PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CNV PROBEERT NVV EN NKV BIJ OVERLEG TE HALEN Wolcontainers uit Australië gaan naar Ylissingen en Zeebrugge Na fiat senaat aan loonwet Egyptenaar en twee Jordaniërs daders aanslag in München SPANNING IN JORDANIË Minister streeft naar doelbewust inkomensbeleid SPELEOGEN UIT BELGISCHE GROT WEER BEVRIJD Vandaag in de krant... FRANKRIJK: DEUR NU OPEN VOOR ONDERHANDELINGEN MET LONDEN Reslauralie Schoten gehoord in Amman Eerste Japanse aardsatelliet BESLISSING OVER WOLAANVOER NU GENOMEN BEGIN 1971 NAAR KADE SL0EHAVEN 213e jaargang - no. 37 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 12 febr. 1970 Zusters aan de zwendel Pagina 9 Bur. VIIji., Waljlr. 56-61 I (b 0 9 rod. 3508. n. 1 (b g s red. 2078/3163, t FOTO HIERNAAST: DEN HAAG Het enthousias me was Vakbondsleiders Mertens (NKV) en Lanser (CNV) niet van de gezichten te lezen, terwijl zij luisterden naar de debatten in de eerste kamer over de wet op de loonvorming. FOTO ONDER: DEN HAAG Hel loondebat in de eerste kamer. Na afloop van de vergadering prak minister Roolvink (l) nóg even met NVV voorzitter Kloon. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het CNV zal proberen met NVV en NKV een op lossing te vinden voor de impasse waarin het centrale loonoverleg geraakt is door het uittreden van de beide laatste vakcentrales. CNV-voorzitter J. Lanser heeft dit gisteren onmiddellijk na de aan- j warding van de loonwet door de eerste kamer aangekondigd. De voorzitter van het NKV, P. J. Mertens, verklaarde echter dat zijn centrale het loonoverleg blijft boycotten zolang artikel 8, dat minis ter Roolvink de bevoegdheid geeft om in afzonderlijke cao's in te grijpen, blijft gehandhaafd. steun van de PvdA. PSP, CPN en PPR. CNV-voorzitter Lanser zei later dat hij niet begreep waarom de Pairbij va.n de Arbeid had tegengestemd. ,Een gemiste (Zie slot pagina 11 kolom 4) maar materieel gewonnen', zei de heer Martens. ,Dc geloof niet dat de minis ter artikel 8 ooit zal toepassen. Daar voor is nu te veel overhoop gehaald' Volgens hein gaat van liet stand- pont van NVV en NKV een zekere prevcntiove werking uit. Ook de I Lanser meende dat liet voor minister Roolvink moeilijk zal zijn het omstre den artikel toe te passen. De heer Lanser zei dat het CNV blijft deelnemen aan hot centrale loonover leg. ,Het is niet de vraag of het CNV ut het overleg zal stappen, maar of NKV en NW weer zullen meedoen', zei hij, De heer Lanser vond het jammer öet de eerste kamer geen recht van amendement heeft en daardoor artikel 8 met zodanig heeft kunnen verande ren, dal de minister loonsverhogingen als zodanig niet zou kunnen aantasten doch slechts in tijd verschuiven, zoals NKV en CNV hadden voorgesteld. De CNV-voorzitter vond dat de zaak daan- door al bij voorbaat was bekeken. stemide alleen do KVP'er dns. Let- schert tegen het ontwerp. De anti-re volutionairen, die aanvankelijk nog een slag om de arm hielden, kozen de kant van hun geestverwante mi nister, nadat zij van hem de toezeg ging hadden gekregen dat een doel bewust inkomensbeleid in gang zal worden gezet, waarvan de loonwet een onderdeed wordt. Minister Roolvink zal deze zaak binnen kort in het kabinet aan de orde stel len. Om hem daarbij te steunen dien de professor De Gaay Portman (ar) een motie in, waarin op een dergelijk beleid wordt aangedrongen, dat gericht moet zijn op het verkrijgen van rede lijke inkomensverhoudingen. De motie werd aangenomen met 87 tegen 31 men. kamer, mr. Van Riel, vond de motie gezien de toezegging van de minister, volstrekt overbodig. De socialist pro fessor Troostwijk (pvda) die het zake lijk met de inhoud van de motie eens was, vond dat de christelijke partijen het inkomensbeleid gebruikten als een alibi om voor de loonwet te kunnen stemmen.De pacifist Van Pelt sprak in BRUSSEL (ANP) De vier Brusselse speleologen die siinds zondag opgeslo ten zaten in de ,Trou Maulin'-grot in Rochefort, zijn woensdagochtend be vrijd. De eerste van de vier mannen werd rond acht uur aan de oppervlakte gebracht. In een half uur tijd wisten de reddingsploegen vervolgens de drie anderen naar buiten te brengen. Dinsdagavond nog hadden de duikers de vïèr speleologen bevoorraad met genees middelen, geconcentreerd voedsel, eer» igastoestel om een warme maaltijd te bereiden en zogenaamde overlevingsde- kens; dekens die overtrokken zijn met een aluminium!aagje om de lichaams warmte vast te houden. De mannen die zondag in de grot af daalden werden in de loop van de dag verrast door binnenstromend water van het buiten haar oevers getreden ri viertje de Lhommem. Ze kenden de grot uit vorige speurtochten goed en dat was hun redding. Ze vluchtten naar een hoger gelegen gedeelte waar het water hen niet kon bereiken. Het viertal kon niet met behulp van een duiker uitrusting naar buiten ge bracht worden, omdat het op het mo ment dat kikvorsmannen contact met hen maakten al te veel verzwakt'was. Stroomopwaarts van de Lhommem heeft men dinsdag nog twee dammen opgebla- om het. opstuwende water van het dit verband van een rookgordijn. De viviertje de kans te geven door een ka- motie kreeg om die reden evenmin dei naait je weg te stromen. Inkomensbeleid De eerste kamer aanvaardde de loon wet gisteren met 44 tegen 24 stem men. Van de vier regeringspartijen Raffinaderij OM milieu-hygiënische redenen is cr geen bezwaar tegen een raffi naderij in het .Sloe, aldus gedepu teerde Kaland op een bijeenkomst van Zeeuwse landbouwers. (pagina 2). Carnaval GEEN leut maar massawaan. -Motto van een actie tegen het carnaval onder bewoners van Middelburg-Zuid. (pagina 2). Loodsen ER ZAL een strafvervolging wor den ingesteld tegen 82 in Amster dam en IJmulden wonende rijks- loodsen wegens hot aannemen van steekpenningen, (pag. 3). Lawines IN DE Franse Alpen zijn opnieuw [awmes naar beneden gekomen. Ditmaal vielen er geen slachtof fers. (pag. li). Oost-politiek DE tweede kamer heeft veel waar- voor de oost-politiek van de Westduitse regcring-BMrandt. (pag. 11). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3, 9 11 en 14 Zeeuws nieuws Pagina's 2,5 en 7 Sport: pagina's 12 en 13 Financieel nieuws: pagina 19 Radio en tv: pagina 17 PARIJS (AFP) De Franse regering is van mening, dat met de on langs in Brussel tot stand gekomen akkoorden over de financiële re geling van de landbouw binnen de Europese Economische Gemeen schap voldaan is aan de voorwaarden voor uitbreiding en versterking van de gemeenschappelijke markt. De woordvoerder van de Franse regering, Leo I-Iamon, die dit woensdagmiddag na een zitting van het kabinet meedeelde, zei, dat vanaf nu, besprekingen tus sen de zes kunnen beginnen en, onder voorbehoud van ratificatie van het ak koord door de respectievelijke parlementen ,de deur open staat voor onderhan delingen met Engeland en de drie andere landen, die kandidaat zijn voor toetre ding tot de gemeenschappelijke markt. Twee in ziekenhuis, één in de cel Plan was toestel en passagiers te kapen 'Vv:V s gebleken dat geen i de vliegtuig- gemaakt van MÜNCHEN (DPA) De drie terroris ten, die dinsdag een aanslag pleegden op het Israëlische passagiersvliegtuig op het: vliegveld van München, zijn twee Jordaniërs en een Egyptenaar. Tegen de Jordaniërs Hadidi Mohammed (28) en Saleh Abder Rachman (21), alsme de de Egyptenaar El Hanafi Moham med (24) is door het parket van de of ficier van justitie in München een ar restatiebevel uitgevaardigd. Twee van hen, de Egyptenaar en een van de Jordaniërs. Abder Rachman, lig gen gewond in een ziekenhuis. De an dere Jordaniër zit op het hoofdbureau van politie in München. Volgens de po litie waren zij uit Parijs naar München gekomen. Vóór de aanslag hadden zij zich in de hal voor doorgaande reizi gers opgehouden. In tegenstelling tot Vreemde eend in de bijt SCHIJNDEL (GPD) Toen de Schijndelse familie S. woensdag morgen terugkwam van een dolle carnavalsnacht werden ze gecon fronteerd met een kapotte ruit en een aantal kledingstukken in huis. Het spoor leidde naar een kinderbedje op de bovenverdie ping. waar een jongeman in een ongemakkelijke houding als een os lag te slapen. Een ter assisten tie geroepen politieman slaagde erin de vreemdeling wakker te maken. Moederwat ben ik toch zat', waren zijn eerste woor den. De enthousiaste carnavalsvierder bleek de 19-jarige chauffeur J. van B. uit Hee'nvüiet te zijn, die in de vaste veronderstelling leef de in zijn eigen bed te liggen. Na dat hij bij de politie zijn roes had uitgeslapen vergoedde hij spon taan de aangerichte schade en bood hij de familie S. blozend zijn excuses aan. Ooggetuigen hebben verklaard, dat de bij de aanlsag gedode Israëliër! Arie Katzenstein zich op de in de' bus geworpen handgranaat wierp om. zijn medepassagiers tegen de explo- sie te beschermen. Kapen In de Jordaanse hoofdstad Amman heeft een woordvoerder van de .actiebeweging de bevrijding van Palestina' ge zegd, dat de mannen die de aanslag pleegden van plan waren geweest een Israëlisch vliegtuig te kapen en de pas sagiers uit te wisselen tegen gevangen genomen Arabische commandostrijders. .De 'operatie had zonder bloedvergie ten kunnen verlopen als de passagiers en de bemanning de bevelen van de com mando-eenheid hadden opgevolgd', aldus de woordvoerder. De aanval was in West-Duitsland uitgevoerd omdat Bonn Israël financiële hulp, wapens, nucleai re inlichtingen, gifgas dat door vlieg tuigen kon worden verspreid, en infor maties over bacteriologische oorlogvoe ring verstrekte, zei hij. Volgens de woordvoerder had zijn orga nisatie tevoren vernomen dat vooraan staande Israëliërs met het bewuste toe stel zouden meereizen. Aanvallen op vliegtuigen van EI Al noemde hij wettige militaire acties daar ,EI Al een senii-militaire organisatie is, die ge bruikt wordt door het Israëlische mili taire apparaat'. Man dreigde met zelfverbranding HAARLEM (GPD) De 37-jarige J. O. uit Haarlem heeft woensdagmor gen in het gebouw van de raad voor maatschappelijk werk gedreigd zieli in brand te steken als hij geen huis zou krijgen. De imam goot benzine over zich heen, die hij in een jerrycan had meegenomen en haalde vervólgens een aansteker tevoor schijn. Een secretaresse, die getuige was van dit schouwspel, wist de man echter te kalmeren en hem van zijn voornemen af te brengen. GUERRILLA'S SLAAGS MET HET LEGER BEIROET (AP - RTR - AFP In de Jordaanse hoofdstad Amman zijn woensdagavond op sommige plaatsen schietpartijen uitgebro ken. Dit hebben westerse zegslieden over de telefoon aan Beiroet gemeld. In Jordanië is de spanning hoog opgelopen tengevolge van een door de regering uitgevaardigd verbod op het dragen van wapens door niet-militairen. de dinsdag afgekondigde veilig heidsmaatregelen tot uitvoering brengt. Een Palestijnse woordvoerder in Bei roet deelde mee. dat tien verzetsorga nisaties woensdag hebben besloten de alarmtoestand af te kondigen en de gebieden in Jordanië waar guerrilla's zijn samengetrokken te verdedigen. Er is een gezamenlijk opperbevel ingesteld, aldus de woordvoerder. Volgens het radiostation van El Fa tah in Cairo heeft de Jordaanse der de tankdivisie opdracht gekregen Amman binnen te trekken. De radio De zegslieden legden cr de nadruk op dat: liet schieten niet hevig was, en dat wel vaker schoten in Amman worden gehoord. Zij konden niet zeggen of het afkomstig was van vuurgevechten tus sen Jordaanse troepen en Palestijnse verzetsstrijders of van het nodeloos leegschieten van wapens, zoals wel va ker gebeurt. Woensdagavond heeft zich tussen Jor daanse troepen en Palestijnse guerril la's een botsing voorgedaan bij de berg EItaj, een van de heuvels in Amman. Dit werd meegedeeld door het persbu reau van El Fatah in Beiroet. Ver scheidene militairen zouden zijn ge wond. Geweld De Palestijnse verzetsorganisaties heb ben woensdagavond verklaard, dat zij eventueel geweld zullen gebruiken om te voorkomen dat de Jordaanse rege- de stad binnenkomen. Hij moest zijn wapens afgeven. Bij het verlaten van Amman kreeg hij ze terug. Het schijnt tussen Jordanië en de an dere Arabische landen tot een crisis te komen. Dit meldde woensdagavond het Duitse persbureau DPA. Volgens een uitzending van het radiostation van de organisatie voor de bevrijding van Pa lestina in Cairo - radio-Assifa zou den alle contacten tussen Amman en de Arabische landen zijn verbroken. Jordanië zou volgens deze zender, die zijn nieuws aan het persbureau voor het Midden-Oosten ontleende, op de rand van een burgeroorlog staan. TOKIO (RTR) Japan heeft i riep officieren op zich bij de Pa- dag met succes zijn eerste kunstmaan lestijnse revolutie aan te sluiten. Jordaanse veiligheidstroepen hebben woensdag vastberaden, maar beleefd gewapende Palestijnse guerrilla's ver hinderd Amman binnen te komen. Bij het hoofdkwartier en de bureaus van de verzetsorganisaties in de Jordaanse hoofdstad stonden meer guerrilla's op wacht dan anders. Sommigen droegen stalen helmen en waren uitgerust met anti-tankwapens, granaatwerpers en automatische wapens. Auto's die Am man wilden binnenrijden, werden door de militaire politie onderzocht op wa pens. Slechts één guerrillastrijder mocht een baan om de aarde gebracht daarmee het vierde land en het eerste Aziatische dat dit op eigen kracht doet. De kunstmaan is de vierde trap van een raket die door vaste brandstof wordt aangedreven, heet .Lambda 4s-5', weegt 23 kilo, is een meter lang en is voorzien van een geringe hoeveelheid instrumenten. Zij draait in een ellipsvormige baan tussen 525 en 2.400 km hoogte rond de aiau'de en voltooide de eerste om wenteling in twee uiur en 31 minuten. De radio van de kunstmaan werkt op 131,6 mega-hertz. VLISSINGEN De maat schappijen, die betrokken zijn bij bet vervoer van Australische wol hebben Vlissïngen en Zee- brugge geselecteerd als Wcst- Europese aanloophavens voor de containerschepen. Deze be slissing is directeur C. Oreel van de nv Haven van Vlissingen recentelijk meegedeeld. De wol zal worden gelost aan de kade nu in aanleg in Vüssingen- Oost. Dat zal waarschijnlijk kunnen gebeuren met ingang van februari 1971: dan is de kade klaar en heeft de nv Ha ven van Vlissingen voldoende tijd 0111 in te spelen op de nieu we situatie, die onder meer de aanschaf van een container» kraan noodzakelijk maakt. Zoals bekend is er het laatste jaar stevige concurrentie geweest om het containervervoer van Australische wol te bemachtigen tussen de ver schillende Westeuropese havens: er was veel interesse voor zowel in Antwerpen. Zeebrugge, als in Duin kerken, Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen. De nu genomen beslissing van de containerconsortia ziet de Vlissingse havendirecteur als een compromis, waarmee hij bijzonder gelukkig is. De heer Oreel: .Vlissingen zal nu ongetwijfeld gaan meespelen in de moderne zeevervoerstechniek. Dat is een grote, een hele grote stap voor een kleine haven als Vlissingen, die helemaal niet de mogelijkheden had aan dit spel mee te doen. Het Is een hele belangrijke ontwikkeling voor Vlissingen en voor de haven, het startpunt eigenlijk voor een hele nieuwe ontwikkeling en een ruime re uitbreidingsmogelijkheid.' De aanpassing van ile haven aan schaf installaties vergt naar do mening van de lieer Oreel een mil- joeneninvestering. In Vlissingen zal om de tien dagen een containerschip met wol binnenlopen; Zeebruggo krijgt, volgens zijn informaties even eens elke tien dagen een schip bin nen. Voor Vlissïngen betekent de be slissing: - de aanvoer van Australische wol wordt ongeveer verdubbeld; - de Sloenaven krijgt zijn eerste han delsactiviteit: - het personeel van de haven van 1 lissingen zal zij het waarschijn lijk een bescheiden uitbreiding ondergaan. 1200 CONTAINERS In het containerconsortium, dat voor de aanvoer van wol uit Australië zorgt, werken scheepvaartmaat schappij uit Italië, Nederland, Frank rijk, Duitsland, Engeland en Austra lië samen. Zij zullen medio 1970 de beschikking hebben over in totaal veertien containerschepen met een grootte van ongeveer 270.000 bruto registerton per stuk. Elk van deze schepen kan zo'n twaalfhonderd con tainers vervoeren. Het komt er op neer, dat Zeebrugge en Vlissingen samen tussen de 30.000 en de 40.000 containers per jaar te verwerken zul len krijgen. In Vlissingen-Oost en Zeebrugge zal afwisselend om de vijf dagen een containerschip met Australische wol aanlopen, wat dus betekent, dat bei- (Zie slot pag. 7 kol. 4) Sinds kort is dc Middelburg se Balans weer afgesloten met de fraaie gevel van de Sint- Jorisdoelen. En daarmee is de situatie van vóór de oorlogs- Pg; li brand op 17 mei 1940 hersteld, althans grotendeels. Er is na melijk .wel wit veranderd: een aantal kleine gevels is niet herbouwd-en boven dien heel't de abdij in het recente ver leden een forse uitbouw gekregen door het nieuwe rijksarchief. Daardoor is het totale beeld van de Balans toch anders dan vóór 1940. Niettemin prijkt de do minerende St-Jorisgevel nu weer in oude luister op dit Middelburgse plein. Een goed voorbeeld van restauratie We ge loven dat dit woord hier niet helemaal op zijn plaats is: cr is in dit geval niet zo zeer gerestaureerd dan wel gekopieerd, de Sint-Jorisgevel bestond immers niet meer en is nagebouwd naar oude afbeel- j dingen. Er zijn mensen ook in kringen van deskundigen die weinig op heb ben met deze kopieerlust: zij menen, dat een zo totaal verdwenen gebouw eigen lijk niet meer met een rustig geweten kan worden opgetrokken, zij vinden dat men er zich bij neer dient te leggen dat het definitief uit het hedendaagse ge zichtsveld is verdwenen, hoezeer dat ook te betreuren moge zijn. Men kan aan de ze opvatting een zekere logica niet ont zeggen, maar tegelijkertijd moet ook worden erkend, dat de grens tussen restaureren en kopiëren niet altijd scherp kan en kon worden getrokken. In Zee land zijn daarvan voorbeelden te over. Het Belfort te Sluis bijvoorbeeld: wie de armzalige steenklomp van na 1944 heeft gezien, komt eerder het woord .kopiëren' in gedachten dan .restaureren' bij het aanschouwen van het huidige bouwwerk. En het Middelburgse stadhuis: \yfe terug denkt aan de ruïnes van mei 1940 met eigenlijk alleen maar een gestutte voor gevel kan moeilijk alléén over restaura tie spreken. Met ailerlei gedeelten van ae abdij in Middelburg is het precies zo: er is hier niet zozeer gerestaureerd dan wel zorgvuldig gekopieerd. In Oosteuro- pese landen is deze methode veelvuldig toegepast, men denke slechts aan de compleet herbouwde binnenstad van Warschau. Waarom zou men nu in dit speciale geval wel bezwaar moeten ma ken tegen de herbouw van de Sint-Joris- gevel Het komt ons voor. dat het hier bo vendien niet alleen om de gevel zonder-meer gaat, maar ook om het plein waaraan de St-Jorisdoelen was ge legen. Deze merkwaardige driezijdige Balans was sinds mei 1940 grondig uit zijn evenwicht: de basis van de driehoek verdwenen. In plaats daarvan was grasveld gekomen dat uitzicht gaf op een veel te lage bebouwing. Het plein was niet langer meer een plein, maar een reinig harmonisch-begrensde open ruimte. Nu de Balans weer een afslui ting heeft gekregen blijkt hoe functio neel de nieuwe gevelwand in het totaal van het plein Werkt. Weliswaar is er weinig reden om enthousiast te zijn over de nieuwbouw aan beide zijden van de gekopieerde gevel, maar in ieder geval is de Balans weer een omsloten ruimte geworden, typerend voor een oude Zuid nederlandse stad. In dit licht gezien heeft het destijds wel degelijk zin gehad te overwegen bij het herstellen van de af sluiting gebruik te maken van een oud gegeven:, de gevel van de St-Jorisdoelen. Terecht ook is er toe besloten: het ko piëren van dit bouwwerk uit de zestien de eeuw betekende in dit geval het res taureren van een óud plein. Op één punt echter geloven we dat er bedenkingen zijn te maken, althans als de situatie blijft zoals zij nu is. Ds gevel is namelijk zo compleet herbouwd, dat ook het oude ijzeren jaartal over de hele breedte zichtbaar is geworden: 1582. We geloven dat in dit opzicht in zoverre correctie noodzakelijk zal zijn, dat op de gevel tevens een aanduiding moet worden aangebracht, dat het hier de herbouw betreft uit de jaren 1969- 1970 ter vervanging van het oorspron kelijke pand, dat op 17 mei 1940 verloren ging. Zo gebeurt het ook met herdruk ken van oude boeken: in facsimile uit gaven wordt het jaar van herdruk ver meld. Dat is correct, zo hoort het. Waar om dat dan niet gedaan bij facsimile- bouw'? Het is te hopen, dat de rijksge bouwendienst de vermelding van de nieuwbouw in zijn plannen heeft opgeno men: een dergelijke mededeling zou een correct gebaar betekenen jegens bewo ners en gasten van Middelburg. De Ba lans is weliswaar gerestaureerd ais plein, maar waarom dat te verzwij gen? daartoe moest een verdwenen gevel worden gekopieerd: het jaartal 15S2 werd in 1970 aangebracht. ISRAËLISCHE ACTIE IN JORDANIË TEL AVTV (RTR) Een Israëlische Iegerwoordvoerder heeft woensdag be kendgemaakt, dat Israëlische troepen woensdag een guerrillabasis aan de Jor daanse kant van de Dode Zee hebben aangevallen. Twee Arabische guerrilla strijders werden gedood en één gevan gen genomen door de Israëlische aan valsgroep. die zelf geen verliezen leed. Deze groep maakte bovendien twee mo torboten, sabotagematerieel, draagbare wapens en andere militaire uitrusting Het Israëlische kabinet heeft met over grote meerderheid voorstellen van de minister van buitenaardse zaken, Abba Eban verworpen. Deze zouden tot doel hebben het staakt-het-vuren aan het I Egyptische front te herstellen. Dit is woensdag bericht door dagbaden in 1 Israël. Ér werd niet gezegd waaruit de ze voorstellen precies zouden bestaan. Het Israëlische parlement heeft dins dag met 69 tegen 15 stemmen, bij 23 onthoudingen in eerste lezing het wets- I voorstel aanvaard, waarbij overeenkom stig de religieuze opvatting slechts de lgenen die geboren zijn uit joodse of i joods geworden moeder, ais jóden wor- iden erkend. In het debat had de pre- mier. mevrouw Golda Melr, betoogd dat ihet voorstel noodzakelijk was voor de 1 eenheid van het joodse volk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1