PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ontvoerde Brit Cross nog in leven ONTVOERDERS VERMOORDDEN MINISTER Spanning in Jordanië Eind 1973: ononderbroken autosnelweg van Vlissingen tot aan Rotterdam Jacht duurt voort in Canada Oud-bestuursleden verlaten de PPR Heykal trad af Bijstandtrekkers houden ongekort vakantie-uitkering Oplichter was ,te devoot' Vandaag in de krant... 213e jaargang - no 246 WAARIN OPGENOMEN DE M IDD ELB U RGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 19 oktober 1970 1186-584. op. 2751) I. 2078,3)62. 6248). 22. Ml. 4457 Kloetinge scoorde driemaal en verloor met 0-1 Pagina 9 MONTREAL, OTTAWA (AFP, REUTER, DPA) De Canadese regering zal tot na de begrafenis van de vermoorde minister Laporte (morgen) geen verklaring geven over de situatie in Quebec. De speurtocht naar de ontvoerde Britse handelsattaché James Cross door 15.000 politie-agenten en soldaten wordt normaal voortgezet en de noodtoestand in het land blijft gehandhaafd. Dit maakte minister van buitenlandse zaken Mitchell Sharp zondagmiddag bekend na afloop van een spoedbij- eenkomst van het Canadese kabinet. De aanleiding voor die bijeenkomst was de tragische moord van het front voor de bevrijding van Quebec op de minister van arbeid van die staat Pierre Laporte, die een week tevoren was ontvoerd. PIERRE LAPORTE DEN HAAG GPDGerepatrieerden Ambonezen en oorlogsslachtoffers uit de jaren 1910-1945, die zowel bijstand als aow of aww ontvangen, houden de vakantieuitkering van drie procent, die vorige maand aan alle aow-ers werd uitgekeerd. Dit heeft staatssecretaris mr H. J. van de Poel (maatschappelijk werk) aan de gemeentebesturen meegedeeld. Voor deze categorieën bijstandontvan genden geiden rijksgroepsregelingen. Op grond van deze regelingen zou de vakantieuitkering voor tachtig procent moeten worden gekort. Omdat dit in een aantal gevallen niet erg bevredi gend is, zullen de regelingen op korte termijn worden aangepast. Het lijk van de minister werd zondag aangetroffen in de kofferruimte van een auto die in de nabijheid van Mon treal was neergezet. De ontvoerders hadden hem een kogel door het hoofd geschoten. De moord werd in de vroege ochtend via een telefoontje be kendgemaakt aan een Franstalig ra diostation. Daarop waren politie en militaire eenheden naar de aangegeven plaats, ht vligvld St-Hubrt tn zuidoos ten van Montreal, gegaan. Het duurde echter nog enige uren voordat mer kofferruimte durfde openen omdat de vrees bestond dat in de auto een boni was verstopt. Aanvankelijk scheen de ontvoerings zaak zondag met een dubbele moord te zijn afgesloten. Naast de moord op Laporte maakte de politie ook mel ding van de moord op de Britse handels-attaché James Cross die ook door het Front voor de Bevrijding van Quebec is ontvoerd. Deze berich ten werden later echter tegengespro ken. Alle bange vermoedens verdwenen voorgoed toen in een kerk in het oosten van Montreal een brief van de hand van Cross werd gevonden. De Britse handelsattaché deelde daarin mede dat het hem goed ging en dat zijn leven niet in gevaar is als de politie de speurtocht naar zijn ver blijfplaats staakt. Bij de brief was een communiqué van de ontvoerders waarin werd gezegd dat de eisen (losgeld van 1,8 miljoen gulden en vrijlating van 23 politieke gevangenen) ook na de dood van La porte onveranderd zijn gebleven. Ge waarschuwd werd dat Cross ook om het leven zal worden gebracht als ze niet spoedig worden ingewilligd. De provinciale politie van Quebec heeft zondagavond arrestatiebevelen uitgegeven, waarin de namen worden genoemd van twee mannen, die wor den gezocht in verband met de ont voering gezocht in verband met de ont voering van James Cross en Pierre La porte. De twee gezochte mannen zijn de 37 jaar oude Mare Charbonneau en de 10 jaar jongere Paul Rose. Bemiddeling Voor de ontdekking van het lijk van Laporte zondagochtend had Cuba nog gepoogd tussen de ontvoerders en de regering te bemiddelen. De premier van Quebec. Bourassa, had de ont voerders aangeboden met de twee gij zelaars op een bepaalde tijd naar een brug in Montreal te komen. De brug zou voor de gelegenheid tot ,deel van het Cubaanse consulaat' worden ver klaard en dus tot exterritoriaal ge bied. Men was dan van plan geweest de gijzelaars aan het personeel van het Cubaanse consulaat over te geven. De onrvoerders zouden dan naar Cuba mogen reizen en zo gauw als ze daar waren aangekomen zouden de beide (Zie slot pag. 3 kol. 2 VUILE LUCHT IN RIJNMOND ROTTERDAM (GPD) Van zaterdag morgen 10.00 uur tot zondagmorgen 10.00 uur is de lucht in het Rijnmond gebied zo vuil geweest, dat de centra le meld- en regelkamer van het open baar lichaam Rijnmond de voorwaar schuwing fase 1 heeft uitgegeven. De industrie moest in die tijd de stankverwekkende activiteiten staken, omdat er teveel S02-concentratie in de lucht was. Er kwamen gedurende fase 1 ongeveer 100 klachten bij de meldkamer binnen, aanvankelijk uit Vlaardingen en Maassluis, later ook uit Rotterdam, Maasland, Rozenburg. Hoek van Holland en Monster. Door verandering in het weertype werd de situatie zaterdagavond al gunstiger, en kon de voorwaarschuwing van de meldkamer zondagmorgen worden in getrokken. GEVECHTEN TUSSEN LEGER EN PALEST1JNEN AMMAN/BEIROET (RTR) In geheel Jordanië heerst na het afgelopen weekeinde weer een gespannen situatie. Er zijn op nieuw felle gevechten uitgebro ken tussen het Jordaanse leger en de Palestijnse verzetsstrijders in het omstreden noorden van het land en ook in de hoofd stad Amman zijn weer schoten afgevuurd, die voorzover bekend al één dode hebben gemaakt. De oorzaak van het opnieuw uit breken van de gevechten is niet bekend. Zoals altijd is de situatie zeer ondui delijk door de diverse wederzijdse beschuldigingen en de Arabische be- middelingscommissie (onder leiding van de Tunesische premier Bahi Lad- gam) heeft wel waarnemers naar het noorden gestuurd maar die hebben nog geen rapport uitgebracht. Het ge duidelijke is dat er kennelijk geen .vuurvaste' overeenkomst tussen Jor danië en de Palestij nen kan worden gesloten De nieuwe gevechten doen zich voor nog geen vijf dagen nadat koning Hoessein en Yasser Arafat hun handtekening hebben gezet onder het, door de bemiddelingscommissie opge-j stelde document dat in brede kringen, als de eindfase van de strijd werd beschouwd. Schoten De eerste berichten van de gevechten kwamen zondagmorgen van militaire correspondenten langs de bestandslijn tussen Israël en Jordanië. Zij hadden kanonschoten gehoord in het gebied ten noorden van Irbid. Later kwam een woordvoerder van de Palestij nen met de verklaring dal het Jordaanse leger sinds zondagochtend vroeg zware artillerie posities van geurrillastrijders in Noord-Jordanië bestookte. Het leger zou daarbij vol gens hem kennelijk de bedoeling heb ben de aanvoerroutes voor de Pales- tijnen in het noorden van Jordanië, die vanuit Syrië komen, af te snijden. De gevechten zouden zich voorname lijk afspelen in de gebieden rond Al- mughaier en Beit Raf. Het Jordaanse leger zou er zaterdag reeds tijdens een 10 uur durend gevecht in geslaagd zijn het dorp Almughaier op de Pales- tijnen te veroveren en de Palestijnen zouden nu veel moeite doen om de| campagne-bezoek aan Green Bay verloren posities te heroveren. AKEN (DPA) Een te nadruk kelijk vertoon van devotie is za terdag een 39-jarige man die in de trein van Maastricht naar Aken zat, noodlottig gewor den. Het viel een Westduitse politie man op dat de reiziger die in priestertoog was, niet alleen het brevier bad maar ook de rozen krans. Zoveel godsvrucht ging hem te ver. Hij onderwierp de ,priester' aan een verhoor en con troleerde hem grondig. De devote .geestelijke' bleek een sinds lang gezochte oplichter te zijn die zich bij verschillende gelegeneheden voor pater had uitgegeven. Zo was hij in Saarbrücken als plaatsvervanger voor een met verlof zijnde priester opgetreden en had daar .voor zijn noodlij dende missie in Zuid-Amerika' 5.000 mark in contanten en giften in goederen gekregen. In septem ber van het vorig jaar werd hij zelfs belast met de geestelijke verzorging van pelgrims die naar Lourdes gingen. Daar werd hij echter voor dezelfde soort oplich terij die hij in West-Duitsland had gepleegd, gegrepen en tot gevangenisstraf veroordeeld. MONTREAL Politiemannen ha len het stoffelijk overschot van de vermoorde minister Pierre La porte uit de kofferruimte van de auto waarin het lijk gevonden werd. De auto stond bij een mili tair vliegveld, ongeveer 30 km ten zuiden van Montreal. De op name werd met een tele-lens ge maakt. Dr La Feber en mr Van Ruiten OOK DRS BOGAERS EN DRS DAMISEAUX? (Van onze parlementaire redactie) NIJMEGEN Tot gisteravond hebben in ieder geval twee pro minente leden van de Politieke Partij Radikalen (ppr) het lidmaat schap van hun partij opgezegd, het zijn de twee oud-hoofdbe stuursleden dr C. La Feber en mr A. van Ruiten. Zij hebcn hun lidmaatschap opge-! zegd uit onvrede met de gang van zaken afgelopen zaterdag op het con-J gres van de PPR te Nijmegen, dat! bijeengeroepen was om ovei de toe komst van de PPR te beslissen. Vol gens de heren La Feber en Van Rui ten. die een speciale nota over dit weigerde. Beraad PARA-CHOLERA IN ISTANBOEL Ook drs P. C. W. M. Bogaers. voorma lig KVP-minister van volkshuisvesting, en drs J M. A. H. Damoiseaux, oud- KVP-wethouder in Den Haag. beraden zich momenteel om hun lidmaatschap van de PPR op te zegeen. Beiden wilden gisteravond nog geen officiële zou een brief naar het partijbestuur onderweg zijn. waarin hij zijn opzeg ging zou bekendmaken. .Tot vandaag hebben wij in de PPR het middel bij uitstek gezien om de vooruitstrevende confessionele kiezers voor een werkelijke politieke keuze 'e stellen', aldus verklaarden de heren La Feber en Van Ruiten zaterdaga vond. .Met spijt in ons hart hebben wij toch gemeend het lidmaatschap te moeten beëindigen, omdat het congres duidelijk geweigerd beert het beeld onvruchtbaar activisme en ondui- GREEN BAY (Wisconsin. VS) President Nixon door de knieën voor zijn kiezers: tijdens een worstelde de president van de Verenigde Staten zich onder een afsluithek door om de belangstel lenden in staat te stellen hem een hand te geven. ANKARA (RTR) De Gouverneur van Istanbul heeft tot grote waak zaamheid opgeroepen nu is vastge steld dat sommige delen van de stad zijn getroffen door een epidemie van delijk extremisme te vermijden para-cholera. Het officiële dodencijfer is 25, maar volgens onofficiële kringen zijn 50 pa tiënten overleden. 500 mensen die aan deze ziekte lijden, zijn in ziekenhuizen opgenomen. Alle verloven van het me disch personeel zijn ingetrokken en er zijn ruim 1000 ziekenhuisbedden gere serveerd voor gevallen van para-chole- BIJ KORTEVEN NU DUBBELBAANS Functie Volgens de beide oud-bestuursleden is de PPR er niet in geslaagd de .loop plankfunctie naar het conventionele kamp of schip' te vervullen, de PPR heeft in Nederland een positie ingeno men waaraan geen afzonderlijke be hoefte bestaat, aldus de dissidenten. Ook over de manier van optreden van de groep-Aarden in hel parlement be staat bij hen kritiek: .De PPR trad in het parlement op zonder eigen identi- tiet'. verklaarde de heer Aan Ruiten, die het betreurt dat de PPR door baar eigen houding in de hoek ge duwd wordt van de PSP en de ka hou- ters. Als voorbeeld hiervan noemde hij de opvatting van de afdeling Am sterdam. die hetzelfde als de PSP dacht over de bezetting van het Alaag- denhuis. maar niet hetzelfde als het bestuur van de PPR. De heer La Feber had er zaterdag al (Zie slot pag. 4 kol. 7 Wiebeltax DE CHU heeft bezwaren tegen bepaalde onderdelen van de wie beltax (pag.3) Nieuws uit Zeeland op de pagina's 2 en 5 Binnen- en buitenland op de pagina's 1 en 3 Sport op de pagina's 9, 10, 11,12 en 13 Radio en televisie op pag. 7 HALF DECEMBER: VERDUBBELING VAN SLOEDAM-BIEZELINGE VLISSINGEN Eind 1973 zal er tussen Vlissingen en Rotter dam één ononderbroken auto snelweg liggen. Enkele weken ge leden is de rijbaanverdubbeling van vijf kilometer weg bij Korte- ven klaargekomen en de knel punten op de route Vlissingen- Rotterdam liggen nu nog tussen Biezelinge en Korteven en tussen Bergen op Zoom en Wouw, afge zien van het feit, dat, van de nieu we Zeeuwse rijksweg op dit mo ment nog voor het grootste deel slechts twee rijbanen in gebruik zijn. Dc 5 kilometer autosnelweg, die nu tuscn Korteven en Bergen op Zoom tot stand is gebracht zorgt niet alleen voor vermindering van de verkecrsin-i tcnsitcit door Bergen op Zoom. maar geeft ook liet aansluitpunt voor de Zeeuwse rijksweg. Blijkens mededelingen van ir F. Spreriger bij de opening van de nieu we 19-kilometer enkelbaensweg tussen de Sloedam en Biezelinge, zou moge lijk aan eind van dit jaar op datzelfde traject de dubbelbaansweg klaar zijn. Zoals de zaak er nu voor staat haalt men het inderdaad nog dit jaar. De verwachting is. dat half december het j traject dubbelbaans zai zijn. Kruisingen Voor 1974 zal volgens de planning de, hele Zeeuwse rijksweg er liggen. Het; laatste knelpunt op de route Vlissin-| gen-Rotterdam zou dan nog bestaan j uit de rijksweg Bergen op Zoom Roosendaal, waarvan het stuk Bergen op Zoom en Wouw nu nog enkelbaans is. Bovendien is die rijksweg nog geen autosnelweg Er zijn nog enkele ge lijkvloerse kruisingen. Voor beide problemen is een oplos sing in de maak. Volgens de planning van rijkswaterstaat in Brabant zal in het midden van het volgend jaar be gonnen worden met het omzetten van de rijksweg in een autosnelweg. Rijks waterstaat hoopt eind 1973 de rijbaan verdubbeling tussen Bergen op Zoom en Wouw klaar te hebben en dan zouden ook de gelijkvloerse kruisin gen uit de weg moeten zijn Het is nog niet definitief te zeggen of het met de rijksweg Bergen op Zoom- Roosendaal voor 1974 zal lukken, om dat er nogal wat problemen kleven aan .de rijbaanverdubbeling. De tot-, een snelle verbinding tussen Vlissin-' standkoming van de rijbaanverdubbe-1 gen en Rotterdam zal vormen ling bij Korteven is in ieder geval eeni Op de foto: de pas gereedgekomen stap verder bij de realisatie van de nieuwe weg rond Bergen op Zoom. autosnelweg, die binnen enkele jaren (Foto PZC) CAIRO (AFP) De Egyptische minister van voorlichting, Mo hammed Hasanein Heykal, een persoonlijke vriend van wijlen president Nasser, heeft aan de nieuwe president Anner Sadat, zijn ontslag aangeboden. Sadat heeft het ontslag aanvaard en in de opengevallen functie be noemd Mohammed Fayek. Dit is bekendgemaakt door het pers bureau voor hét Midden-Oosten. Heikals vertrek betekent de eerste ver andering in het Egyptische kabinet sinds de dood van president Nasser Fayek staat bekend als een aanhanger van de harde lijn tegen Israël I-Iij is eerst medewerker geweest van minister van buitenlandse zaken Riad en ver tegenwoordigde Egypte op de jongste Afriaanse top in Addis Abeba.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1