PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT LONDEN EN PARIJS SPREKEN OVER GEMEENSCHAPPELIJKE KERNMACHT ;teOÉ Raad Goesb en w voor de agrimarkt gaven vergunning in Zuid terecht Spoedberaad Britse regering Toch weer kans op vrede in Vietnam SIR ALEC DOUGLAS HOME BEZOEKT HET EERST PARIJS Urie kwarlier KONINGIN BIJ HERDENKING WERELDOORLOG LANGDURIGE HAVENSTAKING VERWACHT VEREN NIET GESTAGNEERD Syrië weigert vliegtuigkaper uit te leveren Paniek Kosygin herkozen als premier ROGERS ZWAKT EERDERE VERKLARING AF Vandaag in de krant... Vrijwilligers Inspraak PVDA-MOT IE VAN AFKEURING VERWORPEN BESLISSING JURIDISCH JUIST AMERIKAANSE NEGERPOLITICUS DOODGESCHOTEN 213e jaargang - nr 165 WAARIN OPGENOMEN DE M ID D ELBU RGSE, VLI SSI N G S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN O. A. 4» Kok. 4 Abonn.prill f *.50 po maand, M ƒ14,20 pal a.wtrtai 7651 <b 11 fed 2076/3169, adv. 6246) Go«. Grol» Markt 2, lal 61«0 (b fltla t 6.lnp*70nd«p mededelingen 11^ a tarial Alle Adwe»1enliepfi|ter W1 t «7.20 per «wartaal. Loaa* la 5213) Ooetbur». Ml. 2395. r< I» btw Glre ÏS930G ProvliKl Donderdag 16 juli 1970 DEMONSTRATIEF TRANSPORT Pagina 2 b; (Van onze correspondent) PARIJS In Parijs wordt dc laatste dagen veel nadruk gelegd op het feit dat de nieuwe Britse minister van buitenlandse zaken, sir Alec Douglas Home, de Franse hoofdstad heeft uitgekozen om zijn eerste stappen op het diplomatieke wereldtoneel te zetten. Weliswaar had de nieuwe chef der Britse diplomatie enige dagen eerder zijn Amerikaanse ambtgenoot Rogers al ontmoet, maar die ontmoeting had in Londen plaats en dat zijn nuances die nog altijd zwaar wegen in de weegschaal der diplomatieke zeden en gebruiken. In elk geval had sir Alec Parijs vóór Bonn op zijn reisprogramma genoteerd. De achtergrond van die hiërarchie is niet zo lastig te verklaren. In zekere zin zitten Frankrijk en Engeland nu in hetzelfde bootje wat betreft de bezorgd heid voor de economische en zelfs poli tieke macht van West-Duitsland die zienderogen groeit En vooral met het oog op de Britse betalingsbalans dae in juni weer tot ruim 50 miljoen pond ge stegen is en anderzijds de massale sta kingen der havenarbeiders in Londen, is het niet onbegrijpelijk dat de Britse staatsman met zijn Franse gastheren premier Chaban Delmas en de minis ter van buitenlandse zaken Maurice Schumann, gisteren uitvoerig gesproken heeft over de wenselijkheid het econo mische. politieke en ook militaire even wicht in West-Europa te herstellen en te garanderen door de entente cordiale nieuw leven in te blazen. agenda van de conferentie over de Britse toetreding tot de Euromarkt. De Framse en de Engelse staatslie den hebben gisteren in Parijs ook nog een balletje gewor-em over een! gemeenschappelijke aanpak, uitbouw en exploitatie van hun arsenaal aan atoomwapens. De Engelse regering schijnt nu te spelen met de gedach te aan een niéuw Europees verde-1 dedigingssysteem op nucleaire basis j waarin Frankrijk en Engeland dan als enige bezitters van de a- en de h- bom de spil zouden kunnen vormen. Zonder dat de woordvoerders van bei de delegaties gisteren de uitdrukking .officieel vooroverleg' in de mond wil- cen nemen, werd in Parijs toch niet ontkend dat de ministers al een ta melijk gedetailleerde verkennings tocht hadden ondernomen door de ioorlog lopig nog even kunnen handhaven. Het probleem is uiteraard teveel omvat- rrr tend en te ver reikend dan dat gisteren hhl. binnen enkele uren alle aspecten reeds I uitputtend konden worden bestudeerd. Maar de Fransen hebben de Britse minis ter niettemin wel nadrukkelijk van hun levendige belangstelling voor het denk beeld van een militaire samenwerking in deze kostbare sector verzekerd. SALINAS, Calif. Stanley Baker (88) en Harry Stroup (80, achter worden in Californië. beschuldigd van een bizarre moord. Aangehou den na een verkeersongeluk, bleek het tweetal menselijke vingerbeen tjes op zak te hebben. Een van hen vertelde kannibaal te zijn. Hij zei in het natuurreservaat Yellow stone een kampeerder te hebben vermoord en diens vingers en hart te hebben opgegeten. Het lijk van het slachtojjer was zaterdag zon der hoofd, hart en ledematen ge vonden. DEN HAAG (GPD) Koningin Ju liana is voornemens de officiële her denking bij te wonen van de capitula tie van Japan op zaterdag 15 augustus In het Haagse congresgebouw, de dag waarop 25 jaar geleden tenslotte ook Japan capituleerde en zowel de oorlog in de Pacific de tweede wereldoorlog definitief werd beëindigd. Tot de ruim 8000 reünisten, die gehoor geven aan de uitnodiging van het het organisatie .Comité 15 augustus 1945' behoort ook de 82-jarige jhr mr A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, die van 1936 tot 1 oktober 1945 de laat ste gouverneur-generaal was van het voormalige Nederlands Oost-Indië. De bezettingstijd bracht hij als gevangene van Japan door te Moekden. Vandaar keerde hij terug naar Nederland. (Van onze correspondent) LONDEN De Britse havensta king zal van lange duur zijn. Dit is de mening van vakbondsleiders en werkgevers, nadat de laatsten gisteravond hadden geweigerd opnieuw aan de conferentietafel te gaan zitten. Zij willen alleen met de bonden onderhandelen, wan- LONDEN (REUTER) De veer diensten tussen Engeland en het Europese vasteland zullen waar schijnlijk geen hinder ondervin den van de eerste Britse nationa le havenarbeidersstaking sinds 1926. Dit heeft een woordvoerder van de Britse spoorwegen don derdagavond meegedeeld. neer de havenarbeiders het werk hebben hervat. Het besluit van de vakbondsleiders om toch een nationale havenstaking uit te roepen, viel gistermiddag tijdens een spoedvergadering in hun hoofdkwartier Transport House. Jack Jones, de leider van Engelands grootste vakbond de TGWU, legde hen daar de loonvoorstel- len voor, die hij met de werkgevers tij dens het weekeinde had uitgewerkt, maar met 48 tegen 32 stemmen wer den deze voorstellen afgewezen. Voor Engeland betekent dit besluit een grote tegenslag, vooral omdat de eco nomie gezien de laatste handelsba- i, die een tekort toonde van 450 miljoen gulden er toch zo rooskleu rig uitzag. Gisteravond nog nep de minister van binnenlandse zaken. Re gin als Maudling, enkele collega's bij hem om de situatie te bestuderen en vandaag zal het kabi net in een spoedzitting bijeenkomen. Al gemeen venvacht men, dat premier Ed ward Heath daarna de noodtoestand zal afkondigen. Tegelijkettijd zal de Kroon raad vaststellen welke speciale bevoegd heden de regering in deze situatie zal hebben. Een maatregel, die ongetwijfeld getrof fen zal worden, is het inschakelen van soldaten voor het lossen van Amerika Eén der neteligste moeilijkheden is het feit dat Engeland voor zijn atoombewa pening de steun geniet van de Ameri kanen, die vermoedelijk niet voetstoots bereid zullen zijn ook de Fransen indi rect van die bijstand te laten meepro fiteren. Van zijn zijde heeft president Pompidou onlangs nog eens onomwon- Foto: Helen Shepherd, hier aan de vleugel in Knokke, maakt een goe de kans, uit te mogen komen m de toegift-wedstrijd van het Knok- ke-festival, de wedstrijd van de beste artiesten uit Europa tegen een ploeg uit de Verenigde Staten. urgemeester Des Tombe -an Apeldoorn zegt van mening te verschillen met mi nister Den Tooin van defensie. Het gaat over de grote bos brand bij 't Harde op 19 Juni jl., waarbij grote schade werd veroorzaakt. Bij de opening van de Vierdaagse in Apeldoorn deze week heeft de burgemeester duidelijk ge maakt, dat naar zijn opvatting de mili tairen de burgerbrandweren te laat hebben gewaarschuwd. In een interview met het Algemeen Dagblad heeft hij dit standpunt nader toegelicht: .Het is een verschil van interpretatie. Minister Den Toom vindt dat de burgerbrandweer tij dig is gewaarschuwd. Maar onder tijdig versta ik iets anders dan drie kwartier wachten', aldus de burgemeester. Het klinkt redelijk. Toch vragen we ons af of de reactie van Apeldoorns burge meester in dit stadium niet wat te snel is geweest, althans voor zover het de houding van minister Den Toom betreft. naar voren uit de antwoorden, die hij i gaf op vragen van het kamerlid Van der I Spek, ze werden vorige week gepubli ceerd. We hebben die antwoorden nog eens nagelezen, maar er staat met geen woord in. dat de minister van mening is dat de burgerbrandweren wél tijdig j zijn gewaarschuwd. Die suggestie s kennelijk gewekt door de wijze van vraagstelling. De heer Van der Spek heeft namelijk gevraagd of ,de militaire autoriteiten na het uitbreken van de brand drie uur hebben gewacht voordat zij de burgerlijke auto riteiten en hulpdien sten waarschuwden, I omdat zij die zo moge- J lijk van het militaire terrein willen weren'. Waarop de minister antwoordt: .Deze vraag wordt ontkennend beantwoord'. Hier en daar is nu de conclusie getrok ken - naar we aannemen ook door de burgemeester van Apeldoorn - dat de bewindsman er van uitgaat, dat er wel tijdig is gewaarschuwd. Dat zegt hij echter helemaal niet. hij stelt uitsluitend vast dat er na het uitbreken van de brand géén drie uur is gewacht. dit verband exacte tijden. De eerste waarneming van de brand vond plaats om 12.45 uur, waarna de militaire brandweer van het schietkamp onmid- dellijk uitrukte. Tien minuten later werd den verklaard dat Frankrijk nooit zou BEIROET tnPAi Cvrta h«=ft a» »it terugkeren in.de boezem van de noord- levering geSerd van de 25^ge de centrale van de Veluwse bosbrand wee, opfli- A r-iïli.-r Vilh/l I'.ooil/...* Ho .1.1 deren en het openhouden van zekere havenfaciliteiten. Overigens was de reactie in Enge land op het besluit van de havenar beiders om te r taken tamelijk kt' Hoewel met het sluiten der ha\ het Britse eiland vrijwel van buitenwereld afgesloten is, nam bij- geen enkele nr' i gaan zij erop rekenen, dat vele prijzen, onder andere die van boter, meel en vlees omhoog zullen gaan, terwijl en kele grote leveranciers al plannen hebben voor een vrijwillig distribu tiesysteem. De enige plaats waar een lichte mate' (Zie slot pag. 3 kol. 1 atlantische militaire samenwerking, in welk lader de Amerikanen de Engelsen nu juist deelgenoot van hun nucleaire geheiemen hadden gemaaakt. Doch aan de andere kant zou sir Alec dit onderwerp zeker niet hebben aange- ,lc„, nu sneden indien zijn Amerikaanse collega I De kaper dw. oedi-Arabier /ahd BaehoetSbrft, die" geïnformeerd maar op dergelijke infor- afgelopen zondag een Saoedi-Ara- matieve mededelingen wordt volgens de bisch vliegtuig dwong naar Damascus bestaande procedure niet uitgerukt Dat te vliegen. De regering van Saoedi-Ara-1 gebeurt pas wanneer om bijstand wordt bië had om zijn uitlevering verzochtgevraagd. Dat was pas ruim een half hem te kunnen berechten. uur later, de alarmering van de civiele l>"»><1*,«»l'™Pra> omliggende ge- i vliegen Vanivegelï """it" ^'«dde namelijk omatreek. half twee. Tussen eerste brandwaarne- w SOUTHAMPTON: ondanks het feit dat de grote Britse havensta king 1,8 uur werd uitgesteld, ver schenen zeer vele dokicerkers ais- teren niet op het werk. Op de foto de totaal verlaten kade van South ampton. na treem enkel» "huisvrouw' de moeite IS migwiuwn njKipyne en saoeai-AraDie heeft Damascusming en alarmering van de burger- te gaan hamsteren Desondanks kan evenmin gemakkelijk te vinden zal: Saoedi- Arabië verboden boven Syrischj brandweren zit dus inderdaad drie kwar tegaan namst.ren. Desondanks kan ma* men tenslotte afleiden uit de grondgebied te vliegen. Niettemin land-1 tier, de periode waar ook burgemeester afspraak die dir Alec gisteren met zijn de het toestel veiling in Damascus, van- Des Tombe over spreekt Het is begrii- Franse gastheren heeft gemaakt om hun waar het na enkele uren de vlucht naarULihi," Jl spreeac net isDegrij ontmoetingen op gezette tijden in beide Beiroet voortzette. Het motief van die SJaËjljSt men op de Veluwe bijzonder hoofdsteden voort te blijven zetten. vliegtuigkaping is niet bekend ontstemd is over het uitblijven - dne 1 kwartier lang - van het verzoek om blj- stand, temeer omdat, de Veluwse bos- brandweer van verschillende kanten mel- dingen binnen kreeg en op eigen initia- i tief contact met het schietkamp opnam. 1 Dat verliep niet vlot, het duurde een hele tijd voordat men de verantwoorde lijke veiligheidsofficier aan de lijn kreeg. Pas op dat ogenblik kreeg de bosbrand- weer enig inzicht in de omvang van da brand. Er zijn dus - voor zover men dat uit de gegevens, die naar buiten zijn ge komen, kan constateren - inderdaad veel kostbare minuten verloren gegaan. Maar dat is op dit ogenblik niet het punt. het gaat er om dat Apeldoorns burgemeester zegt dat de minister zelf de mening is toegedaan, dat de militai ren wél tijdig hebben gewaarschuwd. In de bewuste antwoorden van de minister die opvatting niet terug te vinden. MOSKOU (DPA-RTR) De opperste! Sowjet (het Russische parlement) heeft woensdag president Podgomy en pre-1 WASHINGTON tale goe-imier Kosygin met diens voltallige re-! geringspioeg voor vier jaar herkozen, De Amerikaanse minister van bui- China was versterkt, en dat vrede (REUTER) i actie in Vietnam de positie van ver een mogelijke machtswisseling in het Kremlin. Voorts zijn partijleider Brezjnew en andere hoge functionaris sen volgens verwachting weer in het presidium van de opperste Sowjet ge. kozen. De regeringsvorming en de samenstel ling van een nieuw presidium vorm den met de goedkeuring van een nieu we arbeidswetgeving de voornaamste taken op de woensdag beëindigde eerste zitting van het parlement sinds de ver kiezing van vorige maand. Er werden twee resoluties goedgekeurd waarin de Verenigde Staten werden veroordeeld voor hun rol in he' Midden-Oosten en Indo-China. Een verwachte regerings verklaring over de buitenlandse poli-, tiek bleef echter uit President Nasser van Egypte, die al ruim twee weken in Moskou vertoeft, woonde woensdag de zitting van de opperste Sowjet bij. Hij kreeg een staande ovatie toen hij zijn plaats naast Brezjnew innam. heeft woensdag op een persconfe- leme onmidd^k tot p.e hele w, u namelijk nog to onder- rentie in Washington verklaard van inzicht tna«m L'zoek, zoals blijkt uit het bewuste kamerstuk. De bewindsman zinspeelt de actie in Cambodja de "mogelijkheid J van een rechtvaardige vrede had ver groot. De woordvoerder van het Witte Huis, Ronalds Ziegler, ontkende woensdag dat in het kabinet meningsverschillen heer sten over Zuid-Oost-Azië-beleid, en dat "erkoeling was ontstaan tussen minis- rentie in Washington verklaard dat de kans op een politieke rege ling van de oorlog in Indo-China wellicht voor enkele maanden is afgenomen omdat het Amerikaan se optreden in Cambodja Noord- Vietnam heeft verzwakt, maar dat daarna de mogelijkheid zal toenemen dat de Noordvietnamese regering tot onderhandelingen be reid is. Dinsdag verklaarde Rogers in een vraaggesprek met een om roep nog dat als gevolg van de ter Rogers en president Nixons mede werker voor veiligheidsvraagstukken, dr Henry Kissinger. Minister Rogers herhaalde woensdag na drukkelijk dat de regering van mening was en is dat de oorlog kan worden be ëindigd en kan -worden onderhandeld over een oplossing. Er bestaat niet de minste twijfel dat de buurlanden van (Zie slot pagina 9 kolom 1 ER zijn geen vrijwilligers te vin den voor activiteiten in de jeugd- vakantieweek in Temeuzen (pag. MINISTER Bakker heeft gisteren bij de openstelling van de Ketel- brug beloofd dat de burger meer inspraak zal krijgen bij het vast stellen van de tracés voor rijkswe gen.... (pag. 3). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1,3 en 9 Zeeuws nieuwspag. 2,5 en 7 Sport: pag. 11 Radio en tv: pag 13 Financieel nieuwspag. 15 op in de mededeling dat hij .zolang het onderzoek naar de oorzaak van de brand niet geheel is afgesloten' geen aanlei ding ziet om een verband te leg gen tussen schietoefeningen en de brand zelf. Met andere woorden: de zaak is in onderzoek en nog niet afgedaan. Het blijkt ook uit hel antwoord' van de mi nister aan het PvdA-kamerlid Van den Doel, die op dezelfde dag als zijn PSP- collega Van der Spek eveneens vragen over deze kwestie stelde. Van den Doel echter spreekt niet, zoals Van der Spek. over een vertraging van drie uur. maar wil in dit verband onder meer weten of ,de civiele brandweerkorpsen op tijd door de militairen zijn gewaarschuwd'. Op die vragen nu zegt de minister, dat het hem niet mogelijk is binnen de ge bruikelijke termijn te antwoorden. Dat komt dus nog. Pas op dat ogenblik zal komen vast te staan of de minister a! dan niet van mening is of de militairen tijdig de civiele brandweren hebben ge alarmeerd. Tot zolang moeten de con clusies over de ministeriële opvattingen achterwege blijven. Het is immers nog helemaal niet uitgesloten, dat óók de be windsman tot de erkenning komt dat de militairen te laat waren met hun waar schuwing. Mocht dat echter niet het ge val zijn, dan zal hij zijn standpunt uit voerig dienen te motiveren: de nu be kende feiten laten hoe dan ook een hiaat van drie kwartier zien. GOES De meerderheid van de Goese raad heeft zich ak koord verklaard met de afgifte van een vergunning voor de bouw van een agrimarkt op het industrieterrein in Goes-Zuid, nabij het pas geopende nieuwe winkelcentrum. Een motie van afkeuring, ingediend door de PvdA-fractie, werd woensdag avond met 12 tegen 8 stemmen verworpen. De voorstemmers voor de motie waren de vijf aan wezige PvdA-raadsleden (de heer J. van den Hoven was niet aanwezig) en het enige aanwe zige WD-raadslid J. G. van Welbergen. De indiener van de motie, de heer L. H. de Leeuw noemde in een betoog over de beslissing van b en w en het be leid van het college, de gevolgde handelswijze immoreel, een op merking, die ook in de derde termijn van de discussie niet terugnam. De debatten over de komst van de agrimarkt spitsten zich woensdag avond toe rond de kernvraag, of de verlening' van de vergunning juist is geneest. Steeds weer kwamen li en w en de raadsleden, die het met het col lege eens waren met de opmerking, dat er juridisch niets tegen was om de bouwvergunning te geven. Daar omheen werd gediscussieerd over de vraag, waarom de commissie econo mische zaken niet geïnformeerd was over de aanvraag voor de vergunning en waarom de andere belanghebben de middenstanders niet eerder op de hoogte werden gesteld. IMMOREEL Over de hoofden van de raad heen verweet wethouder J. H. Roose, dat juist de middenstand in Goes, on danks zijn adviezen nooit bereid is geweest zich tijdiiig te informeren over de bestemmingsplannen en de daarbij behorende gebruiksvoor schriften. De heer Rooee verzeker de de raad, dat het college naar eer en geweten heeft gehandeld bij af gifte van de bouwvergunning eri da: het verkrijgen van een vergunning geen gunst is. maar een recht. De discussie over de kwestie wérd geopend door de heer De Leeuw, die in de vorige raad de zaak ooi: al aan de orde had gesteld. De heer De Leeuw stelde, dat het college bij liet antwoord op zijn vragen geen duide lijke motivatie heeft gehanteerd en dat b en w geen verklaring hebben gegeven, waarom zij eerst m het be stemmingsplan Zuid 1 een winkel centrum plande, dat met veel moeite tot ontwikkeling liet komen om hei vervolgens bij de start .een steek in de rug toe te brengen.' De social is: was van mening, dal is aan te tonen, dat verbruikersmarkten onder he! begrip winkel vallen en hij verwee: het college, dat het op grond van die interpretatie de bouwvergunning niet heeft geweig». d. Duidelijk blijk- (lui li i-" u hebbel1 gehandeld in strijd ne' liet algemeen belang. Zelfs indien e».ri Jdgheict u.e. het bestemmingsplan juridisch moei lijk aantoonbaar zou zijn, kan de kroon gronden vinden om uw besluit als strijdig met het algemeen be lang te vernietigen," aldus de heer De Leeuw. Hij nam het woord .onele gant.' dat hij gebruikte bij het stel leen van zijn eerste vragen terug ,om er het woord immoreel voor in te vul len.' De heer De Leeuw maakte duidelijk, dat zijn fractie bij de vaststelling van een bestemmingsplan wel of geen ruimte genland zie* voor een ver- bruikersmarkt of voor een winkel centrum. De heer Van Welbergen, die later voor aanvaarding van de motie stem de. bepaalde zien in eerste instantie met name tot wensen voor veel par keerplaatsen in de binnenstad. Ten aanzien van de agrimarkt merkte hij op. dat de bekendheid over de vestiging op een bijzonder ongunstig Zie slot pag2 kol. 6 KANSAS CITY (REUTER) De 65. jarige Amerikaanse negerpoliticus Leon I Jordan, sinds 1964 lid van het parlement \an de staat Missouri, Is in de nachi van dinsdag op woensdag in Kansas City doodgeschoten toen hij een cafe verliet, waarvan hij .eigenaar was. De politie zoekt een auto van waaruit de schoten zouden zijn gelost. Volgens oog. getuigen zaten er drie negers in de ua- gen. Over de achtergrond van de moord is niets bekend. Leon Jordan werkte vroeger bij de re cherche in Kansas City. Hij hielp des tijds Liberia met een reorganisatie van het politiekorps, waarvoor de regering m Monrovia hem een onderscheiding

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1