PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PRESIDENT SOEHARTO BEPERKT ZIJN - BEZOEK AAN NEDERLAND TOT 1 DAG Wethouders voor de Zeeuwse gemeenten Beleid Samkalden was verantwoord' LONEN MET 400 GULDEN OMHOOG Geen choleramaatregelen in Nederland Mislukte aanslag op koning Hoessein AKKOORD IN STICHTING VAN DE ARBEID Vandaag in de krant... Staking Purley-pool Soeharto De zaak-R BONN ZAL SOEHARTO GOED BEWAKEN 213e jaargang - no. 206 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBU RGSE, VLISS1NGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN I Zeeuwse Courant: F. v. o. Vel 9 red. 3508, adv. 01186-584, t 1 0 Advertentieprijs 40 cenl i. A. da Kok. 0 Abonn.prijs 5.50 per maand, of 16.20 per kwartaal, tranto per post 17,2 51, tel. 7651 (b t 9 red. 2078/3169, adv, 6248). Goes, Grote Markt 2, tel. 6140 tb 9 9 red. 7853, adv S213). advertentie 1 6.Injeionden mededelingen 2J4 a tarlel. Allo Advertenl.epnuen esclusiet 4 9* btw. Woensdag 2 september '70 359300 Provin. KAMER: REGERING HANDELDE JUIST TIJDENS BEZETTING AMBASSADE' DEN HAAG: Op verzoek van mi- iii et er-president De Jong kwam de tweede kamer gistermiddag in een extra zitting bijeen om de gebeur tenissen rond de residentie van de Indonesische ambassadeur te be spreken. Op de foto v.l.n.r achter de regeringstafel minister Luns, premier De Jong. minister Polak en minister Beernmk (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG President Soeharto van Indonesië blijft maar één dag in Nederland. Hij arriveert niet vandaag maar pas morgen en bezoekt vrijdag West-Duitsland. Premier De Jong heeft dit gisteren mee gedeeld aan het slot van de verklaring, die hij in de tweede kamer aflegde naar aanleiding van de ge beurtenissen maandag in Wassenaar. L it berichten uit Djakarta blijkt dat men daar niet vreest voor ongeregeld heden tydens het bezoek van Soeharto, maar dat men wel geducht is voor een eventuele aanslag op de president. De gehele tweede kamer betoonde zich 'gisteren verontwaardigd over de geweld- I plegingen van de Zuidmolukkers voor jen tijdens de bezetting maandag van de kanselarij van de Indonesische ambassa deur in Wassenaar.' Het optreden van premier De Jong en minister Luns daar entegen werd van verschillende zijden geprezen, zij het alleen voor hun optre- |den tijdens de bezetting. Dat een derge- lïjke actie van de Ambonezen echter had kunnen plaatsvinden, riep niet alleen vraagtekens op, maar soms ook bittere kritiek op de regering. REGERING IN NOTA-AMSTERDAM (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse regering is van oordeel dat de bur gemeester van Amsterdam en het college van b en w van de hoofd stad een verantwoord beleid heb ben gevoerd. Ze meent dat de in voering van het slaapverbod op de Dam weloverwogen is genomen en beeft waardering voor de plannen om de invoering daarvan gematigd en soepel te doen verlopen. Of er rekening had moeten worden ge houden met de mogelijkheid van rellen vindt de regering moeilijk: te antwoorden vooral daar men zich moet behoeden voor wijsheid achteraf, aldus de nota. De regering keurt het optreden van de herrieschoppers, het marinepersoneel, de knokploegen van de burgers en ook van de vele belangstellenden voor deze .zaak van plaatselijke aai-d' sterk af. Dit schrijft minister-president De Jong mede namens de ministers van justitie, binnenlandse zaken en defensie en> de (Zie slot pag. 3 kol. 1) Verklaring DEN HAA.G (GPD) N aeen dag beraad in de Stichting van de Arbeid, het topoverlegorgaan van het bedrijfsleven, zijn werkgevers en werknemers het eens geworden over een extra inkomensverbete ring van maximaal f 400 bruto over dit jaar. Van bedrijfstak tot be drijfstak zal moeten worden bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een verhoging op basis van dit akkoord tussen enerzijds de drie vak centrales en anderzijds de twee grote werkgeversbonden. Werkgevers en werknemers wijzen de acties voor een verhoging van méér dan f 400 van de hand. De middenstands- en landbouworganii ties, vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid, zijn niet meegegaan met dit akkoord, waarvan de nieuwe voor zitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, drs S. C. Bakkenist, gisteravond verklaarde: ,Wij hopen dat dit standpunt van werkgevers en werk nemers een belangrijke invloed zal heb ben op de stakiiigssituatie van de laat- s' dagen.' De heer Bakkenist vond net .moeilijk' de nafcionaal.economische gevolgen van deze richtlijn te voorspellen, ,11c hoop ook weer niet dat het tot een algemene loonronde van zo'n 3 procent leidt', zo zei hij. .maar we 6taan voor een gege. ven situatie: acties en ontwikkelingen, die gekanaliseerd moeten worden.' NW- voorzitter A. H. Kloos: .Met het bedrag van 400 bruto wordt aangeknoopt bij de ontwikkelingen in enkele bedrijfs takken.' De verhoging moet bij de eerst komende wijziging van de cao's worden verwerkt. Het overleg werd ook bijgewoond door de voorzitters van de metaal-, de vervoers-, de industriële- en de bouwbedrijfsbonden. Zij zijn akkoord gegaan met de beslissing, dat op ba sis van dit advies zal worden over legd per bedrijfsti_t. De vorm van de uitkeringen zal waarschijnlijk va. riëren een uitkering ineens of een bedrag per week of per maand in Premier De Jong begon zijn verkla ring met zijn diepe deernis en innig meeleven uit te spreken ten aanzien van vrouw en kinderen van de dood geschoten hoofdagent Moolenaar. Hij betreurde het dat bij de bezetting een slachtoffer was gevallen. Premier De Jong zei: .Voor de politie wordt het steeds moeilijker om in steeds moei lijker omstandigheden de orde te handhaven. De samenleving die wij allen wensen, staat of valt met een goede orde en deze is alleen mogelijk als iedereen achter de politie staat'. Vervolgens gaf premier De Jong een verslag aan de tweede kamer van het gebeuren zoals hij het gisteren persoon- ijk heeft meegemaakt. Naast premier De Jong aan de regeringstafel waren ge zeten minister Luns van buitenlandse zaken, minister Polak van justitie en VANDAAG zal in Vlissingen wor den beslist over dc staking bij ,De Schelde doorgaan of weer aan uei werk. (Pag. 2) DE PURLEY-POOL in Souburg hot overdekte mini-zwembad komt aanstaande maandag weer in bedrijf. Een stichting zal zich over de gang van zaken ont fermen. (Pag- 2) IN Den Haag en vooral in Am sterdam is gisteravond gedemon streerd tegen het komende be zoek van president Soeharto. .Door de eeuwen trouw' heeft gisteren bovendien een pro- Zuidmolukse petitie aangeboden in Den Haag(Pag- 3) DE ZAAK van de Haarlemse rechter is gisteren in eerste in stantie voor de Hoge Raad be handeld. De advocaat van mr R- bepleitte vernietiging van het vonnis van het Haagse gerechts hof(Pag. 7) Binnenlands en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 7. Nieuws uit Zeeland: 2, 4, 5 en 10. Sport: pagina 9. Radio-tv: pagina 11. Financiën: pagina 13. Het voltallige bestuur van de Stichting (Zie slot pag. 7 kol. 6) ROTTERDAM: Op het Doelen plein te Rotterdam, kwamen dins dagmiddag een 500-tal stakende havenarbeiders bijeen om de situa tie te bespreken. Men gaf o.a. fletten uit met. d< t havenbaronnen'. WEL EXTRA WAAKZAAMHEID.... DEN HAAG (ANP) Het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid heeft voortdu rend telefonisch contact met de wereldgezondheidsorganisatie in Genève in verband met de cho leragevallen in het Midden-Oos ten en in Afrika, Vooralsnog, zo vernemen wij desge vraagd van het ministerie, worden in Nederland nog geen maatregelen getroffen bij de aankomst van men sen op vliegveld-en en-of havens. Conform de wens van de wereld, gezondheidsorganisatie blijven de Ne derlandse autoriteiten wel waakzaam. Deze waakzaamheid houdt in, zo ver nemen wij, dat direct een geval, waarvan men vermoedt dat het cho lera is. bij de daarvoor geëigende instanties wordt gemeld. In Israël is het eerste sterfgeval m verband met de heersende eholera- epidemie gemeld. Het is een zevenja rig Arabisch meisje uit Jeruzalem. Zij stierf zondag. In totaal zijn 35 gevallen van cho lera in Jeruzalem geregistreerd- Gedurende de afgelopen 48 uur heb ben zich in Libanon vijf nieuwe cho leragevallen voorgedaan, daarmee het totaal brengend op 44, aldus een nie- dedelig in het dagblad Le Jour van De wereldgezondheidsorganisatie heeft dinsdag bekendgemaakt dat er in Guinea (Afrika) minstens 2000 choleragevallen zijn geconstateerd- Minstens 60 mensen zijn aan deze ziekte overleden. Mensen die per schip uit door chole ra besmette gebieden komen, moeten zich op het ogenblik na aankomst in Frankrijk aan een strenge controle onderwerpen. Bezetters Minister-president De Jong schetste uit voerig wat gisteren allemaal rondom de residentie in Wassenaar is geschied. Daarbij kwam ook ter sprake de toezeg gingen die eventueel aan de bezetters zijn gedaan. Bij de bezetters was, aldus premier De Jong, vrees voor een mis handeling door de politie bij komende verhoren, zoals dat ook gebeurd zou zijn met de brandstichters in de Indonesische ambassade enkele jaren geleden. Uit drukkelijk is. aldus premier De Jong, aan de Zuidmolukkers kenbaar gemaakt- dat ze niet zouden worden mishandeld en dat bovendien tijdens het verhoor een van hun raadslieden aanwezig zou mo gen zijn. Ds Mëtiary heeft aangeboden zelf be recht te worden in plaats van de bezet ters, aldus premier De Jong. Dit is ech ter door hem en de anderen sterk van de hand gewezen. Wel is meegedeeld, dat ds Metiary voor de rechtbank te zij ner tijd een verklaring zou kunnen af leggen. De dominee is vervolgens na deze toezegging naar binnen gegaan en heeft daar uitvoerig met de bezetters gesproken. Deze verklaarden zich toen bereid zich over te geven als eerst de pantserwagens teruggetrokken zouden zijn. Debat Drs Den Uyl (pvdn), die mede de PPR het woord voerde, noemde de situatie maandag in Wassenaar uitzon derlijk ernstig. ,Het was geweldpleging in haar meest brute en verachtelijke vorm', zo zei hij en voegde er later aan toe: .dit brute geweld heeft het aanzien van Nederland ais rechtsstaat een flinke opdoffer gegeven'. Mr Biesheuvel (arp), optredend namens de vier regeringspar tijen, vond dat de minister-president in uiterst moeilijke en hachelijke omstan digheden verstandig heeft gereageerd en noemde het .volkomen juist' dat er geen concessies waren gedaan aan de bezet ters. In tweede termijn deelde premier De Jong mee, dat hij de ministers Polak en Beernink maandagochtend had verzocht CZfe slot pag. 3 kol. 5) IN GROTERE PLAATSEN GEEN VERANDERINGEN VLISSINGEN De op 3 juni gekozen gemeenteraadsleden hebben dinsdag na hun beëdi ging wethouders gekozen. In Zeeland gebeurde dat in 25 Zeeuwse gemeenten. Zoals be kend werden in Zeeuwsch- Vlaanderen en Zuid-Beveland reeds gemeenteraadsverkiezin gen gehouden in verband met gemeentelijke herindelingen. Overigens leverden de wethou dersverkiezingen in de grootste Zeeuwse plaatsen weinig ver rassingen op, of het moest zijn, dat de colleges in Middelburg en Vlissingen geen enkele wijziging ondergingen. In verschillende gemeenten kwam wel aan het licht, dat er het een en ander heeft geschort aan het voor overleg en zoals bij elke wet houdersverkiezing voelden be paalde fracties zich allesbehalve voldaan. Een van de opmerke lijkste uitslagen was wel die in Domburg, waar het PvdA- raadslid A. Don, na jarenlang oppositie te hebben gevoerd te gen het college van b en w, zelf tot wethouder werd gekozen. Walcheren MIDDELBURG In Middelburg ïs lid, college van burgemeester en wethouders ongewijzigd ge bleven. Ofschoon de SGP-fractie haar voorzitter, de heer \V. Rentier, voor liet wethouderschap kandidaat stelde, bleek bij de stem ming toch duidelijk, dat de meer derheid van ile raad er de voorkeur aan gaf om in de nieuwe gemeente- raadsperiode van vier jnar het .oude' college tc herbenoemen. Van de thans 23 stemmen de Middelburgse raad werd in verband met het bereiken van een inwonertal van 30.000 met drie uitgebreid verwierf de heer W. Baars (chu) er 22, J. van Ben. nekom (ar) alle 23, mr J. van der Weel (pvda) 20 en de heer M. Hu- bregtsc (pvda) 20. De heer Rentier lcwam niet verder dan zijn kandidatuur. Hij verwierf slechts vier stemmen. Tenslotte wer den ook nog een drietal stemmen uitgebracht op de heer H. Harrewi^n (chu). Uit de algemene beschouwingen van de verschillende fractievoorzitters zie ook het raadsverslag) bleek, dat alle groeperingen, dus met uitzon, dering van de SGP, ondanks de als gevolg van de jongste verkiezingen opgetreden .verschuiving naar rechts" (thans dertien zetels voor de con fessionele partijen en tien voor de overige fracties) zioh op het stand punt stelden, dat niet alleen het aan tal zetels ongewijzigd moest blijven (vier) en aan dezelfde partijen moes ten toevallen, maar ook dezelfde per sonen op dóe zetels dienden terug te keren. Dat laatste vormde ook het blijk van waardering, dat de over grote meerderheid van de raad voor het tot nu toe door de vier wethou ders verrichtte werk bleek te heb ben. Aangezien men er toch vanuit ging, dat de veranderde situatie bin. nen de raad, op enigerlei wijze tot uitdrukking diende te worden ge bracht, besloot de nieuwe raad dat te bewerkstelligen door in een aan tal belangrijke raadscommissies, zo als die van onderwijs, gemeentebe drijven enz., het aan tad leden van vier op vijf te brengen, waarbij al. dus verkregen verruiming, goeddeels aan de confessionele fracties toeviel. Dat daarbij vooral ook de SGP werd bedacht was natuurlijk niet te ver wonderen omdat deze fractie, naast di ARP. bij de jongste verkiezing met de winst ging strijken en van twee op drie zetels lcwam. Een en ander betekende intussen, dat hetgeen tussen de verschillende groeperingen in een geheim overleg voorlopig was overeengekomen, nu ook metterdaad tot stand is gebracht. Voor wat betreft de verdeling van de verschillende portefeu.'les, zal het herbenoemde college van b en w zich nog nader beraden. De herpenoeiniiig tol wethouder bracht voor de heer Van Bennekom de definitieve beslissing mee. zijn lidmaatschap van de tweede kanier op te geven. Nog voor de stemming had de lieer Van Bennekom zijn me de raadsleden reeds verteld thuis de brief met ontslagaanvrage, 'onderte kend en wel te hebben klaarliggen. Zou hij worden herkozen dan zou, zo verzekerde de lieer t an Benne kom, de brief nog dezelfde avond op de brievenbus gaan. Eerder tijdens deze vergadering waren onk alle 23 raadsleden heëdigd- Aangezien er van de oude raad er niet minder dan negen niet terug keerden, telde de Middelburgse raad, mét de uitbreiding, in totaal elf nieuwe gezichten. Het VLISS1NGSE college van b en w heeft geen enkele verandering on dergaan. Hoewel er in de raad wel enige verschuivingen waren geweest, achtte men dit over het algemeen ♦och te gering om van invloed te kunnen doen zijn op het college. Ook de prettige samenwerking die he» oude college luid gekenmerkt, werd in de overwegingen aangemerkt oni alles maar bij het oude te laten. Zo werden achtereenvolgens de volgen de wethouders gekozen: Ch. J. Gil lissen Vorschago (pvda), hij kreeg BONN, KEULEN (AP, DPA) De Wéstduitse regering heeft uit de jongste gebeurtenissen ui Ne derland een les getrokken en een sterke bewaking van de Indonesi sche president gelast, wanneer die vrijdag in Bonn arriveert. Ook in West-Duitsland hebben reien be zwaren tegen het bezoek van Soe harto. Verscheidene hoogleraren, theologen en schrijvers hebben dinsdag in Keulen' opgeroepen tot verzet tegen .elke economische cn politieke steunverlening door de bondsrepubliek aan 'de militaire dictatuur in Indonesië'. Zij kondig den ter gelegenheid van het be zoek ran president. Soeharto een betoging in Bonn en r-t-n herden kingsdienst izoor de slachtoffers van het Soeharto-bewind' aan. sis' word ook de vrijlating van de politieke gevangenen in Indonesië geëist. Tot de ondertekenaars van de op roep behorende, hoogleraren Wolf gang Abendroth, Leo Kofier en Helmut Ridder, de theologen Hel mut GóU/witzer en Martin Niemöl- ler en de. auteurs He'mnch BöR, Erich Kastner, Martin Walser en Gerhard Zweren z. Foto: een zwaar gewapende wacht bij de Indonesische ambassade in Bonn. 26 van de 26 uitgebrachte stemmen, I. Filïus (eep), 25 van de 26 stem men en 1 blanco, F G. Smit (pvda).: 25 van de 26 stemmen en 1 blanco en G. J. -Janse (ccp), '25 van de 26 stemmen en 1 blanco. Alle vier de lieren aanvaardd-n him benoeming. de heren E. de Priester en G. van Sluijs, voor de wethoudersverkiezing duidelijk naar voren gebracht met de situatie van de afgelopen vier jaar tevreden te zijn en deze te wil len continueren. Alleen de fractie leider van de WD, de lieer A. A. Gillissen, was een andere mening toegedaan Hij vond da- de PVDA met twee zetels en de politieke kleur van de voorzitter in aanmerking ne mend te sterk ;n het college ver- tenwoordigd was Ook was h'et naar rijn mening niet geheel juis; dat de GCP met 2S procent van de kiezers achter zich 50 procent van de wet- houderszet.els in beslag zou nemen, terwijl de i.CP oovenaien de verlie zende partij is. De partijen die winst geboekt hebben, zijn. uitgezonderd de PvdA. daarentegen niet in het college vertegenwoordigd De heer Gillissen vond dat men op die manier moeilijk van een afspiegelingscolle ge kon spieken zoals de minister \an binnenlandse zaken dat zo graag zou zien De WDwoordvoerder stel de tenslotte voor dat één der raads leden van D '66 in het college zou (Zie slot pag. 4 kol. 1 Gevechten in Amman: BEIROET (RTR - AFP) Radio Am- innn heeft dinsdagavond meegedeeld dat een aanslag ïs gepleegd op koning Hoes sein van Jordanië, waarbij de koning geen letsel heeft opgelopen. Hij reed in een convooi op de weg naar het vliegveld van Amman, waar hij zijn dochter prinses Alia ging afhalen. Het convooi werd beschoten door Palestijnse verzetsstrijders. Het kantoor van El Fatah in Beiroet maakte bekend dat :n Amman dinsdag middag hevige gevechten waren uitge broken tussen Jordaanse strijdkrachten en Palestijnse guerril! astrijders :n de buurt van het vliegveld. De verkeerslei ding deelde mee dat het vliegveld geslo ten was. Bovendien bleken de telefoon verbindingen tussen Amman en Beiroet en tussen Damascus en Amman te zijn verbroken. De gevechten duurden tot in de avond voort. Artillerie die in de wijk .Al Kousour' staat, waar zich de palei zen van de koning en diens familie be vinden. begon volgens El Fatah dicht bevolkte wijken te beschieten- Tegen 19.00 uur Ned. tijd) hield het vuren op. Irak dreigde de 12 000 in Jor danië gelegerde Irakese militairen te zullen bevelen tot actie tegen de Jor daanse strijdkrachten over te gaan wan neer deze niet onmiddellijk de beschie ting van de Palestijnse commando's zou den staken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1