PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SADAT KANDIDAAT VOOR EGYPTISCH PRESIDENTSCHAP Gevechten in Noord-Jordanië Minister Klompé: ,Het tempo van onze welvaartsgroei moet worden afgezwakt' Britse attaché in Montreal ontvoerd Nixon na Europees tournee vertrokken Itleer en meer misdrijven CAIRO VOOR VERLENGING BESTAND Vandaag in de krant... MET EIEREN BEKOGELD IN DUBLIN CHEMISCHE FABRIEK NAARDEN GEEFT PERSONEEL AANDELEN In de ban van het gebeuren 213e jaargang - no 235 WAARIN OPGENOMEN DE M ID DELB URGSE. VLISSI NG S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN NV Bah. Mij. van Ja CV Provinciale Z r. Vllaa., Walatr. S6-60. lal. 5144 (b 3 3 tea, rad. tel. 3346, adm. tal. 2094 39. adv. 01186-584, e. ijs ƒ5.50 par maand, of 16.20 par kwartaal. Iranco per poat 17,10 per Kwartaal, loi.e numrr adv, 62461 Com, Crole Marhl 2. lel. 6140 (bag red. 7BS3, adv. 5213). Ooalburj, Iel. 2395. Terne> Indelingen 21 Uriel Alle adterlenliepr.iten exclutiel 4 S bi-... Giro 359300, Provinciale Dinsdag 6 oktober 1970 Pagina 7 CAIRO (RTR, AFP, DPA) De sinds de dood van president Nasser als waarnemend president van Egypte optredende Anwar Sadat is door het hoge uitvoerende comité van het centrale comité der Egyptische eenheidspartij de Arabisch-Socialistische Unie tot kandidaat voor het president schap van Egypte benoemd. De 52-jarige Anwar Sadat, die ook vice-president van Egypte is ge weest, wordt beschouwd als iemand die links van het centrum staat een een buigzame houding te genover Israël inneemt. Het centrale comité heeft de parle- mentsfractie verzocht vanavond bij een te komen om zich over de voor dracht te heraden. Sadat moet een meerderheid krijgen van twee derde in de Egyptische nationale vergade ring, die 360 leden telt. Daarna zal de zaak nog aan een referendum onder worpen worden. Het hoge uitvoerende comité heeft geopperd, het referendum op 15 okto ber te doen houden. De nationale vergadering zou morgen bijeen moe ten komen. Sadat is een van de wei nig overgebleven revolutionairen die in 1952 een einde maakten aan het bewind van koning Faroek. Na een militaire loopbaan waarbij hij het tot de rang van kolonel bracht, vervulde hij na de revolutie enige belangrijke functies in de politiek en in de jour nalistiek. Volgeris Washington stelt de Egypti sche regering belang in een verlenging van het staakt-het-vuren in het Midden- Oosten. dat volgens de huidige rege ling op 7 november afloopt. Een woordvoerder van hel Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken ver klaarde dat dit is gebleken tijdens de besprekingen die de Amerikaanse dele gatie naar de begrafenis van president Nasser met waarnemend president Anwar Sadat en met minister van buitenlandse zaken Mahmoed Riad heeft gevoerd. Israël heeft al eerder bekendgemaakt dat het na afloop van de bestandsperi ode van 90 dagen niet als eerste de vijandelijkheden zal hervatten. De Egyptische leiders hebben niet beloofd dat het bestand ook na 7 november in acht zal worden genomen. Wel ver klaarden zij belangstelling te hebben voor een voortzetting van het be stand, aldus de woordvoerder. Hij zei verder dat de Verenigde Staten nog steeds langs diplomatieke weg probe ren een rectificatie van de Egyptische bestandsschendingen in de zone langs het Suez-kanaal tot stand te brengen. Klacht Israël heeft maandag Egypte voor de 21ste maal beschuldigd van .ernstige schending' van het bestand door voort gezette versterking van 't raketstelsel in de Suezkanaalzone, ver binnen de vastgestelde 50-km grens. De schen ding is zondag vastgesteld. Israël diende maandag een klacht in bij de toezicht houdende VN-organisatie in Jeruzalem. Israël heeft Egypte ook beschuldigd van het mishandelen van de Israëli sche luitenant Mosje Goldwasser. die op 3 augustus boven Egyptisch gebied werd neergeschoten en door Egypte krijgsgevangen -was gemaakt. Israël heeft op 28 september bij het interna tionale Rode Kruis tegen deze mishan deling geprotesteerd. Op een perscon ferentie deelden kolonel-medicus Zvi Eldar en de procureur-generaal van het leger, kolonel Zvi Hadar, mee dat van Egypte geëist wordt dat de schul digen worden gestraft.. De 23-jarige Goldwasser was aan zijn parachute neergekomen en aanvankelijk meld den de Egyptenaren dat hij licht ge wond was. De dag daarop deelden de Egyptische beambten mee dat hij aan een hartaanval zou zijn overleden. Het internationale Rode Kruis zal de Egyptische autoriteiten vragen een derzoek in te stellen naar de dood van Goldwasser, zo is in Genëve mee gedeeld. Kredieten Volgens welingelichte kringen in Jeru zalem zal Israël voor liet gehele jaar 1970 van Amerika kredieten krijgen voor wapen-aankopen ter waarde van meer dan 13 miljard gulden. Volgens genoemde kringen is ceii en ander geregeld tijdens liet bezoek van minis ter van financiën Pinhas Sapir vorige maand aan de Verenigde Stalen. Sa pir had toen gesprekken met rege ringsfunctionarissen en bankiers. Explosief Sinds vannacht zit op de zand plaat de .Hooge Springer' het hoogst ontplofbare wrak van de René-VII (pag 2). Nieuws uit Zeeland op pagina 2,4 en 5 Binnen- en buitenland op pagina 3,7 en 13 Radio en tv op pagina 11 Sport op pagina 9 Beurs en financiën op pagina 13 LOSCELD EN VRIJLATING 13 GEVANGENEN GEËIST MONTREAL (AFP) (DPA) De Britse commerciële attaché in Montreal, de 49-jarige James Richard Cross, is maandagoch tend uit zijn woning in Montreal ontvoerd. Hij werd tegen tien voor half negen (3.20 uur Ned. tijd) bij het verlaten van zijn woning om zich naar zijn werk te begeven, door vier mannen, van wie er drie gewapend waren met machinepistolen en één met een revol ver, gedwongen in een taxi te stappen. Een particulier radiostation, ,CKAC' genaamd, heeft laten weten dat de ontvoerders in ruil voor de vrijlating MONTREAL: Archieffoto van de 49-jarige James R. Cross, Brits handelsattaché in Montreal, die gisteren door vier gewapende mannen uit zijn woning werd ont voerd. van Cross 500.000 Canadese dollar in baar goud eisen, plus de invrijheids- stelling van 13 mensen, die om politie ke redenen in Quebec gevangen zitten en een vliegtuig om naar het buiten land te kunnen gaan. In Londen meent men dat de ontvoer ders lid zijn van het .front voor de bevrijding van Quebec', een groepe ring die zegt te spreken namens de Franstalige minderheid in Canada. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de ontvoerders. DUBLIN President Nixon is maandag driemaal met een ei bekogeld, toen hij in zijn auto door de straten van de Ierse hoofdstad Dublin reed. Nixon werd niet geraakt. De drie eieren spatten uiteen op de voorruit van de limousine Het eerste ei werd gegooid door een studente die gemakkelijk door het politiekor- don heenkwam en tot op drie meter van de limousine naderde. Nixon, die staande en met beide armen geheven de toejuichingen van het publiek beantwoordde, bracht in een poging tot afweer instinctief een hand voor het ge zicht en dook toen weg in de auto. Nog geen twee minuten la ter gooide een ongeveer 25-jarige man het tweede ei. toen de stoet bij de ingang van het kasteel Dublin was aangekomen, waagde een iets oudere man een derde poging. Deze laatste scheen onder invloed van drank te zijn. De drie ordeverstoorders zijn gearres teerd. Op de joto: een glibberige massa bedekte de ruiten van de presidentiële auto, ambassadeur Moore (rechts) kijkt enigszins bezorgd toe. LIMERICK (AFP, RTR) President Nixon zal binnenkort mo gelijk aan het einde van deze week een nieuw voorstel bekend maken, dat bedoeld is om de impasse bij het Vietnamese vredes overleg in Parijs te doorbreken. Dit heeft de Newyorkse zakenman John Mulcahy verklaard, in wiens woning in de Ierse plaats Lime rick het Amerikaanse staatshoofd zondag besprekingen heeft ge voerd met de leider van de Amerikaanse delegatie in Parijs, David Bruce. Hoewel de woordvoerder van het WiM zou ook kunnen pleiten, dat Nixon te Huis, Ziegler, verklaarde dat het: komende week een ontmoeting zal niet de taak van Mulcahy was verslag uit te brengen over het be-1 sprokene, sprak hij diens uitlatingen; niet tegen. Voor de juistheid hiervan NAARDEN (ANP) De directie van de NV Chemische Fabriek Naarden heeft in overleg met de vakorganisaties besloten aan ie der personeelslid boven de 22 jaar, alsmede kostwinners onder die leeftijd, vier aandelen van no minaal f 10 te verstrekken. De nieuwe aandelen delen voor de helft mee in het dividend over 1970. De uitkering in aandelen zal uiterlijk volgende week plaatsvin den, aldus het bedrijf. Jeugdige werknemers ontvangen twee tot drie aandelen, alsmede een bruto-uitkering variërend van f 10 tot f 80. De schaalsalarissen zullen per 1 januari 1971 worden aangepast. Het personeel is vrij de ontvan gen aandelen op een aantal nog nader bekend te maken beursda- gen te verzilveren, waarbij de directie van Naarden een koers van f90 garandeert. Vrijdag 2 oktober bedroeg de koers van het aandeel Naarden 96,70. Eind 1969 had het Naarden-concern 2037 medewerkers in dienst. hebben met de leiders van de twee, grote partijen in het congres. Ook zou het staatshoofd van plan zijn. een verdere terugtrekking van Amerikaan se troepen uit Vietnam aan te kondi gen. In dit verband wijzen waarnemers er op. dat er op drie november in Ameri ka verkiezingen worden gehouden. BEIROET (RTR, AFP) Jordaanse troepen hebben maandag volgens een Al Fatah-woord- voerder in Beiroet een aanval gedaan op het Noordjordaanse dorp Harimah, dat in Pale stijnse handen is. In de vroege ochtend hadden de regeringstroepen met tanks en artillerie het vuur geopend op het dorp, waarna de tanks en andere pantservoertuigen op Harimah wa ren afgereden. Ze waren aan de rand van het dorp opge vangen door commando-t roepen, waarna zich een fel ge vecht ontspon dat 's middags nog voortduurde, aldus de woordvoerder. Sinds op 26 september de bestandsovereenkomst tussen de Jordaane regering en de leider van het Palestijnse verzet van kracht werd. hebben zich verscheidene inci denten in Noord-Jordanië voorgedaan. Het leger en de Palestijnen hebben inmiddels een afzonderlijke overeen komst gesloten voor het herstellen van de vrede in wat de commandostrijders "betitelen als .bevrijd Noord-Jor danië'. De Palestijnse guerillaleider Yaser Arafat heeft maandag laten doorschemeren, dat de strijdkrachten van koning Hoessein van Jordanië tijdens de gevechten van de vori ge maand in Jordanië munitie van Israël hebben gekre gen. Zie slot pag. 3 kol. 6) Quakers Op zijn laatste dag van zijn bezoek van acht dagen aan Europa ging Nixon naar een klein verwaarloosd kerkhof van de Quakers in Timahoe, 30 km ten noordwesten van Dublin, waar een verre Ierse voorvader van hem begraven moet liggen. Deze voor ouder was Thomas Milhous, een arme boer, de enige naam die van de Ierse tak van de familie van de president te vinden is. Zijn vrouw, wier rrteisjes- naam Pat Ryan is, heeft daarentegen zondag in Ballinrobe, in het Ierse graafschap Mayo, wel 500 Ryans ont moet, die zeggen nog familie van haar te zijn. Na besprekingen met president De Valera en premier Lynch reisde Nixon terug naar Washington, waar hij om ongeveer één uur maandagnacht (Ned. tijd) is aangekomen. Ceausescu naar VS WASHINGTON (AFP) President Ceausescu van Roemenië zal deze maand een officieel bezoek brengen aan de Verenigde Stalen, zo is in Washington uit diplomatieke bron ver nomen. De Roemeense leider wordt op 13 oktober in New York verwacht om de plechtigheden ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Verenigde Naties bij te wonen. Volgens genoem de bron zal hij zijn verblijf in Ameri ka verlengen op uitnodiging van presi dent Nixon. CAIRO: De zeven in Europa vrij gelaten Palestijnse vliegtuigka- vers bijeen in een villa bij de Egyptische hoofdstad. Van rechts naar links: Leila Khaled (Lon den). Mohamed Aboul Haigaa (Zurich). Abdoel Rahman Saleh. Mohamed El Hadid en Mohamed El Hanaji (alle drie uit München), Amina Dahbour en Ibrahim Tewfig (beiden uit Ziirich). DELTA-FILM VAN DIRK JAN BIJKER IN ZIERIKZEE CENTRAAL GEPRESENTEERD' Dis h FILM BINNENKORT IN ZEEUWSE PREMIÈRE ZIERIKZEE ,Ik ben ervan overtuigd dat de kerken de ko mende tien jaar grote proble men zullen krijgen. Er zullen beslissingen van ethische aard worden gevraagd van kerken en genootschappen op geestelijke grondslag, die niet in de eerste plaats de taak van de overheid betreffen. De kerken moeten van uit het evangelie en de liefde tot de naaste een profetisch woord spreken: of het verantwoord is nog langer door te gaan met het opvoeren van de materiële wel vaart niet alleen ten koste van het eigen gebied, maar ook van de overige wereld'. ,Het: tempo van onze welvaartsgroei zullen wij moeten afzwakken op grond niet alleen van het niet-materië- le welzijn hier, maar ook om de bevolking in de andere werelddelen een kans te geven anders is al het praten over ontwikkelingshulp alleen maar lippendienst. In de ontwikke lingslanden is de technische ontwikke ling nog maar in een beginstadium, maar cultureel is men verder. Het gevaar beslaat dat van onze eigen samenleving belangrijke culturele en sociale waarden verschralen'. Aldus maandagmiddag in Zierikzee de minis ter van cultuur, recreatie en maat schappelnk werk, mejuffrouw dr M. A. M. Klompé. De minister sprak bij het officiële begin van het interkerke lijke discussie- en bezinningsproject ,Mens in de delta'. De kerken zullen een hele grote ver antwoordelijkheid krijgen, voor mens én gebied, aldus de bewindsvrouwe, die zich gelukkig toonde met het in terkerkelijke initiatief .Mens in de del ta'. Zij hoopte dat de zelfwerkzaam-1 heid die daarmee aan de dag wordt gelegd ook buiten het deltagebied zali doorwerken. Deze opmerkingen waren niét vervat in haar tevoren aan de! peis verstrekte, op schrift gestelde: rede. Mejuffrouw Klompé noemde in haarj toespraak de keuze uit twee alterna-, tieven voor de Delta: ,Zal het. deltage- i bied een streek worden, volgepakt; met fabrieken, uitgestrekte industrie complexen en grote zeehavens, be- stemd voor mammoettankers, een ge- bied dat je zou kunnen noemen een' meesterstaaltje van technisch kun-' nen, maar waar het gewone leven in het gedrag gekomen is? Of wordt dei Delia een gebied, waar niet alles wordt beheerst door de drang naar steeds meer welvaart, maar waar ook het welzijn van de individuele mensi en het daarvoor onontbeerlijke goede' woon- en leefmilieu grote aandacht krijgen?' Minieme kans Minister Klompé signaleerde dat de individuele burger ondanks alle grote re ontplooiingsmogelijkheden die er voor hem zijn een minieme kans heeft om invloed uit te oefenen op de revolutionaire ontwikkeling in tech-j nisch en economisch opzicht. Terwijl juist de roep om en de behoefte daaraan toenemen. .Neem uw eigen gebied als voorbeeld: over vele voorzieningen die de ingrij- j pende ontwikkeling vraagt, moet door! centrale beleidskaders worden geoor deeld en beslist. Zij zijn bovendien in hoge mate een aangelegen beid van specifieke deskundigen. Wij moeten erkennen, dat we de paradox van de noodzaak om greep te krijgen op een ongrijpbare ontwikkeling wel kunnen signaleren, maar op dit moment zeker nog niet bevredigend kunnen oplos sen'. Denk maar eens aan de problemen rond de totstandkoming en het functi oneren van bijvoorbeeld een elektri sche krachtcentrale, een kernreactor. Nationale belangen kunnen streekbe- langen overheersen, al zullen streekbe- langen bij beslissingen op nationaal niveau nauwlettend in de gaten moe ten worden gehouden. Daar moet de streek ook zelf voor zorgen. De bevol king zal uitvoerig informatie moeten krijgen over het waarom van de te nemen beslissingen en hun consequen ties van het woon- en leefklimaat Steeds meer zaken worden door steeds minder mensen beslist, ik denk maar aan de economie en aan de vrede. De burger heeft niet meer het gevoel eraan te pas te komen', aldus (Zie slot pag .2 kol. 2) liscussiefilm: ziedaar de kwalificatie, gekozen voor Jn de ban van het gebeuren'. een film die Dirk Jan Bijker heeft gemaakt voor het Inter- kerkelijk Deltaberaad en gis- teren in Zierikzee in première ging. Met deze aanduiding wordt aange geven, dat bij het maken niet in de eer ste plaats heeft voorgezeten om met een autonoom werkstuk te komen, maar om materiaal bijeen te brengen, dat kan dienen als inleiding tot een discussie. Dat is de kracht van de film, het is echter tevens haar zwakte. Zij Is een aaneenschakeling van prachtige beel den magnifiek camerawerk maar als het om de .boodschap' gaat, kan vrijwel iedereen er het zijne van den ken. J~\e film is .poly-interpretabel'. om deze bekende uitdrukking van Jan Romein nog maar eens te gebruiken. Wil men op basis van Bijkers werk stuk gaan discussiëren over bijvoor beeld de .vervreemdende mens in de delta', akkoord, het kan: de film geeft er aanleiding toe. Maar wil men een heel andere kant op, wil men er een artistieke verbeelding in zien van nieu we vormen in het oude cultuurland schap. dan is dat even goed mogelijk. Bij wijze van spreken kan de public relations-afdeling van elke industrie een copy van de film aankopen om die haar relaties te to nen. De .boodschap' hangt er namelijk grotendeels van af met welke achtergrond de toeschouwer dit werkstuk bekijkt. Vandaar dat het een goede discussie-film is: zij vormt slechts een inleiding. De dingen, waar het werkelijk om gaat, komen mag men hopen pas aan de orde in het gesprek, dat op de film móet volgen. Het zou niet fair zijn jegens de film maker als wij deze opvatting niet nader verduidelijkten: uit zijn eigen toelichting, gisteren in Zierikzee, kwam namelijk vast te staan, dat hij wel de gelijk een bepaalde visie heeft willen vastleggen. Enkele voorbeelden der halve. Bijker toont op een bepaald moment een boeiend landschap, smal le dijk, dito weg, waarin plotseling een zware vrachtauto met veel geraas komt binnenrijden. Men ziet de zware wielen het zand wegdrukken bij een afgraving, men hoort de motor grom men. Mogelijke reactie: de brutale mens dringt een oud landschap binnen en vernietigt het. Een andere reactie is echter ook mogelijk we hoorden gisteren een zeer opmerkelijke in het geroezemoes na de vertoning: JDe as sen van zo'n vrachtwagen zijn zodanig opgehangen, dat de wielen geen last hebben van een niet geëgaliseerd ter rein. Zag je hoe die wagen een onef fen bocht nam?' Vermoedelijk de reac tie van een aannemer Men zal ons tegenwerpen, dat een dergelijk voorbeeld geen hout snijdt, het is te specialistisch. Mis schien. Iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond: voor de natuuronderzoe ker is een insekt zoals in de film vertoond een schakel in de biolo gische keten, op grond waarvan een besproeiing fel moet worden gekriti seerd. Voor een landbouwer evenwel kan hetzelfde insekt .vuulte' wezen, zo dat hij met grote instemming zal ken nis nemen van de beelden, waarop men een sproeier met bestrijdingsmiddelen bezig ziet. De graangewassen met op de achtergrond de industrie kunnen be tekenen, dat de laatste de landbouw bedreigt, het kan ook inhouden dat agrarische teelt mogelijk is in de direc te nabijheid van chemische bedrijven: het hangt af van de eigen plaats en het eigen stelling nemen in deze maat schappij. De film heeft geen gesproken com mentaar, de beelden laten de in terpretatie vaak aan de toeschouwer over. Wel blijkt uit de montage een zeker engagement van de filmmaker, een engagement echter dat wordt ver zwakt door de esthetiek van de beel den: het camerawerk is zonder meer subliem. Bijker schildert met licht en kleur. Ook dat heeft zijn eigen reactie: zo ontmoetten we bezoekers, die waren getroffen door de vormgeving van ae industriële gebouwen, zoals in de film weergegeven. Voor hen waren deze ge bouwen altijd reeds respectabele bij dragen tot het moderne cultuurland schap, de film had hen nu in die me ning gesterkt. .Voortreffelijk, dat sil houet van de kerncentrale in dat wijde landschap, heel mooi'. Opmerkingen als deze komen van mensen, die een be vrediging vinden in een puur-technische creativiteit. Uit de woorden van Dirk Jan Bijker, gisteren in Zierikzee. meen den wij evenwel te mogen afleiden, dat deze visie niet direct de zijne is. Niettemin: zij is óók aan zijn werkstuk te verbinden, zijn film is op meer dan één manier te interpreteren, het is haar kracht en haar zwakheid tevens In Zierikzee noemde gisteren Anton Koolhaas directeur van de film academie Dirk Jan Bijker een kunstenaar. Een ouderwets woord, dat in deze tijd een besmette klank heeft: het wordt eigenlijk alleen geaccep teerd als er tevens sprake is van dui delijk maatschappelijk engagement. De kwalificatie van Koolhaas sprak ons zonder meer aan: Bijker toont zich met deze film een groot kunstenaar in de oude (ouderwetse?) zin van het woord. De esthetiek van zijn werkstuk domineert namelijk voortdurend, wel licht ondanks hemzelf. De filmische schoonheid van de beelden de land schappen. water, wolkenluchten, brug gen, fabrieken is als eigen categorie zo dwingend, dat zij de toeschouwer vooral in de ban van het esthetisch ge beuren brengt. Het maatschappelijk engagement de .boodschap' zo men wil is door dit alles naar ons gevoel vrij vaag gebleven. Of is ons eigen engagement zodanig, dat wij de bood schap onvoldoende herkennen? Ook dan: de kracht en de sterkte van Bil kers werkstuk is er mee aangeduid. Namelijk: discussie-film.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1