PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zware storm teistert Stockholm - vijf doden Zeeland herdacht zijn bevrijding-1944 LUCHTPIRAAT BIJ ROME NA KLOPJACHT GEGREPEN BESTAND IN LIBANON ,Costa del Piet' ARJOS-RAAD WIJST BLOK VAN CHRISTELIJKE PARTIJEN AF SCHEPEN VOOR DE KUST IN MOEILIJKHEDEN Vandaag in de krant... Dodelijk ongeluk Bevrijding Gijzelaar MOEDER STERFT BIJ GRAF VAN GESNEUVELDE ZOON BREUK IN BBK LIJKT GELIJMD BESPREKINGEN WORDEN VOORTGEZET MET KONINGIN EN ,OLD COMRADES' RAFFAËL WILDE ALLEEN MAAR NAAR ZIJN VADER WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Ofrecllc N V Bch. Ml| van da C V Provinciale Zeeuwn Courant: K e. Velde. P. den Boet en W. d« Pajtei. Hooldred.t G. A. dc Kok. Akonn.prlJ» t 1.10 per vree*, t 14.25 pei kwartaal, franco per poet 15.25 pet kwartaal. Loiaa nummer» 25 cant (IncL 4 Mm) 308. adv. 01186-534 cap 2751). Middelburg, Maria 51, tal. 7651 (b g 9 red. 2073/3169. idv. 6248) Goer, Grote Markt 2. lel. 6140 (b 9 3 red 7853, adv 5213). Ooilburg, lel. 2395. Terneuien, Nlruwtlraal 22. tel. 4457. 1 37 cl por mm Min oer adv S.S5 Inge» med Uriel. Kleine adv (me» 8 regels) 37 ct per regel (min- 1 1.35) Stieren bur v. d blad' S0 d meer (alle ed> prïjten «cl. 4 «J btw). Giro 359300, PZC. Middelburg Pagina 2 ,CHU-OPVATTING STRIJDIG MET OPENHEID ZWOLLE (GPD) De Arjos-raad, liet politiek overlegorgaan van de Anti-Re- volutionaiere Jongeren, wijst een exclu sief blok van KVP, CHU en ARP va,a de iiand. De samen-uit. samen-thuis op vatting van CHU-fractievoorzitter J. Mellema acht de raad in strijd met de openheid die door de ARJOS wordt voorgestaan. Dit standpunt is neergelegd in een re solutie die zaterdag in Zwolle were opgesteld en deze week zal worden aan geboden op het partij-convent van de ARP. In een aantal gemeenten en pro vincies werken de drie confessionele par tijen samen. Als reactie hierop is ir enkele gevallen een zogeheten progres sief akkoord (PAK) ontstaan. Naar de mening van de Arjosraad verliezen de samenwerkende confessionele partijen hierdoor het contact met die partijen die evenals zij de samenleving wensen te vernieuwen, zij plaatsen zichzelf in de conservatieve hoek als tegenhan gers van de .progressieven'. Verdere stappen op deze weg dienen derhalve behoedzaam te worden over wogen. De Arjos-raad acht een klein regeer akkoord (kvp. chu, arp) alleen dan zin vol wanneer in aansluiting hierop een groot regeer-akkoord wordt gesloten. Tijdens de discussie die zaterdag werd gevoerd, werd zonder meer vastgesteld dat de grote meerderheid van de Arjos een groot regeer-akkoord met de WD afwijst. De voorkeur gaat in de eerste plaats uit naar de PvdA en in mindere •mate naar de PPR en D"66. In de huidige verhoudingen is de raad gekant tegen de vorming van een brede christelijke, volkspartij. Mocht het evenwel met medewerking van de ARP toch deze kant uitgaan, dan zal de AR- JOS-raad zijn vertrouwen in de ARP als opgezegd beschouwen. (Van onze correspondent) ROME Zaterdagmorgen om 10 uur word in de buurt van het klooster van Goddelijke Liefde even buiten Rome de koelbloedigste luchtpirrv ,;t de geschiedenis door de Italiaanse politie ingerekend. Juist op zijn verjaardag zoals hij later vcde kwam een einde aan het avontuur van de 20-jarige Amerikaanse marinier, die achteraf niet meer in de zin bleek te hebben dan terug te keren naar zijn, vader, die in de buurt van Napels woont. Tijdens de ochtendmis in de kerk van het klooster was de pastoor de jongeman opgevallen. De geeste lijke wandelde na afloop van de mis naar de belendende bar waar het hoofdkwartier van de speurende politie was ondergebracht. Zo kon Rafaël Minïchiello worden ingerekend vóór het verschijnen van de Italiaanse zondagsbladen, die Rafaël met een Raffaële noemden. Foto's links en rechts: honden en helikopters werden ingeschakeld bij de jacht op de kaper. Boven: de twee vliegers en de stewardess vertelden in Rome hun belevenis sen. Onder: Raffaele Minichielo wordt na zijn gevangenneming weggeleid. De kans dat Raffaële in Rome zon willen landen werd groter na het ver trek van het gekaapte TWA-toestel van het Ierse vliegveld Shannon. Tegen half vier in de nacht van vrijdag op zater dag vroeg de piraat via de hoordradio om bevoorrading op het Romeinse vlieg veld Fiumicino. De politie werd in groot alarm gebracht en men dacht een plan uit: de sterke arm zou zich in witte mecanicënspakken steken en doen of ze met de bevoorrading van het toestel te maken had. Maar Raffaële vre dat er een val zou worden gesteld. Hij eiste dat niet meer dan drie man zich met het toestel zouden bemoeien, en dat het op een open plek zou worden ge- STOCKHOLM Een orkaanachtige storm met windstoten die de 25 meter per seconde regelmatig overschreden, heeft de Zweedse hoofdstad Stockholm twee dagen lam geslagen en in een waar slag veld veranderd. De storm die op zaterdagmiddag opstak, veegde in de hoofdstad enkele honderden daken van de huizen waarbij minstens 5 mensen werden gedood. Op verzoek van politie en brandweer werden de inwoners van de miljoenenstad verzocht binnenshuis te blijven, aan gezien het gevaar groot was, dat men werd getroffen door afwaaien de daken, omvallende bomen, neervallende stroomvoerende leidingen en omgewaaide schoorstenen. In het centrum van de stad werden tien-1gevallen. De schade in Zweden en spe- tallen etalageruiten ingedrukt door de ciaal in Stockholm was met geen moge windvlagen en verscheidene winkels lijkheid te overzien, werden leeggeplunderd aangezien de po litie de handen vol had aan het chaoti sche verkeer. Grote delen van de stad kwamen zonder telefoon en elektriciteit te zitten door kabelbreuken, terwijl hot verkeer in het grootste gedeelte van de stad werd gestremd door omgevallen bo men en afgewaaide daken. ging, werden door een Russisch schip in een rubber vlot aangetroffen en aan boord genomen. Het is de derde maal deze herfst dat stormen van dit kaliber in Zweden voor dodelijke ongevallen en miljarden sclia- zorgen. Voor de kust van Stockholm bevon den zich tijdens het noodweer ver schillende schepen in nood, waaron der het Nederlandse schip ,Embla' afkomstig uit Amsterdam. Met ze kerheid wist de kustwachtradio op zondag te meiden, dat twee kust vaarders waren vergaan en twee be manningsleden van andere schepen overboord waren geslagen. De storm die afkomstig was uit een de- pressiegebicd ten - noorden van Schot land, trok een spoor door midden-Scan- dinavië van Oslo via Stockholm naar Helsinki. In de Noorse hoofdstad wer den aanzienlijke vernielingen aange richt, echter zonder dodelijke on- EEN AUTOBOTSING bij Hulst kostte het afgelopen weekeind het leven aan twee mensen (pag. 2), ZEELAND HERDACHT de 25ste verjaardag van zyn bevrijding (pag. 6 en 7). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1 en 3. Zeeuws nieuws: pag. 2, 5, 6 en 7, Sport: pag. 9, 10, 11, 12, 13. Radio en TVpag. 15. DODE LANGS SPOORBAAN UTRECHT (ANP) Langs de spoor baan bij Soestdulnen is zondagmorgen om acht uur het stoffelijk overschot aangetroffen van de 18-jarige R. C. Schoenmakers uit Amersfoort. Het is nog niet bekend hoe de jongeman om het leven is gekomen. taxied, waar het door schijnwerpers hel verlicht zou worden. Zodat de Boeing kort na vijf uur in de morgen op Fiumicino landde, met span ning aangestaard door de overgebleven passagiers, haastig bijeen getrommelde journalisten en fotografen, en door de politie. Schijnwerpers verlichtten het eenzame toestel aan kop en staart. pas aan de controletoren bekend. En het betekent een nieuwe spannende fase in dit ongelooflijke staaltje van luchtpiraterij. Miniehiello vraagt om een gijzelaar in de vorm van de hoogste politieofficier ter plaatse. Onverschrokken schrijdt dan Pietro Guli, het hoofd van de politie op het vliegveld, naar de Boeing toe. Onge wapend en alleen voorzien van zijn identiteitsbewijs, afgestempeld door het ministerie van binnenlandse za ken. Eerst verdwijnt Guli in het toestel, later komt hij er weer uit in gezelschap van Miniehiello, die de politieman een karabijn in de rug gedrukt houdt. Het tweetal stapt in een Alfa Romeo van de politie en verlaat het vliegveld, met in zijn kielzog een gigantische sleep van opsporingsambtenaren met al le middelen die de Italiaanse bewakers van de veiligheid ter beschikking staan. Maar opnieuw verandert het beeld: Mi nichiello stapt nog een keer uit en- verbrijzelt met de kolf van zijn kara bijn het blauwe flikkerlicht op het dak van de Alfa Romeo, in de wel wat ijle hoop daarmee zijn vervolgers te kunnen afschudden. Raffaële wil naar Napels, naar het dorpje Avellino waar zijn 77- jarige vader in een barak woont waar de enige charme is dat ze op de Ve- us uitkijkt. Hij vertelt dit de koel bloedige .dottore', Pietro Guli en het tweetal geeft gas in de richting van de Autostrada del Sole, naar het zuidelijke stuk tussen Rome en Napels. Raffaële verdrijft de tijd met het uit- het raampje werpen van het identiteits bewijs van de politiecommissaris, wiens nek hij met de karabijn bespeelt. Ter hoogte van de befaamde Via Appia evenwel dringt het tot Raffaële door VENLO (GPD) De 76-jarige Maria Schmidt-Ernst uit Duisburg is vrijdag middag op het Duitse oorlogskerkhof te IJsselsteyn bij het graf van haar ge sneuvelde zoon in elkaar gezakt en over leden. Zij bracht jaarlijks rond Allerheiligen een bezoek aan de immense dodenakker in de Peel. waar het afgelopen weekein de veel nabestaanden kransen hebben gelegd. AMSTERDAM (GPD) De brokstuk ken van de BBK lijken voorlopig ge lijmd te zijn. Op een algemene leden vergadering van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars is zaterdag samenwerking bepleit met de BBK '69, tot de oprichting waarvan enkele leden onlangs nebben besloten. Het BBK-bestuur kreeg het vertrouwen van de vergadering en ging naar huis met de opdracht een formule te vinden die én het voortbestaan van de BBK én het voortbestaan van de buitenparle mentaire acties vanuit het bestuur mo gelijk moet maken. Er wordt een commissie ingesteld, die een ontwerp moet maken voor een sta tutenwijziging. Het bestuur kondigde een actie-programma aan. Enkele pun ten op dit programma zijn: afschaffing van de contra-prestatieregeling en on dersteuning van acties voor vernieuwing van het kunstonderwijs. (Zie slot pag. 3 kol. 4) CAIRO'BEIROET (DPA) Met mededeling van radio Cairo kwa de bekendmaking van een wapen- men de Libanese opperbevelheb- s tils tand tussen de Palestijnse ver- ber generaal Emile Bustany en de zetsorganisaties en het Libanese leider van de Palestijnse comman- leger heeft de toestand zondag- do's Yasser Arafat tijdens hun avond in Libanon een verrassende eerste ontmoeting in Cairo over- wending genomen. Volgens een een met ingang van zondagnacht MIDDELBURG Vierender tig man politie heeft zaterdag aan de viering van de bevrijding van Zeeland nu 25 jaar gele den een ongecompliceerde dag beleefd. Geen chaotische verkeersbeelden, geen omverge lopen dranghekken, maar een matige publieke belangstelling op een rustig verlopende her denkingsdag, die zoals bekend voor een belangrijk deel werd meegemaakt door koningin Ju liana. De herdenkingsdag kende twee hoog tepunten: allereerst de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk, waar prof dr L. de Jong, directeur van het rijksinsti tuut voor oorlogsdocumentatie een indrukwekkende rede uitsprak: in de tweede plaats was er de plechtigheid bij het verzetsmonument op de Groen markt. De dood van een Engelse oud- strydor als gevolg van een verkeers ongeval op de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg wierp aan het slot van de dag een schaduw over de gebeur tenissen. .Prachtig op tijd', zei commissaris der koningin mr J. van Aartsen toen een rij wagens met daartussen de hofauto van koningin Juliana zaterdagmor gen bij de gouverneurswoning was voorgereden. Het was twee minuten vóór elf. Nagenoeg precies volgens het protocolaire schema zou deze dag ook verder verlopen. Bij de ambtswo ning een hartelijke begroeting dooi de echtgenote van de commissaris der koningin, mevrouw C. van Aartsen- Stap. Ook burgemeester mr J. Drij- ber en commissaris van politie dr D van Ooijen waren daar ter verwelko ming aanwezig. De commissaris de koningin was al tegen tien uur op dr vliegbasis Woensdrecht om de konin •rin op te wachten. Met hem warei daar burgemeester mr J. M. d< Leeuw van Woensdrecht, luitenant kolonel H. J. G. Stieglis commandan' van de vliegbasis en districtscom mandant A. J. van Thiel van he rijkspolitiedistrict Middelburg. De ko ningin was in gezelschap van jonk vrouwe C. E. B. Roëll, particulie secretaresse, ir M. A. Geuze, kamei heer in buitengewone dienst en luitr nant-kolonel L. van Dorp, adjudar van hare majesteit. Nooit zo goed .Ik heb ze nog nooit zo goed kui nen zien', zei een vrouw achtc het dranghek bij de aankomst va koningin Juliana op het Abdi plein. Zij stond inderdaad op eé. eerste rangsplaats. Er was sleehl een handjevol publiek op het AI dijplem, zodat ieder een vrij uil zicht had op de begroeting en d wandeling even later in de riet ting van de Nieuwe Kerk via tl kloostergangen en de wandelkerk Het publiek applaudisseerde hartelij toen de koningin voorbij kwam. Een aantal autoriteiten was even te voren binnengekomen nadat zij n; aankomst van de koningin in Middel- Zie slot pag. 6 kol. 6 Bij het verzetsmonument aan de Groenmarkt te Middelburg legde koningin Juliana een krans 24.00 uur alle militaire activiteiten te staken. Bovendien werd beslo ten de besprekingen voort te zet ten tot een definitieve oplossing voor het conflict is bereikt. Nadat de Libanese legerbevelhebber ge neraal Bustany zich aan het hoofd van een onderhanaelingsdelegatie al vijf dagen in Cairo ophield om besprekin gen met de Egyptische president Nas ser te kunnen voeren, was zondagmor gen ook Yasser Arafat %-anuit Damas cus in de Egyptische hoofdstad aange komen. Arafat, die ook aan het hoofd staat van de guerrilla-organisatie El Fatah, had eerst een gesprek met pre sident Nasser. Enige tija later kwam de eerste ontmoeting tussen Arafat en generaal Bustany tot stand. Volgens het bericht van Radio Cai ro werd enige tijd later een defini tieve overeenkomst tussen Libanon en de Arabische verzetsorganisaties bereikt, mede in het geloof aan de Arabische solidariteit en het herstel van de Arabische broederlijkheid om zodoende een gemeenschappelijk standpunt te kunnen innemen tegen de gezamenlijke vijand Israël. Ook kwamen de gesprekspartners over een alle mogelijke stappen te on dernemen om nieuwe spanningen en conflicten te vermijden. Daarnaast zullen van beide zijden de maatre gelen worden ingetrokken op grond waarvan het bloedige conflict in Li banon kon ontstaan. Politieke waarnemers in Cairo beschou wen de overeenkomst tussen Libanon en de Palestijnse verzetsorgaeisaties als een goed teken voor de verdere bespre kingen die partijen zullen houden. BIAFRAANSE AANVAL OP SHELLTANKER DEN HAAG (ANP) De 110.000 ton metende tanker ,Niso' van Shell Tan kers NV' te Rotterdam is donderdag, naar in Rotterdam werd vernomen, hel doelwit geweest van een Bïafraans vlieg tuigje. dat de ,Nïso' met enkele raket ten bestookte en licht beschadigde. De ,N"iso', die was gecharterd door Shell DC Nigeria, lag al geruime tijd in de Nigeriaanse wateren, ter hoogte van Forcadosterminal, het eindpunt van een Jing, en deed dienst als op- voor ruwe olie, die later werd pt naar andere tankschepen, die voor verder vervoer zorgden. Het schip heeft een tiental Nederlandse of ficieren aan boord, benevens een Nige riaanse kust.bemanning. Zaterdag heeft het drijvend tankstation het anker ge- u' zen in de hav van Nigeria. i oliepijpleiding, •slagplaats voor

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1