meent dat de kans op een loonpauze (tijdelijke verlenging van de looptijd van cao's) aanzienlijk is toegenomen Moeilijkheden Mocht het tot een ingreep in de lonen komen dan zal de vakbeweging op dat moment haar definitieve standpunt be palen. Kloos: .Maar ik voorspel nu al dat er zeer grote moeilijkheden komen' VNO-voorzitter Bakkenist: Als de re gering een loonmaatregel neemt, dan moeten de burgers van dit land zich daar naar voegen: zij hebben zelf die regering gekozen. Er zijn mensen die denken dat de bomen naar de hemel groeien, maar de loonkosten kunnen, maar niet blijven stijgen in het tempo van dit jaar Voornaamste grïer van de onderne mers: de vakbeweging wil zich niet binden aan een concreet loonpercenta- ge voor volgend jaar. De grote vakbon den, gisteren ook bij het beraad, me nen dat het kader van de loonontwik keling in 1971 is aangegeven. Het is de unanieme opvatting van de Sociaal Economische Raad dat ,de werkelijke loonstijging in zekere mate moet ach terblijven bij de geraamde produktivi- teitsverhoging van 3 tot 3.5 procent'. ONDERHOUDSKOSTEN EIGEN HUIS GROOTSTE DISCUSSIEPUNT KAMER LAAT ROOLVINK NOG MET RUST (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De fractieleider van de Partij van de Arbeid in de tweede kamer, drs .1. M. den Uyl, heeft woensdagmiddag tevergeefs gepro beerd minister Roolvink (sociale za ken) naar de kamer te krijgen om hem opheldering te laten verschaf-1 'en over zijn opvattingen omtrent; de invoering van een loonpauze.; Een voorstel van de socialistische! fractieleider om de minister uit te nodigen daartoe vandaag het debat over de verhoging van de btw en} de invoering van de wiebeltax bij te! wonen, stuitte op verzet van de regeringspartijen en werd dan ook verworpen, Drs Den Uyl betoogde dat ook de loonproblematiek is betrokken bij de bijsturingsmaatregelen die de re gering ter afremming van de beste-! dingen beeft voorgesteld. Hij vond bovendien dat de kamer na alle, geruchten over een mogelijk aftre-, den van de minister wel eens zou mogen weten waar deze nu precies: staat. De regeringspartijen voelden •laar echter mets voor. Zij wilden,} zoals de KVP-er mr Andriessen zei.! niet vooruitlopen op het overleg dat de regering vrijdag met de Stichting van de Arbeid over de lonen zal hebben- Het voorstel-Den Uyl kreeg slechts PAUS PAULUS DEKEN KARDINALEN: PAUS PALUS ZIEK P4R1JS (AP) Kugène kardinaal Tisserant. «Ie deken van het college van kardinalen, heeft woensdagavond gezegd, dat paus Paulus ,/iehtbaar' /lek is. In een vraaggesprek voor dc Franse (v werd de kardinaal gevraagd of Ce paus overweegt terug te treden. HU antwoordde dat dit reeds dikwijls i» gelegd .Zijn gezondheidstoestand i* zó dat het heel goed zou kunnen rijn dat hij hierover geen beslissing be hoeft te nemen. Toen de verslaggever informeerde of de paus ziek was. zei Tisserar.t.Het :s te zien. maar ik heb nie* me! zijn dokter gesproken. Het is bekend dat hij woensdag bij bet vertrek van zijn audiëntie werd ondersteund Van de zijde van be*. Vaticaar. iv 'en stelligste ontkend dat de paus ziek zou zijn. NA ZEER ZACHT WAT KOUDER (Van onze weerkundige mede werker) Deze laatste novemberweek geeft enkele dagen met opval lend hoge temperaturen. Giste ren werden maxima van tien tot twaalf, en In Brabant en Umburg van dertien grotten ge meten. hetgeen dichtbij het re cord komt voor eind novem ber. Na vandaag gaat het geleidelijk wat minder zor.rug worden, waardoor de middagtempera*u- ren dan lager blijven. In de vrij lange en heldere nachten is er een flinke afkoeling, in een aan tal provincies tot dichtbij het vriespunt. Er is een geleidelijke temperatuurdaling te verwacb ten tegen het einde van de week. waarbij de maxima drie tot vijf graden Lager kunnen komen te liggen dan vandaag. Koude lucht wordt door eer. hogedrukgebied van Groenland me; krachtige noordoostelijk» winden naar Schotland geb!;: zen. Hierin vriest het op IJs land zes tot acht graden. He* is mogelijk dat ons land Ujden* het weekeinde nog een staart van deze koude stroming gaat meekrijgen. ENKELE WIJZIGINGEN IN WETSONTWERP (Van onze parlementaire redactie). DEN HAAG Het ziet er naar uit dat de vele wijzigingen in de loon- en inkomstenbelasting vanavond een kleine meerderheid zul len halen in de tweede kamer. De kaarten zijn nog niet helemaal geschud, maar het is wel zeker dat de KVP het hier en daar ge wijzigde wetsontwerp zal steunen. Ook de WD zal zich wel posi tief opstellen, behalve ten aanzien van het onderhoud van het eigen huis. De standpunten van PvdA, CHU, AR en D '6fi lagen gisteravond nog niet helemaal vast. De PvdA voelt na een aantal wijzigingen wel iets voor het veranderde voorstel. De AR zal het kabinet niet in moeilijkheden willen brengen en D '66 heeft laten blijken in grote trekken wel akkoord te kun nen gaan. Er zijn echter nog verschui vingen mogelijk, waardoor het wel licht op de steun van enkele kleine NIXON ONTSLAAT MINISTER WASHINGTON (AP) President Nixon heert Walter Hickel woensdag avond ontslagen als minister van bin nenlandse zaken, omdat, zoals het Wit te Huis meedeelde, zij geen wederzijds vertrouwen hadden. Nixon had Hickel op het Witte Huis ontboden om hem zijn ontslag aan te zeggen. Perssecretaris Ronald Ziegler zei dat volksvertegenwoordiger Rogers C. B. Morton, voorzitter van het lan delijke comité van de republikeinse partij, begin volgend iaar benoemd zal worden als opvolger van Hickel. On derminister Fred Russell zal intussen belast zijn met de leiding van het mi nisterie. Sanering INDIEN NODIG, kan hel verkeer in Rijnmond stopgezet, worden ter bestrijding van de luchtver ontreiniging, zo heeft staatssecre taris Kruisinga verklaard, (pag. KLM ER DREIGT een politiek conflict te ontstaan door de weigering van de RLD aan Suriname toes temming te geven voor het char teren van andere dan KLM-toes- tellen op vluchten van en naar de west. (tag. 13). Prijs De Pierre Baylcprijs voor de kri tiek is dit jaar toegekend aan de diohter-vertaler en letterkundige medewerker van de P/C. Hans Warren (pag. 2). Nieuws uit Zeeland op de pagina's 2,5, 7,9 en 16; Binnen- en buitenland op de pagina's 1,3 en 13; Sport op pagina 15 Televisie op pagina 17. groeperingen zal aankomen of het wetsontwerp het vanavond zal ha- Voorstellen Dat zijn de kwesties van het niet meer fiscaal aftrekbaar maken van het eigen huis en de regeling van de buitengewone lasten. Tegen de veran dering in de fiscale beoordeling van het eigen huis lagen in het begin van de debatten bij nagenoeg iedere frac tie problemen. Dat bleek uit zo'n tien amendementen, die alleen al op dit punt werden ingediend, vooral ten aanzien van huurwaarde. Men mag aannemen dat van de huur waarde het plafond zal worden ver hoogd tot 4800 gulden of zelfs tot 60UU gulden voor huizen mei een eco nomische waarde boven ongeveeer 5 ton, zoals de heer Kieft (ar) heeft voorgesteld. Vrijstelling van huur- waarde voor de laagste groepen is niet aanvaardbaar, behalve de aller laagste tot 15.000 gulden, zoals de heren Nootenboom (kvp) en Kieft (ar) voorstelden. Grapperhaus hebben gisteren een drin gend beroep gedaan op de kamer t in elk geval de kwestie van het huis- onderhoud niet buiten de regeling te stellen. Volgens minister Witteveen is dat bijzonder nadelig voor de toch al overspannen bouwmarkt. Er zou in de overgangsperiode namelijk een re komen op arbeidskrachten voor o (Zie slot pagina 13 kolom 4) OHOLA EILAND. OOST-PAKIS- TAN Kinderen en bejaarden hebben zich in twee lange rijen opgesteld voor de voedseluitde- '.ing van de regeringshulpdienst. Er zijn nog steeds grote tekorten aan voedsel en kleding in het gebied, dat twaalf dagen geleden werd getroffen door enorme ocdaolren en een cycloon Echtpaar gedood door kolendamp MAASTRICHT (ANP) In Maa; tricht is het bejaarde echtpaar F Raadschilders-Bronckers door kolen- dampvergiftiging om het leven geko men. Het echtpaar werd woensdag-' morgen dood aangetroffen in hun wo ning aan de André Severijnweg in; Maastricht. Er zijn naast andere details twee grote blokken wijzigingsvoorstellen op, de plannen van de staatssecretaris Niet uitstellen Minister Wittevei staatssecretaris PARIJS (AP) De Noordvietnamese vredesdelegatie in Parijs heeft gisteravond Amerika gewaarschuwd, dat luchtbombarde menten en commando-aanvallen op Noord-Vietnam een .steeds ernstiger bedreiging' voor het verloop van het vredesoverleg vor men. Het was het eerste officiële commentaar van Noord-Vietnam op de maandag gemelde poging om door middel van een commando-actie Amerikaanse mili- j tairen uit Noordvietnamese krijgsgevangenschap te bevrijden. De Amerikaanse regering moet volgens de delegatie .de volledige verantwoor-, delijkheid dragen voor de gevolgen van haar avonturiersdaden'. Na de luchtaanvallen van het afgelopen weekeinde hadden de Noordvietna- j mezen de 93ste zitting van het vredesoverleg afgelast. Deze zou nu op 3 decern- ber worden gehouden, maar de kans bestaat dat de communisten tot verder uitstel van het overleg besluiten. .VERONTRUST OVER DE AANTASTING VAN VRIJHEID' VLISSINGEN De zaak-Stik- kelorum heeft woensdagavond de ledenvergadering van de Ver eniging Milieuhygiëne Zeeland geïnspireerd tot een motie aan de provinciale staten van Zee land en de tweede kamer, daar in wordt de handelswijze van de directies van Hoechst en de PZEM ,een aantasting van de geestelijke vrijheid van de mens' genoemd, waarover grote verontrusting wordt uitgespro ken. Het bestuur van de vereni ging heeft de Zeeuwse statenle den een brief gestuurd, waarin men de verwachting uitspreekt, dat het onbegrip in deze zaak van de Hoechst-directie vanuit alle fracties zal worden be treurd en het onbegrip van de PZEM-directie zal worden afge keurd. Aan- hit einde van een ordelijke dis cussie in het restaurant van de Mis- singse sporthal bijna te klein om de bijna 250 aanwezigen te bevatten over het ontslag van mevrouw J. H. Stikkelorum-Vervooren als secreta resse kwam de heer D. E. Hiensch uit Goes met de motie. De bijgeschaafde tekst daarvan: ,De ledenvergadering van de VMZ spreekt naar aanleiding van het aftreden van de secretaresse als haar mening uit. dat de daarbij door dc directies tan Hoechst en de PZEM uitgeoefende druk een a&nlas-. ting betekent van de geestelijke vrij heid van de mens. Zij meent, dat aan de democratische rechten van dc bur ger, zijn welzijn en zijn vrijheid niet getornd mag worden, ook niet onder druk van manipulerende grote onder nemingen. Dat dit toch is geschied en dan nog wel onder verantwoordelijk heid van een overheids-nv noopt de ledenvergadering zich te richten tot de leden der provinciale staten en der staten-generaal om haar grote veront rusting hierover uit te spreken.' Bij het binnenkomen van het sporthalres taurant kregen de bezoekers een ge stencilde verklaring van mevrouw Stlkkelorum over haar aftreden. De motie werd onder luid applaus aange nomen. Openbaar Als de bestuurswisseling aan de orde komt. zegt voorzitter mevrouw mr C. Kannegieter: .Het bestuur kan enkel maar zeggen, dat het zeer verontrus tend is, dat in het democratische Ne derland een buitenlands concern zoda nig aan de touwtjes trekt, dat het in, de directiekamer van een aemie-over i heidsbedrijf merkbaar is. Het is aan| vragen van statenleden, aan een vrij! onafhankelijke pers te danken dat dit in de openbaarheid is gekomen en tot: ver over onze grenzen aan de kaak is| gesteld. Mensen van het betrokken; bedrijf spreken in lezingen van extre me pressiegroepen, het lijkt erop dat} ze daaronder ook onze vereniging re-j kenen. Hoe moet hun handelswijze! worden gekwalificeerd?' Eerste opmerking uit de zaal: ,Hoej kunt u met deze gang van zaken; rijmen, dat men we! slikt dat me-} vrouw Stikkelorum lid van de vereni-j ging blijft?' Mevrouw Kannegieter .Tij heeft in de besprekingen nadruk kelijk gezegd, dat zij lid blijft, eri bleek geen bezwaar tegen.' Er wordt onder veel bijval uit de zail een: motie voorgelezen, het ontslag dat slechts onder het grootste protest wórdt aanvaard. ,En laat de bedrij vers van het onrecht weten, dat het voor het eerst en voor het laatst is] dat er wordt ingegrepen in de gang van zaken in onze vereniging/ Me vrouw Kannegieter: .Ik geloof dat de wijze waarop deze zaak in de open baarheid is gebracht die mogelijkheid. voorgoed de kop heeft ingedrukt. Ik; zou iedereen, die aan zo'n pressiel bloot komt te staan willen adviseren het in de openbaarheid te bren-i Brief De heer D. E, Hiensch vraagt] het woord, zegt' ,We moeten] ons goed realiseren, dat er veel meer; in het geding is, dan de kwestie Stikkelorum, Jeest de motie voor en' besluit met: .Niet de economische} machten, maar het welzijn van de] individuele mens verdient de voor-] rang.' Mevrouw Kannegieter zegt. dat; het bestuur al een brief aan de staten leden in Zeeland heeft gestuurd over; de kwestie, leest het schrijven' voor. Dat staat er in die brief: .Het bestuur van de VMZ meent, dat er een voor een democratie ongezonde situatie be- staat, respectievelijk ontstaat, wan neer personeelsleden van provinciale bedrijven, diensten of instellingen al dan niet terecht de indruk heb- (Zie slot pagina 9 kolom 6) NIEUWE AANVALLEN OP CONAKRY 'DAKAR (AFP) De Guinese president Ahmed Sekou Touré heeft in een radioboodschap woensdag ,alle bevriende landen, I afgezien van de Afrikaanse lan- Iden', gevraagd om zo snel moge lijk alle hulp te verschaffen die zij kunnen geven. Aanuallen Radio-Conakry deelde verder mee dat In de nacht van dinsdag op woensdag verscheidene aanvallen op Conakry zijn uitgevoerd, maar deze waren een volkomen mislukking. .Overal in de stad hebben de Portugese fascisten en hun huurlingen moordende gevechten gevoerd, waar ze de prijs voor heb ben moeten betalen.' De radio besloot met een oproep aan de inwoners van de hoofdstad om vol te houden in de slag om Conakry. Inmiddels is in Addis Abeba bekendgemaakt da*, ae bijeenkomst van de buitengewone mi nisterraad van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid in Lagos zal wor den gehouden. Sekou Touré richtte zijn verzoek om hulp met name tot die landen dir door bun stem in de veiligheidsraad de .misdadige agressie tegen Guinea' onvoorwaardelijk hadden verourdeeld. Hij hoopt op een concreet blijk van hun solidariteit. Zondag had de Guine se president de Afrikaanse landen al om hulp gevraagd. Het sturen van VN-waarnemers beant woordde niet geheel aan he*. Guir.eso verzoek, aldus Sekou Toure. .maar het geeft ons wel de gelegenheid onweer legbaar aan te tonen dat de Portugese regering volledig verantwoordelijk is voor deze agressie tegen het volk van Guinea" Beroep In dit verband deed hij een beroep op de leden van het diplomatieke corps in Conakry, die de .waanzinnige pogin gen van de agressors' hebben kunnen gadeslaan ,Met eigen ogen hebben zij de pendeldienst kunnen zien tussen de kust en de open zee met kleine boot jes, bestuurd door blanke Portugese huurlingen en vol met geünirormecrc.e agressirs', aldus Sekou Touré. Vol gens hem blijven de vijandelijke sche pen, versterkt door onderzeeërs, voor de kust manoeuvreren om een uitput tings-oorlog tegen de Guinese natie te voeren. GOEDERENTREIN ONTSPOORD UTRECHT (ANP) Woensdagavond om tien over negen is tossen Nun- speet en Hulshorst een goederentrein ontspoord. In totaal ontspoorden ne gen goederenwagons en werd er 500 meter spoor vernield. De locomotief bleef op de rails staan. De ravage valt mee. daar de wagons niet kantelden maar naast de rails overeind bleven staan. De norzaak van dr ontsporing en de schade is nog niet be kend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1