PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PZEM-Milieuhygiëne: Hoechst zei vertrouwensrelatie op Per 1 januari a. s. AOW en AWW 5 PCT OMHOOG Uitkering ineens op sociale wetten Machts greep in Syrië koniinj klanl Guur met enkele buien Vandaag in de krant... PZEM VOOR ENERGIEPROGNOSES AFHANKELIJK GEGEVENS OVER INDUSTRIE-UITBREIDINGEN Unieke positie VERKEERSRAMP SCHIPHOLTUNNEL KOST VERZEKERAARS 3,5 TON Duizenden doden door vloedgolf in Pakistan/ POLITIEK SPEKTAKEL IN WEST-DUITSLAND: CSU (OPPOSITIE) PROBEERDE FDP'ER ,WEG TE KOPEN' 213e jaargang - no. 269 WAARIN OPGENOMEN DE M IDD ELB U RGSE. VL1SSIN GS E, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN kt». Clf. J5H0C ni» Zaterdag 14 nov. 1970 D'„ mei «enroll fefcre- xcn gistermiddag om UgC si reeks huif drie kregen de kranteredacties een tele r--"J foontje van de PZEM met de mededeling, dat het dage lijks bestuur van dit bedrijf volledige opening van zaken over deze stangde genbcid wenste te geven. Een half uur later al werd een persconferentie ge geven, waarbij alle feiten op tafel kwa men, Elders op deze pagina wordt van het gesprek tussen PZEM en journa listen verslag gedaan. Het lijkt ons overigens Juist in deze kolom als onze overtuiging te noteren, dat de PZEM gistermiddag volledige openheid heeft betracht. Een overtuiging, waarin wij bovendien zijn gesterkt doordat de lezing van mevrouw Stikkelorum zij ontving ons na afloop van de con ferentie. zij liet op ons verzoek vol strekt gelijk was aan die van het PZEM-bestuur. In deze affaire gaat het om drie pan A tijen: Hoechst-Vlissingen, de PZEM en de technisch hoofdambtenaar van de PZEM. de heer J. Stlkkelorum, wiens echtgenote ontslag heeft geno men ais secretaresse van de Veren! ging Milieuhygiëne Zeeland. Zo lang zamerhand Uikt het er echter op. da* deze echtgenote de hoofdpersoon m deze zaak ts. maar In feite is dat hele maal niet het gevalhet gaat om HoecJist. om de PZEM en om de heer Stikkelorum. Wij wijzen daar met gxote nadruk op. want alleen als men mevrouw Stikkelorum slechts als ne venfiguur beschouwt, is een correct inzicht in deze zaak mogelijk. Van daar dat wij ons in deze beschouwing in eerste instantie tot deze drie par tijen beperken We beginnen met Hoechst. Dn be drijf doet zaken met de PZEM en verschaft aan deze overheids maatschappij allerlei vertrouwelijke gegevens. Hoechst is wat men noem' een .grootverbruiker', wat huiselfjker gezegd, één van de grote klanten van de PZEM en kan op grond daarvan een vuist maken, de klant ls koning. Welnu, in dit vrij intensieve contact tussen Hoechst en de PZEM is aan de kant van de elektriciteitsmaatschappij de technisch hoofdambtenaar Stik kelorum een belangrijk man: hij moet de vertrouwelijke gegevens van Hoechst voor de PZEM verwerken Nu bleek op zeker moment aan de PZEM. dat Hoechst plotseling aarzelde met het over de brug komen van aller lei gegevens. Bij informatie kwam vast ie staan, dat de leiding van het Duitse bedrijf enige argwaan koester de jegens de technisch hoofdambte naar Stikkelorum: zijn echtgenote was namelijk secretaresse van de Ver eniging Milieuhygiëne Zeeland, een instelling die de chemische industrie nogal eens als lastig ervaart, met na me Hoechst kan er over meepraten. Dit bedrijf wil daarom geen risico lo pen dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen komen er is daar over overleg geweest tussen Frankfort, het hoofdkantoor, en Viissingen cn meldde dit aan de PZEM-directie. Er werd bij gezegd, dat de bewuste tech nisch hoofdambtenaar weliswaar géén enkele aanleiding had gegeven tot ver denking, zijn integriteit is buiten twij fel. maar men wenste nu eenmaal geen risico te lopen. Tot zover de rol van Hoechst. Op dit ogenblik dienen de beide an dere partijen in de beschouwing te worden betrokken: de PZEM e:s haar technisch hoofdambtenaar. Het Hoechst-optreden heeft overleg tot ge volg tussen PZEM-directie en haar staffunctionaris. Daarbij worden de bezwaren van Hoechst besproken. Twee punten moeten op dit moment van de historie worden onderstreept, ten eerste, de PZEM-directie noch het dagelijks bestuur twijfelen aan de In tegriteit van de bewuste ambtenaar, ten Tweede, bestuur en PZEM-direct te verklaren niet te willen treden in een beoordeling van het al of niet juist zijn van de Hoechst-opmerkir.g Zi; accepteren dus de Hoechst-mededelir-.g en achten het niet relevant of die te recht is gedaan of ten onrechte Op dit laatste punt heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur gisteren in de persconferentie enige malen nadruk kelijk gewezen. Het optreden van de PZEM-directie heeft een gevolg: de technisch hoofdambtenaar bespreekt name lijk deze kwestie met zijn vrouw, die op haar beurt bepaalde stappen onder neemt Het resultaat daarvan is. dat de vertrouwensrelatie tussen Hoerd en PZEM vertegenwoordigd door de bewuste hoofdambtenaar i weer als vanouds functioneert, er zijn geen :e den meer tot moeilijkheden. Met an dere woorden, het dagelijks bestuur en de directie van de PZEM hebben in hun beleid een zwaarder accent gege ven aan het koningschap van klant Hoechst dan aan hun vertrouwen in de technisch hoofdambtenaar Stik kelorum. Weliswaar stellen zij na drukkelijk vast niet te twijfelen aan diens integriteit ook gisteren ge beurde dat maar verder laten zij het bij deze verklaring. Zij discussieren daarover ook niet met de bewuste klant: immers de PZEM treedt niet in beoordeling over het al of niet. juist zijn van de opmerkingen van Hoechst. zo is 'net uitgangspunt. Op dit ogenblik gekomen nu menen wij woorden van duidelijke kri tiek te moeten laten horen. De PZt-M beoordeelt namelijk wel dege lijk het Hoechst-optreden. ondanks de herhaalde bewering dat zij dit niet doet: de PZEM-directie heeft immers bepaalde stappen ondernomen, die de technisch hoofdambtenaar Stikkelo rum noopten tot nader overleg met zijn vrouw. Waarop zij een besluit nam. dat het ongenoegen van de klant (Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1 (Van onze weerkundige medewerker) GPD Kouder dan normaal zal het weekeinde verlopen waarbij nog enkele buien zijn te verwach- tene afgewisseld door opklaringen. In het binnenland kan plaatselijk lichte vorst voorkomen. In de kustgebieden blijft de tempera tuur wat hoger als gevolg van het zeewater dat een temperatuur van 11 tot 12 graden heeft en een ster ke afkoeling tegenhoudt. Op enkele plaatsen in ons land is dit weekeinde juist vier weken achtereen elke dag regen gevallen. In die vier weken reeds 156 milli meter neerslag te Rotterdam als een van de natste plaatsen. De de pressies met koude lucht dringen inmiddels verder naar Zuid-Euro pa door waar de laatste weken nog dagelijks maxima van 20 graden of meer werden waargenomen. Gistermiddag kwam het kwik in een deel van Spanje echter al niet veel hoger dan tien graden. Boven ons land blijft dit weekeinde kou de en onstabiele lucht aanwezig met wellicht na zondag opnieuw een doorkomen van zachtere oceaanlucht met hoe zou het ook anders regen. .HET IS NUTTIG om door een actieve Zeeuwse migratiepolitiek zo snel mogelijk een Zeeuwse bevolkingsgroei tot stand te bren gen'. Aldus Hoechst-directeur ir J. Nijman in een inleiding voor de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland. (I'ag. 2) Toto EEN SCHINNENSE slager heeft een prijs in de toto ge wonnen van 58 mille, maar kan naar de centen fluiten. (Pag. 3). Nieuws uit Zeeland op de pagina's 2, 4, 5 en 7. Binnen- en buitenland op de pagina's 1, 3 en 9. Sport op pagina 11. Televisie op pagina 23. Pag. 15: In een exclusief artikel van de Is raëlische minister van defensie Mosje Dayan analyseert deze de gebeurtenissen van de afgelopen maanden in het Midden-Oosten Pag 16: Letterkundige Kroniek van Hans Warren; bespreking tentoonstelling bij Van Geyt te Hulstvan draaitafel. - Pag. 18: Op de rijks pedagogische acade- 'e te Middelburg werd vorige week in een onderwijsproject het onderwijs op alle mogelijke ma nieren benaderd. °ag. 16: Interview met drs Johan Duchey- over een in België te verschij nen encyclopedie van de Vlaamse Beweging: Stemmen uit de Ker ken Pag. 21: Dammen, schaken, bridge, puzzel en culinair avontuur. ECHTGENOOT SECRETARESSE MH BEHANDELT EXPANSIEGEGEVENS MIDDELBURG Mevrouw J. H. Stikkeloruni-Vervooren heeft afstand gedaan van haar functie van secretaresse van de Vereniging Milieuhygiëne Zee land uit loyaliteit jegens haar echtgenoot, die als hoofdamb tenaar van de PZEM verbruiks- prognoses opstelt en zo over vertrouwelijke gegevens be schikt over de in de zeer nabije en verdere toekomst verwach te energie-afname door de groot-industrie. Van de zijde van Hoechst werd de PZEM- directie te verstaan gegeven, dat de vertrouwensrelatie tus sen klant en ondernemer niet meer aanwezig was. Men twij felde niet aan de integriteit van de heer Stikkelorum, maar men achtte desondanks het feit dat zijn echtgenote de po sitie van secretaresse van Mi lieuhygiëne bekleedde een re den om terughoudendheid te betrachten. Die terughoudendheid manifesteerde zich vooral in een gesprek tussen een delegatie van Hoechst en een PZEM- delegatie toen de toekomstige uitbrei dingsplannen va,, ,-ioechst aan de or de kwamen, plannen die de PZEM dient te kennen om bij de afzet van energie en de prognose voor die afzet tol een goede bedrijfsvoering te kun nen komen. Het gevolg was een ge sprek tussen de heer en mevrouw Stikkelorum en PZKiM-direeteur ir T. Bogerd dit gesprek is reeds in september gevoerd waarin me vrouw Slikkelorum haar intussen ge nomen besluit meedeelde, dat zij had gekozen voor haar man en haar func tie, wat betekende dat zij haar werk als secretaresse van Milieuhygiëne zou neerleggen. Het plan was toen, de mutatie in het bestuur van Milieuhygiëne zo geruis loos mogelijk te laten voltrekken, maar dit voornemen werd doorkruist toen de leden van provinciale staten W. Don en J. Stenvert over deze zaak met schriftelijke vragen bij gs kwa men. Na het antwoord van gs bleven rond de kwestie nog allerlei vraagte kens open en het gevolg was. dat gisteren het dagelijks bestuur van de PZEM na langdurig beraad over deze zaal. besloot in allerijl met mede weten en goedkeuring van mevrouw Stikkelorum «en persconferentie te houden, waarop volledige openheid werd gegeven. Aanwezig waren de he ren A. J. Kaland, B, A. Hesselink, M K. van Dijke, I. Filius en W. Huson. Het dagelijks bestuur van de f»ZEM. dat zich achter 't beleid van directeur Bogerd opstelde, onthield zich nadruk kelijk van een uitspreken van een oordeel over de houding van Hoechst. Later bevestigde mevrouw Stikkelo rum, dat de op de persconferentie geschetste gang van zaken juist was. .Vanmorgen hebben wij als dagelijks bestuur van de PZEM vergaderd', zo begon db-voorzitrer A J. Kaland zijn explicatie, ,en daarbij is vrij uitvoerig gesproken over deze kwestie. In de eerste plaats wil ik u zeggen dat het dagelijks bestuur er behoefte aan heeft een volledige opening van zaken te geven.' Vervolgens wilde de heer Kaland enkele punten onderlijnen .Het dagelijks bestuur gaat geen vra gen beantwoorden boor atatenie- den aan gs zijn gesteld, die zijn beant woord' en .Het dagelijks bestuur heeft zich unaniem achter de directie ge steld ten aanzien van datgene wat tot nu toe gebeurd is." Vervolgens ging hij terug naar het allereerste begin: de echtgenote van een staffunc tionaris van de PZEM, een man met j een unieke positie voor wat betreft de contacten met de groot-industrie en als zodanig op de hoogte met de verwachte behoefte van deze super- grootafnemers. werd secretaresse van Milieuhygiëne. .Toen- is al de vraag gerezen of dit een verstandige zaak was', aldus de heer Kaland. .de heer Stikkelorum bekleedt bij de maat schappij een functie die zodanig is. dat hij over een aantal vertrouwelijke gegevens beschikt mei prognoses om trent uitbreidingen. Het was denk baar. dat he; door die kennis mis schien moeilijk zou zijn zijn echtgeno te op het terrein van de milieuhygiëne te laten opereren In een eerder staöi Zie slot pag. 4 kol. 6) NOORDWUK - Het radio-zend- schip .King David' is vrijdag middag om tien over half drie losgetrokken van het Noord- wijkse strand door de sleepboot .Hector' van Wijsmuller Het schip, dat enige dagen heeft vastgezeten, is naar de haven van IJmuiden gesleept voor een onderzoek naar eventuele scha de. Op de foto. het lostrekken van de .King David' (Luchtfoto Dick Lemcke). in geval van overgang naar de CSl door de voorzitter van deze partij. Franz Josef Strauss, een plaats op de kieslijst zou worden gegarandeerd die zijn verkiezing zou verzeke- Schijnmanoeuvre Tevens was aan Geldner beloofd dat hij als adviseur de komende vier jaar in totaal 400.000 mark zou ontvangen Geldner gaf als reden voor zijn, schijnmanoeuvre op dat hij had wil len aantonen dat .bepaalde rechts extremistische groepen en de CSUi met perfide middelen trachten aan! de macht te komen'. Geldner en dei NVVA moest gegevens van 70 auto's napluizen DACCA (RTR) Een vloedgolf in, Oost-Pakistan, veroorzaakt door eenj wervelstorm, heeft naar wordt ge- vreest aan duizenden Hindoepelgrims het leven gekost. De autoriteiten van, liet district Khoelna vrezen voor liet leven van 13.000 pelgrims, die voor! religieuze riten op het getroffen el- land Dubla verbleven. Waarschijnlijk zijn zij door de vloedgolf wegge spoeld. Ook andere eilanden voor de kust vanl Oost-Pakistan zijn getroffen. Doordat de verbindingen zijn verbroken is nogj geen nadere informatie BONN/MÜNCHEN (DPA) 1 Eten gefingeerd overstappen van een liberale afgevaardigde j in de Duitse Bondsdag naar de Beierse CSU heeft vrijdag,; negen dagen voor in Beieren deelstaatverkiezingen worden) gehouden, in West-Duitslandj tot een politieke ruzie geleid.! De afgevaardigde Karl Geldner deelde in een door de FDP-fractie in Bonn uitgegeven verklaring mee dat hem BEIROET (AFP) Generaal Ilafez Assad heeft in Syrië de macht in han den genomen, zo is door zegslieden bij het inter-Arabisclie commando van de Baah-partij in Beiroet bekendgemaakt. Generaal Hafez Assad is minister van defensie. De zegslieden deelden mee dat generaal Salah Jedid, vice-secretaris-generaal van de Baath-partij en dr Joessef Zoeayen, oud-premier en opperbevel hebber van de Palestijnse guerrilla organisatie .Saika". zijn gearresteerd. Dr Noereddin Atassi is volgens hen ontheven van zijn functie als presi dent van Syrië, als premier en als secretaris-generaal van de Baathpartïj en heeft huisarrest. Het Syrische leger heeft de radio- en televisiestations bezet alsmede twee dagbladen. .Al Baath' en .Al Saoera'. DEN HAAG (ANP) De verkeersramp, die vrijdagochtend 9 oktober 1970 op rijksweg 4 bij de Schipholtunnel plaats vond, gaat de verzekeraars volgens een ruwe schatting 300.000 a 350.000 gulden aan schadevergoedingen kosten. Deze ramp was dermate omvangrijk en gecompliceerd, dat liet bestuur van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren (NVVA) tot de conclusie kwam, dat het zeer gewenst was vanuit de vereniging maatre gelen te nemen, die zouden leiden tot een versnelde schade afwikkeling. Besloten werd alle kentekennummers te verzamelen, alsmede de hierbij behorende namen van de verzekeraar. De gemeentepolitie van Haarlem mermeer heeft met spoed kentekens en namen van verzekerden en verze keraars verzameld en ter beschikking gesteld van de NVVA. Vooi- zover de namen van de verzekeraars niet bekend waren bij de politie werd de medewerking verkregen van de rijksdienst voor het wegverkeer, die de ontbrekende gegevens heeft geleverd. Uit al deze gegevens bleek, dat bij de botsing zeventig auto's waren betrokken, waarvan er 35 total loss waren De auto's waren verzekerd bij 31 assuradeuren. Op W A-polis ook schadevergoeding Teneinde een moeilijk en mogelijk langdurig schuldvraagonderzoek te voorkomen, heeft de NVVA de assuradeuren bijeen geroepen. Deze zijn overeengekomen, dat de schade aan de auto's zal worden vergoed zonder dat men zich verdiept in de aansprakelijkheid. Dit betekent, dat ook scha de aan auto's, die alleen tegen wettelijke aansprakelijkheid waren verze kerd, door de eigen w a-assuradeur zal worden vergoed. GELOOFSBRIEVEN VAN DE ZUID AFRIKAANSE VN- •elke W DELEGATIE GEWEIGERD NEW YORK (REUTER) De alge mene vergadering der Verenigde Na ties heeft vrijdagavond geweigerd de geloofsbrieven van de Zuidafrikaanse delegatie te accepteren. De stemming j was fit) voor. 42 tegen en twaalf ont-i houdingen. De debatten hebben an-| derhalve dag geduurd. Verkiesbare plaats en 400.000 Mark géboden (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Trekkers van aow- en aww-pensioenen krijgen! voor zover ze niet onder de bijstandswet vallen, geen uitkering ineens maar kunnen per 1 januari 1971 wel een verhoging tegemoet zien van 5 procent. Daarvan is 2 procent bedoeld als compensatie voor het niet ontvangen van de ƒ400 uitkering en 3 procent als! blijvende aanpassing aan de gestegen kosten van levensonderhoud.' Dat heeft de ministerraad gisteravond op voorstel van de SER besloten. Deze verhogingen zullen niet leiden tot premieverhoging. De uitkering ineens zal wel worden Daarover zal later worden be-!:-- De toegekend aan trekkers van uitkerin- kans ls echter groot dat de pensioe- gen ingevolge de arbeidsongeschikt nen op 1 januari in totaal toch met 7 heidsverzekering, de werkloosheids- procent omhooggaan, zoais de SER' wet en de ziektewet. Zij ontvangen heeft aanbevolen. nog voor de kerstdagen een netto- uitkering van 210. Ook de periodieke ontvangers van bijstandsuitkeringen (die in een rijksgroepsregeling vallenI krijgen de uitkering ineens. Deze uit kering die eveneens voor de kerst zal 4 worden uitgekeerd bedraagt voor een gezinshoofd f 177 netto, een alleen staande 124. een thuis inwonende minderjarige 80. een bejaard echt paar dat in een bejaardenoord ver- toeft 125 en een alleenstaande bewo- ner van een bejaardenoord 80. De regering heeft van een uitkering ineens aan aow- en aww-trekkers afge zien om te voorkomen dat de premies op korte termijn drastisch omhoog 1 zouden moeten. Gepensioneerden, die ook bijstandsuitkeringen ontvangen. krijgen de uitkering ineens wel. maar 1— de structurele verhoging van de aow- m B)Ê a ww-uitkeringen zal worden verrekend v met de periodieke uitkering krachtens de bijstandwet. Nog geen beslissing isi genomen over het advies van de SERI "n 1 pg om de aow- en aww-pensioenen bij; wijze van voorschot op de stijging; van lonen en prijzen (zg voor index-' ering) nog eens met 2 pet te verhogen.i nifii fractieleider van de FDP. Wolfgang Mischnik hebben naar zij zeggen hun sociaal-democratische partners in Bonn van de daad van Geldr.er in kennis gesteld. De fractieleider van de SPD, Herbert: Wehner, heeft dit bevestigd. Deze zei het eens te zijn met alle stappen .die Geldner heeft genomen uit noodweer tegen de pogingen, afgevaardigden in de Duitse Bondsdag te brengen tot! verraad aan hun partij en hun over tuiging' De zaak kwam in het openbaar toen de voorzitter van de CSU In Bonn, Ri- (Zie slot pagina 9 kolom 4) NAV0-T0P LICHTTE KABINET IN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een NAVO-delegatie. bestaande uit de belangrijkste autori teiten van het defensleverbond, heeft vrijdag de Nederlandse regering inge licht over de krachtsverhoudingen tus sen NAVO en Warschaupakt. Het gesprek, dat plaatsvond in de Haagse Julianakazerne, werd door vrijwel alle ministers en staatssecreta rissen en hun topambtenaren bijge-; woond. PARIJS De Place de l'Etoile bij de Are de Triomphe in Parijs zal 1oortaan heten Place Charles de Cnulle. De gemeenteraad van Parijs heeft dit vrijdag met alge mene stemmen besloten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1