DE KONINKLIJKE SHELL DOET BOD OP BILLITON Raad luchtverontreiniging niet openbaar MOSKOU BEWIND WAARSCHUWT IN CAMBODJA JlSllSr. '.r Bij totale oorlog in Midden-Oosten NAVO niet afzijdig Loonkostenstijging dit jaar 8,9 pet Vandaag in de krant... M*«. Klooster gekraakt in Oldenzaal Drempelvrees HARINGRACE BEGONNEN Gedeputeerde Kaland wel voor openheid 213e jaargang - no. 121 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MI D D ELBU RGSE, VLI SSI NG SE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN il 72. UI. «4S7 Dinsdag 26 mei 1970 OVERNAME IN GROOTSTE GEHEIM VOORBEREID (Van onze redactie financiën en economie) DEN HAAG De Koninklijke Shell Groep heeft het voornemen om een bod uit te brengen op de aandelen van de Billiton Maatschappij te 's-Gravenhage en op die van de Singkep Tin Maatschappij. De on derhandelingen over de overname zijn nog in het beginstadium, maar verwacht wordt dat woensdag zo ver resultaat zal zijn bereikt dat nadere bijzonderheden bekend kunnen worden gemaakt. De Billiton Maatschappij, die ondermeer betrokken is bij de bauxietwinning in Suriname en de aluminiumproduktie in Delfzijl, is enkele dagen ge leden benaderd door de Shell om te onderzoeken op welke manier er een nauwe samenwerking tot stand kan komen. Toen in principe overeenstemming was bereikt is aan het bestuur van de Vereeniging voor den Effectenhandel verzocht om de komende da gen de handel in de aandelen Billiton Maatschappij en Singkep Tin op te schorten. De vakbonden en de ondernemingsraden zijn gister avond van één en ander op de hoogte gesteld. concern als de Koninklijke/Shell groep van bijzondere betekenis is. Ook in tech nologisch opzicht is het samengaan met Shell van belang. De besturen van beide concerns zijn van mening dat een samenvloeiing van de ac tiviteiten belangrijke voordelen kan bie den. De huidige ontwikkeling in de mijn bouw, de metallurgie en haar toepassin gen leiden tot een voortdurende, aanzf~~ Iijke schaalvergroting. Voor Billiton maatschappij stonden reeds zeer omvangrijke investeringen te ver wachten, o.m. door de overschakeling van de Hollandse metallurgische bedrijven in Arnhem, welk bedrijf door het stopzet ten van de omsmelting van tinerts uit Indonesië een volledige reconstructie moest doormaken. Ook heeft Billiton het voornemen om bij de Kempense zink- maatschappij in Budel 'n zinkelectrolyse- installatie te bouwen, waarmee in eerste aanleg een investering van ongeveer 100 min gulden gemoeid zou zijn. In dit verband is het te begrijpen dat de aansluiting bij een financieel krachtig PHNOM PENH WIL AMERIKANEN HOUDEN MOSKOU, WASHINGTON, PHNOM PENH (RTR/APP) De Sowjet-Unie heeft Cam bodja gewaarschuwd voor het aangaan van een bondgenootschap met Washington en Saigon, en ge zegd dat het land een langdurige burgeroorlog te wachten staat wanneer niet de terugtrekking wordt bewerkstelligd van de Ame rikaanse en Zuidvietnamese troe pen. De waarschuwing was vervat in een scherpe nota, die zondag al door de Russische ambassadeur in Phnom Penh was overhandigd, en maandag in het regeringsblad Izwestia werd gepubliceerd. De Sowjet-Unie waarschuwde ook, dat Saigon uit is op annexatie van een deel van Cambodja. De Russen vermeden zorgvuldig, het huidige Cambodjaanse bewind als rege ring aan te merken. De nota was ge richt aan ,de autoriteiten in Phnom Penh.' De bedoeling van het Kremlin leek, duidelijk te maken dat Moskou zou overgaan tot erkenning van de re gering in ballingschap van het afgezet te staatshoofd prins Norodom Sihanoek, wanneer Phnom Penh geen neutralisti- scher koers ging varen. De Sowjet-Unie heeft het duidelijk moeilijk met de hui dige situatie. Haar grote ideologische rivaal China, waar Sihanoek onderdak heeft gevonden, heeft in tegenstelling tot Moskou wel de diplomatieke be trekkingen met het bewind van gene raal Lon Nol verbroken. Mosselbanken .Wjj hebben nooit om de Mossel- banken gevraagd'. Aldus DOW. directeur C. Kuyl, die verklaarde dat de provinciale en rijksover heid het bedrijf die mogelijkheid tot uitbreiding hebben aangebo den. (pagina 2). Fotoboek HET eerste exemplaar van Ken terend Getij', een nieuw, groot fo towerk van Wim Riemens, is gis teren aan de commissaris der ko ningin aangeboden. Het boek werd voortreffelijk cn aantrekkelijk' genoemd pag. S) Van Spaendonck DE TOEKOMST van het perso. neel van Van Spaendonck in Til burg is afhankeiyk van een pres. tigestrijd aan de top. Achtergron den van deze affaire worden uit de doeken gedaan op pagina 9. Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3 en 9 Zeeuws nieuws: pagina 2, 4, 5,7 en 11 Sport: pagina 10 Financieel nieuws: pagina 15 Radio en tv: pagina 13 In de nota deelde de Sowjet-Unie mee, dat zij de ontwikkeling in Cam bodja en in Indo-China in het algemeen nauwlettend volgt, en haar conclu sie daaruit zal trekken. Cambodja stond voor de keus van ,een terug keer naar de weg van vrede en neu traliteit, of vereniging met de mach ten van agressie en oorlog en het worden tot een basis voor oorlog tegqn buurvolken.' Alleen een neu- tralistlsche politiek als voorheen met .strijd voor vrede en tegen imperia listische agressie' diende de ware be langen op lange termijn van Cam bodja. Het Witte Huis hpeft maandag met het oog op bel ichten dat Cambodja om een langer verblijf van Amerikaanse troe pen in Cambodja wil vragen, verklaard dat ,al het Amerikaanse personeel op 30 juni Cambodja zal hebben verlaten.' Het verzoek werd maandag aangekon digd door de Cambodjaanse minister van buitenlandse zaken, Yem Sanbaur, op een persconferentie voor zijn vertrek naar Saigon. ,Wij wensen dat de Ame rikaanse troepen ook na 30 juni in on3 land zullen blijven', aldus de minister. Op de vraag of zijn regering dit ver zoek al bij de Amerikaanse regering had ingediend zei Sanbaur: ,Wij zul len dit verzoek doen.' Hij wilde echter niet zeggen wanneer. spellen. .Dat zal afhangen van de ont wikkeling van de situatie.' HIJ voegdt hieraan toe: ,Ik zie geen enkele reder waarom onze Zuidvietnamese vrienden na afloop van de oorlog nog zouden blijven.' De Noord Vietnamese hoofdstad Hanoi bereidde zich gisteren voor op een fees telijke ontvangst van het afgezette staatshoofd van Cambodja, prins Noro dom Sihanoek. Volgens politieke waarnemers ln Hong kong zal Sihanoek in Hanoi met de Noordvletïiamese leiders plannen be- Streken voor een guerrillaoorlog ir ambodja. Hij zou het ook op prijs stellen als de Zuidvietnamese troepen na het vertrek van de Amerikanen zouden willen blij ven. Hoelang dit zou moeten duren was volgens de minister moeilijk te v Vierde been Voor de Koninklijke/Shell is de fusie van grote betekenis omdat hierdoor het streven naar een grote verschei denheid van produktiemogelijkheden beoogd wordt. Door de winning en verwerking van ertsen, de handel in metalen en in die van metaalpro- dukten krijgt de Sliell-groep een vierde been om op te staan, want tot dusver waren de belangen ge heel verweven met de olie en het aardgas, waaruit allerlei chemische produkten worden vervaardigd. Naast de wens tot het zelf ontwik kelen van projecten, zoals kortgele den is gebleken uit het initiatief voor de exploratie van indampings- zouten in Nederland, ontstond de (Zie slot pag. 3 kol. 2) -Mfeggi De overvloedige regens hebben de toestand in het rampgebied nog verergerd. In het gebied van Ttr- nava is JjO liter regen per vier kante meter gevallen. De water- stand van de. 'rivieren u met drie meter gestegen. Op de foto: de redding van een beer die door het water was in gesloten. BOEKAREST AFPln de overstroomde gebieden van Roe menie bestaat hef. gevaar van een tyftisepidemie, aldus het Roemeen se persburea u Agerpress. De ver vuiling van het drinkwater maakt het noodzakelijk tot een algeme ne vaccinal ie over te gaan. AVe mensen tussen 2 en 55 jaar zulten tegen tyfus worden ingeënt. OLDENZAAL (GPD) Het eerste ge. bouw in Oldenzaal is gekraakt. Zondag avond maakten ongeveer vijftig jongens en meisjes zich meester van net Duit se klooster aan de Molenstraat. Het leek alsof het een plotselinge opge komen en wat chaotisohe actie was, dat bleek toch niet het geval. groep die zich in Oldenzaal tussen wal en schip voelen zitten. Voor de jeugdso- ciëteit ,de inslag" voelen ze zich te oud en in ,trio', de ba.r waar de meeste jongeren bijeen komen, worden ze ge. weigerd. Voor hen was er in Olden zaal nog geen opvangmogelijkheid. SECRETARIS-GENERAAL: UTRECHT (ANP) Tot nu toe zijn voor ruim 1,3 miljoen werknemers de CAO's voor 1970 herzien. Voor ruim 600.000 van hen is dat gebeurd in meerjarige contracten die al voor 1 januari 1970 zijn ingegaan, voor 730.000 werknemers zijn nieu we contracten afgesloten, die op of na 1 januari van kracht werden. In totaal bedraagt de gemiddelde loonkostenstyging voor deze 1,3 miljoen werknemers 6.6 procent. Daar komt nog een kostenstijging van gemiddeld 2.3 procent bij voor arbeidstydverkorting en verlenging van de vakanties. Bovendien is voor meer dan de helft van het totale aantal werknemers een indexclausule van kracht, waardoor de lonen alsnog aan de prijssty- ging kunnen worden aangepast. Deze prijsaanpassing kan gemiddeld ten hoogste drie procent bedragen. Dit meldt het Christelijk Nationaal Vak verbond in zijn officiële orgaan ,De Gids'. (Van onze correspondent) ROME ,Bij een totale oorlog in het Nabije Oosten zal ook de NAVO betrokken zijn', aldua Man- lo Brosio, secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsor ganisatie gistermorgen in Rome. Brosio verklaarde op een perscon ferentie dat het gebied van de Mid dellandse Zee onder de direkte verantwoordelijkheid van de NAVO valt. Het Nabije Oosten hoort daar vanzelfsprekend niet bij, aldus de secretaris-generaal, maar,' ging hij voort ,de fysieke feiten zijn er nu eenmaal'. Op een vraag op welke manier de NAVO bij het conflict betrokken kon wor den, wilde Brosio echter geen dui delijk antwoord geven. Vandaag en morgen vindt m Rome de jaarlijkse zitting van de ministerraad van de verdragsorganisatie plaats. Het jaar werd ze in Washington ge- len. Van Nederlandse zijde nemen de ministers Duns en Den Toom, respec tievelijk van buitenlandse zaken en van defensie, en de Nederlandse vertegen- belangrijkste punten van gesprek zullen de pogingen behoren om een weder zijdse uitdunning van de strijdkrachten te bewerkstelligen tussen de NAVO- landen en de landen van het Warschau pact. Dit zou snoeten gebeuren om d< spanning tussen oost en west te vermin deren. Van Oosteuropese zijde is echter al verstaan gegeven dat men voor dit uitdunningsplan niets voelt. Ook het conflict in het Midden-Oosten komt ter De situatie wordt steeds slech- dit gebied. Vier Israëlische tanks en twee kleine eenheden van bij elkaar 30 man zijn maandag de grens met Libanon over gestoken voor een politie-operatie in de sector waar Arabische guerrilla strijders vrijdag een Israëlische schoolbus overvielen. De Libanese pera heeft maandag meld dat uit het grensgebied in Zuid-La- banon minstens 30.000 mensen z.jn weg getrokken na de beschieting op vrijdag retro door Moet en kan d - Zeeuwse provinciale rand inzake de luchtverontreiniging nu in de toekomst in het openbaar gaan -■rgaderen. ja of nee? Om deze vraag draaide gistermiddag ln Zee lands pro- inclale staten een debat met het college van g«. Een groet deel van de staten leden was er vierkant vóór om de be ng nu maar meteen te nemen. Pro motor van de voorvechters voor open baarheid was de AR-fractielelder J. A. Bennekom, die op een gegeven mo ment niet een concept-motie zwaaide. Op de tafel van het college var. gs m die motie overigens nog niet gekomen, want óók de heer Van Bennekom ging op het laatste nippertje akkoord met een compromis van gedeputeerde Kaland dat men voorlopig in d.t udvicsorgaan-nleu- ve-stljl nog achter gesloten deuren zal ergaueren om met de deskundige le den van dit gezelschap na te gaan of openbaarheid een reële mogelijkheid is. In principe heeft het college van gs namelijk geen bezwaar tegen openbare vergaderingen van dit adviesorgaan. Go- deputeerde Kaland ruimde eventuele misverstanden daarover wel uit de weg. De bezwaren zijn eerder van tact.sche aard. Gs zijn bang dat de deskundigen veelal ambtenaren met aan hun fun. - tie verbonden geheimhoudingen in de provinciale raad zelf .dlcht slaan' wan neer de deuren van de vergaderzaal voor pers en publiek worden geopend. Met andere woorden: de staten konden kie zen uit twee mogelijkheden: óf beslo ten vergaderingen met een zo goed mo gelijke informatie voor een beperkt ge zelschap óf openbare vergaderingen met het risico dat de informatie oppervlak kig zal zijn, omdat de deskundigen zich heel voorzichtig zullen opstellen. Do praktijk heeft geleerd dat het vaak zo gaat. Als voorbeeid kan dienen het algemeen bestuur van het Overlegorgaan zeehavenontwikkeling Zuidwest-Nederland. Enkele jaren aan een heeft dat achter gesloten deuren ver gaderd. Over wat er werd behandeld werden communiqués uitgegeven in do tekst waarvan de rimpelingen uit de dis cussie werden gladgestreken. Van ver schillende kanten met name die van 't provinciaal bestuur van Zeeland werd er voortdurend op aangedrongen om de- vergaderingen openbaar te maken. ,A1» er tegenstellingen zijn, - - dan mogen die toch rustig naar buiten komen", was de redenering. In april van dit jaar was het zover: het bestuur van over legorgaan vergaderde ,voor publiek'. Het resultaat: een rustig voortkabbelend» vergadering, waarin men botsende op vattingen zoveel als mogelijk echter do k.ezen hield. Het college van gs vreest nu dat het met de raad inzake luchtverontreini ging dezelfde kant zal opgaan, zodra, de vergaderingen van dit. gezelschap openbaar zullen worden. Komt nog bij dat de problematiek in deze adviesraad delicater is dan in het bestuur van het overlegorgaan van de voor zeehavens ijverende overheden in het deltagebied. Toch zit het er nü al in dat óók do X provinciale raad inzake de lucht verontreiniging onder druk van buiten af wel in het openbaar zal moeten gaan vergaderen. Tenslotte was het voorstel dat de staten gisteren kiegen voorge schoteld al een stap in die richting. Do •Iaatsen dn dit gebied. De helft is naar Beiroet gegaan, waar men nog niet voor onderdak heeft kunnen zorgen. Bunkers Van verschillende zijden wordt druk op de Libanese regering uitgeoefend oni di rect maatregelen te nemen voor hulp aan de vluchtelingen en het grensgebied ln Zuid-Libanon waar bunkers gebouwd zouden moeten worden om de bevolking te beschermen tegen arilleriebeschietin. gen en luchtaanvallen. Voor dit doel heeft men zelfs een oproep doen uitgaan voor een algemene staking. de Israëlische artillerie van ver i gemeenten en provinciale staten worden a.» n* >-•-<*- een m de verordeniag „p raar, aangebrachte wijziging nauwer bij do problematiek op het gebied van de lucht vervuiling betrokken. Het is zelfs de be doeling dat voortaan aan de staten re gelmatig verslag zal worden uitgebracht óver wat er in de raad inzake lucht verontreiniging behandeld wordt. Gede puteerde Kaland beloofde de staten dat dit .vrijwel alles zal zijn wat in deze raad ter sprake komt cn dat de staten deze gegevens uiteraard ook aan hun achterban kunnen doorgeven', wat dia achterban dan ook mag zijn. De heer Van Bennekom maakte naar onze indruk dan ook de voor de hand liggende opmerking dat tussen deze vorm van getrapte informatie en open bare vergaderingen niet meer dan een nuance-verschil ligt. WIJ hebben de in druk dat nu genoegen is genomen met een ,compromïs-van-drempelvrees". In feite wordt toegegeven aan een mis schien nooit zo sterk uitgesproken drei gement dat deskundige ambtenaren in openbare vergaderingen met geheim houdingsplicht zullen gaan schermen om niet het achterste van hun tong te behoeven laten zien. Maar tegelijk wórdt voorbijgegaan de nuchtere werkelijk heid dat geheimzinnigheid rondom alles wat te maken heeft met maatregelen tegen verdergaande vervuiling van 't mi lieu alleen maar fnuikend werkt. We zijn de emotionele tonelen rondom de .benzpyreen-affaire". die zich heeft af gespeeld in de vergadering van dezelf de raad inzake de luchtverontreiniging van 4 december vorig jaar, nog niet vergeten. NOORDZEE (GPD) Gistermorgen om zeven uur is weer de .haringrace' begonnen. Uit IJmuiden en Schevenin- gen zijn zo'n vijftig treilers uitgeva ren om te trachrten als eerste haring in Nederland aan wal te zetten. Er schijnt in de Noordzee niet teveel haring van goede kwaliteit te zijn. Daarom hebben de meeste schippers van de Katwijkse haringvloot besloten koers te zetten naar de zuidwestkust van Ierland, waar goede en vette ha ring gevangen is. De Vlaardingse vloot opereert op de Noordzee en heeft tot op dit moment niet veel succes. ONDANKS AANDRANG VAN BENNEKOM (AR) EN STENVERT (PvdA): MIDDELBURG De provin ciale staten van Zeeland hebben maandag besloten om de samen stelling, de taak en de werkwijze van de provinciale raad inzake de luchtverontreiniging te wijzi gen. Na een langdurig debat be sloten de staten de voorgestelde wijzigingen niet te veranderen. Verschillende statenleden had den met klem aangedrongen op een aantal veranderingen. Het resultaat van het. debat was, dat. de rand (nog) geen openbare vergadering zal houden: de Vereniging voor Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) niet in de raad zal worden vertegenwoordigd; dat er vooralsnog geen staten commissie voor milieuhygiëne zal worden ingesteld; dat de doelstelling van de raad Heef beperkt tot het tegengaan van luchtvervuiling en niet werd uitge breid tot het tegengaan van de ver. viiiling van bodem en water. Met name de heren J. A. van Benne kom (arp) en J. Stenvert (pvda) hebben zich ingezet voor de open baarheid van de vergaderingen van de raad voor de luchtverontreiniging. Na een eerste vraag van de heer Van Bennekonn over de openheid ten opzichte van de burgerij, stelde de heer Stenvert, dat openbaarheid en voorlichting een eerste eis was. De heer W. R. V. Dusarduyn (kvp) vroeg zich af. waarom de verslag geving aan provinciale staten geen voorgeschreven punt was. Gedepu teerde A. J. Kaland stelde, dat het college had getraefht met dc nieuwe organisatorische opzet had geprobeerd om een centraal advies- en overleg, orgaan te oreëren, met zo goed mo gelijke maatschappelijke en bestuur lijke contacten. Hij bleek het evenals trouwens zijn collega M. J. van Poelje (pvda) bij interruptie reeds had laten weten het niet eens te zijn met de heren C. F. van der Peljl (ch) en Dusarduijn, die zich afvroegen of met dit voorstel niet beter kon worden gewacht tot de wet op de luchtverontreiniging door de tweede kamer zou zijn be handeld. Volgens de heer Kaland staat het vrijwel vast. dat uitgifte van vergunningen, die verband houden met de luchtverontreiniging zal gaan behoren tot de taak van de provin ciale besturen. Achterban Hij deelde mee, dat. het coUege het eens was met de suggestie van de desbetreffende statencommissie over li.t doen van mededelingen door de technische werkgroe.p aan de raad. Oorspronkelijk stond er, dat .desge vraagd en voorzover mogelijk' alle inlichtingen moet verschaffen. Dit werd gewijzigd in ,en voorzover geen wettelijke belemmering aanwezig is'. De heer Kaland zei. dat hij van mening was, dat dit aan ,de achter ban' moet kunnen worden doorgege ven: ,Hoe dit alles zich zal ontwik kelen is niet helemaal duidelijk Gs •treven er wel naar om alles zo open mogelijk naar buiten te bren gen.' Voor de heer Van Bennekom was dat aanleiding om te vragen wat er dan nog tegen openbaarheid van vergaderingen zou zijn. De heer Sten vert vertaalde het woord achterban in .de bevolking': .Want de staten vertegenwoordigen de bevolking. Openbaarheid is een dwingende eis. De raad is niet alleen adviesorgaan maar ook voorlichtingsorgaan aan de bevolking.' De heer Kaland liet toen weten, dat m de ontwerp.verordening met opzet het al dan niet openbaar zijn van de vergaderingen was weggelaten. .We hebben nog geen gelegenheid ge had dit met de technische adviseurs door te praten. Het is nu eenmaai zo, dat met name die mensen tijdens openbare vergaderingen minder infor matie verschaffen. We kunnen dus enerzijds kiezen tussen de grondige informatie van een beperkt gezel schap en anderzijds de oppervlak kige informatie van een groot gezel schap. We willen dit nog eens een jaar bekijken en we zullen dan wel. licht uit eigener beweging met het voorstel komen om de vergader.neen openbaai- te maken. Nu wijst het college verplichte openbaarheid vanaf het eerste moment af.' Inmiddels zat de heer Van Bennekom gereed met een concept->motie om de vergadenn- gen van de raad inzake de lucht- veront remjgi n g openbaar te doen zijn: .Maar ik wil u kent mijn gouvernementele instelling nog even afwachten. Daarbij behoud ik me echter het redht voor om er eer der op terug te komen dan het door u genoemde jaar. Het lijkt me niet, dat die periode een jaar hoeft te duren.' Vereniging Zowel de heer Nan Bennekom als de heer A. Maljanrs (sgp) toonden er zich voorstander van de ereni- ging voor Milieuhygiëne Zeeland een zetel aan te bieden in de raad in. zake luchtvervuiling. De heer \an Bennekom was een van de velen, die de voorgestelde samenstelling van de raad wilde, wijzigen en zijn ge dachten gingen hierbij onder meer uit naar cle VMZ. Gedeputeerde Kaland: ,We hebben in de ontwerp-verordening niet gere geld wie zitting zullen hebben om een grote mate van flexibiliteit te waarborgen. We hebben gezocht naar een zo breed mogelijke vertegen woordiging van de bevolking. Laat de VMZ eerst maar eens wat zien. Ze startte wel erg actief, maar het is nog te vroeg onï er een gefundeerd oordeel over "te hebben. Bovendien dacht :k dat het nog te vroeg was voor de VMZ om nu al bij het esta blishment te worden gerekend. Ik betwijfel of ze dat wel willen. Dan zou men z:ch objectief moeten op. stellen. Zoals de landbouw bijvoor beeld. Daarvan is m de loop der Jaren gebleken, dat deze zich posi tief opstelde in deze materie. De heer \an Bennekom zei daarop, dat hij in de afwijzing van de VMZ een woord van waardering had gemist: .Ik heb stellig niet de indruk dat de VMZ zich al bij voorbaat wil afzet ten tegen de establishment'. Het punt was afgehandeld tóen de (Zie slot pag. 7 kol. 2) der compromis met de staten kun nen sluiten? Bijvoorbeeld dit: laten we het eens een tijdje proberen met open bare vergaderingen van dit adviesor gaan. Blijkt dan dat het overleg daar door wordt gehandicapt, dan is :n voor komende gevallen altijd nog een andere constructie denkbaar. Tenslotte hebben provinciale staten en gemeenteraden ook nog de bevoegdheid om zo nodig in be- s'oten vergadering over te gaan. De prak- I tij k op dat punt heeft geleerd, dat dit I dit soort besloten overleg nog maar spo- rad-sch voorkomt. Komt bij dat naar onze indruk zaken, waarop geheimhou ding zou moeten rusten in de praktijk wel in de technische werkgroep van de raad inzake luchtverontreiniging zullen worden behandeld. De communicatie tus sen deze werkgroep en het brede gezel schap van de raad waarborgt deze ge heimhouding. Wie weet hoe snel gs hun drempelvrees overwonnen zullen hebben. A. I. NEWSWEEK: .ULTIMATUM BREZJNEV AAN CEAUSESCU' NEW YORK (AFP) De Russische partijleider Brezjnev heeft volgens het Amerikaanse tijdschrift Newsweek zijn Roemeense collega Ceausescti bij diens jongste bezoek aan Moskou een .ulti matum' gesteld. .U kunt onmogelijk bescherming genie ten van het Warschau-pact zonder met ons samen te werken', zon Brezjnev heb ben gezegd. De Russische leider zou Ceausescu naar Moskou hebben ontboden na diens wei gering mee te werken aan de instel ling van een internationale investerings bank van de Comecon (de Oosteuropese gemeenschappelijke markt i Volgens Newsweek, dat .diplomatieke bronnen' citeert, eiste Brezjnev niet alleen volle- jdige medewerking aan de Comecon- I plannen maar ook. dat Roemenië zijn verzet opgeeft tegen gezamenlijke War- .schaupact-manoeuvres op zijn gebied.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1