PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RUIM 600.000 VREEMDELINGEN PASSEERDEN ONZE GRENZEN r I I if" V" Tunnel Zelzate mogelijk dit jaar open Vliegramp met DC-9 in Caribische Zee NIXON ONTVANGT COMMISSIE Gelijkspel amateurs KUST- EN BOLLENSTREEK WAREN FAVORIET Aantal doden en vermisten onbekend STARAKIS MAG VANDAAG GRIEKENLAND VERLATEN' Botsing tussen commando's en Palestijnen Vandaag in de krant... GEEN FEEST OP DE DAM KERKEN TEGEN BELEID NIXON Minister Klompé naar Roemenië TACHTIG AGENTEN HAALDEN 10 KRAKERS' OP BEVRIJDINGSDAG MET ZON NOG GEEN ZEKERHEID OVER GEREEDKOMEN WERK Ontlasting van verkeer door Z.-Vlaanderen ENGELSE DIPLOMAAT IN OEGANDA ONTVOERD ,GEEN BEZWAAR TEGEN MEER INDUSTRIE BIJ MOERDIJK' AANVARING OP DE NOORDZEE 213e jaargang - no. 105 WAARIN OPGENOMEN DE M IDDELBU RGSE, VLI SSI NG S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN IKIltr'. 56-60. KI. 6144 (b r.4 3S08, adv. 01186-364, «p. 2751) Middelburg. Marin V"'lal. 76Si*"(kVKd.' 2078/316»!'a'iv. «MI). Gon^Gloto t*»rj 2. KI 3346. adm KI. 2094 q Adverl.nllcp.ij. 40 cant par mm Mlnlmumprll» per .<KerKf.II. t 6.— IngeJonden «ladedallngap 2V4 Alia i ad, 7853. adv 5213).' Oonburg, KI. 2393. Te-neg««n, NKuwitfMt 22, aiclDtial 4 blw. Clrg 359300. Provlndala Zeeuw». Courant. Maandag 4 mei 1970 Pagina 9 LEIDEN (GPD) De balans van het vreemdelingenbezoek tijdens het 1 mei-weekeinde is opge maakt. Het Nationaal Bureau voor Toerisme in Den Haag kon zondagavond melden dat naar schatting 610.000 toeristen over de weg van vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei ons land zijn binnengekomen. Het overgrote deel daarvan zette koers naar de duin- en bollenstreek. Daar was het dan ook mudvol. Dankzij de grote medewerking van de burgerij heeft men echter iedereen aan een plaatsje kunnen helpen, zodat niemand gedwongen de nacht in de auto heeft moeten doorbrengen. Wel moest gebruik worden gemaakt van logiesadressen meer het binnenland in. De internationaal befaamde bloementuin Keukenhof in Lisse boekte dit weekeinde ongeveer 125.000 bezoekers. t mooie weer heeft het afgelo pen weekend de eerste dapperen ahoeer tot een (koud) bad ver- SAN JU AN, PORTO RICO (RTR) Schepen en helikopters hebben zondag nog lang gezocht naar inzittenden van het vliegtuig van de Antilliaanse Lucht vaart Maatschappij, dat zaterdagavond Wj de Maagdeneilanden in de Caribische ree is gedaald, waarschijnlijk wegens brandstofgebrek. De DC-9 kwam in zee ATHENE (AFP) De Franse journalist van Griekse afkomst Jean Starakis, die op 12 april in Athene tot 18 jaar is veroordeeld, wordt vandaag uitgewezen, zo wordt van bevoegde Griekse zijde vernomen. De 29-jarige Staralkis is onlangs van zijn Griekse nationaliteit, die hij naast de Franse bezat, vervallen verklaard, zodat uitwijzing als vreemdeling moge lijk werd. Hij gaat naar Frankrijk. AMMAN (AFP RTR) Het incident, dat rich zaterdag heeft voorgedaan tus sen Palestijnse commando's en Jordaan se troepen is opgelost in onderhande lingen die de gehele nacht van zaterdag op zondag tussen leden van de Jordaanse regering en het verenigd opperbevel hef Palestijnse verzet in Amman zijn Sevoerd. Dit deelde een officiële Jor- aanse woordvoerder zondag mee. Zaterdag werd uit Beiroef gemeld dat twee Palestijnse commando's en acht burgers die dag gewond waren geraakt bij een gevecht tussen Palestijnse en Jordaanse militairen. De Jordaniërs had den een commando-eenheid onderschept en beschoten die op weg was om een doel lm Israël aan te vallen. De gevech ten vonden in het dal van de Jordaam plaats, waarbij vam Jordaanse zijde tanks en artillerie werden ingezet. In Israël hoorde men tot diep in de nacht het gebulder van kanonnen. Binnen- en buitenlands nieuwspag. 1 en 3 Zeeuws nieuwspag. 2 en 5 Radio- en tv: pag. 7 Sport: pag. 9,10,11,13 en 15 30 km o n o van St-Kruis, het grootste van de Amerikaanse Maagdeneilanden. Achtendertig mensen zijn opgepikt en naar ziekenhuizen in St-Kruis gebracht. Een 20-tal wordt vermist. Het aantal dolen en vermisten staat nog niet pre cies vast. Het toestel was door de ALM gehuurd van de Amerikaanse maatschappij .Overseas National Airlines'. Het wilde na een vlucht uit New York op Sint- Maarten landen, maar moest wegens slecht weer uitwijken naar St-Kruis. Vrijwel onmiddellijk nadat het in kwam, werden de deuren geopend begonnen de inzittenden het op reddings vlotten te verlaten. Twaalf minuten la ter zonk het toestel. Paniek is er vol gens een passagier niet geweest. Nadat de overlevenden ongeveer twee uur op de vlotten hadden rondgedobberd, werden zij opgepikt door soheipen van de Amerikaanse marine en kustwacht. De passagiers waren Amerikanen. Vol gens een woordvoerder van de ALM in New York behoren de drie bemannings leden-gezagvoerder Balser de Witt, eer ste piloot Hairy Evans en navigator Hugh Hart tot de overlevenden. AMSTERDAM (ANP) Alle mani festaties die op 5 mei op de Dam in Am sterdam zouden worden gehouden, zjjn im ongeregeldheden in de binnenstad oals op koninginnedag, te voorkomen, •an de Dam verplaatst naar het Mu seumplein In oud-zuid. Het Amsterdam se 5 mei-comité besloot dit na een over- eg met het gemeentebestuur. •3 V Sfe Gedurende het afgelopen paasweekeinde, dat ook drie dagen duurde, kwamen 540.000 buitenlanders ons land over de passeerden 560.000 toeristen grenzen. Het overgrote deel kwam bin nen via de grootste doorlaatpost aan de Nederlands-Duitse grens Bergh. Ook aan de andere posten en aan de Neder lands-Belgische grens heeft men veel passanten moeten verwerken. De man nen van de douane en de marechaus see, die de gasten het eerste welkom toeriepen op Nederlandse bodem, heb ben drukke dagen achter de rug en zich uitstekend van hun taak gekweten. Fee/ Fransen Opvallend was het grote aantal Fran sen, dat enige dagen verlof in Ne- derlnd kwam doorbrengen: de WV Amsterdam meldde dat 45 procent van alle daar vertoevende buitenlan ders uit Fransen bestond en de WV Noordwijk constateerde dat in deze bloemenbadplaats voor 30 tot 40 pro cent door Franse gasten was bezet- Verder kwamen er behoorlijk wat Bel gen, Engelsen, Zweden en in Duis- land gelegerde Amerikaanse en En gelse militairen en daar werkzame OSLO, ZEIST (RTR, ANP) De We reldraad van Kerken heeft znteifdag president Nixons besluit, troepen naar Cambodja te zenden, veroordeeld. raad dringt en bij Groot-Britannië Sowjet-Unie op aan in hun kwaliteit van voorzitters van de Geneefse confe rentie Jn 1954, een nieuwe bijeenkomst over Indo-China te beleggen. Het bestuur van de Stichting Kerk en Vrede heeft een telegram verzonden aan de Nederlandse regering dm Den Haag, waarin het zegt met grote ontsteltenis kennis te hebben genomen van het feit dat de Nederlandse regering begrip heeft voor Nixons besluit tot ingrijpen in Cambodja, temeer daar in de VS zelf dit besluit in brede kring ter discussie staat. Heitaianing van het regerings standpunt lijkt het bestuur van ,Kerk en Vrede' noodzakelijk. SCHIPHOL (ANP) De minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mej. dr M. A. M. Klompé, is zon dagochtend van Schiphol vertrokken voor een vierdaags bezoek aan Roeme nië. Bij het Nati anaal Bureau voor Toeris me en bij de VW's in de kuststreek zat men vrijdagavond met het probleem hoe al deze gasten onder te brengen. Een beroep van het NTB om niet-ge- bruikte logiesruimte beschikbaar te stel len tot de inwoners van Den Haag, Rotterdam, Leiden. Utirecht, Haarlem, Gouda, Delft, Zamdvoort en Noordwijk, leverde binnen korte tijd bij gastvrije gezinnen onderdak op voor vele wachten de buitenlanders. De zaterdag opnieuw in een propvolle randstad binnengevloei- de stroom buitenlandse toeristen heeft tot gevolg gehad dat de VW's op deze dag koortsachtig moesten werken om accommodatie voor hen te vinden. Hier bij werd een dankbaar gebruik gemaakt van de reservevoorraad bedden, die na de oproep van vrijdagavond kon worden gevormd. Bollenstreek In de duin- en bollenstreek was het zondag heel erg druk door het verkeer. De in bloei gekomen Keukenhof en bol lenvelden waren daar mede oorzaak van. Vele tienduizenden dagjesmensen had den, gelokt door het fraaie lenteweer, de auto genomen en waren uit het oos ten, noorden en zuiden van ons land naar de streek van de bloeiende bol lenvelden gek («o en WERELDRAAD KERKEN VEROORDEELT RHODESIË OSLO (RTR) De wereldraad van ker ken heeft zaterdag de christenen opge roepen hun regeringen aan te zetten tot veroordeling van de regering van Rhode- sië dat een ,apartheidsstaaf is gewor den. De oproep was vervat in een verklaring die in Oslo is uitgegeven. WASHINGTON Leden van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid hield vrijdag een stilzwijgende, maar deson danks duidelijke protestactie op hel bordes van het Cwpitool tegen de Amerikaanse interventie in Cambodja. KRITIEK HOUDT AAN BOMMEN OP NOORD-VIETNAM GEEN SUCCES IN CAMBODJA DEMONSTRATIES IN AMERIKA WASHINGTON, SAIGON, PARIJS (RTR, AFP, AP, GPD) Presi dent Nixon der VS heeft toegestemd in een gesprek met de senaats commissie voor buitenlandse betrekkingen over de Amerikaanse in vasie in Cambodja. De commissie, die ernstige kritiek heeft op het .eigenmachtige' optreden van de president, zal morgen door Nixon worden ontvangen. In heel Amerika is betoogd tegen Nixon en er is een aanslag gepleegd op een kolonel, commandant van een opleidings school. Vier senatoren hebben zaterdag op een persconferentie be kendgemaakt dat zij binnenkort een stemming in de senaat zullen forceren met het doel alle gelden voor de oorlog in Vietnam te blok keren. Terwijl in de Verenigde Staten felle protesten zijn gerezen tegen Nixon's beleid, is in Saigon door militaire woordvoerders toegegeven, dat het hoofdkwartier van de Vietcong dat men in Cambodja zoekt, nog steeds niet is gevonden en dat men rekening houdt met de moge lijkheid dat de Noordvietnamezen dit hoofdkwartier tien dagen gele den reeds hebben verplaatst, nadat zij ,de lucht hadden gekregen van de invasieplannen'. Zondag heeft Washington voorts beves tigd dat vorige week bombardementen zijn uitgevoerd op Noord-Vietnam. De fensieminister Laird heeft verklaard. Nog meer westerse landen hebben in- tussen kritiek laten horen op de actie van Nixon. In Parijs heeft president Pompidou zich zelfs kritisch uitgela- ten tegenover sjouwers op een 1 mei-! bijeenkomst. Minister van buitenlandse zaken Schumann heeft de ambassadeur van communistisch China en de leidster de voorlopige Vietnamese regering, mevrouw Binh in speciale audiëntie ont vangen. Men sipreekt in Parijse rege ringskringen van een .heilloze escalatie.' Ondubbelzinnig is ook de reactie der Scandinavische landen. De Noorse re gering verklaarde zaterdagmiddag in' een communiqué de stap van de Ame rikaanse regering te betreuren en ves tigde er de aandacht op dat slechts een. oplossing via een nieuwe Genève-confe- rentie kon worden verwacht. dat de VS de bomaanvallen op Noord- Vietnam zullen hervatten als Noord- Vietnam infiltreert via de gedemilitari- AMSTERDAM (ANP) De Amster damse politie heeft zaterdagavond een eind gemaakt aan de bezetting door le den van de socialistische jeugd van twee woningen op de negende etage van een bijna aan de oplevering toenzijnd flatge bouw in de Bijlmermeer. Onder leiding van commissaris Van Dijk omsingelden 80 nian van de mobiele brigade bijna 24 uur nadat de .kraak' was begonnen, het flatgebouw. Enkele politiemannen bega ven zich vervolgens naar de negende etage, waar zij eerst de gebarricadeerde toegangsdeur moesten ratnmen om toe gang te krijgen tot de omloop tot de flats. Naidia/t de daar aangebrachte spandoeken met leuzen tegen de woningnood en twee rode vlaggen waren verwijderd drongen de politiemannen de woningen binnen. De nog aanwezige bezetters (acht jon gens en twee meisjes van de zeventien personen waarmee het avontuur vrijdag avond was begonnen) gaven zich toen over en lieten zich zonder tegenstand te bieden, naar beneden brengen. Het tien tal, dat eerder een ultimatum om voor half zes de bezetting vrijwillig op te geven had geweigerd, werd onder ge joel van vele medestanders, die zich buiten hadden verzameld, met politie bus jes naar het hoofdbureau gebracht. Daar werden zij nog enkele uren vast gehouden. Foto: een aantal politiemannen gaat het flatgebouw binnen. socialistische jongeren zondagmiddag dat hij hernieuwde bombardementen op Noord-Vietnam evenzeer verwer pelijk achtte als de invasie in Cam bodja. Hiermee wordt de klok weer teruggedraaid, zei Palme, en is men weer op het oorlogspad in plaats van op weg naar de vrede. (Zie slot pag. 3 kol. 6) ,0p oorlogspad' Premier Palme van Zweden zei m een toespraak op een congres van (Van onze weerkundige medewerker) GPD Het is te verwachten dat het weer morgen tijdens de bevrij dingsfeesten als dag en nacht zal verschillen met dat van koningin nedag, toen het kwik niet hoger dan 7 tot 10 graden kwam. In een groot deel van ons land werd het zondag al echt voor jaarsweer met vrij veel zon en m het zuiden 18 graden. Ook in De Bilt kwam precies na zes maan den het kwik weer boven 15 gra den. Vandaag kan het opnieuw iets warmer worden met een beschei den warmtegolf je, dat waarschijn lijk ook dinsdag nog aanwezig blijft. Een front van de oceaan komt maar langzaam naar de Britse eilanden, en zal na dinsdag de kans op een regen of onweersbui doen toenemen, waarna iets koele re lucht binnenstroomt. Het is mogelijk dat in het binnen land de 20 graden wordt bereikt of overschreden en in de kustge bieden een temperatuur van 14 tot 17 gra den wordt bereikt. Alle re den om de vele feestelijkheden morgen in ons land wat het weer betreft zonder winter- en regenjas tegemoet te zien. ZELZATE Het is mogelijk, dat de nieuwe tunnel onder het kanaal van Gent naar Terneu- zen bij Zelzate enkele kilome ters over de Zeeuws-Vlaamse grens nog dit jaar open zal gaan voor het verkeer. Zeker heid daarover bestaat nog niet, hoewel de dienst der waterwe gen en de dienst van bruggen en wegen in Gent betogen, dat zo wel de tunnel als de toeleidende wegen dit jaar gereedkomen. ,Dit jaar gaat de tunnel zeker niet open,' is ue verwachting van het hoold van de tunnelbouw, ir G. van de Velde, die er niet zeker van is wanneer de aanleg van de aan- en afvoerwegen gereed zal zijn. Het bouwkundige gedeelte van de tunnel zal aldus ir Van de Velde in augustus klaar zijn, maar daarna zal de uitvoering van de .elektrische werken' (verlichting e d) nog enkele maanden tijd in beslag nemen. Maar bij de Belgische dienst bruggen en wegen in Gent Iaat men weten, dat de ongeveer vijf kilometer lange weg van en naar de tunnel ,op z'n laatst' eind september gereed zal komen. Deze nieuwe weg door de tunnel zal in eerste instantie naar de vrij smal le, bestaande rijksweg leiden en voert anderzijds naar de Kennedylaan, de industrieweg naar Gent, waardoor de tunnel de industriewegen aan weers zijden van het kanaal met elkaar ,zal verbinden. In een later stadium wordt de tiinnel bij Zelzate een vitale scha kel in de verbinding van de Antwerp se agglomeratie met de zeekust. ke stukken van de route zijn nog met in het stadium van aanbesteding. Mogelijk is de gehele verbinding pas in 1973 klaar. In België wordt hier en daar betwijfeld of de betrekke lijk smalle weg van en naar de tun nel per verkeerskoker twee rijba nen van in totaal 7,50 meter breed voldoende capaciteit zal hebben om de te verwachten verkeersstroom op te vangen. MINDER VERKEER Voor Zeeuwsch-Vlaanderen is de tun nel onder het kanaal vlak over de grens in twee opzichten van beteke nis: als de wegen klaar zijn zal men van bijvoorbeeld Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen uit gemakkelijker de Belgische kust kunnen bereiken dan nu het geval is. Daarnaast zullen ook de Belgen uit met name de Antwerp se agglomeratie deze route kiezen om naar de kust te reizen, waardoor voor al in de weekends het Belgische ver keer op de Zeeuws-Vlaamse wegen soms moet men in de dorpen tien mi nuten wachten om te kunnen over steken zal verminderen. Voor België biedt de toekomstige tunnelroute behalve een snellere ver binding met het kustgebied ook nog een ander perspectief: via de tunnel worden direct al de industriewegen naar Gent aan weerszrjden van her kanaal met elkaar verbonden. De aanleg van de tunnel bij Zelzaie heeft de afgelopen jaren met name in Gent .gemengde gevoelens' opge roepen. De bovenwand van de tunnel ligt namelijk 14,5 meter onder het water, maar het kanaal is vrij kor: na de opening op een diepte van 13,5 meter gebracht, waardoor tussen üunnelwand en water nog één meter grond resteert. Dat maakt het onmo gelijk het kanaal nog verder te ver diepen om er nog grotere schepen toe te laten. Gent voorziet dat de ontwikkeling van de scheepvaart 1 daarbij aan een verdere verdieping van het kanaal." maar naderhand gaf men de voorkeur aan een nieuwe rou- .VERANTWOORD' Ir Van de Velde: .Die situatie wordt niat altijd juist voorgesteld, de tun nel ligt te hoog wordt er dan gezegd. Toen de tunnel werd gepland gingen de plannen voor de kanaalverbinding uit van een capaciteit tot 50.000- tonssdhepen, daar zijn ook de sluizen in Terneuzen op gebouwd. De tunnel is op die capaciteit gebaseerd, men is uitgegaan van een Kanaaldiepte van 12,5 meter. De regeringen zijn overeengekomen het kanaal tot 13,5 meter uit te die pen. Het werd verantwoord geacht de afstand tussen kanaalboden! en bo venkant van de tunnel terug te bren gen tot één meter. Men zou misschien moeilijkheden kunnen krijgen als er een schip zinkt. Maar wanneer zinkt er een schip precies boven de tun nel En als men In het kanaal sche pen tot, laten we zeggen 125.000 ton, toe zou laten, dan Tigt de tunnel te hoog.' Het verbrede kanaal Gent-Terneuzen is alleen bij Zelzate niet vergroot: daar is een nieuw gedeelte gegraven, waardoor zoals bekend bijna 500 huizen moesten worden afgebro ken. Die situatie maakte het echter (Zie slot pag. 2 kol. 4 KAMPALA (RTR) Een funetiona- op het Britse consulaat in Kampala ontvoerd, zo heeft een woordvoerder or het Britse hoge commissariaat zondag in Oeganda meegedeeld. Hij zei dat de hoge commissaris, Ft. Slater, zaterdagavond een anonism te lefoontje had ontvangen, waarin werd meegedeeld dat de functionaris, Brian Lea, zaterdag middag was ontvoerd. Er werd geen reden opgegeven voor de ontvoering, evenmin werd om losgeld gevraagd. De politie van Oeganda heeft wegversprerringen opgericht op de weg tussen Kampala en de luchthaven Enteb be en stelt een uitgebreid onderzoek in. BURGEMEESTER THOMASSEN damse havenportefeuille, riet geen redes» zich te verzetten tegen het denkbeeld van het openhare lichaam Rijnmond om 3000 ha industrieterrein te creëren nabij Moerdijk als het provinciaal bestuur van Noord-Brahant daar geen bezwaar tegen hepft. en als de industriële bedrijven zelf die vestigingsplaats accepteren. Hfj zei dit gisteren in een commentaar op de die dag gepubliceerde structuur schets voor een deel van zuidwest-Ne derland door Rijnmond. In deze schets is een industrieterrein van 3000 ha grootte ingetekend aan het Hollands iep naast het al geplande terrein van 2000 ha tussen Moerdijk en Klundert. ,Ik blijf overigens van mening', aldus de heer Thomassen, ,dat de Hoekse Waard uit planologisch oogpunt is te verkiezen als industrieel gebied boven Noord- West-Brabant'. Rijnmond heeft in de Hoekse Waard een stedelijke ontwikkeling voorzien. Rotter dam denkt voor wat Detreft het wonen meer aan een stad op Goeree-Ovrflak- kee, Grevelingenstad. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben onlangs laten weten, dat zij te gen nog meer industrieterrein bij Moer dijk zijn. Als het provinciaal bestuur daaraan vasthoudt, is de Hoekse Waard naar mening van de Rotterdamse burge meester nog altijd in de markt voor een industriële ontwikkeling. DEN HAAG (ANP) In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn op de Noord zee bij Duinkerken de Liberiaanse tan ker Francis Hamnier van bijna 35.009 ton en liet Deense \xachtschip Simba met elkaar in aanvaring gekomen. Het Deense schip is zwaar beschadigd en op de Oostdijkbank aan de grond ge zet. Twaalf bemanningsleden bleven aan boord. 29 opvarenden, waaronder drie vrouwen, zijn aan boord van de Fran cis Hammer genomen. Deze is naar Hoek van Holland gevaren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1