PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Biologen maken zich zorgen om de biosfeer WEGENBELASTING IN 1971 MET 12 PROCENT OMHOOG Voorlopig geen derde dubbeldekker Aankondiging minister Bakker: Palestijnen ruimden smokkelaarsnest op Mei '40 h; VERZET IN VS TEGEN NIEUWE OPPERRECHTER Vandaag in de krant... Rel in lagerhuis om Bernadette ONTVOERDERS VAN AMERIKAAN IN SANTO DOMINGO EISEN VRIJLATING 21 GEVANGENEN Plegers aanslag op vliegveld München gearresteerd Uitkering voor vissers die in oorlog dienden Politie keek toe bij vuurgevecht SPECIAAL VOOR VLISSINGEN- BRESKENS Texel 'Viurdei- voor toeristen 213e jaargang - no. 72 Woensdag 25 maart 1970 Samen naar de WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN brugklas Uracil* N V Boh. Mij. von do C V Provincial* Zoouwis Cour.nl: f. v. d. Vclda an f. B. don Be Bur. Villa., Walitr. 56-60, tal. 5144 (b g 9 'id- 3508, adv. 0113G-584, e*p. 2751). Middoll .iorikzco, rod. tel. 3346. «dm. tel. 2094 Advortontioprlja 40 cent por mm. Mini mui dactlai Q. A. da Kok. Abonn.pri|i 5,05 par St, III. 7651 (b g g rod. 2078/3169, adv. 6248). Goes advertentie 6Ingezonden mededelingen 2i/a 1 1 3S9300, Provlnc it 22, tel. 4457. Brief aan de ministerraad AMSTERDAM (ANP) -De Nederlandse biologen maken zich ern stig zorgen om de contiimiteït van de biosfeer, de omgeving waar in liet leven van de mens wordt mogelijk gemaakt: de lucht, het water en het land. De techniek is volgens hen op weg 0111 zo hard tegen de biosfeer aan te schoppen, dat de mens zich daardoor zelf 0111 zeep helpt. Daarom heeft de biologische raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam een brief gestuurd aan de ministerraad vergezeld van een verslag over een in september vorig jaar in Londen ge houden symposium betreffende de veranderingen in het milieu door toedoen van de mens. Daarom organiseert de biologische raad op 31 maart en 1 april aanstaande in het RAI-congrescentrum in Amsterdam zelf een symposium, waar de problemen van lucht-, water- en landverontreiniging opnieuw aan de orde gesteld zullen worden. Tijdens een persconferentie maakte dr W. H. van Dobben, directeur van het instituut voor oecologisch onderzoek van de academie, met historische voor beelden duidelijk hoe catastrofaal de gevolgen kunnen zijn van de invloed van de mens op de bodemgesteldheid. De toename van fyne stofdeeltjes in de lucht is volgens hem onrustbarend en de Nederlanders springen als bar baren oin met liet water, hierin wordt teveel afval geloosd. Omdat in dit opzicht niet alleen landelijk gedacht kan worden, sprak de heer Dobben zich uit voor een internationale coördinatie van wetgevingen, die zullen moeten voorkomen dat de industrie geen produkten op de markt brengt waarvan de afvalstoffen niet op natuurlijke wijze worden afgebroken. Men zal moeten voorkomen, dat bepaalde stoffen zich in levende wezens accumu leren. Dr H. L. Golterman, directeur van het limnologisch instituut van de academie, pleitte in Nederland voor een centraal waterbeheer. Het komt volgens hem te dikwijls voor, dat plaatselijke belangen van tegengestelde aard waterver ontreiniging in de hand werken. BOSTON De 5-jarige Laura Roder uit Boston (VS) raakte bij te pas komen om haar met veel moeite en materiaal te be- het spelen beklemd in een stalen buis. De brandweer moest eraan vrijden, Laura's humeur werd er niet beter op. WASHINGTON (RTR) Voor de tweede maal wordt president Richard Nixon geconfronteerd met een groeiend verzet in de senaat tegen zijn keuze van een nieuwe Amerikaanse opper rechter. Vele senatoren beginnen nu te twijfelen aan de juistheid van de voordracht van de Amerikaanse president, de vijrtigja-, rige rechter Harrold Carswell, die vol gens de beschuldigingen de negers niet wel gezind is en in zijn carrière ais rechter niet boven de middelmaat is ";i gekomen. Maar tenzij er zich nieuwe ontwikke lingen voordoen en de tegenstanders pluizen nog steeds het verleden van rechter Carswell na ziet het er op het ogenblik volgens waarnemers naar uit dat rechter Carswell de benoeming met de hakken over de sloot zal halen. Vorig jaar november stemde de senaat met 55 stemmen tegen en -15 voor de eerste voordracht van president Nixon, rechter Clement Haynsworth, af. Op het ogenblik lijkt de benoeming-Cars- well dezelfde weg te gaan als de zaak- Haynsworth. De oppositie begon toen ook langzaam te groeien, ingezet door progressieve democratische senatoren, die vreesden dat de benoeming van een conservatief uit het zuiden van de Ver enigde Staten de druk van het Ameri kaanse hooggerechtshof om de rassen scheiding tc verminderen zal arnemen. Hal-bad DE RAAD van Zierilizee besloot in principe akkoord te gaan met een plan voor een sporthal, ge combineerd met een overdekt zwembad. De kosten zijn begroot op 1,9 miljoen (pagina 2) Oefenterrein de DE RA .AD van advies ruimtelijke ordening is van me ning dat er in het zuiden van ons land geen plaats meer is voor een militair oefenterrein van 3000 ha. (pag. 3). Tandartsen trekken per jaar meer dan 4 mil joen tanden en kiezen, met een srewicht van meer dan 8 ton. (pag. Ï3). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3, 13 en 17. Zeeuws nieuws: pagina 2, 5, 7, 9 en 12. Sport: pagina 15. Financieel nieuwspagina 21. Radio en tv: pagina 19. LONDEN (RTR) In het Brit se Lagerhuis is 't dinsdag rumoe rig. toegegaan, toen liet jongste parlementslid, de 22-jarige Berna dette Devlin voor de tweede ach tereenvolgende dag pleitte voor 't houden van een spoeddebat over de gespannen toestand in Noord- Ierland. Ook ditmaal vond liaaT pleidooi weinig-positieve reacties. De leider van de fractie van unionisten uit Noord-Ierland. de 51-jarige kapitein La%vrence Orr, beschuldigde Bernadette Devlin er van dat zij probeert aan te sto ken tot geweldpleging in Ulster. Zoals bekend is Bernadette een partijloze afgevaardigde die er voor ijvert, dat de r-k minderheid m Noord-Ierland dezelfde rechten krijgt als de protestantse meerder heid. Volgens haar dreigen er on lusten in Londonderry, de tweede stad van Noord-Ierland, waar het al drie nachten achter elkaar on rustig is geweest. De beschuldiging van kapitein Orr leidde tot felle protesten van de regerende Labourpartij. Nadat Orr geweigerd had zijn aantijging in te trekken, verliet liij de zaal, ge volgd door de vijf aanwezige le den van zijn fractie. Na het debat had Bernadette De vlin een gesprek van een kwartier- met premier Wilson. Dit ging over de dood van Samuel Devenney, die vorig jaar tijdens de onlusten m Londonderry overleed. Officieel was als doodsoorzaak een hartverlamming opgegeven, maar- volgens Bernadette moet de zaak opnieuw worden onderzocht. Foto: Bernadette Devlin f mid den) bracht rle nacht, van maan dag op dinsdag door op de stoep van Downingstreet JO, in de hoop premier Wilson te spreken te krij gen en hem een nieuw ondersoek te vragen naar de rloodvan een man tijdens de onlusten in ho- donderry in 1069. DEN HAAG Minister Bakker van verkeer en waterstaat kondig de gisteren in de tweede kamer dat er bij de begroting voor 1971 een verhoging zal worden voorgesteld van de opcenten op de wegenbelasting. De opcenten voor het wegenfonds zouden dertig pro cent omhoog moeten, wat bete kent dat de wegenbelasting in to taal zal stijgen met naar schatting 15 tot 25 gulden ongeveer 12 pro cent) per jaar. Als deze bedragen niet binnen zullen komen dan verwacht minister Bakker een stagnatie in de wegenbouwplannen voor na 1974, omdat er voor deze plan nen nu feeds in toenemende mate gel den worden uitgetrokken. Ook dit jaar reeds zijn er vijf miljoen gulden kosten jr werken die gereed komen in 1975 later. Toch speelt het wegenfonds dit. jaar quitte, maar voor volgend jaar wordt een tekort verwacht van 75 mil joen gulden, dat tot 1970 zal oplopen tot 95 miljoen gulden. Hierbij is dan geen rekening gehouden met de infla tie. Volgens de bewindsman za. de ver hoging van de opcenten op de wegenbe lasting voor honderd procent ten goede komen aan de automobilisten. Drs Bakker ging gisteren in de verga dering van de kamercommissie uitge breid in op alle problemen en situaties van het rijkswegennet. Daarbij merkte hij op dat er in het westen relatief per hoofd van de bevolking minder ge beurt op wegenbouwgebied dan bijvoor- beeld in het noorden. Maar de minister vindt dat er eerst maar eens begonnen moet worden met de grote verbindingen naar Groningen, Zeeland, Noord-Brabant Limburg. Verkeer en waterstaat meent dat cr per jaar niet meer dan dertig uur filevor ming in ons land zou moeten plaatsvin den. ,Dit is een ideaal niveau, waar naar met het wegenfonds wordt ge streefd,' aldus de minister. De filevor ming hebben hierbij niet alleen op de rijkssnelwegen betrekking, maar ook op de rijen wachtenden voor bruggen. MINISTER BAKKER Moerdijkbrug Op het ministerie worden op het ogenblik de eerste schetsen gezet voor een tweede Moerdijkbrug, die in de omgeving van de bestaande Zie slot pag. 3 kol. 1 Luchtvaartattaché VS gekidnapt week verschenen) derde deel van dr L. de Jong's geschiedschrijving over ons 'an(1 l'j^ens 'J'-' tv.eocio v.e- reldoorlog brengt de meidagen van 3940 in alle schrilheid in herinnering Dat geldt vanzelf sprekend in de eerste plaats voor de I tekst, evenals in de vorige delen ook nu zorgvuldig uitgebalanceerd, het geld', ook voor de illustraties. Zo'n foto bij voorbeeld van het dorpsplein in Kapel Ie gisteren in deze krant afgedrukt bij het uittreksel uit dr De Jong's boek: op de voorgrond is een gesneuvelde Franse militair zichtbaar en tegen de huizenrij op de achtergrond een tweede. Tussen beide doden in lopen drie SS-ers. Duit sers van Hitler in opmars. Wie de zon nige meidagen van 1940 heeft meege maakt voelt bij het zien van deze foto een schok van de herkenning: daar wa ren ze. SS-ers, een leger dat op verove ring uit was. Ze roken naar zweet en leer en zuur brood en ze brulden hard- klinkende soldatenliederen, op hun kop- pelgesp stond het goddeloze ,Gott mit uris', hun laarzen waren met ijzer be slagen en dreunden over de straatste nen. Twee Franse soldaten op een foto: ze liggen vermoedelijk op het kerkhof van Kapelle begraven, nu al bijna dertig jaar lang, temidden van de vele Fran sen, die in de meidagen hier sneuvel- I den. De schok der herkenning: een beter woord is er eigenlijk niet om de gevoelens aan te duiden van de lezer, die het boek intensief doorneemt. Het is de herkenning van een overrompelende reeks indrukken, begonnen in de nacht van negen op tien mei, toen een groot deel van Nederland wakker schrok door het indringende motorengeluid van Duitse vliegmachines, tegelijkertijd ook wakker schrok uit de droom van de neu traliteit. Motorengeronk, dat zich ver- I mengde met het lawaai van mitrailleurs en zwaarder geschut. Nederland was in oorlog en wist vol strekt niet wat dat eigenlijk betekende, het blijkt nog weer eens duidelijk uit dit nieuwe boek. Het be vat namelijk de ft tint lijn KARLSRUHE (AFP) Naar het par-' ket van Karlsruhe gisteren bekend maakte, zijn in het afgelopen weekeinde! twee Jordaniërs gearresteerd in ver-| band met de poging tot de aanslag op een toestel van de Israëlische lucht vaartmaatschappij ,E1 Al' in München. Bij de aanval, in februari, werd op een autobus geschoten waarmee de passa* iers op het vliegveld München-Riem .•erden vervoerd. Eén van de passagiers vond hierbij de dood en zeven werden gewond. SANTA DOMINGO (RTR) De Amerikaanse lucktvaartattaché in de Dominicaanse Republiek, luite nant-kolonel Thomas Crowley, is dinsdagmorgen ontvoerd. De ontvoering vond plaats van het polo- veld van een hotel in Santo Domingo. De ontvoerders waren vijf of zes an mi litaire uniformen geklede gewapende mannen. De Amerikaanse diplomaat werd in een witte auto meegenomen. Eisen In een brief aan het Dominicaanse dagblad ,E1 National' eisen de ont voerders de vrijlating van 21 poli tieke gevangenen in ruil voor de in vrijheidstelling van attaché Crow ley. Volgens de brief wordt de dé plomaat door 50 gewapende bewaakt. De ontvoerders hebben de Dominicaanse regering via een brief aan dagbladen en radiostations verder laten weten dat de diplomaat terechtgesteld zal worden als de 21 politieke gevangenen vanmiddag om 16.00 uur Ned. tijd niet zijn vrijge laten. Zij waarschuwden dat iedereen, die in verband ime(- de ontvoering gearresteerd wordt,automatisch deel uit zal gaan ma ken van de lijst met mensen, die in vrijheid gesteld moeten worden. Uit de brief blijkt dat de ontvoerders behoren tot het .verenigd commando tegen her verkiezing' dat de herverkiezing van president Jaoquin Balaguer wil verhin- I deren. Geen politieke gevangenen President Balaguer heeft ontkend dat er politieke gevangenen zijn in de Do minicaanse Republiek, wel zei hij dat een aantaal mensen, dat beschouwd zou kunnen worden als politieke gevange-' nen, wegens normale misdaden is ver oordeeld. Op de lijst van politieke gevangenen, die de ontvoerders vrijgelaten willen zien, staat onder meer Maximiliane Go- die gevangen ast m afwachting een proces wegens een aanslag op een politiefunctionaris. Volgens de au toriteiten in Santo Domingo zou hij de onlangs een aantal overvallen door guer rilla's hebben geleid. DEN HAAG (ANP) De. categorie vissers, die tijdens de tweede wereld oorlog in Engeland dienst heeft gedaan bij de vrijwillige hulpscliependienst van de koninklijke marine, komt alsnog in aanmerking voor een uitkering. Dit blijkt uit een beschikking van de mi nister van landbouw en visserij. Op grond van de oorspronkelijke be schikking vaartplichtbeloning visserij 1968, kwamen deze vissers als militairen niet voor de uitkering aan vaarplich- t.ige vissers in aanmerking. De meesten van hen kunnen, daar "hun diensttijd daarvoor te kort was, evenmin aan spraak maken op militaire pensioen. Uit overwegingen van billijkheid is nu echter besloten ook deze vissers (en hun weduwen) op grond van de door de minister van landbouw en visserij in 1968 gestelde regelen voor een uitke ring in aanmerking te doen komen, voor zover deze vissers althans geen rechten kunnen doen gelden op militair pen sioen. Deze uitkering bedraagt 150,- per jaar 90,- per jaar voor de wedu wen). Belanghebbenden kunnen tot 31 december 1971 hun aanvragen indienen bij de directeur van de visserij in Den Haag. COMMANDO'S IN BEIROET IN ACTIE BEIROET (RTR) Dinsdag heb ben Palestijnse commando's en een bende smokkelaars gedu rende twee uur een vuurgevecht geleverd bij een kamp voor Pa lestijnse vluchtelingen in Bei roet. Er vielen drie doden en 14 gewonden. De officiële verkla ring, waarin deze cijfers werden genoemd, zei niet tot welke par tij de slachtoffers behoorden. Onder de doden zouden twee Pa lestijnse commando's zijn. Libanese militairen en politieagenten keken werkeloos toe, terwijl de Pa lestijnen in camouflage-uniformen een gebouw van zeven verdiepingen in Beiroet beschoten, waar ongeveer 20 smokkelaars zich hadden ver schanst. Een woordvoerder van de commando's zei dat de aanval ten doel had te bewijzen dat de bewoners van het vluchtelingenkamp niets met de praktijken van de smokkelaars te maken wilden hebben. Vier uur nadat het gevecht was begonnen klonken in de omgeving van het door meer dan honderd Palestijnse commando's omsingelde gebouw nog sporadisch schieten. Deze waren afkomstig van commando's die in de lucht vuurden om nieuwsgierigen op een afstand te houden. De Palestijnen braken de voorraadkelders van het gebouw o- pen en sleepten dozen sigaretten naar buiten. Anderen vernielden de inventaris. Volgens ooggetuigen hadden tot dusver zeven van de naar schatting 20 smok kelaars zich overgegeven. Een Pales tijnse woordvoerder zei dat ze aan de autoriteiten uitgeleverd zouden worden. Het smokkelaarsnest stond ongeveer 50 meter van het vluchte lingenkamp, waar de Palestijnse commando's de orde handhaven sinds vorig jaar oktober de Libanese poli tie tijdens de crisis over de status van de guerrillastrijders wend terug getrokken. GEEN SNELLE BESLISSING TE VERWACHTEN DEN HAAG Voorlopig kan Zeeland alle verwachting op een snelle beslissing over de bouw van een derde dubbeldeksveer boot voor de YVestcrschelde wel vergeten. Minister Bakker (ver keer en waterstaat) reageerde eigenlijk wat schouderophalend, toen de heer C. F. van der Peijl (cliu) daar gisteren in de openbare commissie-vergadering uit de tweede kamer voor zijn departement naar informeerde. De bewïndssman was zo zei hij letterlijk .daarover niet meer bekend dan de voorzitter van het provinciaal bestuur een opmerking had gemaakt dat te zijnerude overd yen y en een derde dubbeldeksveerboot te zijner tijd nodig zou zijn'. De urgentie van een derde dubliel- deksveerboot voor de Westerscliel- de ligt bij het ministerie dus be paald niet erg hoog op de plank. En dat zelfde geldt eigenlijk ook voor de aanpassing van de aan- leginrichtingen bij V lïssingen en Breskens. De bewindsman kondig de wel aan dat er aan Breskens een aantal voorzieningen zullen worden uitgevoerd. En daarbij doelde hij kennelijk op de mede deling die de directeur-generaal van de rijkswaterstaat, ir J. van de Kerk, onlangs in Zeeland deed toen hij aankondigde dat nog dit jaar zal worden begonnen met de verruiming van de veerhaven Breskens. In een nader gesprek met de heer Van der PeijL, zo deelde deze ons mee. kon de minister nog-wel vast stelen dat, wanneer er een derde dubbeldeksveerboot voor de veer dienst over de Westerschelde komt, deze speciaal zal worden gebouwd voor de dienst op de lijn Vlissingen- Breskens. Overigens staan de opmerkingen van minister Bakker, dinsdag in de twee de kamer, volledig in tegenstelling tot wat het college van gedeputeerde staten van Zeeland over deze zaak eind vorig jaar heeft gezegd. In de begeleidingsbrief bij de provinciebe groting 1970 schreef het college toen, dat .de minister was verzocht om toestemming te geven, om te begin nen met dé" voorbereidingen voor de bouw van de derde dubbeldekker'. ge pleidooien gehouden voor een snel le beslissing over de bouw van een derde dubbeldekker en het zelfde geldt voor de aanleg van de nieuwe veerhaven bij Vlissingen (tussen de bestaande buitenhaven en het Sloe- gebied). Vaak is vastgesteld dat deze nieuwe veerhaven uiterlijk in 1973 gereed zou moeten zijn. Zeelands commis saris der koningin mr J. van Aart- sen, beeft- dat alles enkele weken geleden nog eens duidelijk onder streept toen de tweede dubbeldekker, het nis .Prins WiUem-Alexander' of ficieel werd overgedragen. Men ver wacht in de komende jaren name lijk een aanzienlijke toename van het verkeer op de lijn Ylissingen- Breskens. En de druk zal vooral gro ter worden, wanneer eenmaal dammenweg langs de kust zal zijn. •keurige registratie van verwarring en falend leiderschap, van onmacht en vertwijfeling, van chaos en vernietiging naast (gelukkig) ook voorbeelden van moed en vastberaden heid. Een onthullend citaat over de re geerkracht in die dagen van het toen malige kabinet komt uit de mond van de voorlichtingsman A. Pelt: ,Ik ben nooit zo geschrokken van onze Neder landse regering als op de beruchte avond van de veertiende mei'. Een schrik, die hem bevangen had toen er weer eens .eindeloos geleuter' was ont staan rond een communiqué. Deze hele reeks van onderling met elkaar verbonden chaotische beel den uit mei 1940 heeft zich nu bijna dertig jaar geleden in Nederland bin nen slechts een luttel aantal dagen afgespeeld. De vele heftige emoties uit die korte periode hebben een onuitwis bare indruk achtergelaten bij al diege nen. die mei '40 bewust hebben meege maakt. Een indruk, die zoals ook in dit boek wordt vastgesteld achteraf vaak allerminst in overeenstemming was met wat zich in werkelijkheid had afgespeeld. De wegen der geschiedenis zijn echter wonderlijk zo noteert dr De Jong aan het slot van dit deel ITT: ,Het vertekende beeld van hetgeen in werkelijlcheid geschied was. zou talloze Nederlanders bijblijven en menigeen hunner een extra-inspiratie zijn bij de worsteling ter verdediging van alge meen-menselijke en nationale waarden'. Deze meidagen van 1940 betekenden in feite, dat er op een meer dan hardhan dige en hardvochtige manier een eind kwam aan een periode, waarin Neder land een in zichzelf gekeerd leven had geleid: de neutraliteit was plotseling niet dat heilig goed gebleken waarvoor de meesten het hadden versleten, de toetsing aan de militaire machtsverhou dingen van die dagen kon dit land niet aan. velen op belangrijke posten waren niet in staat in deze omkering van alle waarden werkelijk leiding te geven. Ook in dit opzicht veroorzaakt het boek een schok der herkenning. Het is tenslotte ook een boek. dat menen wij tot bescheidenheid noopt. Er is in traditioneel-natïonale zin niet zo heel veel uit die dagen dat aanlei ding kan geven tot indrukwekkende ver halen. Er ontstond verwarring in vrijwel alle geledingen van het Nederlandse volk. Het ging allemaal anders dan men ooit had kunnen denken, het was totaal verschillend van Hasselt en Leuven en andere schoolboekjesverhalen. Er is in derdaad weinig reden tot een heroïsche geschiedschrijving, weinig reden ook tot pathos. De werkelijkheid was die van de foto uit Kapelle: twee gesneuvelde Fransen, daartussen SS-ers in opmars. De gemiddelde Nederlander is van die werkelijkheid enorm geschrokken: het boek van De Jong helpt ook daaraan te herinneren. DEN BURG (ANP) Met 8 tegen 7 stemmen heeft de gemeenteraad van Te xel dinsdagmiddag besloten tot de in voering van een logeergastenbelastinz, woonforensenbelasting en belangrij ke verhoging van kampeerleges. Een en ander gaat. ƒ268.000 opbrengen en komt neer op een eenheidstarief van een kwartje per persoon per overnach ting. Voorzitter burgemeester Springer merk te op, dat het college van 'o en w geen reden tot juichen heeft, want het voorstel werd gedaan uit pure nood zaak. Texel heeft als toeristen gemeen- te een ernstig begrotingstekort dat on der meer is ontstaan door de talrijke voorzieningen ten dienste van liet toe risme. Men za~ geen alternatief. Het innen van landingsgeld zou op prak tische bezwaren stuiten en eén soort van douanepost bij de veerhaven zou de Image van het gastvrije eiland ern stig schaden, meende de voorzitter, die meende dat door tol te heffen wellicht de uitkering uit het worden verspeeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1