PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tienduizenden bij uitvaart van De Gaulle in Colombey Boulevardplan rem op de recreatie ■A Kans op ingrijpen regering in de lonen groter Halve ant woorden O' Vandaag in de krant... Beneluxraad: doe vKLOOS wat tegen milieu- SER NIET AKKOORD w: aantasting Volgende week weer gesprek over bijsturing POLEN EN WESTDUITSERS WILLEN VANDAAG EEN AKKOORD BEREIKEN HOORZITTING IN VLISSINGEN 213e jaargang - no. 268 üW WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 13 nov. 1970 SOBERE PLECHTIGHEID (Van een speciale verslaggever) COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES Gistermiddag vijf voor drie verliet generaal De Gaulle voor de allerlaatste keer door de hoge hekken zijn landgoed .La Boisserie' in Colombev-les-Deux Eglises. Een paar honderd meter verder vond hij zijn laatste rustplaats op het kerkhof van het dorpje, in het graf van zijn op twintigjarige leeftijd overleden dochter Anne en waarin ook, volgens De Gaulle's laatste wilsbeschikking, zijn weduwe Yvonne een plaats zal vinden. het stoffelijk overschot van ex- president- De Gaulle naar de be graafplaats van Colombey gedra gen. Foto rechts. De pantserwagen met de kist rijdt langs de laatste rustplaats van de Franse ex-presi- dent. Het witte kruis rechts staat op het familiegraf van de familie De Gaulle. Langs de korte weg tussen .La Boisse rie' en de begraafplaats, die vroeger de wat wijdse benaming .Avenue Gene ral De Gaulle' kreeg stonden meters dikke rijen ontroerde, vaak huilende toeschouwers. De eenvoudige eikehou- tenkist stond op een voertuig van de pantserstrijdkrachten, een wapen waarin hij specialist was. Het stoffe lijk overschot van de generaal was gehuld in het uniform van brigade generaal, waarin De Gaulle ook bij alle .grote gebeurtenissen' bij zijn le ven gekleed was. De kist was gedekt met de .tricolore'. Ettelijke tienduizenden mannen en vrouwen waren van heinde en verre met speciale treinen, bussen en auto's naar Colombey toegestroomd met als enig doel de plechtigheid te aanschou wen. Tallozen zagen zich later op de dag de drie toegangswegen tot het dorpje van vierhonderd zielen ontzegd door de gendarmerie. Militair saluut ONDERHOUD TUSSEN NIXON EN PODGORNY PARIJS (RTR) President Nixon van de Verenigde Staten en president Podgorny van de Sow,Iet-Unie hebben donderdagavond, na de herdenkings plechtigheid voor generaal De Gaulle in Parijs, een gesprek van 20 minuten met elkaar gevoerd, zo is van officiële Franse zijde vernomen. Het gesprek had plaais op de receptie die president Pompidou op het Elysee aanbood aan de officiële genodigden voor de plechtigheid. Nixon vertrok later naar Washing ton. Volwaardig ZEELAND blijft ook zonder pre mie een volwaardig ontwikke lingsgebied. Aldus staatssecreta ris Van Son gisteren in de twee de kamer (pag. 2). Milieu BIJ het ministerie van economi sche zaken wordt een afdeling milieubeheer ingesteld, (pag. 3). Landbouw MINISTER Lardinois verklaarde gisteren dat hogere inkomens in de landbouw een hoge prioriteit hebben (pag. 25). Nieuws uit Zeeland op de pagina's 2, 5, 9, 11 en 19. Binnen- en buitenland op de pagina's 1, 3 en 15. Sport op pagina 17. Televisie op pagina 23. In de rouwstoet volgden direct op de legerwagen met. het stoffelijk over schot vier rouwauto's met zijn wedu we; zijn zoon, de vice-admiraal Philip pe de Gaulle; zijn dochter en haar echtgenoot generaal Poiffeu; de 81- jarige en enige overlevende zuster van de ex-president en een lange stoet van klein- en achterkleinkinderen. De kor te weg die de stoet aflegde werdj slechts eenmaal even onderbroken ten1 behoeve van de 144 militairen der drie wapenen (zeemacht, luchtmacht en landmacht), die de grote soldaat een saluut mochten brengen: de enige deputatie, die de generaal in de puri teinse regie van zijn testament had geduld en voorzien. Alle beschikbare plaatsen waren uitge buit. De toeschouwers waren op hek ken en in bomen geklommen of ston den tot hun enkels in de modder, op tientallen meters van de weg, door verrekijkers te turen. Ook zagen wij mensen die tot op de zolders van huizen en boerderijen hadden weten door te dringen, waar ze dakpannen hadden verwijderd om hun hoofden naar buiten te steken in de hoop een glimp op te kunnen vangen van het historische schouwspel. Weer anderen, even geestdriftige aan hangers van de generaal, waren de vorige avond al gearriveerd, om ach- (Zie slot pag. 15 kol. 3) BRUSSEL (ANP) De raadgevende interparlementaire Beneluxraad (het .Beneluxparlement') heeft de regering gevraagd mee te delen wat de juridi sche vorm zal zijn van de maatregelen op het stuk van de water- en luchtver vuiling, waartoe tijdens de regerings conferentie In Juli In Luxemburg Is besloten. De raad baseert zijn vraag op overwe gingen dat de lucht- en waterveront reiniging onrustbarend toeneemt, vooral in de zeehavengebieden van Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam, maar ook wat luchtvervuiling be treft ;n een deel van de Belgisch- Luxemburgse grensstreek. De raad vindt dat. het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking' gebiedt dat op korte termijn maat-; regelen worden getroffen die de reële' gevaren van de milieu-aantasting zo-i veel mogelijk tegengaan. Ook heeft, hij overwogen dat bij nationale wet geving getroffen of te treffen maatre gelen. vooral in de grensstreken nog! onvoldoende effect kunnen sorte-i ren. DEN HAAG (GPD) De kans dat de regering op korte termijn zal ingrijpen in de lonen om onze overspannen economie af te remmen neemt snel toe. Vooral nu de Sociaal-Economische Raad gis teren (nog) niet tot een eensluidend oordeel over de wijze waarop de economie moet worden .bijgestuurd' is gekomen gaat het er steeds meer naar uitzien dat het kabinet-De Jong zijn eigen bijsturingsprogramma (loonpauze, btw van 12 naar 14 procent, conjuncturele verhoging van een aantal belastingen) zal uitvoeren. Dat betekent dan voor '71 een stijging van het besteedbaar in komen met 1,4 procent. Het beraad in de SER. vooral ook een poging om een ingrijpen in de lonen te xoorkomen, is gistermiddag ua vijf uur verhit discussiëren achter gesloten deuren op verzoek van de werkgevers geschorst tot volgende week vrijdag. Het is echter zeer de vraag of dan een akkoord zal worden bereikt. NW-voorzitter A. H. Kloos, gistermiddag na afloop van het be- raad: .De standpunten liggen ver uit een. de kans op overeenstemming is niet groot Struikelblok Struikelblok bleek vooral de vorige week door minister Nelissen afgekon-| digde algemene prijsmaatregel. Dei werkgevers staan erop dat die maat-i regel wordt teruggedraaid, opdat een volkomen gelijkwaardige behandeling; van lonen en prijzen tot stand komt I De vakbeweging vindt dat nu kabi net en kamer al hebben beslist over de algemene prijsmaatregel met een gelijkwaardige benadering maar; moet worden gewacht tot half maart Dan loopt de prijsmaatregel af. Gemeenschappelijk uitgangspunt aan het begin van het overleg was een .kwalitatief oordeel' over de loonont-, wikkeling: de SER zou moeten uit spreken dat de werkelijke loonstijging volgend jaar duidelijk beneden de ver wachte produktiviteitsstijgingen van 3 tot 3.5 procent zou moeten liggen. Een percentage, niet exact-aangegeven dus, van zo'n 2,5 procent. Wanneer een conjuncturele verhoging van een aantal belastingen (maar niet ran de btw) per 1 januari van vier pro cent (de regering wil een tijdelijke stijging van drie procent): een beperking van de stijging van de overheidsuitgaven met 300 miljoen gulden (de regering wil niet verder gaan dan 140 miljoen gulden terughoudendheid bij bet streven naar een verdere arbeidstijdverkor ting en stimulering van de invoering van spaarloon en pensioenverbete ring. Russische cellist schrijft open brief over campagne tegen Solzjenitsin MOSKOU (RTR) De bekende Rus- -'1V..1VV L 11,111, UC UC-KrilUC I\UN- °?k OP ffff overeen slsche „ui„ Ro.tropovUiJ heelt d„„- stemming zon ziin hereikt 7/111 de wee1 - stemming zou zijn bereikt zou de weg vrij zijn om het kabinet de voorgeno men Joonbevriezing' te ontra den Werügeuers ((Van onze correspondent) BONN Polen en Westduitsers hebben zich voorgenomen vandaag een ak koord te bereiken over alle onderwerpen die in een .verzoeningsverdrag' tussen 1 beide landen voorkomen. Hel besluit hiertoe werd gisteren in Warschau geno men door minister van buitenlandse zaken Scheel en diens Poolse collega Jen- drychowski. De komende dagen krijgt een redactiecommissie de opdracht de j verdragstekst voor te bereiden voor de parafering. Verwacht wordt dat die parafering door de twee ministers pas tussen 21 en 24 j november zal plaatshebben. Beiden hebben voor de komende week een overladen programma. Scheel wenst met name zijn aandeel te leveren in de campagne van zijn Vrije Democral ische Partij voor de deelstaatsverkiezingen van 22 november in Beieren. derdag in een open brief aan Sowjet dagbladen geprotesteerd tegen dei campagne die de Russische pers voer de tegen de toekenning van de Nobel prijs aan de Russische auteur Alexan-i der Solzjenitsin. In zijn brief aan ae Prawda. de Izves-j I tia en de literaire bladen Literatoer- Zover is hei gisteren bij lange na niet gekomen. De werkgevers wilden tact met hun achterban en vroegen! o/fï11," 1 schorsing van het overleg. Op het I Sovietskaja Kultura punt van de btw is tot nu toe niets I i tevens kritiek, bereikt: de vakbeweging wil dat afge-l k" il6 w^ e zien wordt van een btw-verhoging, de circuleren in kroonleden houden het op een beperk u' te stijging (naar 13 procent) en de De 51-jarige Solzjenitsin. auteur van werkgevers staan achter een verho onder meer .Een dag uit het leven ging tot 14 procent van Iwan Denisovitsj'. .Het kanker Slechts op enkele punten lijkt over- paviljoen" en De eerste cirkel' logeer, eenstemming vrij zeker. de laatste tijd vaak bij Rostropovitsj. VOORLOPIG NOG GEEN CAMPING VLISSINGEN Het op Delta hoogte brengen van de zeewerin gen beperkt Viissingen in zijn ontwikkeling als recreatie plaats. Dat bleek donderdag avond overduidelijk tijdens de door een honderdtal Vlissingers bezochte openbare hoorzitting, die het college van burgemees ter en wethouders had georgani seerd. Als uitgangspunt van de discussie was het rapport over een Vlissings recreatiebeleid, sa mengesteld door een speciaal daartoe in het leven geroepen werkgroep, gekozen. De voorzitter van deze werkgroep, weihouder I. Filius stelde in zijn inleiding, dat dit beleid gericht moet zijn op het creëren van objecten, voor ontspanning van bezoekers en inwo ners van Vlissingen. Als voordelig ef fect van een actief recreatiebeleid noemde de heer Filius het ontstaan van een gevarieerde patroon van vrije tijdsbesteding, werkgelegenheid en bij verdiensten. Tot de nadelen rekende hij onder meer zaken als een grotere verkeersdrukte. In het rapport van de werkgroep kwamen drie hoofdzaken aan de orde: de kuststrook, de Spuiboezem en het plan-Westduin. De heer Filius zei. dat de werkgroep er nadrukkelijk reke ning mee had gehouden, dat in ver band met het klimaat mogelijkheden voor slecht-weerrecreatie waren opge nomen. Hij kenschetste hef rappori als een schets van mogelijkheden, omat de overheid bij het bepalen van een beleid geheel afhankelijk is van factoren als financiering en particu lier initiatief. het college niet mogelijk, omdat rijks waterstaat een perforatie van het dij- klichaam niet toestaat. Deze .kleine kom' zal dan ook worden gedempt, waardoor voorstellen om er een zout waterzwembad van te maken of een aantrekkelijke waterpartij onuitvoer baar zijn. Zelfs de mogelijkheid om aan het eind van de Coosjes Busken straat een trap te maken naar de glooiing kreeg niet veel kans Kamperen Vissershaven Boulevards Vele aanwezigen kwamen met vragen of suggesties betreffende de boute vards en onmiddellijke omgeving. En steeds weer moesten de heren achter de tafel vertellen, dat men op dit stuk van zaken geheel afhankelijk is van rijkswaterstaat, omdat het hier een zeewering betreft. Het benutten van het haventje van Meyer «u, aldus Burgemeester drs D. Roemers vertel de, dat het boulevardplan in grote lijnen vaststaat. Hij zei voorts, dat er over de toekomst van het gedeelte ten zuiden van het standbeeld van Michiel de Ruyter nog niet veel bekend is: ,Ik ben niet optimistisch over het behoud van de huidige vissershaven. Een keersluis daar zou al vijf miljoen gaan kosten.' Ook hier werd weer de nadruk gelegd op de invloed, die rijkswaterstaat heeft. Over de aanleg van een pier bleken de meningen verdeeld. Wethou der Filius voorspelde bovendien, aai de gemeente niet snel zelf het initia tief hiertoe zal nemen: .Maar het is ook niet zo. dat als het rijk wil subsidiëren, dat w« nu al zeggen,- dat we niet meedoen.' Een ander veelbesproken punt was het ontbreken van een goed geoutil leerd kampeerterrein. In het plan- Westduin was wel kampeeraccommo datie opgenomn, maar dit plan werd 11a een uitspraak van de kroon afge keurd. Thans is de gemeente Vlissin- gen in onderhandeling met de gemeen te Valkenisse over een nieuwe en grotere opzet. Vanuit de zaal werd gevraagd of wat de kampeergelegen heid betreft niet kon worden vooruit gelopen op dit nieuwe plan. Wethou der Filius moest hierop ontkennend antwoorden: .Zelfs een noodkampeer terrein blijkt financieel volstrekt on haalbaar Hij zei. dat een gemeente in dergelijke gevallen bovendien niet zonder stedebouwkundig plan kan werken. ,Maar wellicht bestaat de mo gelijkheid om het plan in gedeelten uit te werken.' Gevraagd t^aar plannen op het gebied van de recreatie op korte termijn moest wethouder Filius zeggen, dat deze er niet waren .De gemeente zelf treed! niet op als ex ploitant. Van particulieren zijn er geen aanvragen die op korte termijn kunnen worden verwezenlijkt, wellicht wel op langere termijn De heer Fili us deelde mee. dat een bowling centre met eestien banen aan de reoreaMeve neus van Vlissingen was voorbijge gaan. door een fusie van het betrok ken bedrijf. De Piek Ook het jeugdhotel De Piek', dat deze- zomer in de voormalige huishoud school in het Groenewoud niet minder dan 3000 overnachtingen boekte, kreeg de aandacht. Een aanwezige vroeg zich af or Vlissingen wel die kant op moest. Wethouder Ch. J. Gillissen Ver- schagen vertelde, dat hel hier om een experiment ging. dat hij als .niet on geslaagd' betitelde Burgemeester Roemers noemde het door het Vlissings Ontspannings Cen trum beheerde jeugdhotel meer een sociale dan een recreatieve maatregel, om de vele jongelui, die tot dan toe; in onbewoonde panden, het. Nollebos en in gekraakte strandhuisjes sliepen! onderdak te bieden. Politiecommissa ris J van Marion noemde de proef met hotel De Piek tamelijk waarde vol. Hij meldde, dat het aantal in braakjes gedurende de laatste zomer aanzienlijk lager was dan voorgaande jaren. Wethouder Filius bleek geen voorstander te zijn van een jeugdcam ping: .Wellicht kan op de camping in (Zie slot pag. 5 kol. 6) i ibevredlgend. Dat l* d» kwalificatie, die hela»* moet worden gebruikt ter aanduiding van het ant woord. door gedeputeerde staten gegeven op vragen to zake de kwestie-Siikkelonim. Stikkelorum heeft haar functie als secretaresse bij de Vereniging Mi lieuhygiëne Zeeland neergelegd en als gevolg daarvan hebben twee staten leden gevraagd of hier sprake was van een .zekere beïnvloeding'. De echtge noot van betrokkene is namelijk tech nisch hoofdambtenaar bij de PZEM en dat nu z/nj de directe oorzaak zijn van het aftreden. Het college zegt thans, dat er geen .beïnvloeding heef. plaatsgehad', maar laat wel blijken, dal in deze affaire voor de PZEM directie liet secretariaat van de Ver cniging Milieuhygiëne Zeeland een rol heeft gespeeld. In feite verwijzen ge deputeerden de zaak nu naar mevrouw Stikkelorum: zij heeft ontslag geno men en dat nu Is héér beslissing, al dus de teneur van het antwoord Zo fcari deze zaak echter niet worden afgedaan, op deze halfslachtige er. onbevredigende manier. Het i* daarom goed enkele punten onder elkaar te zetten, want deze affairp I* principieel gezien té belangrijk om te seponeren met een kluitje in-het-riei- antwoord van het college. Het eerste punt, waarop wij de aandacht willen vestigen. Is de me dedeling dat het ge sprek tussen PZEM directie en de heer en mevrouw Stikkelorum heeft plaats gevonden op verzoek van de laatste. Mevrouw Stikkelorum dus heeft om het gesprek gevraagd. Waarom? Om dat zij eens gezellig wilde babbelen met de directie van haar man? Dat is niet aan te nemen Er moet van zelfsprekend aan dit verzoek een en ander vooraf zijn gegaan. lat geweest? Men kan gissen Er mag worden aangenomen, dat een industriële klant van de PZEM er de PZEM direc- tie op heeft gewezen, dat er we! eens moeilijkheden zouden kunnen ont staan bij onderhandelingen tussen PZEM en de bewuste industrie indien daarbij de technisch hoofdambtenaar Stikkelorum aanwezig zou zijn. In dat geval zou de klant geen risico willen lopen, dat vertrouwelijke gegevens bijvoorbeeld over verdere expansie via-via in handen van de befaamde en de chemische industrie weinig welge zinde vereniging zouden komen Nog maals: we gissen, maar er zijn redenen om aan te nemen, dar we nipt al te ver bezijden de waarheid zijn. Na deze mededeling zal de PZEM-directie ver moedehjk een gesprek hebben gehad met de hier in het geding zijnde tech nisch hoofdambtenaar, waarop deze de kwestie wel met zijn vrouw zal hebben besproken. Gevolg: de echtge note vraagt een onderhoud aan bij de PZEM-directie. Tweede gevolg: na dat onderhoud neemt de echtgenote ont slag als secretaresse van de in het geding zijnde vereniging. Indien deze zaak zich heeft toege dragen als hier :s geschetst, dan is het van essentieel belang te we ten wat nu eigenlijk precies is be sproken tussen PZEM-directie en me vrouw Stikkelorum Heeft misschien deze directie betrokkene laten weten, dat haar man zou worden overge plaatst binnen het bedrijf als zij se cretaresse zou blijven van de bewuste vereniging^" In dat geval is het ge wetensconflict. waarover gedeputeer den spreken, een duidelijke affaire het is geprovoceerd. In een dergelij ke situatie zullen immers de meeste vrouwen wel voor hun echtgenoot kie zen en niet voor een nevenfunctie: het is namelijk weinig plezierig om door het leven te gaan als de oorzaak voor een overplaatsing van de echtgenoot. Als dit inderdaad de gang van zaken is geweest, dan rijst de vraag: is het in dat geval nog wel mogelijk om te spreken zoals gedeputeerden doen op het .recht op eigen mening" voor personeelsleden van de PZEM? Hel college zegt in dit verband nog, dar mevrouw Stikkelorum het volste recht heeft om jia zich hierover beraden te hebben', van mening te zijn. dat zij haar functie als secretaresse bij de Vereniging Milieuhygiëne moet neer leggen He» venijn zit Ln de uitdrukking .na zich hierover te hebben beraden' Dat beraad kan er namelijk wel eens toe hebben geleid, dat betrokkene werd genoopt van mening te veran deren Daar gaat het om. Die achter grond blijft verborgen in het ant woord van gedeputeerde staten, zodat allerlei veronderstellingen en gissin gen mogelijk blijven. 'e geloven dan ook alles bijeen genomen dat deze kwestie niet mag worden behandeld zoals ge deputeerde staten hier hebben gedaan. Laat men de dingen bij de naam noe men. De PZEM is weliswaar een opet. baar nutsbedrijf, maar in bepaald* gevallen moet zij commercieel optre den. zij heeft met klanten te maken Als die klanten bepaalde opmerkingen maken of verlangens formuleren, is het redelijk dat daaraan aandacht wordt besteed. In het onderhavige ge val is het ook nog wel voor te stel len. dat er bij sommige industrieën met argwaan wordt gekeken naar de Vereniging Milieuhygiëne en haar be stuursleden. de activiteiten van deze groep lokken aan de industriële kant deze argwaan zonder meer uit In dit geval heeft de PZEM-directie aan be paalde opmerkingen uit het bedrijfs leven kennelijk grote waarde toege kend. Dat is ha3r zaak en haar ver antwoordelijkheid Maar als daarover in het openbaar vragen worden ge steld. dan moet men ook onverbloemd meedelen wat er precies aan de hand is. Nu wordt er gesuggereerd alsof het alleen om een zaak van mevrouw Stik kelorum ging. Kom nou. Deze halve antwoorden van gedeputeerden kun nen maar één reactie uitlokken nieu we vragen, ditmaal om de hele waar heid. W',

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1