PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ISRAÈL KAAPT VIJF SCHEPEN ONDER FRANSE OGEN WEG Uitleenbedrijf neemt hoge vlucht Israël houdt zich van de domme Amerikaans munitieschip op zee ontploft - 20 doden OVERWINNING REGERINGS PARTIJ IN JAPAN GENERAAL PEERS BEZOEKT MY LAI BOMAANSLAG IN DUBLIN GROTE BRAND IN UTRECHTSE OPSLAGPLAATS VAN GRAAN OLIEBRAND IN ENGELAND Vandaag in de krant... Gesol' met kinderen is uitzondering HONGKONG-GRIEP IN ENGELAND BEREIKT PIEK 212e jaargang - no. 304 WAARIN OPGENOMEN DE M IDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN N V B.h, Ml), «n d. C V Provlnda Jliti.. Walitr. S6-G0. tal. 5144 (b| i, rad. tal. 3346. adnv tel. 2094 A. da Kok. Abonn.ptlli f 8,05 paf tnaand, ol t 1S,0O I. 2078/3169, adv. 6248). Goal, Grot* Markt 2, tal. (max. I resell) 17 et par raial (mio. f 1,85). .Briev Maandag 29 dec. 1969 Overvaller was een Damslaper Pagina 2 KANONNEERBOTEN - NA GEHEIM ZINNIGE TRANSACTIE EN NACHTELIJKE VLUCHT UIT HAVEN VAN CHER BOURG - OP WEG NAAR HAIFA CHERBOURG De vijf voor Isra el gebouwde kanonneerboten, die echter door het Franse wapenem bargo niet aan dat. land geleverd mochten worden, op deze foto nog In de haven van Cherbourg. Op eerste kerstdag verlieten de sche pen onder Noorse vlag de haven. DOOP JONGSTE PRINSJES OP 21 FEBRUARI DEN HAAG (ANP) De RVD heeft Eaterdagmlddag het ANP desgevraagd medegedeeld, dat het in het voornemen ligt om prins Constant!jn en de pas geboren prins op zaterdag 21 f-"-s aanstaande in de Domkerk In ren doop te houden. Ds. H. J. Kater, Nederlands hervormd predikant in Am sterdam, en prof. dr. H. Berkhof, hoog leraar vanwege de Nederlandse hervorm de kerk bij de rijksuniversiteit in Lei den, zijn aangezocht om de doopdienst ♦e leïdem. Prinses Beatrix en prins Claus zijn zalberdag in het St-Radboudziekenhuis te Nijmegen bij prinses Margriet en haar zoon op kraamvisite geweest. Zo wel de prinses als de jonge prins maak ten het uitstekend, aldus de RVD. VOOR TON AAN SCHILDERIJEN GESTOLEN AMSTERDAM (ANP) tTit een wo ning aan de Churchillaan in Amsfer- dam-Zuiil zijn vrijdagavond drie kost bare schilderijen gestolen. Volgens de eigenaar hadden de kunst werken een tataile waarde van 115.000. Het waren twee schilderijen van Van Gogh, die de grootste waarde vertegen woordigden. en een doek van Verboom, dat een waarde heeft van 5.000 De dieven zijn het huis binnengedrongen tijdens afwezigheid van de bewoneraf TOKIO (AFP) De regerende partij in Japan, do liberaal-democratische, heeft voor de derde achtereenvolgend*) keer een overwinning behaald. De socia listen, voorstanders van afschaffing van de militaire samenwerking met Ameri ka, leden een gevoelig verlies. Do Boed dhistische partij Nichiren-Komoito heeft haar zcteltal bijna verdubbeld. De enige linkse partij die winst boekte is de com munistische. die liaar zeteltal meer dan verdrievoudigde. De officiële uitslag: liberaal-democratische partij 2S8 zetels aal-democraten 31 (31), communisten 14 (4), onafhankelijken 16 (3). De opkomst was 68,51 procent. De libe raal-democratische party van premier Sato heeft de steun van industrie, kapi taal en gegoede burgerij. Zij is voor be stendiging van de militaire samenwer king met de VS en voor de aanwezig heid van Amerikaanse troepen in het land. De onafhankelijken, die ook winst boekten, steunen de regering doorgaans. (Van onze correspondent) PARIJS Het mysterie van de vijf oorlogsbodems of juister ex-oor- logsbodems, of nog wat juister toekomstige oorlogsbodems, die in de kerstnacht de Franse haven Cherbourg hebben verlaten en sedertdien I in de Middellandse Zee zijn gesignaleerd waar ze, wat nu vrijwel vast staat in de richting van Israël koersen, is officieel nog altijd niet op- gelost. Maar naar alle waarschijnlijkheid heeft de Israëlische geheime dienst een nieuw huzarenstukje uitgehaald door onder de ogen van de Fransen het wapenembargo waardoor aanvankelijk ook die vijf ka nonneerboten getroffen werden, te ontduiken. Uit Tel Aviv werd gisteravond al gemeld dat de boten dinsdagavond in Israël zouden kunnen arriveren. Tussen de Italiaanse eilanden Si cilië en Sardinië werden, gelijktijdig, ongebruikelijk veel Israëlische schepen waargenomen. De Italiaanse televisie meldde gisteravond dat radioberichten waren opgevangen, afkomstig van de schepen. Uit de berichten werd opge maakt dat Haifa de bestemming is. De vijf schepen werden op dat moment geëscorteerd door Israëlische oorlogsschepen en een tank schip, dat de kanonneerboten waarschijnlijk van brandstof heeft JERUZALEM Het plot selinge vertrek op kerst avond van vijf voor Israë lische rekening gebouwde kannoneerboten uit Cher bourg blijft een mysterie. Ook -zondagavond hield men hier vol, dat Israël het be drag, dat destijds aan de Franse werf was betaald, te rug had ontvangen en van de vaartuigen had afgezien. Zo werd de zaak althans voor gesteld door de officiële in stanties, die bij de oorspron kelijk uit twaalf boten be staande order waren betrok ken. Maar de openbare mening hier neemt deze verklaring met een flinke korrel zout en niemand zou zich verwonderen als het uit het oog verloren vijftal vand< of morgen doodleuk in Haifa een andere Israëlische haven zou opduiken als een overtuigend be wijs, dat het Franse embargo niet helemaal waterdicht is. Intussen meldde zondag de Ro meinse correspondente van een Israëlisch middagblad dat men ook in Italië in het duister tast en dat alle pogingen van de dagbla den om op de ambassades van Is raël en Frankrijk in Rome, bij het hoofdkwartier van NATO in Na pels of op het Italiaanse ministe rie van defensie iets naders weten te komen, schipbreuk heb ben geleden. Op het NAVO-hoofd- kwartier werd in antwoord op desbetreffende vraag te ken nen gegeven, dat de schepen van deze organisatie uitsluitend de gangen nagaan van vijandelijke vaartuigen', de Italiaanse bladen maken uit deze verklaring op, dat de vijf .verdwenen' kannon- neerboten door de NATO niet als zodanig worden aangemerkt. In hun berichtgeving vijzen zij er verder op, dat NAVO-vlooteenhe- den eerst dan op zoek naar de bo ten zouden kunnen gaan, als eeD of meer NAVO-landen Italië of Griekenland bijvoorbeeld dat hadden verzocht. Een derge lijk verzoek was echter bij het af zenden van het krantenbericht door het NAVO-hoofdkwartier in Italië niet ontvangen. SAIGON (AFP) De Amerikaanse ge neraal R. Peers, die zondagmorgen in Saigon is aangekomen om een onder zoek in te stellen naar het beweerde bloedbad van My Lai, heeft tegenover journalisten verklaard dat hij van plan is zich naar de plaats te begeven waar het drama zich heeft afgespeeld. De ge neraal zei dat hij reeds 39 personen In verband met de affaire heeft onder vraagd. Generaal Peers was vergezeld van twee burgerlijke rechters, Robert Mc Rate en Jerome Walsh, beiden tewerk gesteld in opdracht van de legerstaatssecretaris Stanley Reser. McFtate zei dat hij zeer onder de indruk was gekomen van de ernst en de rechtvaardigheid waarmee het onderzoek tot nu toe was gevoerd. voorzien. De schepen verlieten in de kerstnacht in alle stilte de haven van Cherbourg. Pas acht uur later werden de autoriteiten gewaarschuwd. Die wisten de affaire tot vrijdagnacht geheim te houden. De Fran se regering heeft een onderzoek laten in stellen. Gisteravond verklaarde de Noor se industrieel Martin Siem, algemeen di recteur van de Aker-groep, namens de in Panama geregistreerde .Starboat Oil Company', dat dit oliebedrijf vijf kanon neerboten heeft gekocht in Cherbourg. Siem zei niet meer te kunnen zeggen, om- dat de internationale verplichtingen van zijn firma hem dat niet toestaan. Siem is vertegenwoordiger van de .Starboat Oil' in Noorwegen. De Aker-groep onder houdt rechtstreekse handelsbetrekkingen met Israël en heeft koopvaardijschepen voor dit land gebouwd, onder meer een aantal koelschepen voor fruittransport. tegen die verkoop te hebben. Ook de om standigheid dat de vijf vaartuigen die nu dus een carrière als pacifistische han delsschepen zouden beginnen, niettemin door de Israëlische mariniers die al enige weken in Cherbourg logeerden werden bemand, moet de Franse autoriteiten toch geen enkele aanwijzing hebben ge geven. De verdenking tegen de Israëliërs werd, volgens de officiële lezing in Parijs, daarom des te groter toen zaterdag de Noorse regering liet weten dat de maat schappij die de vijf boten van de Franse werf had gekocht, in Noorwegen op geen (Zie slot pag. 3 kol, 4) Noorse vlag De Noorse regering heeft ontstemd gereageerd op het gebeuren. De rijf schepen zijn bij Gibraltar gezien ter wijl zij onder Noorse vlag voeren. La ter waren de vlaggen verdwenen. Het Noorse ministerie voor koopvaardij heeft meegedeeld dat geen enkele ver gunning is verleend voor de aankoop van kannoneerboten in Frankrijk. El ke Noorse koper heeft zo'n vergun ning nodig om legaal schepen te ko pen. De douane in Cherbourg die de schepen heeft uitgeklaard, zegt dat .Starboat Oil' de schepen had gekocht onder het voorwendsel ze te willen ge bruiken als hulpschepen voor oliebo ringen in volle zee. Washington heeft gisteren niet gerea geerd op de affaire. In Cairo heeft een regeringswoordvoerder gezegd, dat de Egyptische regering het onderzoek van de Franse regering afwacht, voordat zjj commentaar wil geven. DUBLIN (AP) De Ierse nationale luchtvaartmaatschappij, Aer Lingus, heeft op alle Ierse vliegvelden bijzondere veiligheidsmaatregelen getroffen, uit vrees voor terroristische bomaanslagen. In Dublin, Cork en Shannon blijven vei ligheidswachters het hele etmaal paraat. V'liegrtiiigbemaainingen. die op het ogen-' blik in het buitenland zijn, kregen bevel extra goed op hun vliegtuig te letten. Deze bijzondere maatregelen werden ge troffen, nadat zondagochtend een bom ontplofte voor het politiehoofdkwartier bij Dublin Castle. Transactie In 1965 bestelde de Israëlische regering bij een particuliere rederij in Cherbourg 12 lichte oorlogsbodems van 45 meter lengte en 7 meter breedte waarvan er vo rig jaar al zeven werden afgeleverd. De vijf resterende schepen mochten, of schoon ze wel betaald waren door de Franse regering niet aan Israël worden afgeleverd, ingevolge het verscherpte wapenembargo dat generaal De Gaulle intussen tegen dat land had afgekondigd. Enkele maanden geleden verzocht de scheepsbouwer in Cherbourg Parijs toe stemming de oorlogsbodems die intus sen tot vrachtschepen waren omgebouwd voor 5 miljoen franks aan een Noorse onderneming te mogen verkopen. De Is raëlische regering had haar fiat al aan. die transactie gegeven en. na een verifi catie van de transformatiewerkzaamhe den, bleek toen Parijs evenmin bezwaar ATHENE De onderwijzeres Ma- ha Abo Khalil. een van de Ara bische beschuldigden van plannen om een TWA-lijnvliegtuig te ka pen, tijdens haar voorgeleiding voor de officier van justitie in Athene. UTRECHT (GPD) In tic Sticht»» Olie- en Lijnkoekenfabriek SOI. aan de Vaartsche Rijnstraat in Utrecht is zon dagavond brand uitgebroken. Sinds za terdagavond was de brandweer al lij zig niet het nathouden van de voor raad graan in verband niet broei, maar nadat gisteravond om lialf zeven het alarm grote uitslaande brand was ge geven, sloegen een half uur later de vlammen uit de ramen in het dak. Een uur later stortte een deel van de voor gevel in, wat door het duizendkoppige publiek met gejuic h werd begroet. In het gebouw lag 1200 ton maïs en mfloglutenfeed, mengstoffe.n voor vee voeder, opgeslagen, verdeeld over 12 houten kokers van elk 18 meter hoog, die dwars door de eveneens houten vloeren liepen. In de loop van zondag was al 100 ton graan overgebracht naar de nieuwe fabriek van SOL aan het industrieterrein Lageweide. Er kan geen sprake zijn geweest van zelfbroei aangezien de voorraad al vanaf juni in de kokers zat. Waarschijnlijk is ei- sneeuwwater bij het graan gekomen, waardoor de bacteriën zich snel verme nigvuldigd hebben. Doordat het graan gebruik van teveel water tot twee- 1 de oorspronkelijke grootte kan uit zetten is graanbroe: moeilijk te bestrij den. In dat geval zou het hele gebouw exploderen. Toen de brand eenmaal uit slaand was geworden kon de Utrecht- Zie slot pag. 3 kol. 1) (Van onze correspondent) LONDEN Eén van de grootste olie- raffinaderijen in Zuid-Engeland (Esso. i Southampton) stond gisteravond in brand. Vlammen waren tot tien kilome ter afstand duidelijk zichtbaar. Brand weerkorpsen uit alle delen van het graafschap Hampshire zijn naar Fawley uitgerukt. De bouw van dit bedrijf dwong destijds in Engeland de grootste bewondering af, omdat deze onder voortvarende Amerikaanse leiding geschiedde, zonder de voor de Britten traditionele arbeïds- moeilijkheden. Dit kwam door de goede verhouding tussen het Amerikaanse team van technici en Britse arbeiders. IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN OVERVAL DE Middelburgse reeherco heeft de overval op de alleenwonende weduwe binnen zes uur opgelost. De betrokken jongeman, die be kende, lag in een auto op de Dam te slapen. (Pag- 2) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3 en 7. Zeeuws nieuws: pagina 2 en 5. Sport: pagina 9, 10, 11,- 12 en 13. Radio en tv: pagina 15. TERNEUZEN In Zeeuwsch- Vlaanderen opereren 43 bedrij ven die zich op de êen of andere wijze met het uitlenen van ar beidskrachten bezig houden. Met elkaar houden ze zes- tot zevenhonderd mensen aan het werk. Dit is gebleken uit een privé-onderzoek van districts bestuurder C. L. Schoof van de katholieke bond van werkne mers in industriële bedrijven ,Sint-Willibrordus'. Aanleiding tot het onderzoek was de ge ruchtmakende (en inmiddels ten dele herroepen) Panorama- publikatie over gesol met kin deren' door Zeeuwsch-Vlaamse koppelbazen. Een belangrijk positief resultaat van het onderzoek: gesol met kinderen is. althans in Zeeuwsch-Vlaanderen, uitzondering. De heer Schoof stuitte op slechts één uitleenbedrijf, waar zeer jonge werknemers extreem lan ge werkdagen maken. Wel ontdek te hij dat 15-jarige schollieren des avonds bij een schoonmaakbedrijf, in Terneuzen a raison van 3,50 per uur netto een aardig zakgeld ver dienen. Wettelijk is daar niets op aan te mei-ken. maar de lieer Schoof zat er toch een vraagteken bij. .Als je. zoafls ik. vindt dat de werkende jeugd overdag moet kunnen leren, dan impliceert dat geloof ik ook dat je de lerende jeugd 's avonds niet moet laten werken'. Kwalificatie De 43 uitleenbedrijven en -bedrijf jes die in Zeeuwsch-Vlaanderen wer ken zijn niet allemaal in dat ge bied gevestigd. Er zijn een paar Bel gische en een stuk of wat Brabant se ondernemingen bij. Hun kwalifi caties lopen uiteen van .zeer bona fide' tot .uiterst malafide'. Bij som mige bedrijven wordt een extreem aantal werkuren gemaakt, al bleek, het niet mogelijk daar een juist kwan titatief inzicht tekrijgen. De heer Schoof: .Het komt voor dat uitleen bedrijven hun mensen echt uur aan een bedrijf leveren, dan acht uur naar huis sturen en ze vervolgens acht uur op een ander bedrijf inzetten. De inlenende bedrijven kunnen op dit soort praktijken moeilijk liet oog houden. Controle van buitenaf (ar beidsinspectie) is evenmin gemakke lijk. Er wordt aan beide zijden van de grens gewerkt. Sommige uitleen bedrijven opereren onder twee na men. Er is één bedrijf dat bekend staat onder drie namen'. Van de diensten van de uitleenbe drijven wordt door vrijwel alle gro te ondernemingen in de Kanaalzo ne gebruik gemaakt (twee uitzonde ringen). De motieven daarvoor zijn algemeen gesproken uiteenlo pend. Soms wil een bepaald bedrijf wegens ziekte, hoge leeftijd of om pensioenaanspraiken te ontlopen niet zelf in dienst nemen, soms moeten er pieken (het laden en lossen van schepen, reviseren van installaties) worden opgevangen. Ben heel merk waardige reden vloeit voort uit de personeelsplanning, die de vestigin- Cvan internationale concerns van enaf krijgen opgelegd. Als die planning te krap is wat nogal eens voortkomt kam het schema worden ontdoken door personeel aam te trekken dat niet in vaste dienst Afwijzen De heer Schoof meent, dat aam het uitleenbedrijf in zijn algemeenheid zoveel bezwaren kleven, dat het als systeem moet worden afgewezen. Vooral het feit, dat de uitleenbedrij ven aam hum mensen voor hetzelfde werk veel meer betalen dam de inle nende bedrijven aam het vaste perso neel, werkt arbeidsonrust in de hand. Dat die inkomensverschillen reeël zijn. werd door het onderzoek van de heer Schoof bevestigd: bij een uitleenbedrijf gaat een 22-jarige las ser met ƒ290 netto per week naar huis. Zijn collega's die hetzelfde werk doen maar volgens de cao van het bedrijf worden betaald, krijgen ma ximaal ƒ1100 bruto per maand. An dere voorbeelden: een 15-jarige jon gen (schanlsalaris ƒ239 per maand) verdient bij een uitleenbedrijf 110 per week netto, een 22-jarige elek tricien 240, een 20-jarige bankwer ker ƒ190. De heer Schoof: iemand die van het bedrijfsleven overstapt naar het uitleenbedrijf, gaat daar soms 1500 netto per jaar op voor uit. En dan hou ik geen rekening met allerlei toeslagen, zoais koffie geld en reisuren'. Een andere kwalijke kant van het uitleenbedrijf noemt de heer Schoof liet stelsel van afspraken tussen de in- en uitlenende bedrijven en de uitleenbedrijven onderling. Er be staan volgens hem gentlemensagree- ments, dat inlenende bedrijven geen personeel zullen overnemen van uit leenbedrijven. Bij een bedrijf m het Sloe wordt het bepaattde uitgeleende arbeidskrachten zelfs contractueel on mogelijk gemaakt binmem drie jaar na het verstrijken vam de overeen komst tussen inlenend bedrijf en uit lenend bedrijf een dienstverband aan te gaan met het inlenend bedrijf. De heer Schoof is er niet im ge slaagd een antwoord te vinden on de interessante vraag, wat de'uit- leenbedrijven zelf aan hun activitei ten overhouden. Hij durft wel een schatting te doen: gemiddeld tussen de 50.000 en 100.000 per jaar voor het middelgrote uitleenbedrijf. Dat liet financieel aantrekkelijk is, wordt overigens bewezen door het feit dat uitleenbedrijven de laatste jaren als spreekwoordelijke paddestoelen uit dê grond schieten. Het verschijnsel neemt met name toe in de categorie geschoolden. Als nieuwste ontwikke ling is er het uitlenen van admini stratief geschoold personeel. De heer Schoof noemt het verschijnsel uit leenbedrijf overigens karakteristiek voor een overspannen arbeidsmarkt- situatie. ,Er is een gevecht om de arbeiders. De uitleenbedrijven profi teren daarvan, maar tegelijk verpes ten ze het arbeidsklimaat'zegt hij. Het onderzoek waaraan de Terneu- zense St Willibrordus-bestuurder zijn gegevens ontleend, kwam tot stand door het (schriftelijk) enquet- teren van kaderleden. Daarbij werd ook naar de persoonlijke mening van de geënquêteerden gevraagd. .Die mening viel overwegend negatief uit', aldus de heer Schoof, die betoogt dat het stelsel van de uitleenbedrij ven effectief bestreden kan worden door het optrekken van de cao-sala rissen, vooral voor wat betreft de jeugdige werknemer*. HONOLOELOE (AFP) Het Ameri kaanse vrachtschip Badger State, dat geladen met een lading raketten en bommen op weg was naar Vietnam, is vrijdag op de Stille Oceaan, ter hoog te van het eiland Midway, tijdens een zware storm geëxplodeerd. De beman ning had het schip voor de ontploffing verlaten. Men heeft vrijwel geen hoop meer de 20 vermiste opvarenden van het Ameri kaanse munitieschip levend aan te tref fen. In de zeer woelige zee heeft men een vijftal lijken zien drijven, waar-van er een is opgepikt. Veertien opvarea- hebben zich kunnen redden. LONDEN De Hongkong-grïepepide- mie welke zich aanvankelijk in Enge land als tamelijk onschuldig liet aan zien. bereikte gedurende de feestdagen een nieuwe piek met ais resultaat dat hi het gebied van Londen het zoge naamde rode alarm moest worden ge- Bit betekent dat 200 ziekenhuizen in en rond Londen thans hun lege bedden gereed houden voor infTuenza-siachtof- fers. Dit zijn degenen met ernstigs borst- en longklachten en andere com plicaties. Het aantal van dergelijke pa tiënten dat zaterdag moest worden op genomen bereikte tot dusver de re cordhoogte op één enkele dag van 375, Het aantal ziekenhuizen dat voor grïeo- noodgevallen is gereserveerd, bedraagt slechts 10 procent van het Londens* totaal. Geschat wordt dat de afgelopen week in alle Londense ziekenhuizen in het geheel 15.000 griepslachtoffers ter ver pleging zijn opgenomen. Andere Brit se grote steden tonen hetzelfde sombe re beeld als de hoofdstad.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1