PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BRANDT WIL OPPOSITIE BIJ GESPREK IN MOSKOU Raffinaderij Total definitief naar Sloe ,Document-Bahr' een goede basis Staking dreigt bij NOS Communistenleider in Thailand gepakt CDU: NIET ALS WAARNEMER OF TOESCHOUWER VS ZIJN ,DIEP BEZORGD' OVER TOESTAND OP GEVANGENISEILAND Vandaag in de krant... Roy Jenkins nu plaatsvervangend Labourleider T opbespreking zonder succes WEER ONENIGHEID TUSSEN AMMAN EN COMMANDO-ORGANISATIES Treinontsporing in België: één dode OLIEBRAND IN F HAVRF Nieuwjaarsrede TRANSPORT VAN OLIE PER PIJPLEIDING 213e jaargang - nr. 159 WAARIN OPGENOMEN DE M 1DDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN V ton. Ml) ».n «CV r> 'lias.. Walatr 56-6 •<d Ml 3346. 56 60. ML 5144 (b|( ra4. 3508. .dir. 01186-584. n*. 2751) Mlddtlkur*. M.ricl 51, Ml. 7651 (b f Md.'2078/3169.' adv. 6248). Coaa, Crol 1346. «dm Ml 2094 AdvcrMnlIeprlja 40 canl aai mm. Minlmumprij, aer «dvarlaBlIa 1 6.Infazondas madadalln*«o 2>/, Mn Donderdag 9 juli 1970 Giro 359300 BONN (REUTER) De Westduitse regering zal alle in het parle ment vertegenwoordigde partijen, dus ook de christen-democratische oppositie, uitnodigen deskundigen op het gebied van de buitenland se politiek als waarnemers mee te sturen met de officiële delegatie, die in Moskou gaat onderhandelen over een niet-aanvalsverdrag. De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Walter Scheel, die de delegatie zal leiden, heeft dit woensdag op een persconferentie in Bonn bekendgemaakt. WASHINGTON (RTR) De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft woensdag verklaard dat de VS diep bezorgd ï(jn over de toestand op het Zuidvietnamese gevangeniseiland Con Son, waar twee congresleden geconstateerd hebben dat gevangenen in tijgerkooien waren opgesloten. De Amerikaanse regering heeft vernomen dat de regering van Zuid.Vietnam een onderzoek instelt. WASHINGTON-SAIGON Een zogenaamde ,tijgerkooi', waarin de Zuidvietnamese regering ge vangenen zou opsluiten in een kamp op het eiland Con Som De kooi bestaat uit een kooi, afge dekt met een rooster. HILVERSUM (AM') De omroepme dewerkers, die zijn aangestoten bij de algemene hond Mercurius (nvv) hebben woensdagavond tijdens een vergadering In Hilversum besloten om een protest staking van een uur te houden, als de omroepleiding vasthoudt aan de eis, dat de geluidstechnici bij de radio met; in gang van volgend jaar drie uur per week langer moeten gaan werken. Tot de sta king 7.al worden overgegaan indien niet binnen een maand overeenstemming bereikt. Tevens heeft Mercurius aangekondigd, dat bij de onderhandelingen voor de omroep-cao voor 1971 hoge prioriteit zal worden gegeven aan een nieuwe regeling voor hen. die moeten werken I op de zogenaamde arbeidsonaangename uren. Een motie van deze strekking werd aangenomen met 129 stemmen voor, veerbien tegen en zeven onthou- P dingen. Namens het bondsbestuur deelde vice. voorzitter F. Heyer mede, dat het be stuur volledig achter de motie staat en dat de omroepmedewerkers op steun kunnen rekenen, wanneer het tot een staking mocht komen. Met die moge lijkheid wordt door insiders ernstig re kening gehouden. In de motie wordt onder meer ook ge- steld dat de aangekondigde eenuurssta. king als een .eerste waarschuwing' moet I worden beschouwd. Minimaal Het vliegveld Midden-Zeeland in het Noord-Sloe blijkt operatio neel nog slechts aan de mini mumeisen te voldoen. De kamer van koophandel wil daar graag verandering in brengen (pag. 2). Vuil water Opnieuw de verontreiniging van het Scheldewater. Nu spreekt de kamer van koophandel. .Objectieve gegevens moeten de anti-Zeeland- stemming teniet doen'. Verdrag MOSKOU EN BOEKAREST heb ben beide concessies gedaan bij de opstelling van het hernieuwde vriendschapsverdrag. Roemenië blijft echter een tamelijk onafhan kelijk beleid voeren. (Pag. 9). Nieuws uit Zeeland op pag. 2.4,5 en 6; Binnen- en buitenland op Pag. 1, 3, 6. 9, 13 en 15; Sport (Ronde van Frankrijk) °P Pag. 11: Beurs en financiën op pag. Radio en tv op pag. 13. VS willen troepen uit Zuid-Korea SEOEL (RTR) Een woordvoerder van ito Zuidkoreaansc premier heeft ver klaard, dat de Amerikaanse ambassa deur in Seoel de premier, II Kown Tsjoeng, heeft meegedeeld, dat do VS van plan zijn een deel van bun in Zuid. Korea gelegerde troepen terug te trek ken. De CDU-CSU liet daarop weten be reid te zijn 'n .serieus aanbod' van de re gering in overweging te nemen. De woordvoerder van de CDU-CSU-fractïe in de Bondsdag, WiU Rasner, maakte in 'n radiocommentaar echter duidelijk, dat de oppositie niets voelt voor een waar nemers- of toeschouwersrol. Rasner verklaarde voorts, dat zijn partij het zogenoemde document-Bahr afwjjst. On derhandelingen op die basis waren voor hnar niet interessant. De CDU-CSU wil haar vertegenwoordigers volledig delegatie opgenomen zien, of aangesteld als officiële adviseurs van minister van buitenlandse zaken Scheel. De regering had de oppositie daarover nog niet be naderd, zei Rasner. Beleid Het Westduitse kabinet heeft de af gelopen twee dagen een speciale zit ting gewijd aan een bestudering van alle aspeoten van het regeringsbeleid. Een datum voor het begin van de on derhandelingen met de Sowjet-Unie is echter nog niet vastgesteld. Een be sluit zal volgens minister Scheel pas worden genomen na verder overleg tus sen regering en parlementsfracties, en hangt ook af van het programma van Russische minister van buitenland- zaken Gromyko, staatssecretaris Bahr en minister Gro. myko een goede basis vormen voor de komende onderhandelingen. ,Ik weeit niet hoe moeilijk die zullen worden, maar ik heb reden te hopen dat ze tot een positief resultaat zullen leiden dat de vrede en veiligheid in Europa dient evenals de nationale belangen van het Duitse volk. Ik ben er zeker van dat de grote meerderheid van oms volk, een paar onverbeterlijke lieden daargela ten, dit doel steunt', aldus de kanse lier. De onderhandelingen zullen worden gevoerd aan de hand van het door Bahr en Gromyko opgestelde docu ment, waarva .1 bijzonderheden on. langs in de Westduitse pers uitlek ten, wat in Bonn tot heftige be roering leidde en de oppositie tot felle aanvallen op Brandts Ost. politik' bracht. De kanselier ver klaarde woensdag det het westelijk bondsgenootschap de basis vormt van waaruit de regering haar politiek van toenadering tot Oost-Europa kan voeren. Scheel onderstreepte dat de bondsrepu bliek en de Sowjet-Unie het erover eens zijn dat voorheen met derden gesloten Zie slot pag. 3 kol. 2 Goeie basis Bondskanselier Willy Brandt verklaar de op dezelfde persconferentie, dat de voorbereidende besprekingen tiïssen LONDEN (AFP) De Britse oud-mi nister van financiën Roy Jenkins is woensdag door de socialistische lager, buisfractie gekozen tot plaatsvervan gend leider van de Labourpartij. Jen kins volgt in deze functie George Brown die bij de algemene verkiezingen 18 jlni werd verslagen. Ex-premier Wilson is enkele dagen geleden al als partijleider herkozen. 1-iLj 2 K 1 1 1 VI—, i BRUSSEL (ANP) lil de nacht van LE HAVRE (AFP) —Gisteravond is In het havengebied van Le Havre brand'>'J f.".' O*"" uitgebroken in een met 80.000 ton peJ ?.e "i" Gent-Denderleeuw troleum gevulde tanh. Het vuur ont- Ponaie trein E ..87 tiis— stond toen de tank door de bliksem postende (Londen), ontspoort eni b.jna werd getroffen. De gehele brandw* werd ingeschakeld bij de biussings- werkzaamlieden, en enkele uren na het begin van de brand leek men het ge vaar van een catastrofe te hebben af gewend. Aanvankelijk werd gevreesd, dat het vuur over zou slaan naar andere re servoirs. Een in de buurt van de brand- dende tank gemeerde olietanker en en kele vrachtschepen moesten ijlings een goed heenkomen zoeken. In het haven gebied ligt ongeveer -twee miljoen ku bieke meter ohe opgeslagen. Troepen in staat van paraatheid AMMAN. TEL AVIV, (AFP/RTR) Een krant van de Palestijnse verzetsbeweging heeft woensdag te kennen gegeven, dat de bekrachtiging van een .vredes akkoord' tussen de commando-or ganisaties en de Jordaanse rege ring grote moeilijkheden geeft. Volgens het blad .Fatach' zijn top- besprekingen tussen de Arabische bemiddelingscommissie en de twee partijen in het conflict zonder enig teken van succes geëindigd. Intussen is in Amman uit zeer goede erzetsbewegm- CAÏRO kins vaïl a' hun geregelde eenheden uit de hoofdstad en andere Jordaanse steden. Een uitzondering wordt ge maakt voor de volksmilitie. De Jordaanse en Palestijnse leiders zijn het, naar verluidt, echter op ten minste drie punten nog niet eens: 1. de sterkte van de in de steden achterblijvende Palestijnse militie afdelingen: 2. de ontbinding van de Jordaanse .speciale troepen': 3. de vrijheid van handelen voor de Palestijnse commandogroepen aan het front bij de Dode Zee. Een Israëlisch vrachtschip zal in de Amerikaanse havenstad Cleveland aan het Erie-meer vierentwintig M-109 houwitservoertuigen aan boord; nemen, zo heeft een plaatselijk blad,; de .Cleveland Plain Dealer' gemeld. De voertuigen, lijkend op tanks, zijn' "I (Zie slot pag. 3 kol. 2 OPLEIDING RECRUTEN UIT CAMBODJA IN THAILAND EN VIETNAM BANGKOK (AP/RTR) De Thaise regering heeft woensdag, enige uren na afkondiging van militaire paraatheid in de hoofdstad, de ar restatie van vermoedelijk de be langrijkste communistenleider in het land bekendgemaakt. Volgens het hoofd van de politledlens. ten. generaal Prasert Ruchirawong, werd de man. de 50.jarige Prasert Iawchai, op 3 juli in Bangkok gearresteerd. Hij zou de belangrijkste organisator en kassier van de communhïtische partij zijn, die in ongeveer 20 Thaise provin cies guerilla-eenheden heeft. In totaal zouden in het land ongeveer 5.000 gue- rillios en ongeveer 25.000 gewone leden actief zijn. .Met de gevangeneming van deze man is het hart van de communis, fcische partij vernietigd', aldus generaal Prasert. Hij voegde hieraan toe dat de aanhouding van de communistenleider te maken had gehad met afkondiging van de militaire paraatheid. Waarne. mers geloven echter dat In het land een politieke crisis dreigt tengevolge van de afkondiging van strenge belasting maatregelen. Premier veldmaarschlak Thanom Kittikat-sjorn van Thailand heeft woensdag verklaard dat zijn land Cambodjaanse recruten zal opleiden. Een eerste contingent van tweedui zend man zal in Thailand een op leiding van zestien weken krijgen. ZIJ worden gescheiden gehouden van de vrijwilligers, die acht WPken wor den geoefend voor de dienst in Cam. bodja. Van de Zuidvletnamese stafchef, ge neraal Cao Van Vien, had de maar schalk vernomen dat Saigon 80 com pagnieën Cambodjaanse troepen zal op. leiden. Het Thaise opperbevel maakte woens dag bekend dat regeringstroepen in Cambodja aanvallen van ongeveer hon derd Noordvletnamezen ln de strategi sche stad Kompong Thom hebben afge. slagen. Thaise grenspolitie heeft in de provincie Sïsakèt over de grens scho ten gewisseld met communistische strijd krachten. Een regeringswoordvoerder in Saigon deelde woensdag mee dat de Zuidviet- naniese troepen in een operatie die zes weken heeft geduurd in Cambodja 1119 Vietoongstrijders en Noordvietna- (Van onze parlementaire redactie) mezen hebben gedood. Aan Zuidvietna. DEN H.AAG Er zullen volgend jaar mese zijde snueveiden 102 militairen, voldoende onderwijzers zijn om de leer- plicht met een jaar uit te breiden of i4rDfSl''e k'as*en verder te verkleinen. in zijn geheel van de spoordijk gestort. I)e barman uit de restauratiewagen daarbij om het leven gekomen. Vijf slachtoffers werden ernstig j wond en 29 passagiers liepen licht verwondingen op. De gewonden zijn op genomen in twee Gentse ziekenhuizen. Hel ongeval met de uit een elektrische locomotief en zes wagons samengestl. de trein heeft een geweldige ravage te weeggebracht. Een van de wagons die tegen een mast van de bovenleiding botste brak vn'jwel doormidden en het restaiuiratierijiuuig vloog in brand. De hulpacties die snel na het ongeluk werden ingezet door brandweer, mili- tariren en het Rode Kruis duurden woens. dag rond het middaguur nog voort. De Belgisdhe spoorwegen hebben nog geer schatting van de aangerichte schads kunnen geven. Wei hebben ze meege. deeld dat dc op runnings, en herstelwerk, zaajmlheden ongeveer drie dagen in be slag zullen nemen. De treinen worden in die tfi[jd omgeleid via Aalst. Over de identiteit van de slachtoffers zijn nog steeds geen mededelingen ge daan. Wel is bekend dat de lichtgewon den meest Britse en Duitse toeristen zijn .Het ongeval met de volle trein gebeurde een klein uur nadat ze uit irubsel vertrokken was. De Belgische spoorwegen vermoeden dat een onjuiste bediening van de seinen de oorzaak is van het ongeval. Dat sein is te vroeg edoofd zodat de bestuurder het niet veer heeft kunnen opmehken. t de ravage VOLGEND JAAR WEER MEER ONDERWIJZERS i 4 Tijdens de vergadering van mJJ 1 de kamer van koophandel m voor Mldden" cn Noord- Zeeland gisteren te Middei- burg gehouden bracht het peg^r? werknemersltd Pinxtcren een interessante vraag naar voren is het mogelijk, dat de kamer vooraf van gedachten wisselt over de inhoud van de nieuwjaarsrede, die elk Jaar in de januarivergadering door de voorzitter wordt gehouden. De heer Pinxteren wees in dit verband op de gang van za ken bij de kamer Rotterdam, waar een dergelijke gedachtenwisseling wel zou bestaan. We veronderstellen dat de vraagsteller in feite bedoelt, dat naar zijn mening de leden van de kamer in vloed moeten hebben op de uitspraken in de nieuwjaarsrede. Helemaal onbegrij pelijk is dit verlangen niet: de nieuw jaarsredes van de kamervoorzitters m Nederland krijgen over het algemeen een brede publiciteit en in hel algemeen worden in die toespraken belangrijke ontwikkelingen binnen het gebied van de kamer behandeld. Als regel zal bij de publieke opinie de mening postvatten, dat in een dergelijke rede de mening van de kamer als geheel wordt vertolkt. En dat nu is niet het gevaL n de praktijk brengt de kamervoorzit- ter in zijn nieuwjaarsrede eigen op vattingen naar voren. Weliswaar zal hij rekening houden met gedachten, die de kamer leven, toch komt de inhoud n de toespraak uitsluitend en alleen voor zijn rekening. Bovendien is het ge bruik, dat over de inhoud van de nieuw jaarsrede niet van gedachten wordt ge wisseld, hetgeen nog weer eens extra de suggestie wekt als zou het hier om de mening van de kamer als geheel gaan. For meel gezien is het overigens mogeijk. dat na het uitspreken van de nieuwjaars rede een lid opstaat en verkondigt dat hij het helemaal niet met de voorzitter eens is. In de praktijk zwijgt men, de goede voornemens van het nieuwe jaar zijn nog vers: de voorzitter wordt hoe dan ook tijdens deze eerste vergadering van het nieuwe jaar niet tegengespro ken. Zoals dat evenmin gebeurt met een burgemeester die een nieuwjaarsrede houdt. Eigenlijk jammer: er zou soms een boeiende discussie kunnen ontstaan. In deze kolom is in het verleden al meer malen uiteengezet, dat wij in het al gemeen weinig bewondering hebben voor het instituut van de nieuwjaars rede. waar dan ook gehouden. Dat geldt vooral voor gemeenteraden en burge meesters: de Nederlandse democratie i.« een begrotingsdemocratie, zij geeft bij de behandeling van de begroting alle ge legenheid om over allerlei ontwikkelin gen te spreken. Helaas heeft het gebruik van de nieuwjaarsrede diep wortel ge schoten in de Nederlandse bodem, me nige burgemeester zou ongelukkig zijn als hem deze solo zou worden ontnomen. En wat de kamers van koophandel be treft, is het een onmiskenbaar feit, dat een dergelijke rede de voorzitter aanlei ding geeft over de hoofden van zijn le den heen bepaalde opmerkingen te ma ken over ontwikkelingen in het gebied de kamer, waarin hij zich ambts halve heeft moeten verdiepen. Dit nu eenmaal zo zijnde, geloven we dat die situatie maar zo moet blijven. Met an dere woorden, de nieuwjaarsrede dient onder de strikt-persoonlijke verantwoor ding van de voorzitter te vallen. ntlijn D ,at laatste i oorsprong i ook verdedigbaar: in de nieuwjaarsrede een Er ls een nieuwe actie an het zuidoosten van Cambodja begonnen waaraan 8.000 Zuidvietnamese militairen deelnemen. Er zijn nu 18.000 Zuidvietnamese sol daten in Cambodja. Tijdens de zojuist geëindigde actie hebben de Zuidvietna- mezen 8.427 geweren en 158 zware wa pens in beslag genomen. Britse minister blijkt uit prognoses van het ministerie van onderwijs en wetenschappen over het aantal onderwijzers en onderwijze, rossen, dat In 1971 beschikbaar komt. Volgens deze cijfers, die m overleg met de Algemene Nederlandse Onderwijzers- federatie zijn opgesteld, zal zich in het komende schooljaar nog een licht tekort voordoen. Dat houdt mede verband met het besluit om per 1 augustus de leer- Mngenschaal te verlagen, een besluit dat 850 onderwijzers extra vergt. Overigens wordt verwacht dat vraag en aanbod elkaar in het komende schooljaar dicht zullen benaderen. gelukwens van de voorzitter aan de kamerleden, het aanbieden van goede wensen, bij welke gelegenheid hij hen attendeert op een aantal zaken, die de kamer moet bezighouden. Dat hij daar bij enkele persoonlijke inzichten ten bes te geeft, is helemaal niet zo erg: een goede nieuwjaarsrede heeft een eigen geluid. Maar daarmee blijft de wens on vervuld van bepaalde kamerleden om ook hun mening te mogen zeggen over bepaalde belangrijke ontwikkelingen, een wens die naar ons gevoel inderdaad redelijk is. Een praktisch punt in dit op zicht is bijvoorbeeld, dat de kamers van koophandel uit werkgevers en werkne mers bestaan, dat wil zeggen, dat tegen gestelde meningen (bepaald door tegen gestelde belangen) over sommige ont wikkelingen kunnen bestaan. Hoe nu aan dit verlangen tegemoet te komen? CONTRACT MET ECONOMISCHE ZAKEN GETEKEND DEN HAAG De Franse olie maatschappij Total (Compagnie Frangaise des Pétroles) en het ministerie van economische za ken hebben woensdagmiddag definitief overeenstemming be reikt over de vestiging van To tal in het Sloegebied. Dat bete kent, dat het Westerscheldege- bied een olieraffinaderij krijgt, die werk zal bieden aan onge veer 200 mensen. De in het Eu- ropoortgebied ta lossen ruwe olie zal per pijpleiding naar Vlis- singen-Oost worden getranspor teerd. Nog niet vast staat op dit moment voor welk tracé zal worden gekozen: binnendoor via de Oosterschelde of via Bot- lekgebied, Dordtse Kil, Hul- landsch Diep richting Zeeland. Het contract voor de vestiging is gistermiddag getekend. Het laat zich aanzien dat met dit be drijf een investering van rond 250 miljoen is gemoeid. Over de vestiging van Total in Ne derland werd al geruime tijd onder handeld. De keuze gmg daarbij tus. sen Amsterdam en het Sloegebied. Directeur drs W. H. Groskamp van Total-Nederland liet an dit verband eerder weten, dat Amsterdam het voordeel had dat er een terrein klaar lag, terwijl het Zeeuwse voordeel was, dat er meer expansiemogelijk. heden waren. De bijproduklen van de raffinaderij kunnen namelijk in het Sloegebied direct worden afgenomen door andere hier gevestigde bedrij ven. Dat is niet het geval in Am sterdam, waar de produkten naar Rotterdam zouden moeten worden ge. transport eerd. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat ook Dow geïnteresseerd zal zijn in de produkten vau Total. In dit geval zou een pijpleiding Terneu. zen - Vüssingen-Oost mogelijk zijn. In het Sloegebied is ten oosten van Peohiney en ten noordoosten van Hoeclist een terrein van ongeveer 200 hectare voor een raffinaderij ge reserveerd. Total heeft een terrein ian ongeveer 150 hectare nodig, zo. dat men een deel van dit terrein niel zou hoeven te benutten. Met de ves tiging zou een investering gemoeid zijn van f 250 miljoen. Het nieuwe bedrijf wordt een raffi naderij in de .middenklasse'. Men denkt aan een capaciteit van 3 tol 4 miljoen ton per jaar. Da ruw® olie had te veel op j ifii uo^uiu, Muiuu eai uvDiouuui. vajj*| Telliehf dal- da i, LONDFV (API Burecraaf JeUicoe njinl negenhonderd onderwijzers ver-!\A7 dat d* k£""er zou kunnen een vooiTiansin-in<Tniinis ter^ van de nton'vach' d;e voor onderwijsvoor. VV overwegen haar begroting uitge- we conservatieve regering, is gisteren' ^mgen kunnen worden ingezet. Dat bre.der te behandelen. Zij zou dit veroordeeld tot een boete van 75 pond. ove!fh,ot zal volgens de prognoses een stuk met langer meer moeten zien ais terwijl zijn rijbewijs voor een jaar werdIJaar !?ter n0? e®v k-«-ne }200 oplo-jeen huishoudelijk voorstel, maar als een ingetrokken. daiL aug,JS:aanleiding tot brede discussie Dat houdt Hij had bekend dat hij op 21 maart "J? e-v"er weer.me*-!tegelijkertijd in. dat de begroting voor- r ?ulo,be£"ïï.rd -r' «ts.SS rS I* - S-T m» t ««WW d. 100 muuur S I zijn te vinden. Dat zou bovendien aan sluiten bij een wens, gisteren door een werkgeverslid geuit, namelijk om de be stuursvoorstellen beter en uitgebreider gemotiveerd te krijgen. Een dergelijke gang van zaken een discussie niet al leen over de huishouding van de kamer, maar over het beleid van de kamer in brede zin en over de economische ont wikkelingen in het gebied van de kamer zou deze instelling naar buiten nog meer gewicht geven. En tevens zou dan de nieuwjaarsrede kunnen blijven wat zij is: een uitgebreide wens van de voor zitter. gelardeerd met persoonlijke op vattingen. Een verstandig voorzitter zal er niet aan denken daarmee tegen het algemeen gevoelen van de kamer in te gaan. een algemeen gevoelen dat tot uiting is gekomen bij de begrotingsbe- handeling. zal waarschijnlijk worden aangevoerd in het uiterste westen van het Euro- poortgebied, waar het mogelijk is olie te lossen. Daarna zou men aan. gewezen zijn op transport van de olie per pijpleiding naar het Sloege bied. moet Pijpleiding Met economische zaken ii deze zaken nu in principe eenstemming bereikt, al over allerelei details nog nader worden gesproken. Onder meer komt daarbij de vraag naar \o- reu welk tracë voor de pijplei ding moet worden gekozen. \Va De kwestie van de pijpleiding is bij de onderhandelingen tussen economi sche zaken en Total een knelpunt geweest. Voor Total betekent de le.- dtng een forse investering: direc teur drs W. H. Groskamp blijkens verklaringen die hij ;n het begin van dit jaar aflegde aan een orde van grootte van 70 miljoen. De mogelijk heid is met uitgesloten, dat het .n de pijplijn naar Zeeland te investeren tra subsidie van het rijk. Economi sche zaken zat vat naa* sant de moeilijkhei, de', «e» oajpletdnag naar het Slo- -«*• ->ij„ t' Mr erb.j zou betekenen .ïjk :s «S*Nv.ie:.-i«r in de verlieagevsooe M->bii pi-p> ding. gaat i i over de flrabantse langer traject nodig, - daar staat dan weer tegen over dat de leiding gemakkelijker bereikbaar Ls dan in het geval die door 'n vrij diep water als de Oosterschelde zou gaan. Boven dien zijn zinkers kostbare kunst- Behoefte Van de zijde van het provinciaal bestuur van Zeeland is de laatste maanden herhaaldelijk betoogd, dat fattold grote behoefte heef: aan :en raffinaderij. Als belangrijk as. per* daarbij werd gezien, dat een raffmaaer j als trekpleister kan die- no."- "oer andere petrochemische ac. 7 c *t d -H jcia 9 kolom 1 NIXON BELOOFT MEER HULP VOOR INDIANEN WASHINGTON (RTR) President Nixon heeft gezegd dat zijn regering meer geld zal geven voor hulp aan de Indianen in de Verenigde Staten, din uolgens hem gedurende eeuwenlange on. rechtvaardigheid de meest achtergestel de bevolkingsgroep zijn geworden. Xixon stippelde een plan u::. da* hij een historische stap voorwaarts noemde I n» he: streven de armoede onder de I Ihdianen te verminderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1