PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Moeilijkheden dreigen in de Duitse coalitie CHINA LANCEERDE KUNSTMAAN Domburg positief tegenover hotelplan Succes door ex-Amerikaan? Gewicht (173 kg) wekt verbazing Pnom Penh bijna geïsoleerd Ferrasl Vandaag in de krant... Sporthal Zuidmolukkers Uitwisseling Baby gestikt Man gedood onder omgezaagde boom EGYPTISCHE COMMANDO-ACTIES TEGEN STELLINGEN ISRAËL Ontvoeringsplan prinses Margaret's zoon uitgelekt VIJF DODEN BIJ BOTSING IN NAALDWIJK GERANIUMS ALS AFFICHE' BIJ VERKIEZINGEN OPPOSITIE: STRUCTUURPLAN ONTWEEKT NOG Structuurplan 213e jaargang - no. 99 WAARIN OPGENOMEN DE M IDD ELBU RGSE, VLI SSI NG SE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN VIIM.WalrtJ. 56-60, UI. 5144 d». 01156-554, Kok. Abonn.prlU ƒ5.05 por found, or ƒ15,00 poi tmrloil, Irani Markt 51, lol. 7651 |b]| rad. 2075/3169. ad«. 6245). Coas, Grola Markt 2. lel. 6140 (b|| rad, 1 tdedallngen V/j x Uriel. Alla Ad ver tanlicpruren aaeldi oal 16.00 par k a 5213). O Ié btw. Giro 35*300. Prori 25 canl (lod. 4 i Zacuwaa Courant. I Maandag 27 april 1970 Ajax gelijk met Feijenoord Pagina 9 WASHINGTON (RTR) Naar ver luidt zou een voormalige kolonel van de Amerikaanse luchtmacht een be langrijke rol hebben gespeeld by het Chinese ruimtesucces. Het gaat om de uit Shanghai afkomstige dr Talen Hsoee-Sjen, die nu een ingenieurs opleiding in zyn eigen land in 1934 naar Amerika kwam en daar een grote naam kreeg als vliegtuigont werper. Tijdens de tweede wer te hij in opdracht i •ldoorlog verricht- In de Amerikaan. se regering speurwerk op het gebied i Kt van raketten. Hij kreeg toen tie rang! van kolonel bij de luchtmacht, Na de oorlog stond hij aan het hoofd van een groep onderzoekers die moest na gaan, wat Duitsland op het gebied van raketten had bereikt. In 1950 kwam dr Tsien in moeilijkheden, toen een hoeveelheid boeken en papie ren over rakethouw in beslag werden genomen, die hij naar Hongkong wil de sturen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de zending bestemd voor Shanghai. 'rst wilde zjj dr Tsien deporteren, doch men achtte dit bij nader Inzien niet verstandig, gezien de uitgebreide kennis die de geleerde bezat. Pas in 1955 liet men hem gaan. In China werd hij direct ingeschakeld by de wapenindustrie. Naar verluidt is de nu 60-jarige dr Tsien sinds mei vorig jaar lid van het Chinese centrale partycomité. DR TSIEN' HSOEE-SJEN PEKING: Een tekening waarop de onüoopbaan vam de eerste Cht- Na brief Brandt aan Gomoelka Scheel voelt zich gepasseerd BONN, SAARBRUCKEN, WAR- SCHAU (DPA) De persoonlijke brief van bondskanselier Willy Brandt aan de Poolse partijleider Gomoelka zal mogelijk een naspel krjjgen in de Westduitse regerings coalitie. Minister van buitenlandse raken Walter Scheel, die zich za terdag voor een partijcongres van de FPD in Saarbriicken bevond, kondigde aan dat hij vandaag met kanselier Brandt over diens brief een gesprek wil hebben. Scheel, die er geen geheim van maakte dat hij verrast was geweest te moeiten vernemen dat Brandt staatssecretaris Duekwitz een brief voor Gomoelka had meegegeven zonder dat hij ervan in ken nis was gesteld, zei tegenover journalis ten: ,dat mag niet meer voorkomen. Over een dergelijke brief hadden afspraken moeten worden gemaakt. De .eenling- actief' van Brandt heeft verwarring ge wekt en veel stof doen opwaaien.' De gehele affaire is duidelijk een kolfje naar de hand geworden van de geza menlijke oppositie in Bonn. De fractie voorzitter van de CDU-CSU Rainer Barzel en de voorzitter van de CSU Franz-Josef Strauss verklaarden zater dag dat de bondsregering ,in liet duis ter1 was geraakt. ingelicht. Strauss meende dat ,als kanse lier Brandt de staatssecretaris van het ministerie van buitenlandse zaken de opdracht geeft een dergelijke brief mee te nemen zonder dat zijn minister daar iets van weet het met betrekking tot partij- en staatsaangelegenheden een on verkwikkelijke zaak is, die in een demo cratie niet mag voorkomen. Een derge- ijke handelwijze treft men -alleen aan bij dictaturen.' Barzel voegde er nog aan toe dat imen nu .Scheel in bescherming moet nemen omdat hij fn een pijnlijke situatie verzeild ia geraakt.' Inmiddels heeft regeringswoordvoerder Conrad Ah Iers reeds verklaard dat Brandt in zijn brief de wens van de bandsregering (Zie slot pag. 3 kol. 3 Kaarten op tafel Ze zou daarom die .geheimzinnigheid moeten beëindigen' en ,de 1; aart en op tafel leggen' door de brief aan Go moelka evenals het aanbod dat Bonn aan Warsohau had gedaan openbaar te maken. Ernstige kritiek hadden Barzel en Strauss op het feit dat het ministerie van buitenlandse zaken niet vooraf was GOES heeft zyn nieuwe sporthal ,De Bevelanden' zaterdag feeste lijk en met een reeks sportevene menten officieel geopend. (Pag. 2) IN DEN HAAG hebben zaterdag ongeveer 5000 Zuidmolukkers een grootscheepse demonstratie gehou den. Zij lieten premier De Jong en de Indonesische ambassade onder meer weten een gesprek met pre sident Sodharto te willen hebben wanneer deze ons land beizoekt. (Pag. 3) IN HET KADER van de culture le uitwisseling tussen Brabant en Zeeland is zaterdag In de Vlees hal te Middelburg ae eerste expo sitie geopend. (Pag. 5). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3 Zeeuws nieuws: pagina's 2. 5 en 6 Radio en tv: pagina 7 Sport: pagina's 9, 10, 11, 12 en 13 ROTTERDAM (ANP) Een baby van drie maanden. Judith Eijer, is vrijdag avond in een trappeldeken gestikt. Haar ouders hadden haar in de trappeldeken op bed gelegd. Een deel van de trappel deken is om het halsje van de baby ge snoerd, waardoor zij is overleden. MOERKAPELLE (ANP) uitH Zaterdag- WÊÊÊgÊÊÊfÊÊÊÊÊÊÊÊgÊtm by het omzagen van een boom in zyn woon plaats om het leven gekomen. De boom stortte plotseling neer, de jongeman kon niet op tyd weglopen en was op slag dood. TWEEMAAL DIT WEEKEINDE CAIRO, TEL AVIV (AP, RTR) Egyptische commando's hebben zondag voor de tweede niaal in het afgelopen weekeinde een aanval op Israëlische posities aan het Suezkanaal uitgevoerd. Volgens radio-Cairo hebben commnndo's in de noordelijke sector van het kanaal militaire posities en een tankcolonne op de door Israël bezette oostelijke oever aangevallen. De eerste Egyptische aanval vond zaterdag rond middernacht in de zuidelijke sector plaats. Hierbij zouden volgens Cairo 35 Israëlische soldaten zijn gedood of gewond. Aan deze aanval die twee uur duurde hebben 200 Egyptische commando's deel genomen. Vier stuks luchtafweergeschut, twee tanks, twee gevechtswagens en twee bull dozers zouden zijn vernietigd. Bij de aanval hebben 3 Egyptenaren het leven verloren, aldus Cairo. Volgens Tel Aviv waren bij beide aanvallen aan Israëlische kant geen verliezen geleden en moesten de Egyptenaren zich terugtrekken. 14 Egyptenaren zouden zyn gedood. Egyptische bommenwerpers Israëlische vliegtuigen hebben zaterdagochtend vroeg twee Egyptische Iijoesjin- bommenwerpers boven Egyptisch gebied neergeschoten, zo heeft een militaire woordvoerder in Tel Aviv meegedeeld. De Egyptische toestellen hadden tevoren verscheidene bommen afgeworpen in het gebied van El-Arisj, ongeveer 200 km ten oosten van het Suezkanaal. De aanval de vijfde en verst uitgevoerde op Israëlische stellingen in de Sinal bin nen een week veroorzaakte geen slachtoffers, zo werd gezegd. VISCOUNT LINLEY LONDEN (RTR) De Britse onder wereld zou van plan zijn een lid van de Britse koninklijke familie te ontvoeren, zo is zondag in grote opmaak door het Engelse zondagsblad .Sunday Tele graph' gemeld. De achtjarige viscount Linley. de zoon van prinses Margaret en graaf Snow- don zou ontvoerd moeten worden om de vrijlating te bewerkstelligen van twee beruchte misdadigers. Scotland Yard wilde geen commentaar geven op het bericht maar voegde er wel aan toe dat een onderzoek wordt ingesteld. Volgens het Engelse blad wa ren al strenge voorzorgsmaatregelen ge troffen op de school waar de zoon van prinses Maraget onderwijs kijgt. NAALDWIJK. (ANP) In Naaldwijk reed zondagmiddag een auto komend uit de richting Wes- terlee, rijdend op de middenbaan van een driebaansweg, frontaal op een auto komende uit de richting Vlaardingen. Van de eerste auto waren vier inzitten den. vader (34), vrouw (30) en twee kinderen (3 er» 1 jaar) op slag dood. Het gezin is afkomstig uit Maassluis. Van de tweede wagen werden de chauf feur en de drie andere inzittenden al len zwaar gewond. Later overleed nog een vijfde slacht offer. Het is de 24-jarige mej. M. C. van der Velde uit Maassluis. Zij was levensgevaarlijk gewond overgebracht naar het Holy-ziekenhuis in Vlaardin- fen. De bestuurder van deze auto, de 1-jarige O. Bonte uit Vlaardingen, ii zeer zwaar gewond en twee overige in zittenden, een broer en een schoonzus ter van mej. Van der Velde, zijn zwaar gewond naar het Vlaardingse ziekenhuis overgebracht. De namen van de slachtoffers uit de eerste wagen zijn: de heer F. W. Pont (34), zijn echtgenote mevrouw A. T. M. Pont-Verhaar (30) en hun dochtertjes Hillegonda (3) en Leonie (1). Foto: de 2 verongelukte auto*!». LEIDEN, WASHINGTON, LONDEN (GPD) Met de succesvolle lancering van een 173 kilo zware kunstmaan is communistisch-China vrijdag op spectaculaire wijze tot vijfde ruimtemogendheid gepromo veerd na Rusland, Amerika, Frankrijk en Japan. Opmerkelijk is het grote gewicht voor een eersteling. Dit gewicht betekent ook dat Pe king in staat is raketten met atoomkoppen naar alle delen van de we reld te lanceren. China heeft reeds enkele jaren atoombommen. Verwacht wordt dat deze verrassendeDe politieke en militaire betekenis van (hoewel voor ingewijden niet onvoor-lhet thans door Peking geboekte succes zienc) lancering een nadelige invloed is vrij aanzienlijk. Weiisv r is r et zal hebben op de Amerikaans-Russische bekend of de baan van de nieuwe satel- besprekingen tot beperking van de wed loop in strategische wapens, maar te vens een gustige in%'loed heeft op de budgettering van de Amerikaanse ruim tevaart, waar de laatste tijd nogal aan geknabbeld werd. Gewicht De lancering werd met heel veel pro pagandised bombarie pas zaterdagmid dag bekend gemaakt, hoewel de kunst- maan al vrijdag in een baan om de aarde was gekomen. De hoogte van deze baan varieert van 493 tot 2384 km. de baanhoek met de evenaar bedraagt 68,5 graden. De kunstmaan trekt enkele ma len per etmaal over de Verenigde Sta ten. waar men de signalen opvangt en heeft kunnen constateren dat de door Peking bekendgemaakte baangegevena nauwkeurig kloppen. Zoals gezecht heeft het betrekkelijk groot gewicht van 173 kg enige ver bazing gewekt. Er zijn al veel zwaar dere ruimtevoertuigen gelanceerd tien tallen tonnen) maar de eerstelingen van een ruimtemogendheid waren toch tijd veel lichter. De Ohmese eersteling weegt meer dan de eerstelingen van de andere ruimto- vaartmogenaheden t es amen. Mislukkingen Het was bij ingewijden reeds ruime tijd bekend dat China pogin gen in het werk stelde een ruim tevaartuig te lanceren Al in de eer ste helft van de jaren '60 schijnen enkele pogingen te zijn mislukt- In januan '67 kondigde China aan dat nog dat jaar een kunstmaan te zullen lanceren. Dit is echter een mislukking geworden want dat jaar gebeurde er in China niets. De laat ste mislukte poging schijnt volgens de Amerikaanse inlichtingendienst in oktober 1968 te zijn ondernomen. Nu is er succes geboekt. liet overeenkomt met de voornemens zo dat over de nauwkeurigheid van de lan cering en derhalve van de raketten- apparatuur niets gezegd kan worden. De kracht als totaal blijkt onvoldoende le zijn voor een globale bedreiging met conventionele a-wapens en waterstof bommen. Reacties De eerste reacties op de succesvolle lancering waren over het algemeen vol van bewondering en verrassing. Alleen (Zie slot pag. 3 kol. 2) BERKEL EN RODENRIJS (ANP) De afdeling Berkei en Rodenrijs van de PvdA heeft- be sloten in haar actie voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing geen ge bruik te maken van aanplakbiljet ten en affiches. Zij wil hiermee een daad stellen tegen ontsiering en verontreiniging van die open bare weg. De verontreinigingsproblemataek acht zij. in zijn algemeenheid, zo ernstig, dat zij de rol van een po litieke partij niet gelegen ziet in het bijdragen tot veroorzaken of verhevigen, maar wel in het op lossen van de problematiek van verontreiniging. In plaats van het geplak, stelt zij zich als alternatief voor enkele bakken met i rode i geraniums in de gemeente te plaatsen. VIETCONG BEHEERST MEESTE HOOFDWEGEN Thailand biedt hulp aan PNOM PENH. BANGKOK, SE OEL, (AP, RTR,AFP) De Viet- cong beheerst momenteel grote de len van vijf van de zeven Cambod jaanse hoofdwegen die de hoofd stad Pnom Penh met de rest van het land verbinden en men ver wacht dat spoedig ook de belang rijkste verbindingsweg, die van ZATERDAG IN HOORZITTING Pnom Penh naar de zee voert, zal worden afgesloten. Twee weken geleden waren nog alle we gen met uitzondering \an de weg Pnom Penh - Saigon normaal open voor alle verkeer. Maar nu blokkeert de Yieteong op punten die 50 tot 100 km van de hoofdstad liggen de wegen die naar het noorden, het oosten en het zuiden voe- Alleen een weg naar het noordwesten en Thailand en een weg naar het zuid westen in de richting van de Golf van Siam konden zondag nog in hun ge heel worden gebruikt. De weg naar het zuidwesten voert van de hoofdstad naar de havenstad Kampong Som. het vroe ger Sihnokville, Men verwacht dat de I volgende Vietcong-aanvallen zich op de ze verbinding zullen concentreren. Als de weg wordt afgesneden komt de ener gievoorziening van de hoofdstad in ge- DOMBURG De inwoners van Domburg, voor zover althans aanwezig op de zaterdagmiddag gehouden hoorzitting, zijn vóór uitvoering van de plannen van de NV Hotelmij Domburg om op de terreinen van het honderd jaar oude Badhotel een hotel in hoogbouw te plaatsen (ruim 40 meter hoog) en vier blokken van elk 35 flats, elk in vijf bouw lagen. Het badhotel zou dan worden afgebroken. De aanlei ding tot de hoorzitting is be kend: toen de gemeenteraad van Domburg zijn goedkeuring moest hechten aan het plan, wil de men eerst weten hoe de be volking er over dacht. En zo waren zaterdagmiddag cc.n kleine honderd belangstellenden samengestroomd in de grote zaai van café Willielniina, waar op liet podium drie leden uit de gemeen teraad, mevrouw Vaandrager-van 't Iloff en de heren A. Don en A. Coppoolse ijverig noteerden wat er uit het zaaltje te berde werd gebracht. Deze drie raadsleden, die de hoor zitting hadden uitgeschreven, hadden de voorzitter van de stichting Ge meenschapsbelangen Domburg-Oost- kapelle, de heer P. Labruyère bereid gevonden de leiding van de bijeen komst op zich te nemen. Nadat de heer Labruyère had gewe zen op de grote belangstelling die er voor de expositie van de maquet te van de hotelbouw (eind vorige week in het gemeentehuis) had be staan, gaf de heer Don, verheugd omdat zovelen naar Wilhelmina wa ren gekomen om .inspraak te reali seren', een toelichting op de motie ven van de gemeenteraad deze hoor zitting uit te schrijven. .De raad worstelt met dit probleem en wil zich zo breed mogelijk infor- positief ingestelden vragen zich af doen we goed of kwaad met het goedkeuren van dit plan. De heer on memoreerde, dat de meerderheid van het college van b en w even als de bijna voltallige raad zater dagmiddag aanwezig het plan acceptabel acht en dat in een vol gende raadsvergadering een beslis sing zal moeten worden genomen. Eerst kwam een tegenstander van het plan aan het woord, de te Domburg wonende mr F. C. Kleyn, die zijn bezwaren mede naar voren bracht namens het comité .Vrienden van Domburg', door hem geschetst als een los verband van mensen, die in eer ste, tweede of derde generatie Domburg bezoeken, in pensions, kamers of eigen huis. Eén van de punten waar de heer Kleyn op wees. was het ontbreken van een gefundeerd structuurplan voor het gehele gebied. Hij ging er van uit, dat het voorstel van b en w tot partiële wijziging van het bestemmingsplan, inderdaad slechts een deel van het gemeente lijke gebied betreft. Het op dit deel geprojecteerde bouwplan wijkt ech ter zozeer af van de het Domburgse patroon door bouwhoogte en bouw- dichtheid, zo stelde hij, dat dit nieu we stedelijke element de gehele Domburgse kom zal overheersen en de toekomstige ontwikkeling van een zeer groot gebied zal beïnvloe den. Aangezien de gevolgen van het voorstel dus zeer verstrekkend zullen zijn, kan het niet los wor den beoordeeld \an een studie en voorstel van ruimtelijke ordening voor het gehele samenhangende gebied' aldus mr Kleyn, die ver der opmerkte dat een dergelijke studie zal moeten leiden tot een gefundeerd structuurplan voor het gehele gebied. .Het evenwicht tussen .natuur en be bouwing is ccn van de aantrekke lijkheden van Domburg vervolgde hij, ,wij zijn verschrikkelijk bang voor verstoring van het evenwicht en een daarmee samenhangende blijven de vernieling van Domburgs inkom stenbron.' Hij stelde dat men hier een rijkdom aan strand, duinen en bossen vindt, vooral ook ruimte en rust in een harmonie die in de ste den verstoord en vernield is. ,Wat zoek je hier? Wat je 'in de stad niet vindt. Nu is hier een stukje stad geprojecteerd. Uitbreiding 'is prachtig, maar niet in stedelijke vorm.' Mr Kleyn zei voorts te ver wachten dat de 250 wooneenheden in het plan. met een seizoenbezetting van duizend mensen, ,een aparte staat' in het dorp zal worden, waar door de hele intimiteit van de kom zal verkommeren. ,Een verstormg van het ruimtelij ke patroon van Domburg betekent aantasting van de welvaartsbron1 van Domburg', besloot hij, .woon kazernes, torenflats, steenklom-i pen en steenwoestijnen zijn geer»! toeristische attracties.' Veel applaus kreeg zijn opponent, de heer D. F. P. Hoegen. president commissaris van het Badhotel en di recteur van de Hotelmij Domburg. De heer Hoegen zette uiteen dat men i voor het niet meer rendabele bad-! hotel iets wil stichten dat met zijn! appartementenopzet modern is en aantrekkelijk; het hotel in zijn tra ditionele vorm is dat met meer. Het pand is honderd jaar oud, men ziet het wel graag liggen, maar door ge brek aan comfort wil men er niet in liggen Het plan werd zo groot opgezet, opdat men een gedeelte van het plan kan afstoten; men moet dit gedeelte kunnen verkopen om de on rendabele top kwijt te raken. .Eén van de offers is inderdaad dat er bo men zullen vallen. Maar wij zullen niet één boom teveel kappen', aldus de heer Hoegen. die- ten aanzien van het verwijt .stedelijk geheel' nog op merkte: ,Men kijkt vanuit deze flats op zee en op de duinen, op het groen, niet op steenmassa's.' Hij zei voorts dat het beslist niet (Zie slot pag. 2 kol. 5) Strijd Een Cambodjaanse militaire woord voerder heeft meegedeeld, dat Cam bodjaanse parachutisten zondag de stad Angtasom, een knooppunt van wegen, na vier dagen hevige strijd hebben heroverd. Aan de ander kant heeft de Vietcong de provinciale hoofdstad Tani, enkele kilometers ten zuiden van Antasom, ver overd. Volgens de Cambodjaanse woord voerder voeren Cambodjaanse troepen zuiveringsoperaties uit rondom Ang tasom, 70 km ten zuiden van Pnom Penh. Hulp De premier van Thailand, maarschalk Thanom Kittikatsjorn heeft vrijdagavond in Bangkok verklaard dat zijn regering ieder verzoek om bijstand van de nieu we regering in Pnom Penh welwillend in overweging zal nemen. Voorwaarde voor de hulpverlening is echter, dat Cambodja de wens uitspreekt om de di plomatieke betrekkingen met Thailand te herstellen. Zuïd-Iiorea bestudeert ,inet aandacht' het vraagstuk van een troepenzending naar Cambodja als de regering van Lon Nol daarom zou vragen, zo verklaarde de Zdïdkoreaanse minister van buiten landse zaken Tsjoi K>oe Hali zaterdag. Zuid-Korea is ernstig bezorgd over de recente ontwikkelingen in Cambodja, met name over de gevolgen die deze ge beurtenissen voor de vrede en veiligheid in Azië hebben, aldus de minister.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1