PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HIJ 611f| éhH BLIKSEMBEZOEK AAN BELEGERDE VESTE ZONDER ERNSTIGE INCIDENTEN VERLOPEN Ook ambtenaren maken aanspraak op de f 400 Wetsontwerp havenschap Terneuzen zal nog deze maand de kamer hereiken Intocht Soeharto door de lucht Protest: Ambonezen teruggestuurd Moordcommando van papoea's Soeharto antwoordt op kamervragen' uv. J! tal Jr^L Vandaag in de krant... 213e jaargang - no. 208 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN e Bur. VII».. Wil.tr. 56-60. lil. 5144 (b t 8 r.d 3508. ad». 01186-S84. «p. 27511 Middelburg Merkt 51. UI. 7851 (b 11 red. 2*B/316f,\dv. «24»), Co». CroU Markf 2. 'til. 6140 (bn red, 7853. ed, 5213... Ooitbu-s. tri 2395. Te-n.wrn, Kieuwitreat 22. UI. 4457 Zlcriktee, r«4. UI. 1346. «ra UI 2094 0 Advertentleprlj» 40 c«nl per mm. Min,mump.,j, p«r idvirlinlU 6.Ingezonden mededeling» 2% ter lef. AIU Adverteni.eprine,. eeelualef 4 bi- Giro 359300, Provinclele Zkukh Courant. Middelburg Vrijdag 4 september 1970 ,T rippertjes' Pag. 2 m li DEN HAAG (GPD) Het bliksembezoek van de Indonesische president Soeharto aan Nederland is gisteren zonder ernstige in cidenten verlopen. Dit dankzij de uiterst strenge veiligheidsmaat regelen. Nederland leek een land in oorlog. Nooit tevoren werden in vredes tijd zoveel militairen en politiemanschappen ingezet om een buiten landse bezoeker te beschermen. Den Haag had veel weg van een be legerde stad, van de buitenwereld afgesloten door politiekordons en met veiligheidstroepen op de strategische punten. Toch zagen kleine groepjes Ambonezen nog kans in de stad door te dringen. Verder dan een verwarde betoging kwamen zij niet, want toen greep de politie doeltreffend in. Gisteravond waren circa 45 arrestaties verricht, waarvan een aantal 's avonds toen relbewuste jongelui probeerden het recente Amster damse voorbeeld te volgen. Buiten Den Haag trad de politie in enkele plaatsen op tegen Ambonese jongelui, die naar Den Haag wilden. Deze actie heeft tot protesten geleid, onder meer van PvdA-fractieleider Den Uyl, die vandaag de regering schriftelijke vragen zal stellen over den» vorm van vrijheidsbeperking. •1. L, C 2 m i> i illi'Wit Het lijkt op deze foto of president Soeharto na zijn aankomst bij ko ningin Juliana bescherming zoekt. Rechts prins Bernliard die err zeer ontspannen uitzag met mevrouw Soeharto. Foto rechts boven: de president arriveerde per vliegtuig en werd vanaf de grens begeleid door Nederlandse straaljagers die hier boven Ypenburg de formatie verbreken. Foto links boven: ASVA-studenten hebben de héle donderdag met spandoeken gepost bij het Indonesisch consulaat in Amsterdam. Ook mr Van Mietlo, de voorman van D'66 In de kamer, meent dat het ge beurde niet door de beugel kan. ,Dit terugsturen berust op niets', zegt hij. .Natuurlijk mocht de politie niemand toelaten om in de buurt van Soeharto te kometa, dat gold ook' voor anderen dan Zuidmolukkeïs. Maar dat had zich kunnen beperken tot diens directe om geving. Dit is discriminatie-' Van Mier- lo verwacht dat de kwestie nog een staartje zal krijgen in de kamer. Voor het overige blijft hij bij zijn mening dat Soeharto boter helemaal niet had kulinen komen. De incidenten waar het om gaat speel den zich gistermogen af bij de rotonde van Voorburg en bij het Ambonnezen- oord Moordrecht. Bij de rotonde sloeg de politie, na het afvuren van een waar schuwingsschot, een dertigtal Ambonne- se jongelui in hun auto's en liet hen rechtsomkeert maken. In Moordrecht werd een groep met geweerschoten naar het woonooord teruggedreven. Om acht uur in de morgen leek het Be- zuidenhoutkwartier uitgestorven. De po litie had de uitvalsweg naar het vlieg veld Ypenburg voor het verkeer afge sloten. Volgens de verwachting zou na- Zie slot pag. 3 kol. 2) DEN HAAG (GPD, ANP) Donderdag hebben nieuwe groepen werknemers zich geschaard in de rij, die wil delen in de uitkering ineens van 400 bruto over 1970, waarop tienduizenden werknemers na hun stakingsacties thans kunnen rekenen. Tot deze nieuwe groepen behoren ook de ambtenaren. De ambtenarenbonden hebben gisteren Bestand AMERIKA heeft Egypte beschul digd van schendingen van het be stand langs het Suez-kanaal en dientengevolge stappen onderno men in Kaïro en Moskou (pag. 3) Kras DE CAMPING ,De Paarden kreek' in Kortgene heeft regelmatig een bijzonder krasse gast: een 98-jari- ge dame uit Goes. (Pag. 2). Passage AXEL HEEFT een overdekte pas sage: aantrekkelijk koopcentrum voor het publiek. (Pag. 2). Matig DE OPBRENGSTEN van tarwe en gerst m zuidwestelijk Neder land zijn dit. jaar weer matig; de aardappeloogst ziet er niet slecht uit. (Pag. 7)- Binnenlands- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 11 Nieuws uit Zeeland: pagina's 2. 5, 7 en 14 Sport: pagina 13 Radio/tv: pagina 18 Financiën: pagina 19 passende maatregelen' voor het over heidspersoneel. Dit naar aanleiding van liet akkoord tussen werkgeversverbon den en vakbeweging in de Stichting van de Arbeid over de mogelijkheid van een inkomensverbetering van 400,- Wanneer staatssecretaris Van Veen te rugkomt van vakantie zat het verzoek in behandeling worden genomen. De Algemene Bond van Ambtenaren heeft gisteren in Rotterdam het over leg geopend met de gemeente, omdat ook de gemeente gebruik maakt van de diensten van koppelbazen (uitzend bureaus). De uitzendkrachten zijn vol gens de ABVA vaak minder bekwaam dan liet vaste personeel. De algemene beduijfsbond Merourius (NW) wil alle bedrijfstakken, waarmee deze bond cao's heeft afgesloten (detail-, groothandel, bank. en verzekeringsbedrijf enz.) be naderen om overleg te plegen over de realisering van de extra uitkering van 400 gulden- Mercurius meent dat de zusterorganisaties ook aan dit ove~' (Zie slot pag. 11 kol. 5) Belegerde veste lil de vroege morgen had liet be schermingsapparaat haar posities in genomen. zodat Den Haag en omstre ken meer leek op een belegerde ves ting dan op een waardige zetel van de regering. Alle wegen waren afge grendeld op de stations na. waar vandaan .vrijelijk' enkele tientallen jonge Ambonnezen de stad binnen trokken. Intussen ontdekte de politie in de vroege morgen een groep jonge Ambonnezen, die na onderzoek waarbij geen wa- fiens werden gevonden mochten door open. Gealarmeerd door dit politiële falen Hermandad had vanaf Ma- ria-Hoeve en Marlot tot aan de Be- zuidenhoutseweg en de Laan van Niuew Oost Indië het hele blok rond het pa leis Huis ten Bosch hermetisch afge sloten kamde de politie het hele bos opnieuw uit. Twintig Ambonnese jon geren werden daarbij aangehouden. Op SAMENZWERING IN DEN HAAG DEN HAAG (GPD) Terwijl politiewagens door nachtelijk Den Haag scheurden en het Haagse bos rond paleis Ten Bosch een militaire vesting leek, waren in een huis op de grens van Den Haag en Scheveningen een twintigtal papoea's bijeen, die zich beraadden over de mogelijkheden die zij donderdag zouden hebben een aanslag te plegen op president Soeharto. GESPREK DOOR KAMERLEDEN VERSCHILLEND BEOORDEELD DEN HAAG (GPD) ,Zo hoeft|™<\ dis W K N. Schmelzer. ,D,t ge- sprek ademde de onvrije sfeer, waarii. het voor mij niet meer'en dit was'dit bezoek van de Indonesische presi- een -/eer nnzinniV wnrek Al deat plaatsheeft', aldus Van Mierlo, cLe een /.eer onzinnig gesprekai- er nog toevoegde dat het verloop dus typeerden respectievelijk de van P&t gesprek hem nog eens van de ju.stheid van zijn standpunt, dat het kamerleden Den Uyl (pvda) en Van Mierlo (d '66) het gesprek dat de commissies van buitenland se zaken en van ontwikkelings hulp en handel uit de beide ka mers gistermiddag gezamenlijk hadden met het Indonesische staatshoofd. staatsbezoek beter een paar maanden had knnnen worden uitgesteld, had over tuigd. .Onder de indruk van het gebeur de :n Wassenaar was het eenvoudig onmogelijk tot een zinnige discussie te komen', zo zei de fractieleider van D '66. De heer Den Uyl voerde voornamelijk praktische bezwaren aan tegen de gang van zakên bij het gesprek. ,Er waren téveel parlementariërs, die téveel vra gen stelden, om bepaalde problemen wer kelijk enigszins uit te diepen.' De heer Schim el zer stelde zich positie, ver op. Hij zed het gesprek met gene raal Soeharto nuttig te hebben gevon- een uitwisseling van informatie had. - Rnhmpizor r>rees eerste kamer onder voorzitterschap van( de KVP-frae tieleader m de tweede ka_! den, omdat het vooral het karakter van Met name de heer Van M.ierlo liet zich in negatieve zm uit over deze discussie, d.e pUatshad m het gebouw man de Schmelzer pre<S de "ernst en de open. (Zie slot pagina 11 kolom 3) MINISTERS KONDIGEN AAN: Zij zeiden te behoren tot een com mando van vr.jwillige zelfmoorde naars. die zich hebben voorgenomen de Indonesische president uit de weg te ruimen, en, mocht dat niet luk ken. op z'n minst het staatsbezoek volledig in de war te sturen. Geruchten (Van onze Haagse redactie). DEN HAAG Het wetsont werp voor de oprichting van het havenschap Terneuzen zal in de loop van deze maand bij de ka mer worden ingediend. De mi nisters van verkeer en water staat en van financiën en de staatssecretaris van binnen landse zaken kondigen dit aan in hun memorie van antwoord aan de eerste kamer, nu daar het wetsontwerp havenschap Vlissingen in voorbehandeling is. Verder zeggen de bewindslieden, dat het nog niet vaststaat of en zo ja. wanneer in de (nieuwe) ge meente Hontenisse een zeehaven- industrie-ontwikkeling zal gaan plaatsvinden. Er bestond dan ook geen aanleiding om deze gemeente in dit stadium bij het voorover leg over de oprichting van het havenschap Terneuzen te betrek ken. De bewindslieden herinneren er aan, dat het verlenen van een raadgeven de stem aan een ver tegen woordi ge r van de gemeente Middelburg in de raad van bestuur van het havenschap Vlissingen, is geschied vanwege de nauwe relatie ussen het nieuwe in dustriegebied van die gemeente en dat van het Zuid.Sloe, alsmede van wege de uit d:e relatie voortvloeien, de verstrengeling van belangen van die gemeente en het havenschap. Een dergelijke nauwe relatie is met aan. wezig lussen de gemeente Axel en Hulst enerzijds en het havenschap Terneuzen anderzijds. Het kan m de toekomst gewenst zijn om voor de ontwikkeling van het Westerscheldebekken de dan be staande havenschappen tot één ge heel samen te voegen. Onder de huidige omstandigheden geven de bewindslieden er echter de voorkeur aan met tiwee afzonderlij ke havenschappen Vlissingen en Ter neuzen aan te vangen, waarmee dan de nodige ervaring kan worden op gedaan. Een te zware onderlinge concurren tie behoeft niet te worden gevreesd, nu van de drie partners in het ha venschap Vlissingen en het ha venschap Terneuzen er twee, name lijk het'rijk en de provincie Zeeland aan beide havenschappen deelnemen, waarbij dan bovendien het rijk in ie. der geval wordt vertegenwoordigd door dezelfde personen. De daaruit voortvloeiende nauwe samenwerking, met name op het gebied van de coör dinatie van havenactiviteiten in het Westerscheldebekken en het uitgifte, beleid, biedt naar het inzicht van de bewindslieden vooralsnog een alles zins aanvaardbaar alternatief voor het onderbrengen van de nevengebie- üen Vlissingen en Terneuzen :n één Studies Met de studies die het rijk tezamen met het overlegorgaan zi-eliavenont wikkeling Zuidwest-Nederland on derneemt, wordt goede voortgang ge maakt. Voor zover deze studies lia- enprojecten betreffen, zijn inmid dels een drietal eerste ïnterimrap- jiorten gereed gekomen, die betrek, king hebben op de Maasvlakte, Moerdijkgebied en op delen van de Westerschelde. Aanbevelingen zijn gedaan omtrent de richting, waarin de studies dienen to worden voort gezet. Over hel Reïmerswaalplan mag binnen afzienbare tijd eveneens interim rapport worden verwacht. studies dienen, te_ op gang gekomen studies met betrekking tot onder meer de sociaal-economische voor- en. nadelen van alternatieve havenont-1 wikkelingen, het verkeer en het ver-' voer. de infrastructuur, de arbeiós-j voorziening en het woon- en leefkli maat, de bouwstenen te leveren voor'; de opstelling van een integraal zee- havenonarikkel ingsprogrammaj waarvan een spoedige realisatie doori de bewindslieden en hun daarbij be.l trokken ambtgenoten zoveel moge. I lijk wordt bevorderd. De bewindslieden delen mee. dat bij! volgende wetsvoorstellen over de op richting van havenschappen de er varingen. opgedaan met het advise rend lidmaatschap van een vertegen woordiger van b en w van Middel burg tegenover he: incidenteel vra-i gen van advies van en bestuurlijk (Zie slot pag. 7 kol. 2) Reeds vonge week circuleerden ge ruchten dat ook in Nederland wo nende papoea's zich aan het organi seren waren, evenais Ambonezen. Die geruchten spraken ook over Ne derland binnengeslopen Indonesische communisten. d.e van plan waren zelfstandig te opereren. De geruch ten leken typisch te behoren m de pamiieksfeer,' die rond het bezoek van president Soeharto werd opgebouwd. Ze zijn althans door de regering aan vankelijk niet au serieux genomen, zoals wij gisteren reeds meidden. D# overval op de villa van de Indonesi sche ambassadeur, maandag jongst leden. leerde da: de geruchten niet gingen over padvindersspelietjes. Een groot poiitie- en militair appa raat hield de bewegingen van 'da Ambonezen sinds maandag in de ga ten. Hetgeen overigens niet voor kwam dat woensdagnacht in stille lanen In de buurt van Loosduinen- Kijkduin twee geblindeerde autobus sen stonden, stampvol Ambonezen die kans hadden gezien ongehinderd Den Haag binnen te komen, on danks de vele controleposten op de grote wegen in Nederland. Het vreemde was dat ook het huls waar de papoea's zich in de nacht van woensdag on donderdag verzamelden, aan de aandacht van de beveiligings autoriteiten leek to zijn voorbijge gaan. Het was er althans een voort durend :n en uitlopen, wat opviel in de rustige w •ronstraat waaraan het huis ligt. Het was overigens slechts via via mogelijk een van de papoea's te spreken te krijgen. Hij zei de zoon te zijn van een van de papoea-leiders in ballingschap. Hij vertelde een opgewonden verhaal Hij en zijn me» gezellen zouden de bedoeling hebben gehad me. een vo'.kswagenbusie dwars door de af zetting te rijden tijdens de tocht van president Soeharto van het vliegveld Ypenburg naar huis Ten Bosch. Omdat wi, zoeven de tip had den gekregen dat de Indonesische president welMcht r.iet per auto. maar per helikopter naar paleis Huis ten Bosch zou worden overgebracht, wa ren zij bezig met een nieuw strijd plan. Op de vraag van wie die tips kwamen, zei hij- ,we worden door lopend op de hoogte gehouden'. China omzichtigheid doelde hij _le gmgmHr-'-*- -w_— donesïërs, die i ileriand opereren. Zij zouden de or ganisatoren zijn achter de bewegin gen van de acties, ook achter die van de Ambonezen, wat dit laatste betreft buiten ir Manusatna, leider van de Ambonezen in Nederland, om. Volgens de jonge papoea-activist zou den de bewuste Indonesiche agita toren in verbinding staan met de legatie van communistisch China in Den Haag. Hij zei: .we zijn geen communisten, maar communistist h China is het enige land dat de aan- spniken van de Ambonezen en pa poea's op zelfbeschikking kan en wil ondersteunen'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1