PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT APOLLO-12 LANDT PERFECT BINNEN G EZÏCHTSBER EIK VAN HORNET Schooladviesdienst is noodzakelijk voor goede school- en beroepskeuze Kopje-onder in de Stille Oceaan bij Samoa REGERING VRAAGT KIESRAAD OORDEEL OVER WIJZIGING VAN HET KIESSTELSEL I Amerika hervat militaire hulp aan Griekenland Dr Polanen volgt mr Lim A. Po in Den Daag op Vandaag in de krant... Staatsbezoek Bejaardenwerk Griekse getuigenis WINTER IS IN AANTOCHT .ISRAËL ZAL JERUZALEM NOOIT MEER TERUGGEVEN* REIS VAR APOLLO-12 PERFECTE EXPEDITIE In 't heetste van de strijd VERZORGING SCHOOLTOETS WAARBORGEN Kabinetsformatie Antillen is rond 212e jaargang - no. 277 WAARIN OPGENOMEN DE M IDDELBU RGSE, VLI SSI NG S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 25 nov. 1969 GEPASSEERD IS GEPASSEERD Pagina 2 lal. 239S. Tcrncu, (Van onze correspondent) Binnen gezichtsbereik van het bergingsschip Hornet plofte gister avond tegen tien uur de Apollo 12 met de ruimtevaarders Conrad, Gordon en Bean op de vrij woelige Pacific ten oosten van Samoa. Een volledig geslaagde ruimtevlucht van 244 uur 36 minuten en 25 seconden, met de tweede maanlanding en langdurige maanwandelin- gen als hoogtepunten was daarmee ten einde. ,We zijn o k. We schie ten midden op de roos af', riep Conrad enthousiast enkele minuten voor de landing, toen de Yankee Clipper zwaaiend aan enorme parachutes naar de oceaan zweefde. Inderdaad een perfecte landing, zowel in tijd als plaats. Men zou dit nauwelijks mogen verwachten na een vlucht van meer dan ander half miljoen kilometer in tien et malen. De ruimtevaarders bleken reeds bij het eerste onderzoek aan boord van de helikopter die hen uit rubberbootjes oppikte om naar de Hornet te brengen, in uitstekende conditie te zijn. Deze indruk werd bevestigd aan boord van het vlieg- dekschip, waar ze onmiddellijk in een quarantaineverblijf werden ge bracht. was hersteld bestond er al contact over de radar met één van de bergingsheli kopters. Enkele minuten later ontplooi den zich de vier grote parachutes waar aan de Apollo met een snelheid van 35 kilometer per uur op het wateropper vlak terechtkwam. De Apollodirect na de landing in het woelige Oceaanwater. Een zijn de ballonnen, die de capsule weer in evenwicht moeten bren gen. Na de terugkeer in de atmosfeer met een snelheid van 39.500 kilometer per uur, trad voor enkele minuten een radio stilte in, doordat de enorme wrijvings- warmte, waarbij de temperatuur van het hitteschild tot 2204 graden Celsius Snelle berging Ook ditmaal kantelde de Apollo, waardoor automatisch opgeblazen ballonnen het ruimteschip in de juis te stand moesten terugbrengen. De eerste kikvorsmannen waren toen al bij de Apollo gearriveerd. Het ber gen van de ruimtevaarders, die dit maal niet speciale isolatiepakken be hoefden aan te trekken, verliep zeer snel. Om 10.47 uur werd Gordon aan boord van de helikopter gehesen, twee minuten later Bean en tenslotte weer twee minuten later de comman dant Conrad. De bergingshelikopter was dezelfde die ook de bemanningen van de Apollo's 10 en 11 in veiligheid had gebracht. (Zie slot pag. 3 kol. 1) WETSONTWERP INKOMEN LEDEN KONINKLIJK HUIS NEW YORK (RTR) De Ameri kaanse regering heeft volgens het week blad Time in beginsel besloten de mili taire hulp aan Griekenland te hervatten. Deze was na de militaire staatsgreep in 1967 opgeschort. .Wegens de aanhou dende Russische vloot versterking in de Middellandse Zee zijn de Verenig de Staten van oordeel dat ze geen an dere keus hebben dan goede betrekkin gen na te streven met het bewind, dat een belangrijke basis in het gebied on der zijn gezag heeft', aldus Time. PARAMARIBO (ANP) Vdn offi ciële zijde in Paramaribo is vernomen, dat de Surinaamse regering de ontslag aanvrage van mr W. Lim A Po als ge volmachtigd minister van Suriname in Nederland met ingang van 1 januari hoeft, aanvaard. Mot. ingang van die zelfde datum is dr J. D. V. Polanen be noemd tot gevolmachtigd minister in Den Haag. Dr Jeanfils Dsire Victor Polanen (pro gressieve nationale partij) werd op 16 mei 1913 in Paramaribo geboren. Hij studeerde voor tandarts in Suriname, waarna hij praktijk uitoefende. In 1944 en 19-45 volgde hij cursussen aan de Columbia Universiteit in New York. OVERGESTAPT NAAR PPR ZAANDAM (ANP) De wethouder van Zaandam, de heer H. J. H. Esser, die in de raad van Zuandam zitting had als onafhankelijk, is toegetreden tot de Politieke Partij Radicalen. DE WESTDUITSE president, dr Heinnemann, is maandag in Ne derland gearriveerd... (pag. 3). DE MIDDELBURGSE raad heeft maandagmiddag twee organen in het leven geroepen om het bejaar denwerk zoveel mogelijk te bun delen (pagina 2). EEN GRIEKSE vrouw heeft in Straatsburg getuigenis afgelegd van de martelingen die zij heeft moeten doorstaan in een Griekse gevangenis... (pag. 9). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1,3 en 9 Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5 en 7 Sport: pag. 11 Radio-tv: pag. 13 Financieel nieuws: pag. 15 (Van onze parlementaire redacteur). DEN HAAG Dè regering heeft de kiesraad om advies gevraagd over het voorstel van de staatscommissie-Cals-Donner om de kabi netsformateur rechtstreeks te kiezen en het land in te delen in 12 kiesdistricten, waarbinnen evenredige vertegenwoordiging wordt toe gepast. In afwachting van dat advies wil de regering zich over deze voorstellen nog niet uitspreken, schrijft minister Beernink (binnen landse zaken) in een nota aan de tweede kamer. jaarinkomen te garanderen dat bij aparte Wet wordt geregeld en dus van tijd tot tijd kan worden aange past. Ook het inkomen van de leden van de staten-generaal en de finan ciële verhouding tussen rijk en kerk- genootschappen zal bij aparte wet worden geregeld. De daartoe strekk worden geregeld. De daartoe strek kende wetsontwerpen zijn in de maak. De kiesraad zal zich ook moeten bui gen over de verlaging van de kiesge rechtigde leeftijd, alsmede over de rechtstreekse verkiezing van de minis ter-president en de aanwijzing door de kiezers van de meest wenselijk geachte coalitie. Voor de beide laatste zaken heeft slechts een minderheid van de staatscommissie zich uitgesproken. Ook de suggestie van de staatscommissie om een efficiency-onderzoek te laten instel len naar de mogelijkheid om de termijn tussen kamerontbinding en verkiezingen te bekorten, is aan de kiesraad voorge legd. Het Is de bedoeling dat de kies raad zich vóór 1 december over deze zaken uitspreekt. Inkomen kroon Minister Beernink deelt in zijn nota mee dat de regering de voorstellen van de staatscommissie volgt om de leden van het koninklijk huis een Grondrechten Om de uitbreiding van de grondrech ten, die de staatscommissie voorstelt (waaronder recht van meningsuiting, van betoging, regeling van het telefoon geheim, regeling voorarrest en dergelij ke) mogelijk te maken wil de regering een wetsontwerp tot grondwetsherzie ning voorbereiden. Alleen het voorstel om de rechter de bevoegdheid te geven wetten aan deze grondrechten te toet sen, wijst zij af. Het zou, naar de me ning .van de regering slechts de rechts onzekerheid bevorderen. De regering is het bovendien eens met een minderheid van de commissie die meent dat het toetsingsreclit de rech terlijke macht in politieke strijdvragen zou betrekkon, hetgeen tot gevolg zou kunnen hebben dat het benoemingsbe leid onder partij-politieke druk zou ko men té staan. Van onze weerkundige medewerker) Deze laatste novemberweek brengt een kouder en iets win- terser weertype. Verwachte teke nen van de doorbrekende winter: verspreide hagel- of sneeuwbuien en lichte vorst in de nacht, vooral in het binnenland. In Denemar ken vriest het 's nachts vijf tot acht graden, in Zweden en Noor- wegen komt ook overdag strenge vorst voor. Bij ons is de boven lucht veel kouder geworden, zo dat de vorst grens is gedaald, tot vier- a vijfhonderd meter hoogte Als gevolg hiérvan gaan de buien plaatselijk van sneeuw vergezeld. Een storing, die van IJsland naar hst. zuiden komt snijdt woensdag de aanvoer van koude lucht even af, maar daarna is het mogelijk dat de in Scandinavië aanwezige kou langs een meer directer weg naar ons land komt. Hierdoor kan het slat van november wel licht een meer winterj dan herfst achtig karakter krijgen. Deze si tuatie zal voor het eerst dit sei- zeon in de avond, nacht en mor genuren gladde wegen veroorza ken. •President Nixon heeft het Ameri kaanse congres om een extra toewij zing van 11.700.000 dollar in het lopende begrotingsjaar gevraagd om de strijd tegen het smokkelen van narcotica naar de Verenigde Staten te intensiveren. Premier Meir: NEW YORK, TEL AVIV, CAIRO (RTR DPA, AFP, AP) De Israëlische pre mier, mevrouw Golda Meir, heeft in een tv-interview verklaard, dat een aan tal Arabische gebieden voor altijd be ven Jeruzalem wapperen. En er zijn nog meer gebieden die wij ter wille van on ze veiligheid nooit terug zullen geven', aldus de premier in het televisievraag gesprek, dat zaterdagavond in Amerika werd uitgezonden. Op de vraag of Israël een nieuwe oor log met de Arabische landen zou kun nen winnen, antwoordde mevrouw Meir: ,Wij zullen beslist de overwinning be halen, omdat wij het niet kunnen ris keren te verliezen. Als Egypte Israël bezet, zullen wij worden uitgeroeid'. Zij was zeker van de. overwinning, zelfs nu de Arabieren beter zijn uitgerust dan voor de zesdaagse oorlog van 1967. ,De Russen hebben al het materiaal dat de Arabische landen in 1967 hebben verlo ren, vervangen en zij hebben deze lan den met moderner materiaal uitgerust'. In Washington is men verontrust over berichten dat de door Israël bezette Si- naï-woestijt grote olievoorraden in de bodem bevat. De Amerikaanse explora tiefirma King Resources Co, meent na onderzoekingen dat deze conclusie ge rechtvaardigd is. Volgens King zou een Canadees bedrijf boringen gaan ver richten. HOUSTON 24-11 (DPA) Zij zijn op rie maan over kabels ge struikeld en gevallen, zongen en lachten uitgelaten, .repareerden' een televisiecamera met een ha mer en gooiden per ongeluk een al belichte film weg, en toch vor men Charles Conrad, Alan Bean en Richard Gordon de meest ge prezen Apollo-bemanning. De vluehtleïders van de Nasa vinden de onderneming ,een van de zui verste vluchten tot nu toe', de ge leerden zeggen dat de mannen een .onvergelijkbare prestatie' hebben geleverd, en ook de open bare mening toont zich tevreden. ,Ze hebben de maan naar de aarde gehaald', aldus een van de kran tekoppen. De vlucht is.met de precisie van een uurwerk verlopen. Met slechts enige minuten vertraging landden Conrad en Bean met nun Intrepid in de oceaan der stormen. Slechts 200 meter van hun doel, de ,Sur- veyor-3', werd de maanlander neergezet, en wel zo precies vol gens plan, dat de ruimtevaarders niet alleen de Surveyor konden bereiken, maar ook de van te vo ren op aarde vastgestelde weg konden gebruiken. De terugweg verliep niet minder perfect: een start op de minuut af, aankoppe len zonder haperen, en daarna een terugweg die zo precies was dat de koers en het tijdstip van berging slechts eenmaal een klein beetje moest worden veranderd. Vluehtleider Jerry Griffin zei dat met de vlucht precies bereikt is wat men wilde. De ruimtevaarders hebben zorg vuldiger en meer stenen verza meld dan de geleerden volgens de Nasa-chef Tony Calio ,ooit ge hoopt hadden'. Prof. Conway Sny der, een van de onderzoekers, die werkt met de wetenschappelijke apparaten, schat dat de. vlucht van de Apollo-12 minstens dui zend maal meer gegevens over de maan heeft opgeleverd dan de landing van de Apollo-11. Na deze vlucht zullen de belang rijkste veranderingen voor komen de vluchten worden aangebracht in het startprogramma. Nu vast staat dat de Apollo-12 direct na het opstijgen tweemaal door de bliksem is getroffen, mag geen Amerikaans bemand ruimteschip ooit nog in een regenwolk worden gelanceerd. Het onderzoek is nog wel niet voltooid, maar de opmer king van Conrad, dat ze het zeker zouden overdoen, zal aan dit voor schrift niets veranderen. Het gereedschap dat Conrad en Bean op de maan gebruikt heb ben, zal in deze vorm in geen ge val nog eens worden toegepast. Gedeputeerde Kaland behoort lot de mensen, die in Zee- land enig leven in het po- iltiek bedrijf brengen. Hij mint ^2S de strijd en discussieert gaarne A over de hoofden van zijn CH- ■-kiezers met anderen buiten de kring van zijn geestverwanten. Ook in de staten komt hij onverbloemd voor zijn mening uit. Dat siert deze gedepu teerde. Desondanks vragen we ons af of hij in de hitte van het gevecht wel altijd de juiste wapens kiest. Onze twijfel te dien aanzien willen we met enkele voor beelden aangeven. Begin oktober stelde de gedeputeerde in een CH-vergadering te Middel burg de artikelen aan de orde, die kort tevoren twee medewerkers van het ETI voor Zeeland in het Zeeuws Tijd schrift hadden gepubliceerd over haven en industrialisatiepolitiek. Terecht wer den deze beschouwingen tijdens de be wuste bijeenkomst behandeld, het gaat om onderwerpen waarin ieder in Zeeland belang dient te stellen. Nu was al spoe dig duidelijk, dat de heer Kaland het niet helemaal eens was met bepaalde opmerkingen uit beide beschouwingen en het opvallende was nu, dat hij in zijn bestrijding niet uit sluitend zakelijk was: hij noemde de stuk ken .emotioneel en politiek geladen', de auteurs zouden .emotioneel' hebben gereageerd. Op zo'n moment wordt het moeilijk, ook ter an dere zijde, de discussie zakelijk te hou den: de tegenstanders worden immers een bepaald etiket voorzien. Het etiket suggereerde in dit geval dat de artikelen niet ernstig behoefden te wor den genomen. De inhoud gaf echter althans naar onze mening juist wel reden om ze serieus te behandelen. fc» Een hamer is versplinterd, de tan gen bleken onhandig, de grondbo ren gingen slechts met moeite de bodem in. De twee ruimtevaar ders werden ook gehinderd door hun gereedschapstas, die te on handig bleek voor langere wande lingen. De makers van de teflon- zakken, waarin de verzameling stenen worden bewaard, zullen ook iets nieuws moeten beden ken. Na een dag op de maan ble ken ze op de naden te scheuren en geheel onbruikbaar te zijn. De deskundigen in Houston, en in de laboratoria van de betrok ken firma's zullen ook de fotogra fische uitrusting van de toekom stige Apollo-bemanningen nog eens nauwkeurig bekijken. Het aantal fouten bij "de Apóllo-12 was niet mis: eerst viel een televisie camera uit die ook al bij de voor bereiding voor de start defect ge weest was. Op de maan brak bet handvat van een camera, waar door deze onbruikbaar werd. Bij het opstijgen van de maan ha perde de automatische 16-mm- fZie slot pagina 9 kolom 7 ZEEUWSE STICHTINGEN WILLEN ALLE BETROKKENEN SAMENBRENGEN IN ÉÉN DIENST Het tweede voorbeeld komt uit de sta tenzaal. In de laatste vergadering van provinciale staten werd gespro ken over de opmerking van ds H. M. Strating in de provinciale kerkvergade ring van de hervormde kerk: .Overheid, houd goed in de gaten waarover u praat'. Gedeputeerde Kaland beperkte zich niet tot een zakelijk antwoord, ir stelde op zijn beurt: ,Kerk, houd goed in de gaten waarover u praat, ve len hebben ook zorgen om de toekomst van de kerk'. Een opmerking, die op die plaats overbodig was, althans (alweer) naar onze mening: als de kerk of één harer functionarissen zich over bepaal de ontwikkelingen zorgen maakt, dan dient te worden gepoogd die zorgen weg te nemen, bijvoorbeeld in dit geval door er op te wijzen dat de provinciale over heid heus niet aan het welzijn voorbij gaat. Weliswaar deed de gedeputeerde dat, maar zjjn betoog werd ontsierd door deze niet ter zake doende retorische te genvraag. Die vraag was overbodig en storend in deze gedachtenwisseling. Ons derde voorbeeld dateert van afge lopen zaterdag. In een CH-vergade- ring in Goes kwam de procedure bij burgemeestersbenoemingen aan de orde. Zoals men weet is de heer Kaiand voor stander van een voordracht, in te dienen door gedeputeerde staten in plaats van zoals nu gebeurt door de commis saris der koningin. Vorige week hebben wij op deze plaats dit standpunt bestre den en daarbij onder meer opgemerkt, dat de oplossing die de gedeputeerde Ka land nastreeft, leidt tot politieke machts vergroting van gedeputeerde staten. Op zijn beurt heeft de heer Kaland zaterdag deze opvatting aangevallen, maar daar aan toegevoegd: ,Het getuigt van ondes kundigheid en niet-op-de-hoogte-zijn als men zegt dat het om uitbreiding van politieke macht gaat'. Enfin, dat weten we dan weer: ondeskundig en niet op de hoogte. We vatten samen: twee ETI-functio- narissen, die een enigszins afwij kende mening laten horen, worden aangeduid als .emotioneel reagerend'; een dominee die de overheid al dan niet terecht vraagt op te passen voor een te eenzijdig welvaartsbeleid, krijgt te horen dat de kerk ook maar in de gaten moet houden waarover zij praat: een opvatting in een krantecommentaar wordt bestreden met termen als ondes kundigheid en niet-op-de-hoogte zijn. Tja, zo wordt het gesprek over zakelijke onderwerpen wel moeilijk. Misschien heeft dit alles te maken met de omstan digheid dat verkiezingen hun schaduwen vooruit werpen en een politicus neiging heeft om in een dergelijke periode de partijpolitieke bril geen moment af te zetten. Wellicht dat de gedeputeerde daardoor de indruk heeft gekregen, dat hij verkeert in ,'t bloedlicht der flam bouwen, in 't heetste van de strijd'. Maar dat is helemaal niet het geval: het gaat om een discussie in het heldere licht van hedendaagse tl-buizen. Er kan worden volstaan met zakelijke argumenten. GOES De Zeeuwse stich ting voor beroepenvoooriich- ting en school- en beroeps keuzevoorlichting wil komen tot een schooladviesdienst, die alle instanties, die zich met school- en beroepskeuzevoor lichting bezighouden, zal om vatten. Ook de christelijke stichting voor school- en be roepskeuze in Zeeland denkt daar zo over. Dit is maandag meegedeeld op een persconfe rentie te Goes door de heer M. IT. van Zanten, directeur van de Zeeuwse stichting, en de heer D. Rijpkema, directeur van de christelijke stichting. In deze schooladviesdienst moet naar de mening' van de beide stichtingen ook worden opgenomen de schoolart- sendienst, het maatschappelijk werk op de scholen, het pedagogisch cen trum en de lom-scholen. Ook het ge westelijk arbeidsbureau zou van de ze adviesdienst deel moeten uitma ken. Aan het idee van deze gemeenschap pelijke dienst liggen voornamelijk drie overwegingen ten grondslag: men kan er een betere, efficiënte werkwijze mee bereiken en een doel matiger gebruik maken van deskun digen; een betere en eenvoudiger wijze van subsidiëring en financiering is mogelijk; een dergelijk regionaal orgaan, waarvan de organisatie gebundeld dient te zijn, kan zo de achtergron den, die er in de regio leven bij on derwijzend personeel, ouders, en leer lingen beter kennen en inventarise ren. Een concreet plan voor een derge lijke dienst bestaat nog niet, hoewel men voorbeelden vindt in plaatselij ke diensten, onder meer in Utrecht, Eindhoven en Roosendaal. Besprekingen Het bestuur van de stichtingen in Zeeland voert op het ogenblik oriënterende besprelsingen met alle betrokken instanties. Als deze be sprekingen zijn geëindigd, wii men een werkgroep vormen, die de ge dachten en plannen nader zal uitwer ken en concretiseren. Thans zijn in feite drie bureaus werkzaam op het gebied van de school- en beroepenvooriichting in Zeeland: het gewestelijk arbeidsbu reau, alsmede de beide bureaus van de Zeeuwse stichting en de christe lijke stichting. Elke instelling heeft haar eigen deskundigen in dienst. Het arbeidsterrein heeft men onder elkaar verdeeld. De Zeeuwse stichting bestrijkt de katholieke scholen, alsmede de open bare scholen, die niet door het ge westelijk arbeidsbureau worden be diend. De christelijke stichting werkt alleen bij de protestants-chris telijke scholen. .Wij beconcurreren elkaar niet' werd met nadruk gesteld ,en de verhou dingen met het gewestelijk arbeids bureau zijn goed'. Beide particulie re stichtingen zijn destijds door het bedrijfsleven in het leven geroepen, omdat er op het gebied van schooi en beroepskeuze meer werk in Zee land lag, dan het GAB alleen aan de beide stichtingen naar een effi- kon. Nochtans wil men althans bij ciëntcre opzet toe. De stichtingen verrichten in samen werking met de leiding van de scho len en met medeweten en toestem ming van de ouders intelligentieon- derzoeken (psychotechnische tests) en schoolvorderingsonderzoeken bij leerlingen van de lagere scholen. Mammoet ,De onderwijsrichtingen in het kader van de mammoetwet zijn, nog niet geheel uitgekristalliseerd. Door on ze onderzoekingen op de lagere scho len kunnen we proberen te voorko men, dat kinderen tussen wal en schip vallen, dat zij bij een verkeer de onderwijsinstelling terechtko men, of op een school die meer tijd van hen vraagt dan nodig is om een bepaald einddoel te bereiken', zo meent de heer Rijpkema, die met na druk stelt dat een dergelijk onderzoek bedoeld is en ook altijd bedoeld is geweest voor alle typen van leer lingen, en zeker niet alleen voor hen ,die niet goed mee kunnen komen' ■Wij spelen deze zaak in nauw over leg met het betrokken schoolhoofd, die aan de hand van onze rapporten de ouders weer volledig kan inlich ten. Ook betrekken we de kinderen er zelf bij. Het gaat tenslotte om hen bij de keus van een richting voor voortgezet onderwijs', aldus de bei de directeuren. De beide stichtingen adviseren niet alleen bij schoolkeuze, zij werken ook op het terrein van de beroepskeuze. In de derde en vier de klassen van het voortgezet on derwijs (mavo en havo) testen zij de leerlingen alweer in vrijwillige samenwerking met leerkrachten en ouders op hun beroepsgeriehtheid. (Zie slot pag. 2 kol. 5) WILLEMSTAD (ANP) De re geringsvoorlichtingsdienst te Willem stad heeft maandag meegedeeld dat na gemeenschappelijk overleg binnen het kader van de kabinetsformatie de De mocratische Partij Curaoao, Partido Patriotïeo Arubano, Frente Obrero y Liberacion Trinta di Mei en de combi natie Partido Progresista Boneriano l nïe-Partido Obrero Boneriano besloten samen te werken tot vorming van een kabinet, dat zal mogen rekenen op een meerderheid van tweederde van het aan tal leden van de staten van de Neder landse Antillen. De basis waarop deze samenwerking be rust is door de partijen neergelegd in een beginselverklaring genaamd: ,Het akkoord van Kraiendijk', die na de tot standkoming van de nieuwe raad van ministers voor publikatie zal worden vrijgegeven, aldus de regeringsvoorlich tingsdienst. Kraiendijk is de hoofdstad van het eiland Bonaire, waar de afge lopen week de besprekingen tussen "de partijen hebben plaatsgevonden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1