PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT REGERING SCHRAPT ARTIKEL 8' EN LEGT PRIJZEN OPNIEUW AAN BANDEN Storm richt schade aan Met de Grevelingen gebeurt niets zolang het rijk geen besluit neemt Werkgevers weigeren medewerking Eerste winst is voor democraten VERBOD OP HUURKOOP HUIZEN Afscheids- symphonie van Haitink Tsjecho-Slowakije wil onderhandelen SCHEPEN IN NOOD UITVAART SLACHTOFFERS ST LAURENT Vandaag in de krant... Geen fiasco Chemische afval GROOTSTE PARTNER: NOG GEEN STANDPUNT BEKEND Sinds twee jaar vrijwel geen stap verder gekomen Chaotisch Reünie oud-NSB-ers toch uitgesteld 213e jaargang - no. 260 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN UI, atfr. 52?3K Ooitbur». UI. 2395 1 I bi». Giro 359300. Pro..M.al< Woensdag 4 nov. 1970 i CouraM. Mibbtiburf. DEN HAAG GPD) In de dinsdagavond aan de tweede kamer verzonden nota delen de ministers van economische zaken en van sociale zaken en volksgezondheid mee, dat de regering bereid is artikel 8 van de loonwet (ingrijpen in afzonderlijke cao's) niet toe te passen. Wel houdt de regering een vaste greep op de prijzen door het uitvaardigen van een calculatiebeschikking. Deze beschikking, die 5 november in werking treedt en 16 maart 1971 vervalt, beperkt de doorberekening van kostenstijgingen in de prijzen tot de stijging van een aantal met name genoemde externe kosten en tot de extra loonuitkering (van drie procent ofwel 400.-), die voor grote aantallen werknemers is voortgevloeid uit het akkoord in de Stichting van de Arbeid van 1 september jl. De werkgeversverbonden, het Koninklijk Verbond van Ondernemers en de On dernemersfederatie hebben scherpe kritiek op de algemene prijsmaatregel. Het kabinet bewijst het opnieuw op gang brengen van het centrale overleg een slechte dienst met de calculatiebeschikikng, aldus de werkgeversverbonden. dinsdagavond beraad is geweest in de prij zenoverlegcommissie. is op grond van de volgende overwegingen geno men: in de stijging van het algemene prijsniveau van goederen en diensten blijkt zich in de tweede helft van dit jaar een versnelling af te tekenen; een zelfde tendens is te onderkennen in het aantal meldingen dat bij het mi nisterie van economische zaken werd ontvangen over prijsverhogingen; naast de inmiddels opgetreden prijs verhoging moft er rekening mee wor den gehouden, dat zich in de komende maanden (vooral omstreeks de jaar wisseling) nog een belangrijk aantal kostenstijgingen zal voordoen kos tenstijgingen die veelal op een breed vlak tot een verdergaande verhoging van het prijspeil aanleiding geven. De ervaring leert, aldus minister Ne- lissen, dat een dergelijke samenloop van kostenstijgingen pleegt te leiden tot het op grote schaal doorvoeren (Zie slot pag. 3 kol. 4) BONN (DPA) Tsjecho-Slowakije wil thans onderhandelen met West- Duitsland. Dit heeft de Westduitse bondskanselier Willy Brandt, dinsdag aan de socialistische fractie van het Westduitse parlement meegedeeld. Brandt voegde eraan toe, dat; de West duitse regering een brief uit Praag had ontvangen, waarin het verlangen naar onderhandelingen over een ver drag werd uitgesproken. Hij zei van mening te zijn dat thans .binnen af zienbare tijd' het begin van dergelijke onderhandelingen te verwachten is. De hoofdschotel van onderhandelingen tussen Tsjecho-Slowakije en West- Duitsland zou de overeenkomst van 1938 te Miinchen kunnen zijn. Op grond van dit verdrag werden de Su- detenduitse gebieden aan Tsjecho-Slo wakije ontnomen. De socialistisch-libe- rale regeringscoalitie in Bonn heeft zich in beginsel bereid verklaard de overeenkomst van München ongeldig te verklaren. DEN HELDER, LONDEN (ANP, RTR, GPD) De westerstorm, die gisteravond in het noorden orkaankracht bereikte (wind kracht 11) heeft te land en ter zee schade aangericht. Ten noor den van de Waddeneilanden kwamen drie schepen in nood. Een Duitse zeeman wordt ver mist. De Britse kustvaarder Foxtongate raakte zwaar slagzijmakend in een mijnenveld, maar kon later de moei lijkheden te boven komen. Ook de Westduitse Heimatland kampte met slagzij ten noorden van Terschelling.' De bemanning zette een deel der de klast over boord en meldde later op de avond geen hulp meer nodig te hebben. Minder goed liep het at met de Cypriotische Rigel. Het schip' werd door de kapitein op het strand van Texel gezet. Met helikopters werd gis teravond tegen middernacht getracht de 12 bemanningsleden van boord te halen. Man overboord Omstreeks half tien gisteravond meld de de Westduitse .Annette Bos', dat een der opvarenden bij het lichtschip Texel overboord was geslagen. De red dingboot Carlot van Terschelling voer tijdens de reddingsacties tegen een losgeslagen boei en moest met schroefschade de haven opzoeken. Ook te land heeft de storm huisgehou den. Een deel van de Noordoostpol der. geheel Urk, Kampen en IJssel- mulden kwam zonder stroom te zitten doordat een hoogspanningsmast op het Kampereiland tegen de grond1 werd geblazen. In Den Helder is een bouwkraan van 45 meter omgewaaid. Record Aan de Engelse kust kwamen veel! kleinere schepen in moeilijkheden. Dei Nederlandse kustvaarder .Agnes' liep! op de rotsen van de Ierse kust bij Westport. De bemanning bereikte vei lig de wal. In Engeland werd een! record windstoot gemeten van 240 km per uur. In Schotland werd een spoordijk door! regenwater ondermijnd en in Durn- bam aan de weg Londen-Newcastle waaiden 16 auto's van de weg. In het nabijgelegen Middlesborough werd een bestelauto door een winkelruit geblazen. In Londen raakten zeven mensen gewond toen een schutting het onder de druk van de wind begaf. Drs Bakkenist, voorzitter van het Ver bond van Nederlandse Ondernemers, acht het onwaarschijnlijk dat de werkgeversverbonden medewerking aan het regeringsbeleid zullen verle nen. Er zal een schrijvennaar de leden gaan met het advies naar eigen bevinding van zaken op de calculatie- beschikking te reageren. Het Koninklijk Verbond van Onderne mers en de Ondernemersfederatie zei den zeer teleurgesteld te zijn over de prijsmaatregel, die huns inziens niet effectief is en discrimineert ten nade le van de ondernemers en hun inko mensvorming. Evenals de werkgevers sverbonden weigeren het Koninklijk Verbond van Ondernemers en de On dernemersfederatie hun medewerking aan het calculatievoorschrift te verle nen. .Wij hopen dat het centraal over leg tol een meer evenwichtig beleid zal leiden dan de regering nu gaat voeren', aldus een woordvoerder vanj de ondernemers. discriminatie' Werkgevers cn ondernemers zijn nomische zaken) en minister Roolvink boos over, dat minister Nelissen (eco- (sociale zaken) tegen het interim-ad vies van de SER ingaan. In dit advies wordt zowel een buiten werking stel len van artikel 8 van de loonwet als van artikel 2 van de prijzenwet (gede tailleerd ingrijpen in de prijsvorming) voorgesteld. .Het is een enorme discri minatie, dat de regering met haar handen van artikel 8 afblijft, maar zich wel de mogelijkheid voorbehoudt in de prijzen in te grijpen', aldus beide groeperingen. Over de prijsmaatregel zegt de r ring van mening te zijn dat. zolang geen duidelijk inzicht bestaat in en het kabinet de beschikking heeft over andere mogelijkheden ter voorkoming van ongewenste prijsverhogingen een tijdelijk geheel uitsluiten van de hantering van de in artikel 2 van de prijzenwet aanwezige mogelijkheid tot gedetailleerd ingrijpen op conjunctu rele gronden in bepaalde gevallen tot onaanvaardbare prijsstijgingen kan leiden. Zij denkt hierbij aan markten waarop de mededinging onvoldoende werkzaam is en aan situaties waarin uit andere hoofde een directe bemoeie nis van de overheid geboden is. De nieuwe prijsmaatregel, waarover MINISTER NELISSEN SAINT-LAURENT DU PONT AI P) De gehel' bevolking van St Laurent du Pont heeft dinsdagochtend af scheid genomen van de doden die gevallen zijn bij de brand van zater dagavond in een danszaal. Voor een altaartje waren bloemkran sen opgestapeld, waaronder die van de Franse president, een namens de regering der Verenigde Staten en kransen van de inwoners van St Lau rent du Pont. De uitvaartplechtigheid was kort en van een grote eenvoud. De Franse minister van arbeid Joseph Fontanet, las een joodschap voor van president Pompidou, waarin de Franse presi dent verklaarde dat een dergelijk dra ma in de huidige maatschappij verme den dient te worden. Onder de families van de omgekome nen is inmiddels het plan gerijpt, een soort vereniging te vormen, waarvan de juridische vorm nog moet worden bepaald, die de toedracht en de om standigheden van de brand grondig wil laten onderzoeken. clanszaal van zondag. Op de foto Huilende ouders nemen afscheid van hun kind. VERKIEZINGEN IN VS Van onze correspondent WASHINGTON (GPD) Als de eerste uitslag van de verkie zingen in de VS symbolische waarde heeft, dan ziet het er voor de democraten goed uit. Senator Edmund S. Muskie, na tionaal leider van de democra tische partij en kanshebber op de kandidatuur van de demo craten bij de presidentsverkie zingen in 1972, kreeg in Den- nistowne in de staat Maine 11 stemmen. Zijn tegenstander, de republikein Neil Bishop verza melde 8 stemmen in deze plaats die het eerst de stembusresul-j taten bekendmaakte. De verkiezingsdag werd begunstigd door zonnig en zacht weer. President! Nixon bracht reeds om zeven uur 's ochtends zijn stem uit in San Cle-| mente, CaJifomië. Om drie uur van ochtend zouden de stemlokalen in het oosten worden gesloten en die in het westen een uur later. De finale van de Amerikaanse verkie zingscampagne speelde zich af op de! televisie waar zowel republikeinen als| democraten ruim een miljoen gulden] voor neertelden om de kiezers vanj (Zie slot pagina 9 kolom 6) SCHADEVERGOEDING VOOR SLACHTOFFERS MISDRIJVEN (Van onze parlementaire redactie) i DEN HAAG Minister Polak van justitie heeft gisteravond] laat in de tweede kamer bekend gemaakt binnenkort een voor lopig verbod van de huurkoop van onroerend goed af te zullen kondigen. In afwachting van een definitieve regeling van deze zaak. Met name mej. Haars (chu) had er bij de minister op aangedrongen snel met een tij delijke regeling te komen zodat schrijnende situaties kunnen worden voorkomen. De minister zei vooral onder de indruk te zijn gekomen van de betogen die hierover in de kamer werden gehou den en daarom spoedig in overleg te willen treden met minister Schut van volkshuisvesting en prof. Steijn, voor zitter van een commissie die over de huurkoop moet adviseren. Slachtoffers Ook op een ander gebied deed de mi nister een belangrijke toezegging. Op korte termijn zal hij een voorlopige wettelijke regeling indienen voor een financiële schadevergoeding aan slacht-1 offers van misdrijven. Een rapport hierover dat eergisteren is uitgekomen j van de commissie-Binsbergen die geen j onderscheid maakt tussen misdrijven en overtredingen, vond de minister wel wat te ver gaan. Veel diefstallen zouden op deze manier ook voor scha devergoeding in aanmerking komen, aldus minister Polak, en in die geval len zou het bezwaarlijk kunnen zijn tot een vergoeding over te gaan. Iets anders ligt de zaak volgens hem bij geweldmisdrijven. Minister Polak vond het echter niet juist als de bewindsman in die tijde lijke regeling de bevoegdheid zou krij- gen de schadevergoedingen vast te stellen. Hij wil een college los van de minister die politiek ter verantwoor- ding kan worden geroepen. Over twee dagen, aldus minister Po lak, zal het tweede boek van het nieu we burgerlijk wetboek bij de tweede kamer worden ingediend. Daardoor zullen moeilijkheden rond koninklijke goedkeuringen aan verenigingen als het COC tot het verleden gaan beho ren, zo kondigde hij voorts nog aan. In dit tweede boek zullen alle organi saties zonder officiële erkenning via de koninklijke goedkeuring rechtsper soon worden. Een door de heer Roet hof (pvda) ingediende motie is vol gens minister Polak niet helemaal lo gisch omdat de koninklijke goedkeu ringen niet in het burgerlijk wetboek worden geregeld, zoals in de motie wordt verondersteld maar in de wet (Zie slot pag. 3 kol. 3) DE BOUW van de kerncentrale bij Borssele draait in ieder geval niet uit op een financieel fiasco. (pag. 3) VERENIGING Milieuhygiëne Zee land waarschuwt in een rapport voor het gevaar voor de volksge zondheid bij het verbranden van chemisch afval op de Vlissingse vuilnisbelt. (pag. 7) Nieuws uit Zeeland op pagina 2,4,5 en 7 Binnen- en buitenland op pagina 3 en 9 Sport op pagina 11 Radio en tv op pagina 13 Beurs en financiën op pagina 15 VLISSINGEN Zolang niet bekend is óf en in welke mate het rijk zal deelnemen aan de inrichting en het beheer van het Grevelingenbekken, zullen er vrijwel geen plannen voor dat toekomstig recreatiegebied in uitvoering komen. Sinds het gereedkomen van de structuur schets voor dé ontwikkeling van het Grevelingenbekken in oktober 1968 heeft er nauwe lijks schot gezeten in de plan nen, die in die schets werden ontvouwd. Een jaar voor af sluiting vah de Grevelingen is met geen enkele zekerheid te zeggen wanneer de meest es sentiële onderdelen van het globale plan zullen worden uit gevoerd. De oorzaak van die onzekerheid: zo lang van rijkswege geen uitspraak wordt gedaan inzake deelname aan een gemeenschappelijke regeling, ligt de zaak vrijwel stil. De Stichting Recreatieplan Grevelingenbekken. die de structuurschets produceerde, vroeg de minister van verkeer cn waterstaat in juli van het vorig jaar. of hij, vooruitlopend op zo'n ge meenschappelijke regeling, zou wil len meewerken aan de totstandko ming van een voorlopige beheers commissie op bestuurlijk niveau, waarin vertegenwoordigers van rijk, provincies en gemeenten zitting zou den kunnen nemen. De stichting kwam met de suggestie aan. dat voorlopig bestuur een ad viescommissie toe te voegen, waarin bijvoorbeeld de Deltadienst, Staats bosbeheer, Dompinen en de techni sche diensten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland zitting zou den kunnen hebben. De stichting schreef de minister: .Hoewel een dergelijk bestuur geen beslissingsbe voegdheid kan bezitten, kan het zeer waardevol werk doen ten aanzien van de voorbereiding van allerlei maatregelen, waarbij dan uiteraard het beraad, dat in de vergaderingen, waarbij vertegenwoordigers van de verschillende participanten aanwezig zijn. een waardevol element vormt'. Op de brief aan de minister is nog geen antwoord ontvangen. De brief wordt afgesloten met de opmerking, dat het uitermate belangrijk is te voorkomen, dat wanneer de Greve- lingendam gesloten zal zijn. een on geordende ontwikkeling zal plaats- In de pracktijk is het. zeker wei denkbaar, dat er een chaotische toe stand ontstaat, als voor de ontwik keling van hei Grevelingenbekken geen duidelijke lijn wordt gevolgd Immers, het publiek zal zo leert de ervaring elders niet wachten tot van officiële zijde het Grevelin genbekken als recreatiegebied wordt aangemerkt. Het publiek zal zonder meer bezit nemen van het gebied De adjunct-directeur van de Provin ciale Planologische Dienst van Zuid- Holland ir M. Oosterkamp: .Je loopt dan de kans. dat bijvoorbeeld gebie den, die als natuurgebied houden moeten worden behouden als zoda nig verloren gaan Duidelijk is, dat gemeenten en pro vincies niets kunnen beginnen zolang niet bekend is wat het rijk doet. Zij hebben doodeenvoudig niet de mil joenen om de structuurschets voor Hai l het Grevelingenbekken waar te ma ken. Vijf jaar geleden werden de kosten j van inrichting van het Grevelingen-, bekken geraamd op 175 miljoen gul-I den. Mr H. Keukenkamp, ambtenaar] van de provincie Zuid-Holland en adjunct-secretaris van de stichting recreatieplan Grevelingenbekken-1 .Dat is meer dan tie begrotingen van de beide provincies en de tien ge meenten aan de Grevelingen samen.' Of de minister van verkeer en wa terstaat bereid zal zijn te streven naar een gemeenschappelijke rege ling, waarbinnen ontwikkeling en be-j heer van het toekomstige recreatie-1 gebied zou kunnen plaatsvinden is. zoals gezegd niet bekend. Volgens de heer Keuzenkamp zou het een no vum zijn. Als het rijk zou besluiten' elders deel te nemen in bij voor beeld een recreatieschap, dan is er een precedent. Dan heb je kans, dat| ook dit sneller gaat In de eerder geciteerde brief van de (Zie slot pag. 4 kol. 2) aitink en zijn Concertge bouworkest zijn maan- e dagmorgen in het Amster damse RAI gebouw nijdig van het podium afgestapt: het publiek leden van een belangrijke Amerikaanse or ganisatie van reisagenten luisterde niet erg, er werd heen en weer gelo pen en een deel van de bezoekers ging de zaal uit. Op dat moment tikte Hai tink af' het orkest pakte zijn instru menten in en ging naar huis. Een soort afscheidssyml'onie. maar dan niet in de zin van Haydn, die zijn or kestleden één voor één de kaars aan de lessenaars liet doven, zodat ten slotte alleen de dirigent overbleer. Haitink deed het forser met één tik was bij wijze van spreken zijn hele orkest verdwenen. Prompt kwam het nationaal bureau voor het toerisme de instelling, die het. congres had georganiseerd met een communioué voor de dag, waarin de reactie van het orkest .overdreven' werd genoemd. Was ze dat? Het hangt er maar van af hoe men het orkest beschouwt. Voor het nationaal bureau voor het toerisme is het Concertgebouw orkest kennelijk van eenzelfde orde als de bollenvelden, de molens en de jenever: men kan er propaganda voor Nederland mee bedrijven. Vermoede lijk had men daarom het Amsterdam se orkest voor dit congres van reis agenten gecontracteerd, niet in de eerste plaats om te musiceren, maar om één van de Nederlandse verkoop objecten te laten zien In zekere zin paste ook de aanwezigheid van prins Bemhard in deze filosofie: hij opende het congres, waardoor het protocollair een zaak van ge wicht werd en te- f vens voor de Ame- I rikaanse bezoekers <l. een echte prins ten tonele werd ge voerd: A real prince, you know'. In deze zin nu had het Concertgebouw orkest een plaats in het programma gekregen, als een demonstratie van iets typisch-Nederlands, zo in de geest van- .Die mensen daar op het podium vormen het Concertgebouworkest, het is heel beroemd. Als u tijd hebt moet u er eens r.aar luisteren'. Natuurlijk werd dit alles nergens zo onverbloemd uitgesproken, er worden bij dergelijke gelegenheden allerlei fraaie ficties hoog gehouden, maar in de praktijk gaat het alleen om het zo efficiënt mo gelijk verkopen van Nederland. Haitink daarentegen had kennelijk een geheel ander uitgangspunt. BegTïjpelijk. Zijn orkest is niet zo maar een willekeurig geformeerd strijkje, dat voor wat vriendelijke ach tergrondmuziek kan zorgen, maar is een voorbeeld van Europese orkest cultuur, een gerenommeerd ensemble, dat aan de hoogste eisen moet vol doen. Omgekeerd mag een dergelijk orkest aan zijn publiek óók eisen stel len: in het onderhavige geval het ging niet om een concert voor muziek liefhebbers mocht het op zijn minst vragen om geïnteresseerde, dan wel hoffelijke aandacht. Zoals er ook met hoffelijke belangstelling was geluis terd naar de openingsrede van prins Bemhard. Tegen die achtergrond ge zien was de reactie van Haitink be grijpelijk. Meer nog: zij was juist. Het Concertgebouworkest is geen verza meling standwerkers, die men in cle roezemoezige ruimte kan laten pra ten. Dirigent en leden van het Amster dams orkest hebben in feite het nationaal bureau voor het toerisme een noodzakelijk lesje gegeven. In de kringen van reclame- en propaganda- mensen wordt maar al te vaak alleen aan de .image' gedacht, aan het han delsmerk dat naar buiten moet wor den verkocht En zij gaan er daarbij van uit. dat betrokkenen zich maar aan de eisen van de verkooptechniek moeten aanpassen. In dit geval zou deze opvatting er toe leiden, dat het Concertgebouworkest er genoegen mee moest nemen als een soort geluids decor te fungeren. De verkopers van het nationaal bureau zullen echter moeten begrijpen, dat niet alles kan worden verkocht als klompen, dat niet alles kan worden losgeweekt uit de eigen functie Wie het Concertgebouw orkest contracteert, dient eerst en vooral aan de functie van dit ensemble te denken, niet aan de eventuele markt waarde van het orkest in een toeristi sche propaganda-actie. Die functie is bij dit symfonie-orkest musiceren vol gens de tradities, die in de \ran Baer- lestraat worden hooggehouden Dat houdt in, dat attentie van het publiek een eerste vereiste is. Het bureau zal er voor dienen op te passen, dat het niet alle Nederlandse cultuuruitingen aan het buitenland slijt als verklede Volendammers of zuivelmeïsjes met blokjes kaas. Haitink heeft in dit op zicht met zijn .afscheidssymfonie' een grens gemarkeerd en tevens duidelijk gemaakt dat hij en zijn mensen nie* over die grens heen konden gaan. Zij hebben een goede reclusie verdien: een voortreffelijke .afscheidssymfo- SCHIEDAM (GPD) De Jan Hart man Stichting, een organisatie van oud-NSB-ers en andere personen, die na 1945 wegens hun gedrag tijdens de Duitse bezetting zijn veroordeeld, wil de reünie, die zij op 11 en 13 novem ber in het Drentse Donderen wilde houden, thans definitief uitstellen. Er zullen pogingen worden gedaan om althans volgend jaar tot een reünie te komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1