PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BRANDEND NOORS SCHIP VERLATEN AKF Goes demonstreert met een enorm transport, dat grote sluis nodig is Drukte valt tegen Nieuw vredes-plan voor Indo-China Mogelijk gunstige Egyptische reactie op voorstel-Rogers ANCERVILLE REDT 719 OPVARENDEN GRIEKSE MINISTER PIPINELIS OVERLEDEN iPSfriS** de vs laten wete° dat Betoging tegen hervatting van wapenleveranties aan Zuid-Afrika Russisch vracht vliegtuig vermist COLUBIAANSE l OUD-MINISTER VRIJGELATEN Besprekingen Nixon met adviseurs RUBBERKOGELS IN ULSTER VOLGENS NEW YORK TIMES: ISRAËLISCHE ONTKENNING NABERICHTEN OVER A-BOM Slavenkamp ontdekt in Oost-Pakistan WESTDUITS VLIEGTUIG NEERGESTORT Vandaag in de krant... BESLISSING MOET SNEL VALLEN .Niet wachten tot im' Gunstig klimaat Vrouw doodgestoken na echtelijke twist Matroos gedood bij scheepsbrand 213e jaargang 168 Maandag 20 juli 1970 Roemeense tegen- WAARIN OPGENOMEN DE M ID D E LBU RGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN stander Feijenoord pagina 10 I MOS. adv. 01186-51 k 0 Abonn.prll» t S.50 pat maand, M 18,: I. 2078/3168, adv. 6248) Goaa, Grola Markt 2. ngezonden mededelingen a tarial Alia A« N.tuvttrMI 22. t. LONDEN Het 16.923 ton me tende Noorse passagiersschip fulvia' dal in de buurt van de Canarische Eilanden kampt met een felle brand rn de machineka mer. Het Franse passagiersschip ,Ancervüle' heeft alle passagiers aan boord genomen LAS PALMAS (CANARISCHE EILANDEN) REUTER) Alle 488 passagiers en 271 bemanningsleden van het 16.923 ton metende Noorse passagiersschip ,Fulvia\ waarop ter hoogte van de Canarische Eilanden zaterdagnacht brand uitbrak, zijn zondag door het Franse passagiersschip ,Ancerville' opgepikt. Er vielen geen slachtoffers door de brand die na een ontploffing in de machinekamer ontstond. Er bleven aanvankelijk 27 bemannings leden \oor toezicht achter op het Noor se schip. Haar deze gingen later ook op de .AnreTville" over nadat het vuur zich had uitgebreid. Volgens de gezag voerder lan de .Aneerville' woedde er een hevige brand op de .Fulvia'. die zware slagzij maakt. Radio-Tenerife meldde dat de passagiers deels uit red dingsboten en deels van het brandende setup werden gered. Enige passagiers lijden aan een shock. Aan boord van de Fulvia' bevonden zich ook drie Nederlanders en dertien Belgen. De namen van de drie Neder landers luiden volgens Reuter: Jan, Else en Monique Koomans. De drie Neder landers zijn afkomstig uit Den Haag. De .Ancerville' spoedde zich naar Te- nerife, het grootste der Canarische eilanden. De .Fulvia' deelde omstreeks half vier zondagochtend over de radio mee dat in de machinekamer brand was ontstaan. Het schip eigen dom van de .Norsk Amerikanlinje AB', in 1949 to Amsterdam gebouwd en met een accommodatie voor passagiers was dinsdag voor een cruise uit Genua vertrokken. Het voer onder charter voor een Genuese maatschappij. De meeste passagiers waren Italianen. Onder de bemanning bevonden zich ze ventig Noren. De .Fulvia' brandde gisteravond nog steeds en de kans om het schip te kunnen bergen wordt heel. klein geacht. Cruise ATHENE (RTR) De Griekse minister van buitenlandse zaken, Panayotis Pipinelis, is zondagmor gen aan een hartkwaal overleden. Hij is 71 jaar geworden. Pipinelia is zijn loopbaan in 1922 als di- plomaat begonnen. In 1936 werd hij Grieks ambassadeur in Boedapest. Zijn politieke carrière begon hij in 1958 als minister van handel. Hij was een voor aanstaand lid van de Nationale Radicale uniepartij. Toen de toenmalige premier Constantine Katnmalis in 1963 in verband met meningsverschillen met ko ning Paul zijn ontslag nam. vormde Pipinelis op 17 juni een zakenkabinet, dat tot 28 september aanbleef. In no vember 1967 werd hij als minister van ouitenlandse zaken lid van het door de kolonels gesteunde kabinet van George Papadopoulis. Deze functie behield hij in ae mei 68 gereorganiseerde regering. 'Sster Pipinelis was zaterdagavond middernacht plotseling onwel geworden. Met spoed werd hij naar een ,hl',s overgebracht, waar hii enicre laJer overleed. Minister Pipinelis zal dinsdag oen staatsbegrafenis krijgen. het geen leden van het Amerikaanse vre- s„„orPs moer nod'g heeft, zo heeft de i7aw!!raanse,voorllchtingsdienst zo: Ti9 H^Sem'1akt' Cey,cm heeft de uu w e overeenkomst inzake hulp van het Amerikaanse vredeskorps opge- LONDEN fREFTER) Zeven betogers zjjn zaterdag in het Londense rege ringscentrum Whitehall voor 24 uur ii hongerstaking gegaan uit protest te gen een eventuele hervatting door de conservatieve regering van «ie wapen- leveranties aan Zuid-Afrika. Onder de demonstranten bevinden zich twee voor malige politieke gevangenen uit Zuid- Afrika. van wie de 44-jarige Wilfrid Brutus gevangen heeft gezeten op Rob beneiland. Na beëindiging van hun hon gerstaking begint een andere demonstra tie tegen «1e verwachte wapenverkoop. Sir Alec Douglas-Home, de Britse mi nister van buitenlandse zaken, zal maandag naar verwachting in het la gerhuis bekend maken dat de nieuwe conservatieve regering in principe heeft besloten de leverantie van bepaalde typen wapens aan Zuid-Afrika te her vatten. Men verwacht dat hij zal meedelen dat de regering zorgvuldig zal nagaan wel ke wapens naar Zuid-Afrika worden ge zonden. Deze zouden uitsluitend be stemd moeten zijn voor de defensie ter zee en niet of in geringe mate op ander terreiln van nut mogen zijn. De oelang- rijkste zorg van de regering zou de ver dediging van de zeeroutes rond Afrika en in de zeer kwetsbare Indische oceaan zijn. HALIFAX (AFP-KTR) Een groot Russisch vrachtvliegtuig van liet type AN-22 wordt sinds zaterdag boven het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan vermist. .Aan boord bevinden zich 23 mensen en een bemanning van acht. Het toestel was zaterdag om 14.00 uur Nederlandse tijd uit Keflavik (IJsland) vertrokken met bestemming Peru. waar voor het hulpgoederen voor de slachtof fers van de aardbevingsramp bij zich had. Het toestel zou om te tanken een tugsemlandiaiig maken in Halifax in de Canadese provincie Niéuw-Schotland. Toen om ongeveer 21.00 uur onze tijd een ander Russisch toestel uit IJsland arriveerde, dat later was vertrokken, zijn de Canadese luchtmacht en Ame rikaanse op IJsland gestationeerde vlieg tuigen een zoekactie beginnen. MANIZALES (AFr) De Columbi- aanse oud-niinister Londono y Londono, die op 9 juli op zijn koffeplantage bij Mftiii/.ales werd ontvoerd, is zaterdag bevrijd. Hij verkeert in goede gezond heid. Londono y Londono ie teruggevonden in het stadje Honda, dat ongeveer 200 ki lometer ten noordwesten van de hoofd stad ligt. Het is niet bekend of het ge daagde losgeld van ruim 700.000 gulden in de ontvoerders is uitbetaald. Naar de oud-minister voor de radio heeft mee. gedeeld werd hij zaterdag met gebon den handen en geblinddoekt aan een weg in de omgeving dooi- zijn ontvoerders vrijgelaten. Met een baard van vele da gen en getekend door vermoeidheid liep hij in Honda een hotel binnen. Onder feleide werd hij onmiddellijk overge- racht naar Manzil«s. Hij weigerde ver der iets over zijn ontvoering en over de negen dagen dat hij gevangen werd ge houden mee te delen. WEER SCHRIKT TOERISTEN AF NOORDZEE (GDP) In de bad plaatsen aan de Noordzeekust heeft men dit weekeinde tever geefs uitgezien naar de grote stroom van buitenlandse toeris ten die het hoogseizoen moesten inluiden. Er zijn er natuurlijk wel gekomen doch die vakantie gangers hadden het reeds lang van tevoren besproken. Dege nen die op eigen risico naar de Noordzeekust zouden komen om daar te genieten van zee, zon, strand en frisse lucht zijn weg gebleven. Het voor de tijd van het jaar slechte zomerweer heeft hen óf thuisgehouden, <jf ze hebben met hun auto's de steven gewend naar zuidelijke streken waar men minder af hankelijk is van de weersom standigheden. Hoe het ook zij het was op de wegen van de Nederlands-Duitse grens naar de badplaatsen aan de Noordzee be paald niet drukker dan op andere sommige zomerse dagen. Hoewel de (Zie slot pag. 3 kol. 4) MAN DOOR ECHTGENOTE MET MES DOODGESTOKEN AMSTERDAM (GPD) De 41-jarige A. ter K. uit Amsterdam is vrüdagnacht! met een broodmes 0111 het leven ge- bracht. Zijn vrouw heelt tegenover de folitie bekend de dodelijke steek te ebben gegeven. _>e man zou vrijdagnacht, toen hij tegen half drie onder invloed thuis kwam in zijn huis aan de Slotermeerlaan, ruzie! hebben gekregen met zijn stiefzoon. Zijn: vrouw zou daarop met een broodmes tussenbeide zijn gekomen, om naar zij de politie meedeelde de vechtenden te scheiden, maar zou daarbij het mes in de rug van haar man hebben gestoken. De heer Ter K. was vrijwel direct dood. Onmiddellijk belde zij de politie, die vaststelde dat de man door het mes om het leven was gebracht. De vrouiw as in verzekerde bewaring gesteld. Op de foto: de daderes wordt tus sen twee politiemannen -wegge voerd. WASHINGTON (AP) PresidentINixons adviseurs zouden deze Nixon zal deze week met zijn hoog- voorstellen zien als een proef van ste adviseurs voor Vietnam be sprekingen voeren om zijn nieuwe onderhandelaar in Parijs nieuwe vredesvoorstellen mee te geven, zo de bereidheid van Hanoi tot onder handelen in het licht van de com munistische verliezen in Cambod ja. heeft deze onderhandelaar, Davie Mgens diplomatieke zegslieden is er ech- v i j .ar bijna geen kans op een gunstig Bruce, gisteren bekendgemaakt. antwoord van Hanoi of dc Vietcong Maar Nixons medewerkers z.jn BELFAST (AP) De BriHse troepen die in Fister de orde moeten handha ven zijn thans uitgerust met rubberko- gels. Dit wapen zou zeer effectief zijn tegen veroorzakers van onlusten. De ko. gels van bard rubber, die niet traangas- geweren kunnen worden afgevuurd, zijn in staat de benen te breken van mensen. Bij een botsing tussen een bus en een vrachtauto nabij Eskisehir in Tur kije zijn 17 mensen omgekomen. Zeven personen werden ernstig gewond. NEW YORK, JERUZALEM (AFP RTR) De New York Times heeft uit Caïro gemeld dat Egypte binnen enkele dagen gunstig zal reageren op de voorstellen van de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, William Rogers, ter oplossing van het conflict in het Midden-Oosten. Uit .welingelichte bron' verneemt de correspondent van het blad in Cairo dat Egypte bereid is gedu rende een beperkte periode het vu ren te staken, in overeenstemming met de resolutie van de Veilig heidsraad van 22 november 1967. Dit initiatief zou het resultaat zijn van de besprekingen die president Nasser onlangs in Moskou met Sowjet-leiders heeft gevoerd. De Israëlische staatsra«lio heeft zater dagmorgen met klem een bericht tegen gesproken dat in de .New York Times' op de voorpagina was verschenen en waarin werd gesteld dat de Verenigde Staiten aannemen dat Israël een atoom- bom bezit of op z'n «mnst de benodigde i onderdelen voor een a-bom. Jsraël is geen kernmogendheid. Israël I wenst niet de eerste te zijn om atoom- CHITTAGONG (RTR) De Oostpa- kistaanse politie heeft tvveehonderdvijf- tien mensen bevrijd die waren opgeslo ten in een slavenkamp «lat verborgen lag in de wouden van Ranganiati ten noorden van Chittagong. De politie deelde mee aait een man kans had gezien te ontsnappen en de politie op de hoogte bracht van het bestaan van het kamp. De leider van het kamp ls in de bossen gevlucht. De slaven werden gebruikt voor het hakken van stenen. Zij kregen geen loon en waren ernstig ondervoed. GERONA (RTR) Een Westduits chartervliegtuig niet ongeveer negentig toeristen aan boord is zóndagavond bij het opstijgen van het vliegveld van Gerona, Spanje, neergestort. Alleen de beide piloten zijn zwaar ge wond, aldus vliegveld functionarissen. Een vijtiental mensen liep lichte verwon dingen op. Het toestel van de West- duitse chartermaatschappij Bavaria was op weg naar München met Westduitse toeristen die terugkeerden van kantie aan de Costa Bra va. wapens in het Midden-Oosten te introdu ceren en Israël besidiJvt met over een kernbom', zo verklaarde de Israëlische staatsradio vernomen te hebben vanuit gezaghebbende regeringskringen in Je. ruzalem. Volgens de New York Tunes zouden de benodigde onderdelen gefabriceerd wor den in een fabriek in Dimona en enke le kleinere fabrieken in de omgeving van Tel Aviv. De technische kennis hier voor zou verkregen zijn ur.t de samen werking tussen Israël en Frankrijk die al dateert ran voor «ie zes«iaagse oorlog van 1967. Het Amerikanse ministerie 'van bui tenlandse zaken heeft in een reactie verklaard dat de Verenigde Staten er zonder meer op vertrouwen, dat Israël zich aan zijn belofte houdt, niet als eerste land kernwapens in het Midden-Oosten te introduceren. Het ministerie voegde eraan toe dart Israël wel behoort tot de talrij ke landen «iie in staat zijn atoomwa pens te vervaardigen. .Dit onder streept nog eens de noexizaak dat alle landen die «lat nog niet hebben heft verdrag tegen de ver. van kernwapens onderteke- s «ie woordvoerder van het State Department, Carl Bartch. Volgens de New York Times is Ameri ka bij zijn politiek ten aanzien van het Midden-Oosten al minstens twee jaar uitgegaan van de veronderstelling, dat Israël de a-bom of de onderdelen, daar voor bezit. Hoewel Tel Aviv herhaal delijk heeft verklaard dat het niet als eerste kernwapens in het gebied zal gebruiken, vrezen de Verenigde Staten volgens sommige welingelichte commen tators in Washington, dat Israël er toch zijn toevlucht toe zou nemen het in een nieuwe oorlog aan de rand van de nederlaag zou komen te staan. Wahington zou ook bevreesd zijn voor de mogelijkheid dat de Sowjet-Unie kernwapens aan Egypte veretrekt. (Zie slot pag. 3 kol. 1 an me ning dat de communistisch.- reactie op zo'n actie als in Cambodja nooit he lemaal kan worden voorspeld. Aan het overleg zal worden deelgeno men door Bruce, de huidige delegatie leider in Parijs Habib en de Amerikaan se ambassadeur in Saigon. Ellsworth Bunker. Ook leden van de nationale veiligheidsraad zullen aan het overleg. idag begint, deelnemen. Volgens kringen in het Witte Huls zal een onderdeel van het nieuwe initiatief zijn de mogelijkheid om de communis ten een stem te geven in de uitoefening van de politieke macht in Zuid-Viet- nam. Hun vertegenwoordiging zou dan evenredig moeten zijn aan hun sterkte in Zuid-Vietnam, zo wordt vernomen. Een andere mogelijkheid d e de Ameri kaanse regering zou bezien is een ge mengde regering in Saigon door de communisten een gelegenheid te bieden deel te nemen aan de regering op een wijze die v<jor de VS en voor Zuid- Vietnam aanvaardbaar is. Maar de communisten hphben al meer dan eens laten weten dat zij nooit zullen deel nemen aan een regering onder presi dent Thieu en vice-president Ky. Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1 en 3. Zeeuws nieuws: pag. 2 en 5. Radio-tv: pag. 4. Sport: pag. 7, 8. 9, 10 en 11. GOES Met het spectaculaire transport van een enorm reac torvat heeft de Apparaten- en Ketelfabriek (AKF) in Goes za terdagavond nog eens willen aantonen, dat er een nieuwe sluis bij het Goese Sas moet ko men. De AKF brak het eigen record wat betreft de omvang van het vat. Tegelyk realiseerde men zich, dat er niet zoveel re cords meer zullen volgen, als er niet op korte termijn een nieuwe, grotere sluis ko)*v. ,We kunnen beslist niet tot de af sluiting van de Oosterschelde wachten voor de aan- en afvoer- weg vergroot wordt', aldus AKF-directeur ir W. J. ter Iiart. Ook bij «Ie voorbereidingen voor liet transport werd duidelijk, dat men voel te krap zit. Omdat een bok de sluis niet kan doorkomen moest er met twee kleine kranen gewerkt wor den. Het resultaat was. dat liet ver voer aanzienlijk duurder werd en dat alles zeer traag verliep. Zo traag, «lat lang niet alle vertegenwoordi gers van de instanties, die de AKF had uitgenodigd om eens te komen kijken hoe men moest passen en moten, aanwezig konden zijn. Met het gevolg, dal liet demonstratieve karakter van liet reuzent ran sport niet helemaal tot zijn reelit kwam. Bij het Goese Sas waren wel aanwe zig vertegenwoordigers van hel ge meentebestuur \an Goes en van de rijkswaterstaat. De sluis, die nu in gebruik is. werd gebouwd .n 1892 Als de deuren open zijn is er ruimte voor schepen van negen meter breed. En dat is niet breed genoeg. In het kader van de uitvoering van de deltawerken heeft de gemeente Goes recht op een uit kering. die zo groot zou moeten zijn, dat er een nieuwe sluis zou kunnen worden gebouwd met dezelfde capa citeit als de huidige. Dat zou dan on geveer een bedrag van tien miljoen gulden zijn. dat door rijkswaterstaat op tafel gebracht zou moeten wor den. Maar Goes heeft een grotere sluis nodig. Het gemeentebestuur en de industrie, gevestigd op het volle, natte industrieterrein, zijn van me ning. dat er een sluis met een toe gang van 14 meter breed moet ko men. Om «iie te kunnen maken zou men boven de tien miljoen van rijks waterstaat voor de vervanging van de bestaande sluis nog eens een be drag van circa tien miljoen gulden nodig hebben. Dat geld moet ko men van economische zaken, omdat het gaat in een infra-sbructureel werk. Wethouder J. H. Roose van Goes: ,Het punt, waar het om gaat is. of het provinciaal bestuur van Zeeland die zaak aanhangig kan ma ken bij het ministerie van econo mische zaken AKF-directeur Ter Hart is van me ning, «lat in het afgelopen jaar het klimaat voor de onderhandelingen gunstiger is geworden. Naar zijn me ning is het Zeeuwse Economisch Technologisch Instituut ook tot «Ie overtuiging gekomen, dat een grote sluis voor Goes een goede zaak zou zijn. De heer Ter Hart is van me ning. dat ook van de zijde van «Ie rijkswaterstaat begrip bestaat voor de situatie. De heer J Rus. waterbouwkundige in het arrondissement Goes van ae rijkswaterstaat, gaf zaterdag geen antwoord op de vraag, of er op kor te termijn een eindbeslissing wordt genomen, die zo uitvalt, als het ge meentebestuur en de industrie van Goes het willen. .Men zal me', de argumenten, de argumenten van eco nomische aard tevoorschijn moeten Afgewezen Thieu van Zuid-Vietnam heeft vrijdag tijdens zijn bespre kingen met de Cambodjaanse lei ders de gedachte van een formeel müiitair bondgenootschap tussen Thailand, Cambodja en Zuid-Viet- nam van de hand gewezen. Dit heeft het Franse persbureau AFP in of ficiële kringen in Saigon vernomen. De aartsbisschop van Saigon, mgr Paul Ngoyen vam Bmh, heeft zich uitgespro ken voor een hereniging van Noord en Zuid-Vietnam. Dit blijkt uit een toespraak van de aartsbisschop die ra- dio-Vatïcaan zaterdag in het Italiaans heeft Uitgezonden. Mgr Ngoen van Binh en de bisschop van Danang hebben de afgelopen win ter tevergeefs getracht op de Parijse conferentie over Vietnam aan het woord te komen. DOETINCHEM (ANP) In de nacht komen, als men wU, dat economische zaken betaalt voor de grote sluis. Een heel ander vraagstuk is. waar de sluis moet komen. Men kan het kunstwerk maken iets ten oosten van de bestaande sluis. Men kan de sluis ook meer binnenwaarts, kort bij de bestaande industrieterrein, ma ken. Als het aan de industrie in Goes ligt. wordt het een sluis koit bij de "Oostersehelde en dus niet landinwaarts. Een sluis landinwaarts zou betekenen, dat men tot de af sluiting van de Oosterschelde de oude sluis zou moeten blijven gebruiken, of dat men anders de dijken langs het Goese kanaal voor een paar jaar zou moeten verhogen, waarmee en kele miljoenen guldens zouden zijn gemoeid. Dat laatste lijkt voor nie mand een haalbare zaak en dus moet er naar de mening van industrie en gemeente Goes snel gebouwd wor den aan een sluis buiten. En de be slissing zou daarover, wat de AKF betreft, voor oktober moeten vallen. De gToep, waarvan de AKF deel uitmaakt, de Hollandse Constructie Groep, die weer deel uitmaakt van de Hollandse Betongroep. neemt in oktober de beslissing over de ves tiging van een fabriek voor grote apparaten. Voor de hand liggend zou zijn Goes als ligingsplaats te kiezen, maar an vrijdag op zaterdag heeft een man in Langerak (enkele kilometers van Doetinchem verwijderd) zijn vrouw- neergestoken naar aanleiding van een echtelijke twist. Omstreeks half één vluchtte mevrouw Van der W. (35) na een ruzie met haai man het huis uit. Haar man ging haar achterna en sleurde haar in zijn auto. Wait er in de auto is gebeurd :s aan de gemeentepolitie van Doetinchem met bekend. Wel staat vast, dat de man aan de kant van de rijksweg zijn vrouw enige tijd later steken :n de bonst en rug heeft toegebracht. Twee automobilisten die het drama za gen gebeuren, konden met meer tus senbeide komen. Wel konden ze het nummer van «ie auto van de man note ren. De vrouw die naar een ziekenhuis werd overgebracht, overleed daar kort na aankomst. De mam is tegen vijf uur zaterdagmorgen in zijn woning gear resteerd. ROTTERDAM (ANP) B(j een brand aan boord van het Nederlandse binnen schip ,Syra' in de Waalhaven in Rot terdam is zondagmorgen de 52-jarige matroos G. H. Arnand om het leven ge komen. De matroos, waladres Antwerpen, woont aan boord van heft schip en .s vermoedelijk gestikt door de rookont wikkeling van een brand in de keuken. Hij moet nog geprobeerd hébben de doucheruimte waarin hij zich bevond te verlaten, m'aar dat is hem niet gehikt. TWEE AGENTEN IN VS DOODGESCHOTEN Zie slot pag. 2 kol. 3) CHICAGO (AFP) Twee politieman nen zijn vrijdagavond tijdens hun ronde door de negerwjjk van Chicago doodge- schoten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1