,Fritura' in Engelse handen Minder binnenvaart op Gent-Terneuzen Mariandel Colijn na hevige strijd Miss Toerist 1970 Tankwagen loost afvalwater JONGETJE UIT GOES OVERLEED NA BOTSING SUCCESVOL BEATFESTÏJN IJZENDIJKE Zeeuwse ALMANAK GOESE AMBTENAAR NAGELKERKE VOLTROK 1000 HUWELIJKEN BETONIJZER GOLFDE VAN OPLEGGER IN VLISSINGEN GESLAAGDE GMC-FEEST AVOND IN GOES Miss Vlissingen tweede in Deal VLISSINGEN Miss Vlissingera, de twintigjarige Corien Grims, die woensdag naar Engeland ver trok is als tweede geëindigd in de schoonheidswedsbnijd. Deze wedstrijd werd gehouden in het kader van de Deal Regatta. Na dit succes zn.l zij de rol van ere- gaste vervullen bij verschillende festiviteiten. Zondag keert Corien naar huis terug. (ADVERTENTIE) HET, MEESTERTEKEN'01 TAFELBESTEK SOLINGEN exclusieve verkoop SPECIAALZAAK VAN DER MADEN Kleine Markt - Vlissingfo BEDRIJF IN KRABBENDIJKE KRABBENDIJKE ,Fritura NV' uit Krabbendijke is overgeno men door United Biscuits (hol dings) Ltd uit Isieworth (bij Londen). Fritura is één van de twee Europese fabrieken, die zich bezighouden met het fa briceren van patato chips, die door de Engelse firma zijn over genomen. De andere fabriek is de Belgische .Crolty Chips'. Het afzetgebied van Fritura en Cro- ky Chips omvat Nederland. Bel gië en Duitsland. De directeur van Friiura NV, de heer M. F. YVestrate, die voornamelijk in Heidesheim (Duitsland) verblijft, waar het verkoopkantoor van Fritu ra NV is gevestigd, vertelde dat de overname geen nadelige gevolgen voor de ongeveer 35 personeelsleden van de fabriek uit Krabbendijke zal heb ben. ,Een van de voornaamste rede nen van ons voor de. overname was de mogelijkheid tot investeren. Het ligt dan ook in de bedoeling op zo'n kort mogelijke termijn te gaan uitbrei den', aldus de heer Westrate. Volgens een communiqué van het En gelse concern moet de overname van de twee fabrieken worden gezien als de eerste stap naar expansie in de EEG. De heer G. B. Bearsley, direc teur van de United Biscuits-dochter Meredith zal tot voorzitter worden benoemd van Wesimex.Fritura NV, de holdingsmaatschappij van de nieu. we concernmaatschappijen. United Biscuits is een bedrijf dat zich ondermeer beweegt op het gebied van de fabricage en verwerking van biscuits, cakes en noten. Het concern telt ongeveer 16.000 werknemera. De produktie geschiedt in twintig pro- dukiegroepen, welke in hoofdzaak zijn gevestigd in Engeland. Het maat schappelijk kapitaal bedraagt 15 mil joen Engelse Donden. GOES Leendert Elenbaas, een dertienjarig jongetje uit Goes, is vrijdagavond aan de gevolgen van een ongeval overleden. Het Slachtoffertje reed om kwart voor zes 's avonds met zijn fiets over de J. A. v. d. Goeskade. Achter hem naderde in dezelfde richting een auto, bestuurd door F. P- F. uit Kattendijke. Het jon- f;etje stak vlak voor de auto plotseling inks de weg over. De chauffeur kon hem niet meer ontwijken, een botsing was het gevolg. Zwaan-gewond werd Leendert Elenbaas overgebracht naar ziekenhuis Bergzicht in Goes. Vandaar liet men hem voor een spoedingreep per ambulance naar een ziekenhuis in Til. burg brengen. Het mocht niet baten, even na tien uur vrijdagavond kwam het bericht, dat het jongetje was overleden. IJZENDIJKE In een grote tent die op het 17 oktoberplein' in IJzendijke was opgesteld werd vrijdagavond het jaarlijkse beatfestijn gehouden. Ruim achthonderd jongelui woonden het fes tijn bij. De organisatoren hadden gere. kend op ongeveer twaalfhonderd bezoe kers. Aan het festijn werd medewerking verleend door twee Nederlandse topgroe pen: de undergroundgroep The Machi ne uit Rotterdam en de George Baker Selection uit Zaandam, d.e momenteel met het nummer .Midnight* hoog staat genoteerd in de Nederlandse hitlijsten Uit Brugge kwam de lichtshow .WAter and Air.' Het evenement werd bijge woond door de burgemeester van Oost burg, de heer J. Schipper en wethouder Claeys. De eventuele baten van het fes tijn gaan evenals andere jaren naar een liefdadige instelling. Het ligt in de be doeling van de organisatoren volgend Jaar ter gelegenheid van het vijfjarig estaan van het beatfestijn een aantal buitenlandse groepen te contracteren. ZXAMENS Mejuffrouw G. Hage uit Seheipenisse slaagde in Tilburg bij de Schoevert- oplerdóimg voor het diploma secretares se. In Amsterdam slaagden voor de akte Engels MO-A de heren: J. J. Scherp te Kortgene en L. C. D. Sinke te Arne- muiden. Vakan tiegunge, Het volgende verhaal dateert nog j uit de periode, dat de regen lang durig spelbreker was voor de vakantieganger. Campings ver- toonden gapende galen veroor zaakt door mensen die vroegtijdig huns en haard opzochten. De man uit Breda bleef standvastig. Hij bowwde een dammetje rond zijn tent, maar kon met verhinderen dat hij 's nachts bijna het linnen bouwsel wit dobberde. Van slapen in dit overdekte kikkerbadje kwam weinig meer en omdat het de volgende dag ook nog stevig bleef doorregenen toog de man gapend en geeuwend naar de stad. In een Middelburgse zaak schafte hij zich een nieuwe en dus droge slaapzak aan. Of hij het ding even mocht proberen, vroeg hij aan de verkoperDaar was geen bezwaar tegen. De man bleek zeer tevreden met zijn keus, dat was een dnidehjlce zaak voor de verkoper, die even later va/n een andere klant naar de slaap- zakkenhoek terugkeerde en de man m snurkende toestand aan trof. Men heeft de vakantiegan ger rustig laten pitten. De service van de middenstand kan soms ver reiken. ZATERDAG 25 j*,, VLTSSENGEN, ST-JArm,, Het .s een sympathiek reeks zomeravondconcenVtoV,! Jacobskerk Zeeuwse musici bliek voor te stellen. Datw^Y avond de organist Bram B«,ï door zijn veelvuldig optreden provincie geen onbekende Is?,!11 List Theo de Vin, die tot Hukt' lijks aan de weg timmerde Z grond van zijn fenomenale' ÏÏJH jong hoge eisen aan alchzelffi1 de moeilijke weg naar het ml1 kunstenaarschap met succes Sc? delen; de ander die deze voor wie geen technische staan (hij speelt bij vooi stukken en pept deze. zoals in mer van het onderhavig D. met jeugdige overmoed ooi- Vin, de fluitist, die van een r», ktfk op de dingen blijk geeft ft, de hedendaagse werkjes van u Driessier liet zijn voor wat zil waren: vervelend maakwerkma pende band. Verlevendiging van ritmen en t- ties, want daar schortte het «T»7 den ook de sonates van Bach p speelde sonate was voor meer Ai kwart niet van deze componist) del interessanter kunnen maken h nu in een getrouwe lezing m notenschema klonken. Dat ÏU j>: aan de gefixeerde notentekem d, kenis van een leidraad tot mv venties niet geheel ontzegde llü'! horen in zijn versieringen. Deze«5, den echter door hun abruptheid vu» schijnen geen logische groei11 verband van de frasen. Bram Beekman was in zijn w accuraat, soms wat luid. Jammn noeg gaf hij de fluitist geen tó tot een wat ludleker aanpak «V- overigens verzorgd spel, Bk- Buxtehude (merkwaardige wj snellingen in het preludium) ai koraalvoorspelen van Bach, ware: dende vingeroefeningen tot. stukk< Marcel Dupré en Gaston Lital» y» dere malen is m(j Bram Beekmiu- gesproken affiniteit met de m/l Franse orgelmuziek opgevallen W? gisteravond in deze muziek pre.nw al waren de variaties van Lltilai denkelijk bombastisch, was h woord formidabel. In zijn spelen ai materie ontpopte hij zich als h" boren genie. Franse fietser brat arm bij ongeluk GOES Een Franse jongen op ra tie in Colijnsplaat raakte vrpm-, gewond door een auto-ongeluk. HS» getje. de elfjarige M. D. reed me'' fiets over de voor fietsers verbak" vinciale weg bij Wilhelmtnadcn.' werd van achteren gegrepen fats, auto. bestuurd door A. W. G.fltfc perland. Met een Imkerondtn-ö tuur werd de jeugdige vakannt® overgebracht naar ziekenhuis $k':c m Goes. Over periode van 9 jaar Statistiek rijkswaterstaat HET WEER IN EUR0P1 GOES Mariandel Colijn (20) uit Bergen op Zoom is Miss Toe rist Goes 1970. Na een strijd van bijna een uur kwam Ma riandel zegevierend tevoorschijn uit 21 merendeels aantrekkelij ke kandidates. Tweede werd Jenny Peters (21) uit Antwer pen, derde Jenny van Ganzewin- kel (20) uit Sittard. De miss-verkiezing werd gehouden in De Prins van Oranje te Goes. De or ganisator van de avond, de Goese Middenstandcentrale (GMC) had op campings in de Bevelanden gratis toegangskaarten voor het evenement uitgereikt. Behalve door toeristen werd de avond bezocht door autoch- onen, deels middenstanders. In het totaal waren er ruim 350 be langstellenden. De miss.verkiezing was het hoogtepunt van een zeer ge slaagde amusementsavond, die werd verzorgd door hoogst bekwame ar- tisten, als Fred Bourgonje, Cap Klin kenberg, Ad Engel, Mini en Maci en De Fratelli's. De strijd tussen de kandidaat-mis sen was hevig, niet alleen in de zaal, ook daar buiten. Op verschillende grote campings waren deze week voorronden gehouden. In Goes wil den nog enige meisjes, die niet aan de voorronden hadden meegedaan, zich laten inschrijven. Zij werden als onafhankelijke kandidaten geac cepteerd, ondanks protesten van meisjes, die door campings waren afgevaardigd. Een van die onafhan- keiijken was Mariandel Colijn. Zij brengt haar vakantie, dit jaar voor de vijfde keer door op de Kamper, landse camping ,Anna Friso.' Daar had ze de voorronden, waaruit de drie offciële Anna Fnso-meisjes te voorschijn kwamen, gemeden. FINALE De miss-verkiezing bestond uit drie ronden. Een jury, bestaande uit een aantal van de optredende artisten, selecteerde in de eerste ronde 10 meisjes voor de halve finale. Nadat deze dames wervend enige rondjes doof de zaal hadden gewandeld, ble ven er drie over voor de finale. De winnares werd niet alleen op uiterlijk schoon, maar tevens op in telligentie geselecteerd. Zo moesten president heet. De Belgische kandi date noemde niet alleen de naam van de heer De Jong, maar tevens die van zijn Belgische ambtgenoot. De miss.verkiezing duurde vrij lang. wat deels een gevolg was van het optreden van presentator Jan van Stee. Vandaag, zaterdag, zal miss-toerist, vergezeld van de nummers twee en drie meerijden in muzikale optocht door Goes. -Mariandel Colijn kreeg behalve haar titel een enveloppe niet 50 gulden van de GMC. Nummer twee kreeg 30 gulden, voor nummer drie er 30 gulden. De beide meisjes, de titel net misten kregen namens de PZC nog een extra prijs van dei- tien gulden. Miss Toerist 1970 is leerlinge van de kleuterkweekschool in Breda. Jen ny Peters, die tweede werd, werkt in haar woonplaats Antwerpen in een fabriek. Zij brengt haar vakantie door op camping Zon en Zee in Yer- seke. Jenny van Ganzewinkel uit Sit- tart, die derde werd, heeft ook drie jaar geleden aan de miss Toerist verkiezing meegedaan. Zo logeert op camping Veerhoeve in Wolphaarts- dijk. Op de foto van links naar rechts; Miss Toerist 1970: Mariandel Colijn, Jenny Peters uit Antwerpen en Jen ny van Ganzewinkel uit Sittart (foto PZC). Plezierig en menselijk werk GOES De vaste' ambtenaar van de burgerlijke stand in Goes, de heer M. Nagclkerke, heeft vrij. dagmiddag een voor hem bijzon der Huwelijk voltrokken. Voor do 1000ste maat leidde bij een bur gerlijke huwelijkssluiting in Goes. In 'n extra met bloemen versierde trouwzaal van het stadskantoor hoorde de heer Nagclkerke liet ja woord aan van de heer A. N. M. Huïge uit Goes en mejuffrouw A. B. A. Nagelhcrke uit Kapellc. ,Het is volkomen toevallig dat de 1000- ste bruid ook Nagclkerke heet', vertelde de heer Nagclkerke Enige tijd geleden heb ik eens laten na gaan hoeveel huwelijken er door mij na mijn benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand in 1961 voltrokken waren. Het totaal bleek toen op 997 te staan. Hij vat deza jubileum-huwelijks voltrekking nogal kalmpjes op. .Voor mij '5 iedere echt-verbm- tenis toch altijd weer anders. Het is geen werk dat je automatisch gaat doen. Ik weet vooraf ook nooit wat ik ga zeggen, wamt dat hangt veel af van de sfeer in de trouwzaal. Soms zijn er vreemd genoeg sombere bruidsparen, die - mogelijk uit nervositeit niet op of om kijken en heel weinig zeg gen en dan 's het wel moeilijk om ër een blijde pLechtigheid van te maken' aldus de heer Nagelkerke. In tegenstelling tot vele van zijn collega-ambtenaren, vindt hij het voltrekken van burgerlijke huw lijken geen onprettige taak. .Het is heel menselijk werk en je komt als ambtenaar wat dichter bij de mensen te staan dan anders. Ik ga er vanuit dat het een belang rijke gebeurtenis is, waarbij de bruid en bruidegom even te gast zijn bij de gemeente Goes'. Hoe wel de plechtigheid beperkt kan blijven tot een droog voorlezen van de trouw.formule, probeert de heer Nagelkerke altijd mee te le ven met het bruidspaar. ,Daar ho ren dan onder meer een begroe ting en gelukwensen bij. Wanneer ik een bijzondere naam tegen kom wil ik daar in mijn toespraakje nog wel eens verder op borduren' zegt hij. Schokkende gebeurtenis sen heeft de .jubilerende' ambte naar eigenlijk nooit meegemaakt. Wel denkt hij nog; met plezier terug aan de huwelijksvoltrekking van een bruidje dat met ouders en gasten uit Oucle-Tonge over moest komen. Door een dikke mist kon de boot niet varen, zodat het hu welijk pas om acht uur 's avonds voltrokken werd. Bovendien werd door de al wat oudere vader van de bruid luidkeels door de trouw zaal geroepen dat hij niet door de fotograaf .uitgeportretteerd' wilde worden. Niet alle huwelijken wor den in de ambtelijke sfeer van de trouwzaal voltrokken. Wanneer er dringende medische redenen zijn, gaat de heer Nagelkerke met toga naar het huis van de bruid of bruidegom, om ter plaatse het hu welijk te voltrekken. Wanneer het hem gevraagd wordt, laat hij ooit wel eens in de trouwzaal ringen wisselen. De heer Nagelkerke is na het aanhoren van 2000 ver schillende ia-woorden nog lang niet van plan om met het werk op te houden. Daarvoor vindt hij het contact met de mensen veel te plezierig Finse volksdansers later in Goes GOES De Finse volksdansgroep uit Teuve, zal door moeilijkheden in Oost- Friesland (Duitsland) niet op tijd in Goes kunnen arriveren. .Kasporgo' heeft een bericht ontvangen waaruit blijkt dat de groep in de loop van zaterdag middag verwacht kan worden. De voor vandaag zaterdag vastgestelde op tredens van de Finnen gaan op een later toch door. Bromfietser slipte op spoorwegovergang MIDDELBURG Op de spoorwegover gang Kanaalweg-Schroeweg te Middel, burg is vrijdagmiddag de 50-jarige heer A. W. uit Serooskerke met zijn bromfiets zodanig ten val gekomen, dat hij ter observatie in het ziekenhuis te Middelburg moest worden opgenomen. De heer W. moet het wegdek was glad op de rails zijn geslipt. Bij zijn val liep hij wonden in het gezicht op_ - - ^gjgjjjggg I Aantal zeeschepen neemt gestaag toe TERNEUZEN - - In het eerste halfjaar van 1970 passeerden door de sluizen In Terneuzen 4878 zeeschepen en 33.940 binnenschepen. Voor dezelfde periode van 1969 bedroegen deze aantallen res pectievelijk 4732 en 37.568. Uit de tel lingen van rijkswaterstaat bliikt dus een niet onbelangrijke teruggang van het binnensehaapvaartverkeer. De vaart van en naar België bevroeg bij de zeevaart m de eerste zes maan den van dit jaar 4211 schepen. In Sas van Gent werden er 63 gelost en gela den (omzet 43.757 ton), aan de Axelse Sassing 6 (1.941 ton), in Sluiskil 94 (241.884 ton), in de kanaaillhavens 503 (676.460 ton) en op ae rede van Ter- neuzen 170 (894.658 ton). De totale goe- derenomzet in de Zeeuws-Vlaamss ka naalzone bedroeg 1.858.700 ton, iets min der dam in dezelfde periode van 1969. Voor de binnenvaart gelden de vol. gemde cijfers: doorvaart naar Belgiië 29.660, gelost of geladen in Sas van Gent 837 (351.027 ton), aam de Axel- se Sassimg 197 (75.315 ton), in Sluis kil 1404 937.276 ton), ln de kanaai- havems 2.025 (1.144.192 ton) en op de rede 468 (560.394 ton). In totaal werd 3.068.205 ton aam goederen om gezet, ruiiim 700.000 ton minder dan im de eerste zes maanden van 1C69. Rijkswaterstaat registreerde verder nog dat de brug in Sluiskil in het afgelo pen hadfjaaa- 3.883 keer open moest, in Sas van Gemt 3.748 keer en aan de Axelse Sassing 413 keer. De pont in Sluiskil zette 272.765 voetgangers en 146.489 fietsen over. HOEDEKENSKERKE Al bijna twee weken lang kan men aan de Westerschelde bij Hoede- kenskerke dagelijks een grote tankauto waar nemen, die bezig is industrieel afvalwater van een chemisch bedrijf in Mijdrecht (Orphahell) te lozen. Dat gebeurt via een buisleiding in de Westerschelde. De tankwagen heeft een capaci teit van 20 kubieke meter, het bedrijf een ver gunning voor een totale lozing van 6500 ton afvalwater met azijn- en zwavelzuur tot 1 juni 1971. Voorwaarde bij de lozing van het Mijdrechtse afvalwater is zoals gemeld dat de speciaal gemaakte buisleiding alleen mag worden ge bruikt als er sprake is van afgaande ebstroom, van één uur voor tot één uur na half tij. Dat betekende, dat de tankauto bijvoorbeeld vrij dagmorgen tussen kwart voor negen en kwart voor elf bij Hoedekenskerke terecht kon. Vaak maakt de wagen tweemaal per dag een rit met afvalwater naar de Westerschelde. (Foto PZC) Nieuwe stichting ,orde van de dag' in Breskens opgerichte stichting. De stichting heeft tot doel voor iedereen beschikbaar te zijn die im de verdrukking komt waar de bestaamde orde tekort schiet of niet aan toekomt, Het ligt in de bedoeling dat de sociologe drs Ineke Klamer te Groede in een full-time functie voor de stichting werkzaam zal zijn. Voorzitter is kapelaan Omer Gielliet te Breskens en bestuursleden z'jn onder andere de heren G. Baart Breskens penningmees ter, en R. Verdurmen Oostburg, secreta ris, Wat werkzaamheden betreft denkt: het voorlopig bestuur onder andere aan taken op hel vlak van het maatschappe lijk werk. de dienstverlening der kerken aan recreanten, werklozen en dergelijke. Enige bestuursleden vindt men ook in de recent opgerichte stichting .Katólon' ten behoeve van de gastarbeiders ln Zeeland. Athene onbewolkt. Barcelona onbewolkt, Belgrado onbewolkt, Bordeaux half bewolkt, Brussel regen, Frankfort half bewolkt, Geneve onweer, Grenoble onweer. Helsinki half bewolkt, Innsbruck onweer. Kopenhagen zwaar bewolkt, Lissabon onbewolkt. Loearno licht bewolkt, Londen licht bewolkt, Luxemburg zwaar bewolkt, Madrid onbewolkt, Malaga onbewolkt, Mallorca onbewolkt, Münehen licht bewolkt, Nice onbewolkt, Oslo zwaar bewolkt, Parijs regen, Rome onbewolkt, Stockholm zwaar bewolkt, Wenen onbewolkt, Zurich licht bewolkt, WISSELVALLIG Wisselende bewolking met op at »- plaatsen enkele buien, mogelijk weer. Overwegend matige wind,»-1 kclijk uit zuidwest, inter rainw west tot noordwest. Iets incere w rat uren. STRAND WEERSVERWACHTING (Van onze weerkundige nm* Krachtige wind neemt vandaag tig af. Mogelijk nog oen nul ij» lijk meer opklaringen. Temper® 17 a 18 graden C. Zeewater; li F* VooruitzichtenZondag staD';,. J een flink aantal uren zon 1H--a daarna wisselvallig doordat p" oceaanfronten tot ons ge"1» doordringen. Vooruitzichten voor zondag d Koei weer met opklaringen P buien. ef Weersvooruitzichten in cijfers s deld over Nederland' Voor zondag: aantal uren zon. - mum. temp,: 1 tot 5 graden maal; max. temp.' 1 der normaal; kans op een arcs i van minstens J2 uur: 70 prow op een geheel droog etmaal. L, Voor maandag: aantel uren t» 9; min. temp,: 1 tot 5, SS t «u normaal; max. temp.: 1 w onder normaalkans op et" rlode van minstens 12 uur. 80 p kans op een geheel droog eW procent. ZON EN MAAN 25 juli .nj*<(l Zon op 04.50 S|js oa na Maan op 2(5 j"» onür?' mZ°p Sa Maan op Zo.to had juist het terrein van ,De Schelde? verlaten. Een en ander betekende, dat de VNssingse gemeentepolitie hel verkeer geruime tijd moest om leiden: vanaf de Van Dishocck- slraat richting Keersluis, kon de Paul Krugerstraat maar via één rijbaan worden benut, omdat d,e track mei de op straat terecht ge komen ijzerstaven een hinder nis vormde. De staven werden later met een kraan weer ingela den(Foto PZC VLISSINGEN Een truck met oplegger is vrijdagmorgen ln Vlis singen zijn lading betonijzer kwijt geraakt: op de hoek van de Van Dishoecketraat en de Paul Kru gerstraat, vlak na de bocht, golf de de lading ijzeren staven on geveer vijftien meter lang van de oplegger. Dat was mogelijk, omdat ac/n de linkerkant van de laadruimte geen zijschotten waren bevestigd. De truck bestuurd door G. P. W. uit Bodegraven

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 2