PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Griep nadert ons land met dertig km per uur Bibliothekengemeenschap voor Zeeland doelmatigste organisatievorm Senaat wil meer woningen r SENATOR VAN RIEL KANT ZICH TEGEN UITSTEL LOONWETDEBAT REEDS DOORGEDRONGEN TOT ZUID-DUITSLAND PREMIER DE JONG TREEDT DOELMATIG OP' Zetel en stoel D', HIPPIE-BENDE IN STAAT VAN BESCHULDIGING ,Geen visie' Vandaag in de krant... Koppelbazen Sportvissers Kritiek op Klompé Sportnota Bejaarde man bij brand omgekomen Doelmatig' VRAGEN OVER VERHOGING AOW EN AWW paradepaard' Ruim 4 miljoen uit postkantoor te Londen gestolen ANDERHALF MILJOEN VOOR HULP AAN TUNESIË RUIM GEPASSEERD ADVIESCOMMISSIE IN RAPPORT AAN GS: Fasen 212e jaargang - no. 290 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 dec. 1969 V Boh. Ml|. ran do C V Provinciale Ze 55., W.lstr. 56-60. lol. SI44 (b 9 9 red rod tel, 3346. adm. Ml. 2094 0 Adv. A. de Kok. 0 Abonn.prlJ» 5,05 per m.tnd, of IS,00 por liwi I. 2078/3169, adv. 6248). Coos, Grote Marlet 2, tol. 6140 (mo*. 8 regel») 37 ct per regel (min. 1.85). .Brieven bur. 1 oil 16,00 per kwertaal. Lone nummen 25 cent (Intl. 4 «i b v 5213). Oostburg, tel. 2395. Terneuien, Nleuwstrut 22. Ml. 4s l.r (tile adv. prijzen eicl. 4 9b btw)Giro 359300. PZC. Mlddell (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De fractieleider ran de CHU in de eerste kamer, dr Van Hulst, heeft de regering gisteravond bij de algemene poli tieke beschouwingen in de senaat gevraagd volgend jaar meer hui zen te bouwen dan de 125.000 die nu op het programma staan. Volgens dr Van Hulst dient het sociale Wang van de woningbouw te preva- aren boven het economische belang. Gevraagd door de oppositie of hij een nsotie zou steunen waarin om meer dan 125.000 huizen zal worden gevraagd, zei de CH-fractieleider eerst het antwoord van de regering af te, willen wachten. ,De regering weet in ieder geval hoe mijn fractie erover denlct', zei hij drei- rend. Ook de KVP-er Niers vond 125.000 luizen het minimale wat aanvaardbaar Is. Hij betwijfelde of minister Schut iralkshuisvesting) voldoende geld ter «schikking heeft gekregen om ook de ratopruiming en stadssaneriny 2nd te kunnen nemen, ftofessor Van Hulst, die de oppositie prveet sommige ministers zo hinder- ÜJc te volgen, dat zij fysiek worden lukgejaagd, vroeg de regering om ini- Satieven ter leniging van de hongers nood in Biafra. Hij verlangde ook druk op de Britse regering om de vvapen- weranties aan Nigeria te staken. Pro tor Van Hulst hield het kabinet voor lever van elke defensie af te zien dan óesoldaat het land te laten verdedigen een ondoelmatig defensieapparaat. Hij'vroeg de regering wat zij op pint voor de komende jaren denkt ondernemen. Sociale voorzieningen mo gen volgens hem niet onder de finan- cienng van het defensieapparaat lijden. ROME (DPA, Al') Italië en Frankrijk zijn zwaar getroffen door 'n 'griepepidemie. Meer dan 30 min mensen hebben reeds ken nis gemaakt met de ziekte en ver wacht wordt dat miljoenen nog aan de beurt zullen komen. De griep verplaatst zich met een snel heid van 30 kilometer per uur. Dit betekent dat Moskou over 15 da gen de eerste symptomen zal bun nen constateren. De griepgolf heeft nu ook het zui den van de Bondsrepubliek met name de deelstaat Beieren be reikt. De artsen van de gemeente lijke gezondheidsdienst in Mün- chen wisten dinsdag echter nog niet, of het hier om de zogenaamde Aziatische of een gewone ver- koudheidsgriep gaat. Wie zich nog niet ziek voelt, wordt aangeraden zich te laten inenten veel vitamines te slikken en war me vertrekken te vermijden. In Italië zijn ongeveer 15 miljoen mensen al ziek. In Frankrijk is de situatie in Nantes en Toulouse ernstig. Sommige landen hebben nog geen last van het vims, en Engeland maakt zich niet bezorgd. In Noorwegen komt de griep veel voor, maar in Denemarken minder dan normaal. In Italië wordt de ziekte .ruimte- koorts' genoemd, omdat de eerste symptomen werden geconstateerd tijdens de vlucht van de Apollo 12. De griep is van het subtype A 2 Singapore, een variant van de Hongkong-griep vorig jaar. ,In bijna alle Italiaanse steden zijn winkels en markten gesloten we gens ziekte'. Er is veel v de industrie. In Frankrijk heerst hetzelfde type griep als in Italië. Van het Franse spoorwegpersoneel heeft 15 procent zich ziek gemeld. Op de fabriek van Sud-Aviation, waar de Concorde en de Caravelle worden gebouwd, zijn meer dan 1000 van de 7500 arbeiders ziek, 150 van de 250 politieagenten in Nantes liggen ziek te bed en de scheepswerven zijn eveneens zwaar getroffen. Er zijn maar wei nig gevallen van deze griep met dodelijke afloop gemeld. In Italië is nog niemand aan de ziekte ge storven en in Engeland slechts drie mensen. De bron van deze epidemie is niet bekend. Volgens de Fransen komt de ziekte uit Spanje maar de Itali anen beweren dat zjj er het eerst mee begonnen zijn. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De liberale senator mr H. van Riel heeft dinsdagmid dag bij de algemene politieke beschouwingen in de eerste kamer aan gedrongen op een snelle afhandeling van de omstreden loonwet. Hij tekende uit staatkundig oogpunt bezwaren aan tegen .afdwingen van kleine koerscorrecties' door de senaat om daarmee het wetsontwerp te redden. De senaat mist namelijk het recht van amendement. Vol gens mr Van Riel dient de regering ter wille van de duidelijkheid de kabinetskwestie te stellen en het resultaat van de stemming af te wachten, zoals ook in de tweede kamer is gebeurd. Do socialist Broeksz verweet het ka binet, waarin volgens hem de libe rale minister Witteveen de dienst uitmaakt, geen visie te hebben op (ie ontwikkeling van de maatschap pij. Hij vond een planmatige aan pak van de landbouwproblemen nood zakelijk evenals het inlopen van de achterstand in onderwijsvoorzienin gen en bepleitte in dit verband uit breiding van de leerplicht tot zes tien jaar. Ernstige tekortkomingen sljpaleerde de socialist op het ter- rem van de woningbouw, het mini muminkomen, de bestrijding van de lucht- en waterverontreiniging, de aanpak van het bejaardenprobleem en de financiering van de gemeen ten. Hij sprak van een ernstige schuld aan de samenleving. De KVP-er Niers daarentegen betuigde (Zie slot pag. 3 kol. 3 ■Panorama' neemt de beweringen over drie Zeeuws-Vlaamse be- jlrljvcn inzake koppelbaaspraktij ken terug. (l'ng. 2). Onvoorzichtigheid heeft vele sportvissers ai het leven gekost op de Zeeuwse wateren. (Pag. 2). IN DE TWEEDE KAMER is van verscheidene kanten kritiek geoe- 'end op hel: kunstbeleid van minis ter Klompé, ook door woordvoer ders der regeringspartijen... (pag. a). Een nota over de Zeeuwse sport accommodaties geeft schrijnende 'eitcn. (Pag. 9). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 7 Zeeuws nieuws: Pagina's 2, 4 en 5 Sport: pagina's 9 en 11 Financieel nieuws: pagina 15 Badio en tv: pagina 11 LOS ANGELES (RTR) Vijf leden van een hippie-commune zijn maandag door een grand jury in Los Angeles in staat van beschuldiging gesteld in ver hand met de in augustus van dit jaar gepleegde moorden op de actrice Sha ron Tate en vier anderen. De jury kwam tot haar besluit na ge durende twee dagen het door de open bare aanklager aangevoerde bewijsma teriaal te hebben bestudeerd. Onder het vijftal bevindt zich de leider van de commune. Charles Manson. Manson werd door zijn volgelingen ,God' of .Satan' genoemd. Alle vijf, onder wie drie meisjes van 21 jaar of jon ger, werden schuldig geacht aan het vermoorden van Sharon Tate en vier an deren op 9 augustus in het huis van de filmster en aan de op de daarop volgende dag gepleegde moord op su permarkteigenaar Leno la B;ica en diens echtgenote. Een zesde lie. van de commune werd alleen dit laatste feit ten laste gelegd. De vijf zijn: de 35-jarige Oharles Miller Manson, Charles Benton Watson (24), Susan Denisé Atkins (21), Patricia Kernwinkel (21), en Linda Louise Ke- sabian (19). Het zesde lid van de com mune, in staat van beschuldiging ge steld voor de moord op het echtpaar La Bianca, is de 19-jarige Leslie Sankston. De slachtoffers van" de eerste moord partij waren de 26-jarige filmactrice Sharon Tate, die acht maanden zwan ger was, de 35-jarige vrouw van film regisseur Roman Polanski, Jay Se- bring, de 26-jarige kapper Abigail Fol- ger, de 37-jarige Voityck Frijkowslü en de 18-jarige Stevan Parent. Mr Van Riel vond dat de regering niet de indruk mag wekken dat aanneming van dit wetsontwerp bij nader inzien toch niet zo beslissend voor haar is. Het kabinet had tevoren moeten over wegen dat de interne machtsbalans bin nen de confessionele partijen zich bij de nadering van de verkiezingen altijd rt en dat in de senaat "Vertegen- ligers van de werknemersorgani saties zitting hebben. Mr Van Riel noemde toepassing van de harde lijn juist, mits de regering er rekening mee houdt dat ook het parlement meer op zijn qui vive is. De liberale senator meende dat het verstandiger is het kabinet-De Jong te laten zitten, hoe men ook over individuele ministers mag denken. Het leek hem alleen al uit zakelijke, pragmatische redenen niet waar schijnlijk dat in een andere rege ringscombinatie of onder andere lei ding in de komende anderhalf jaar meer voor het land kan worden ge daan. Een nieuwe regering moet eerst zijn vorm vinden, zijn eigen werkmethode bepalen en de verhou ding tot het parlement met vallen en opstaan leren kennen. GRONINGEN (GPD) De 81-jarige F. Akkerman wonende aan cle Ernst Casiniirlaan to Groningen is gistermid dag bij een brand om liet leven geko men. Om ongeveer kwart voor twee werd de brand op de eerste verdieping van de woning waar de bejaarde man al dertig jaar lang een kamertje be woonde, ontdekt. Commandeur H. Bleaker van de Gro ninger brandweer, die als eerste arri veerde, rende met zijn gasmasker op het huis binnen. Hij slaagde er echter niet in de deur van de kamer open te krijgen, omdat, naar later bleek, de stoel, waarin de bejaarde man zat, er tegenaan stond. Via een raam kwam men even later wel in het kamertje. Hulp mocht toen niet meer baten. De GGD heeft het stoffelijk overschot inmiddels geborgen. De schade aan de woning is gering. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het socialistische twee de-kamerlid mr Th. van Lier zal mi nister Roolvink (sociale zaken) mor genochtend vragen stellen over het ad vies van de Soeiaal Economische raad om de aow en de aww met ingang var volgend jaar te verhogen. De heer Van Lier wil het standpunt van de rege ring over dit advies vernemen. Wanneer de verhoging van drie procent al per 1 januari aanstaande moet wor den doorgevoerd, moet er zo spoedig mogelijk een wetsontwerp komen, al dus mr Van Lier. Het kamerlid rekent er op. dat minister Roolvink de kamer hierover concrete mededelingen zal doen. Mr Van Riel vond dat premier De Jong doelmatig optreedt omdat hij niet het aureool om zich heen heeft ver boven anderen uit te steken. Hij prees voorts minister Beemink (binnenlandse zaken) voor zijn beleid inzake de gemeentelijke hérindeling en de territoriale decentra lisatie. Mr Van Riel vroeg de rege ring op korte termijn binnen de gren zen van de bestaande wetgeving met verdergaande decentralisatie te experi menteren om de inspraak van de be volking op het bestuur en het dragen van eigen verantwoordelijkheid te ver groten. Ook wil hij een staatscommis sie instellen die zich uitvoerig met de ze zaak gaat bezighouden. De loonwet kreeg ook de aandacht van de socialist Broeksz, die minister Rool vink smalend .het kreupele parade^ paard' van het kabinet noemde, dat de regering een sociaal gezicht, had moe ten geven. De heer Broeksz vond dat de minister zich van de suggestie uit de senaat om met het bedrijfsleven in erleg te treden, maar wat heeft af gemaakt. ,De minister wenst kennelijk een dergelijk overleg niet', zei hij. De christelijk-historischë woordvoerder dr Van Huist zei er op te vertrouwen dat de regering op zodanig tijdstip met een memorie van antwoord komt, dat een openbare behandeling van de loonwet februari mogelijk wordt. Luns beantwoordt vraag diplomatieke onschendbaarheid DEN HAAG (ANP) Diplomatieke immunitiet van vreemde jurisdictie de zogenaamde diplomatieke onschend baarheid is ©en door het Volken recht aan iedere staat toegekend recht, dat zich uitstrekt tot alle gevallen waar in over een lid van de diplomatieke ver tegenwoordiging vreemde jurisdictie zou kunnen worden uitgeoefend, aldus heeft minister Luns in antwoord op vragen van het tweede-kainerlid dr J. J. Voogd (pvda) verklaard. Het Volkenrecht maakt in deze geen onderscheid tussen ambtelijk en privé handelen, met dien verstande dat ter za ke van eigendom en onroerend goed. na latenschappen en commerciële activitei ten de diplomaat voor de rechten kan worden aangesproken indien een en an der geen verband houdt met zijn functie.' Drs Voogd meende, dat in de zaak met de Nederlandse diplomaat, die in de buurt van Londen bij een verkeersonge val was betrokken, was gesteld enerzijds dat het een privé-aan'gelegenheid be trof, waarbij een beroep op de diplo matieke onschendbaarheid onjuist was, en anderzijds dat het beroep op de di plomatieke onschendbaarheid terecht was gedaan, maar dat bet dan een zaak was waarmee ook de ambassade te ma ken heeft. DJAKARTA: Deze foto schokte de openbare mening in Indonesië in een gang van het gerechts hof in Djakarta is een verdachte van de honger in elkaar gezakt. Het gaat hier om een man, die met een ander ook op de foto) een fietstaxi wilde stelen en ruim arte maanden in voorarrest moest blijven. Gevangenen krijgen de beschikking over 25 roejiiu's per dag netto, terwijl 1 kg rijst 1,0 R. kost. Het kabinet is nu bezig hierin verandering te brengen. ftantlijK LONDEN (AFP) Het afgelopen weekeinde zijn bij een inbraak in een postkantoor in de Londense binnenstad bankbiljetten, post- en verzekeringsze gels ter waarde van 4,4 miljoen gulden gestolen, die in een brandkast waren op geborgen. Het alarmsysteem was door de inbrekers uitgeschakeld. Honden verscheuren 7-jarig jongetje STRAATSBURG (AP) Twee kin deren, Philippe Moebs (7) en zijn zusje Veronique (2) speelden zondagmiddag op de binnenplaats van een fabriek in Straatsburg. Toen hun moeder uit het raam naar de kinderen keek. zag zij dat drie Duitse herders, bewakingshon den van de fabriek, zich op Philippe hadden geworpen. Een oom van de kin deren, die op bezoek was, holde naar de binnenplaats, greep een hark, waar mee hij de honden sloeg, die tenslotte hun prooi loslieten. Philipi ziekenl bleek te laat gekomen te zijn. Veronique werd door de h< eigenlijk opgesloten hadden moeten zijn. gespaard. Rattenplaag in Veenendaal VEENENDAAL (ANP) In Veenen daal zijn grote rattenkolonies waarge nomen. Volgens het gemeentebestuur moeten er onmiddellijk efficiënte maat regelen worden genomen. Deze zullen bestaan uit twee grote zui veringsacties, waarvan de kosten 36.000 gulden bedragen. De ratten heb ben echter inmiddels voor veel grotere bedragen vernield. DEN HAAG (ANP) Het Nederlandse volk heeft vorige week woens dagavond in totaal 1.655.450,57 in enveloppen gedaan en in de brieven bussen van de PTT geworpen, ten bate van de slagtoffere van de over stromingen in Tunesië. Het was de eerste keer in de historie van de PTT dat op deze wyze geld kon worden geofferd. Het is nog niet bekend hoeveel er op giro 999 van hulp aan Tunesië Amsterdam is gestort. Er komt nog steeds gehl via dit nummer binnen. Het eindbedrag van de actie laat dus nog even op zich wachten. Het Nederlandse comité Hulp aan Tunesië, dat vorige week reeds een eerste project het in zaaien van 10 pp hectare met gerst en tarwe met behulp van vier Ne derlandse landbouwvliegtuigtjes heeft aanbesteed, beraadt zich thans over nieuwe plannen voor hulpverlening in het geteisterde gebied. INITIATIEF IS LANDELIJKE PRIMEUR MIDDELBURG Een biblio thekengemeenschap is voor Zee land de doelmatigste organisa tievorm voor een zo goed mo gelijke bibliotheekvoorziening. Een dergelijke gemeenschap zou moeten bestaan uit een wetenschappelijke bibliotheek, een bibliotheekcentrale, een muziekbibliotheek, bestaande en nog te stichten openbare bibliotheken en een technische bibliotheek. Dat is de voornaamste conclu sie van een rapport, dat werd samengesteld door de eind vo rig jaar geïnstalleerde advies commissie Zeeuwse bibliothe kengemeenschap. De commissie heeft het rapport dins dagmorgen aan het provinciaal be stuur, dat er om heeft verzocht, aan geboden. Het rapport is voorts ter beschikking gesteld van, uiteraard besturen van bibliotheken in Zeeland en andere betrokkenen en ook van de bibliotheekkringen elders in het land. Voor dit Zeeuwse initiatief be staat namelijk ook vanuit landelijke bibliotheekkringen een aanzienlijke belangstelling, omdat een samenwer kingsvorm op een schaal zoals voor gesteld, de eerste in Nederland zou zijn. Uit besprekingen met het ministerie van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk is het de commissie dan ook gebleken, dat wanneer deze eer ste bibbliothekengemeenschap tol stand zou komen, daarvoor bij het rijk een zogenaamde .experimen teersubsidie' voor zou kunnen worden aangevraagd. De verschillende bibliotheken, die van de gemeenschap deel zouden moe ten uitmaken zijn, zelfstandig, reed* in de provincie aanwezig. Het gaat er dus vooral om in hoeverre men de besturen enz. bereid za! kunnen vinden om tot samenwerking te be sluiten. De commissie stelt zelf ir het rapport een .gefaseerde' tot standkoming van de gemeenschar voor. De adviescommissie waarin onder meer vertegenwoordigers van pro vinciale. plaatselijke en ook lande lijke bibliotheekorganisaties, zitting hebben, hoopt in eerste instantie dat gedeputeerde staten aan provin ciale staten aan de hand van dit rap port voorstellen zullen doen om tot een samenwerking te komen tussen de provinciale bibliotheek en de fe deratieve provinciale bibliotheekcen trale Zeeland. Naar de commissie hoopt zullen in deze 1ste fase ook de muziekbibliotheek en de openbare bi bliotheken. die een overeenkomst va: samenwerking met de genoemde bi bliotheekcentrale hebben gesloten toetreden. Deze laatste openbare bibliotheken. alle in Zeeuwsch-Vlaanderen. zouder .laartoe hun huidige samenwerkings overeenkomsten met de bibliotheek centrale moeten omzetten in overeen komsten met de te stichten biblio- i'nekengemeenschap dan wel moeten besluiten tot rechtstreekse toetre ding tot de gemeenschap. In een volgende fase zouden de, zelf standige, openbare bibliotheken te .Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Goes kunnen toetreden. In het rap port wordt daarover onder meer nog opgemerkt: .Deze (bibliotheken) die nen zelf te beoordelen of zij wensen deel te nemen aan de bibliotheken- f Zie slot pag. 4 kol. 6 Leeuwarder Courant stond zaterdag een foto van de raad Terschelling en daar bij werd in het onderschrift een aardige mededeling gedaan: (55522 volgend jaar zal de burgemeea- ter niet meer, zoals nu, zetelen op een stoel van afwijkende kleur en hogere rug. maar resultaat van door één der raadsleden bepleite democrati sering .op net zo'n stoel' ais die van de raadsleden. Een opvallend besluit: als alle raden van Nederland er toe zouden overgaan hun burgemeester en wethou ders precies dezelfde stoelen te geven als de raadsleden, kan dat nog wel flink in de papieren lopen. In de meeste raad zalen immers is er enig onderscheid in het stoelenwerk van het college en dat i van de raad. Bovendien zijn de dagelijk se bestuurders meestal op een soort po- dium geplaatst, waarmee al dan niet be wust wordt aangegeven dat zij in hoog heid zijn gezeten. Een .verticale gezags verhouding" heet dat tegenwoordig. In Terschelling echter denken de raadsle den meer in het horizontale vlak en daardoor raakt de burgemeester er bin nenkort zijn mooie stoel kwijt. mededeling over Terschelling deed ons denken aan de verklaring, die het Zeeuws Woordenboek geeft voor .zetel': een leunstoel, in het bijzonder be stemd voor de heer des huizes en voor mannelijke gasten. Een medewerker aan het woordenboek ging voor de tweede ereldoorlog met zijn zeventigjarige moeder op bezoek bij verre familie in het land van Cadzand en dan werd er ,Neef. pak 'n zetel; nichte, pak stoel'. Ook de volgorde van de be groeting was typerend: ongeacht de leeftijd werden de mannen het eerst ge noemd, zo meldt het Zeeuws Woorden boek. Ook hier weel de verticale verhou ding: de man stond hoger dan de vrouw en kreeg daarom een .zetel', de vrouw al was ze een generatie ouder dan de haar vergezellende man moest het maar met een stoel doen. Tegenwoordig is dat wel heel anders, in de gezinnen zijn de verhoudingen niet meer zo aarts vaderlijk. In de raadzalen echter heeft de benoemde burgervader in de meeste gevallen nog altijd een mooiere zetel dan de gekozen vertegenwoordigers. Ver moedelijk speelt hier mede de omstan digheid een rol. dat de burgemeester niet alleen voorzitter van de raad is, maar ook vertegenwoordiger van de cen trale regering. In onze tijd wordt echter deze rijksfunctie niet meer als erg be langrijk beschouwd en daarom zou bij wijze van spreken een stukje van de rugleuning wel kunnen verdwijnen. Het Terschellinger voorbeeld is er ove rigens één van vele. Tot dezelfde categorie behoort ook het besluit van kamervoorzitter Van Thiel, om niet lan ger meer in jacquet de vergaderingen van de kamer te leiden en ook de grif fiers van deze ,hoge vergadering' een uitdrukking die in de kamer nog wel wordt gebruikt komen in het gewone pak. Vroeger presideerden vele burge meesters in jacquet gekleed de zittingen van de raad, maar de meesten zijn daar van afgestapt. De commissaris der ko ningin en de griffier van de Zeeuwse staten zijn tijdens de vergaderingen van dit college nog wel in de .slipjas', maar in de Middelburgse wandelgangen zijn daarover al wat goedmoedige opmer kingen gemaakt sinds in Den Haag ka mervoorzitter Van Thiel dit plechtige gewaad afschafte. Waarom het nu hier ook maar niet gedaan?, vroegen som mige statenleden zich af. Het is met deze dingen een kwestie van functionaliteit. De hoge stoel van de burgemeester, zijn ambtskos tuum. "het jacquet van de kamervoor zitter en dat van de commissaris der koningin, dat alles is gewoon zolang iedereen of althans een meerderheid dergelijke dingen van waarde acht. Daardoor ontstaat een soort stilzwijgèn- de afspraak, een conventie, een onge schreven regel, die op een bepaald ogen blik algemeen wordt aanvaard. Op het moment echter, dat voor grote groepen van mensen de afspraak niet meer geldt, verliest het bewuste verschijnsel zijn aanvankelijk algemeen aanvaarde waar- roept het kritiek of zelfs lachlust op. Als bijvoorbeeld de meeste burgers van een gemeente het ambtskostuum van een burgemeester nogal operette achtig vinden, dan heeft het op dat mo ment het grootste deel van zijn functie verloren. Als een raad betoogt, dat de fraaiere stoel van de burgemeester eigenlijk een anachronisme is, wordt de ze zetel men vergeve ons de kromme beeldspraak een steen des aanstoots. Als statenleden het zelf niet nodig vin den in een stemmig kostuum naar hun 'ergadering te komen en waarom zouden zij? dan kan op zeker mo ment het jacquet van de voorzitter zijn functie verliezen. Het zijn allemaal te kenen des tijds, vanaf de burgemees- lersstocl op Terschelling tot aan de ze tel van ,neve' in het landje van Cadzand. Tussen zetel en stoel: sommigen vin den het verdwijnen van dergelijke verschillen tevens het verdwijnen van een gevoel voor stijl en decorum. Tot op zekere hoogte is dat ook wel zo, maar men moet er niet te zwaar aan tillen. Al doende en wijzigend schept men na melijk een nieuwe stijl en nieuwe vor men. In dezelfde Leeuwarder Courant troffen we in ander verband een raak citaat van Shaw aan: .Elke waarheid begint als heiligschennis'. Het omruilen van een burgemeesterszetel voor som migen inderdaad heiligschennis kan in andere verhoudingen we! degelijk een nieuwe waarheid inhouden. Ouders ongerust DEN HAAG (ANP) 361 ouders van leerlingen van het Rhedens lyceum heb ben de minister van onderwijs en we tenschappen, dr G. H. Verïnga, bericht ongerust te zijn over de uitvoering van de wet op het voortgezet onderwijs (mammoetwei). De bezorgdheid van de ouders wordt in een zestal punten uit eengezet. De ouders willen hierover graag en Vlug het standpunt van de minister vernemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1