PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VIJF RUSSEN IN RUIMTE Drie doden bij hevige onlusten in Belfast REDEN TOT ZORG OVER TOESTAND JONGSTE PRINSJE Middenstand Terneuzen wenst houvast Ook troepensterkte N.-Vietnam minder VORMING RUIMTESTATION DOOR SOJOEZ-SCHEPEN? Nazi's voor de Rijksdagbrand verantwoordelijk Majoor rijkspolitie voorlopig uit functie ontheven GROOT AANTAL MENSEN GEWOND Vandaag in de krant... Geen voorstelling .Bewaker' HCT-voorzitter Verlinde: Onzekerheid over toekomst ,city' 21 Ie ji 240 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 13 oktober 1969 GERBEN KARSTENS IS WEER HELEMAAL TERUG Pagina 9 il 51. tel. 7651 (b g 9 r«d. 2078/3169. «dv. 6248) i I. 7853. adv 5213) l GORBATSJOV FIL1MENKO KOEBASSOV LEIDEN (GPD) Twee Russische ruimtevaartuigen van het type Sojoez met tezamen vijf man aan boord wentelen sinds dit weekeinde om de aarde. De verwachting is dat vandaag (maandag) nog a derde Sojoez in deze serie wordt gelanceerd en dat met behulp van deze drie ruimteschepen een experimenteel ruimtestation wordt geassembleerd. Er zijn onofficiële welingelichte kringen in Mos kou volgens welke de laatstgenoemde Sojoez bemand zou worden door twee kosmonauten. Dat bete kent dat voor het eerst zeven man tegelijk in de ruimte zouden zijn. konoer na een omwenteling van de aai de weer op de juiste positie ten opzich te van de baan van de vorige Sojoez gekomen was. omstreeks het middaguur de lancering van de Sojoez 7. Aan boord bevinden bevinden zich drie man, name- Zie slot pagina 3 kolom 5) Overigens heeft Rusland door de lan cering van de Sojoez 6 (zaterdag) en de Sojoez 7 (zondag) al voor een nieuw record gezorgd door vijf man tegelijk in de ruimte te brengen. V oordien stond record op tie Amerikaanse naam t de vlucht van twee tweemans Ge- ai's tezelfdertijd in december 1967. Experiment Het was sinds vrijdag vrij zeker dat een experiment op stapel stond. Zater dagochtend werden deze verwachtingen bewaarheid door de lancering van de Sojoez 6 vanaf de basis Baikonoer in Khazakstan naar een baan waarvan de hoogte varieerde van 223 tot 186 kilo meter in een hoek van 51,7 graden met de evenaar. Aan boord bevinden zich de 34-jarige luitenant-kolonel van de lucht macht Georgy Shonin (getrouwd), vader van een dochter van 14 en zoon van 8) en de boordwerktuigkundige in militai re dienst Valery Koebassov, die even eens 34 jaar oud is, getrouwd en vader van een 3-jarig dochtertje. Zondag volgde, toen de lanceerbasis Bai- MOSKOU Een impressie ven een Russische kunstenaar van de koppeling van Sojoez-ruimtesche- pen ONDERZOEKSCOMMISSIE: PARIJS (RTR) —De Nazi's zijn ver antwoordelijk voor de brand in de Duit- Rijksdag in 1933. Dit is de conclu- van een commissie van historici, criminologen en politici die een onder zoek instelt naar de oorsprong en de ge volgen van de tweede wereldoorlog. De commissie, die in april jongstleden ingesteld, J~ J" Ln de Rijksdag, die door de Nazi's aan de communisten werd toege schreven, was het begin van een ter- reurcampagne tegen Duitsers die tegen Hitier waren. De Nederlander Marinus van der Lrnbbe werd schuldig aan de brand bevonden en daarvoor opgehan gen. De commissie zal met bewijzen komen van tot dusver nog niet bekende getuigen en zij zal de namen bekend maken van de mensen die voor de brand verantwoordelijk zijn. De leider van de Westduitse sociaa.-< mocraten, Willy Brandt, is een van voorzitters van de commissie. De ande re voorzitters zijn Pierre Gregoire, .speaker' van het Luxemburgse parle ment, en de Franse romanschrijver en oud-minister van cultuur André Mal- raux. Britse journalist in China vrijgelaten HONGKONG (AFP) Na 20 maan den gevangenschap Ls zaterdag een Brit- journalist, Norman Barry-Maine, *- vrijgelaten. schip te Hij is za ikomen. ROERMOND (ANP) De comman dant van het korps rijkspolitie in het district Roermond, majoor W. A. H. is door de korpsleiding voorlopig van zijn functie ontheven, mede op eigen verzoek van de betrokkene. Naar het beleid van majoor H. wordt een onderzoek inge steld. Verwacht wordt dat deze beslissing van ochtend aan de leden van het korps in het district Roermond zal worden be kendgemaakt. De voorlopige ontheffing uit zijn functie als districtscommandant zou het gevolg zijn van de overplaat singsmoeilijkheden tussen majoor H. en opperwachtmeester De J. uit Herten. De laatste werd eerder als groepscomman dant tegen zijn zin naar de politie-op- leidingsschool in Baexem overgeplaatst. De kwestie werd op 24 september jl voor het ambtenarengerecht in Roer mond behandeld. De uitspraak wordt deze week verwacht. JONGEN VERONGELUKT OP RIJDEND DRAAIORGEL FRANEKER (ANP) Zaterdagnacht is_in het ziekenhuis te Leeuwarden de 12-jarige Johan Veersma uit Franeker aan de verwondingen overleden die hij zaterdagmiddag had opgelopen. - J en macht voor op een draaiorgel n dat door een auto werd voort- :n. Omstreeks half drie op de s Bernhardlaan, ter hoogte van het viaduct Ringweg, viel hij voorover, juist onder het linker voorwiel van het orgel. BRITSE MILITAIREN OPENDEN HET VUUR BELFAST (RTR) Bij hevige onlusten in de Noordierse hoofdstad! gonnen te schieten, schoten de Brit- se militairen terug. Belfast zijn zaterdagavond en -nacht zeker drie doden gevallen: een|De menJgte was inmlddels aa oeid politieagent en twee burgers. Voor het eerst sinds hun komst naar tot circa drieduizend mensen, en de ge- c welddaden breidden zich uit naar an- demonstranten,. nadat Ulster openden Britse troepen het vuur op vanuit een woedende menigte protestanten schoten waren gelost. In c«n urenlang vuurgevecht liepen voorts eenentwintig Britse militairen, vier politiemannen, en minstens tweeën twintig burgers kogelwonden op. Bijna honderd betogers zijn gearresteerd. (Zie slot pagina 3 kolom 5) De onlusten waren uitgebroken toen cir ca tweeduizend protestanten, woedend over het besluit van de regering tot De voorstelling van Frustrooiing n het Tcrneuzense Zuidlandtheater is zaterdagavond niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling (pag. 2) EEN tweede bewaker van de mis dadiger Gerrit Schutte, die vorige week in Amsterdam ontsnapte, is gearresteerd. De man heeft be kend volledig op de hoogte te zijn geweest van de ontsnappingsplan nen (pag. 3) Binnen- en buitenland: pag. 1 en 3. Zeeuws nieuws: pag. 2 en 5. Radio-tv: pag. 7. Sport: pag. 9, 10. 11. 12 en 13. Barricaden ontwapening van de politie en ontbin ding van de bij de katholieken zeer ge hate hulppolitie, in het district Shan- kill Road op wilden trekken naar een katholieke buurt. Ze stuitten op enke le honderden politiemannen en Britse militairen, waarna ze barricaden op wierpen. Toen de ordetroepen de protestanten wilden verspreiden, werden ze bescho ten. Aanvankelijk werd gereageerd met traangas en charges met de wapen stok, maar toen een regen van I zinebommen, flessen en straatstenen op hen neerdaalde, en bovendien sluipschutters vanaf de daken be- UTRECHT Deze foto van het pasgeboren prinsje icerd zaterdagochtend door prins Claus gemaakt ZATERDAG - KORT NA GEBOORTE-INCOUVEUSE UTRECHT (GPD) De gezondheidstoestand van de zaterdagmorgen in het aca demisch ziekenhuis te Utrecht geboren zoon van prinses Beatrix geeft reden tot zorg, zo heeft de Rijks voorlichtingsdienst ons zon dagavond meegedeeld. Het prinsje is enkele uren na zijn geboorte in een cou veuse gelegd. Professor Haspels en de kinderarts dr Drukker be sloten hiertoe omdat het kind, aldus een officieel communiqué, een enigszins bemoeilijkte ademhaling heeft. In het officiële communiqué dat zondagmiddag om vyf voor half één verstrekt werd, noemden de artsen de toestand van de jonge prins ,niet onbevredigend'. 's Avonds sprak de RVD tegenover ons over een toestand die zorgen baarde. De woordvoerder van de rijksvoor lichtingsdienst zei in antwoord op vragen onzerzijds dat er geen di rect verband schijnt te bestaan tussen de minder gunstige gezond heidstoestand van het kind en het feit dat er nu sprake is van de derde keizersneeverlossing bin nen drie jaar. Niet uitgesloten daarentegen is het, aldus de rijksvoorlichtingsdienst, dat de aard van de verlossing wel van invloed is geweest. Narcose De RVD bedoelt hiermee waar schijnlijk, meent men in medische kringen, dat bij een bevalling die onder narcose plaatsheeft het nog ongeboren kind via de moederlijke bloedsomloop een deel van de nar cose meekrijgt. Er treedt dan een lichte vergiftiging van het adem halingscentrum op, die in het al gemeen nauwelijks invloed heeft. Het is niet uitgesloten dat de ope ratie van zaterdag gezien de aan vvezigheid van de nog jonge lid- tekenweefsels, wat langer heeft geduurd dan de vorige. Misschien heeft het jonge prinsje daardoor wat meer narcoticum binnen ge kregen dan destijds zijn broertjes. -~s de bevalling waren in het ziekenhuis de koningin en prins Claus aanwezig. Zij gingen zater dag rond het mddaguur weg. Daarna heeft prinses Beatrix za terdagmiddag geen bezoek tneer gehad. Zondagmorgen om negen uur was prins Bernhard reeds in het ziekenhuis. Prins Claus arri veerde niet lang daarna. Rond half twaalf kwamen de prinsjes Alex ander en Friso, vergezeld door hun kinderjuffrouw. Zij bleven on geveer een half uur. De tekst van het communiqué dat de RVD zondagmiddag verspreid de luidde: .professor Haspels en dr Drukker verklaarden heden morgen dat de gezondheidstoe stand van Hare Koninklijke Hoog heid prinses Beatrix goed is. In de loop van zaterdag, enkele uren na de geboorte, werd het wenselijk geacht de baby van prinses Bea trix tijdelijk in de couveuse op te nemen, wegens enigszins bemoei lijkte ademhaling. De toestand van de jonge prins is niet onbe vredigend'. Opvolging Tijde Het zaterdagmorgen geboren prinsje is de vierde in de Lijn van troonsopvolging. Eerste is prinses Beatrix, tweede prins Willem- Alexander, derde Johan Friso. Het (Zie slot pag. 3 kol. 3) Enorme vissterfte in Zwarte Water ZWARTSLUIS (ANT) Van 1 Zwartsluis wordt gemeld dat in h watergebied rondom deze stad en in het bijzonder in het Zwarte Water een enor me vissterfte is waargenomen. Tal van vissen drijven aan de oppervlakte. De brandweer is bezig die vlakte te bespuiten om mogelijk nog vissen te redden. Omtrent de oorzaak van dit verschijnsel tast men nog in het duister. JONGEN OP BEVEILIGDE OVERWEG GEDOOD HOEVEN (ANPOp nog geen 50 meter van zijn ouderlijke woning is za terdagmiddag het negenjarig zoontje Ad van de familie Dam op de met knipper lichten beveiligde overweg onder de ge meente Hoeven aan de lijn Zevenber genRoosendaal door de trein gegre pen en op slag gedood. Met twee vriendjes stond -hij te wach ten voor de ovei-weg om de goederen trein vanuit Roosendaal te laten passe ren. Daarna sprong hij op de fiets en reed hij tegen de op hetzelfde ogenblik uit de andere richting naderende snel trein. De trein had een half uur vertra ging- AMERIKAANSE MINISTER: NIEUWE TERUGTREKKING VAN AMERIKANEN? WASHINGTON (DPA-RTR) Volgens de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, William P. TERNEUZEN De Terneu- zense middenstandsvereniging HCT verwacht veel van een rap port over de toekomstige win kelvoorziening in Terneuzen, waaraan momenteel in opdracht van het gemeentebestuur wordt gewerkt. Men verwacht dat de ze studie de middenstand niet alleen duidelijk zal maken waar men precies aan toe is, maar dat de resultaten bovendien houvast zullen geven voor planning op lange termijn. Aan zo'n houvast is grote behoefte, aldus het HCT-bestuur. Uit een gesprek nut HCT-voorzittci J. Verlinde en de bestuursleden G. Ververs, W. Bliek en J. den Toon der bleek ons dat over de ontwikke ling en uitbouw vnn het winkelap paraat in Terneuzen, wat HCT be treft, op dit moment nog niet veei valt te zeggen. Dat neemt niet weg dat men er wel bepaalde ideeën ovei heeft. Die ideeën blijken soms wél en soms niet parallel te lopen mei de opvattingen van het gemeentebe stuur. Met dat gemeentebestuur is overigens, aldus het bestuur van HCT, een voldoende mate van over leg. Voorzitter Verlinde: ,Eer is een bevredigende wisselwerking. Men stelt op het gemeentehuis prijs op onze inspraak en wij kunnen met vragen en problemen op het gemeen tehuis terecht'. City Een zaak waarover in HCT-kring bepaald ongerustheid bestaat, is de toekomst van het n inkelcentrum in de oude binnenstad van Terneuzen. Zowel gemeentebestuur als midden standsverenigingen willen, dat ,de city' haar functie van voornaamste koopcentrum behoudt. Beide zijn het er over eens, dat daar voor bepaalde overheidsmaatregelen noodzakelijk zijn, omdat zonder in greep van bovenaf de city vrijwel ze ker haar huidige tunctie zal verlie zen. Iets daarvan is trouwens nu al merkbaar voor wie de ontwikkeling van de Axelsestraut op de voet volgt. Over de aard van de overheidsmaat regelen om de toekomst van de city veilig te stellen, lopen de opvattin gen van gemeentebestuur en HCT -chter gedeeltelijk uiteen. Omdat het duidelijk is dat het winkelcentrum in le city uitbreiding behoeft, heeft het gemeentebestuur voor de bouw van lieuwe winkels het oog laten vallen op het zogenaamde Java. Volgens iCT zal door de bouw van winkels op het Java echter een tweede win kelcentrum ontstaan, naast dat in de Noordstraat. De heer Verlinde: ,Daar is noch de middenstand noch de con sument mee gediend. Wij ,als mid denstand' zien de verbinding tussen die twee winkelcentra niet. Wij zien de noodzakelijke expansie van het winkelapparaat dan ook liever in de richting van de Markt. Die moet aantrekkelijk gemaakt worden met terrasjes enzovoorts. De moeilijkheid is, dat er iemand zal moeten zijn die de zaak aanzet. Maar hoe kun je aanzetten als je niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren en wat precies de plannen zijn van het ge meentebestuur'. Noordstraat Het HCT-bestuur is het weer wél eens met de gemeentelijke plannen ten aanzien van de Noordstraat zelf. Gedacht wordt aan een promenade met een aantrekkelijke aankleding en ventwegen voor aan- en afvoer Wat HCT betreft, moeten deze plan nen zo vlug mogelijk worden uitge voerd. Dat betekent dat er geld op tafel zal moeten komen. Op net ge meentehuis is duidelijk gemaakt, dat daar voorlopig geen enkele kans op Wel wees een 'enquête onder de Noordstraat-winkeliers uit, dat zij in principe bereid zijn zélf voor het geld te zorgen. De heer Ververs: .Men heeft duidelijk aangevoeld: s een kwestie v lijk aangevoelc eigenbelang'. Axelsestraat De beroering die de berichten over een eventuele bevriezing van de Axelsestraat enkele maanden gele den in middenstandskring veroor zaakte. blijkt op dit moment weer volledig geluwd. De heer Den Toonder: .Achteraf ge zien was het een storm in een glas water. Wij hebben van de burge meester persoonlijk de verzekering gekregen, dat er op dit moment van een bevriezing geen sprake is". Het HCT-bestuur is nog steeds van mening, dat er meer haast moet worden gemaakt met het winkelcentrum in Terneuzen-Zuid. De lieer Verlinde: ,Uït een oog punt van service aan de consu ment. moet daar direct iets gebeu- wordt, is voor ons een grote vraag. Er zijn gegadigden, maar in zijn totaliteit misschien te wei nig'. Volgens liet HCT-bestuur wordt het steeds duidelijker, dat de aanpak van het winkelcentrum van liet begin af aan fout is ge weest. ,De basisfout is vijf jaar geleden al gemaakt door de grond voor het centrum in optie uit te geven aan een aannemer', aldm- het HCT-bestuur. Hoewel de georganiseerde midden stand in Terneuzen niet rechtstreeks bij de bouw van net winkelcentrum is betrokken, bestaat er wél een bepaalde mate van inspraak. Volgers het HCT-bestuur is die inspraak geen wassen neus. Verlinde: ,Er zijn ons vragen gesteld die men ons objectief gezien niet had hoeven te stellen. Of er werkelijk met onze adviezen reke ning wordt gehouden valt op dit mo ment nog moeilijk te zeggen Koopavond De vraag, of er in Terneuzen wel of niet.een koopavond moet komen, is wat HCT betreft, nu in positieve zin beantwoord. Op zeer korte ter mijn gaat er een verzoek naar het gemeentebestuur om op vrijdagavond (Zie slot pag. 4 kol. 5) Rogers, heeft ook Noord-Vietnam zijn troepensterkte verminderd. In een televisie-uitzending noemde Ro gers zondag het aantal van 25.000 tot 30.000 Noordvletnamese militairen die in de afgelopen zes tot zeven maanden niet waren vervangen. De. minister on derstreepte de. opvatting van zijn rege ring, dat de oorlog in Vietnam zich op het ogenblik in een fase van de escalatie bevindt. Volgens de minister was er enige voort gang gemaakt naar een einde van de oorlog in Vietnam en het zou volgens hem heel goed mogelijk zijn dat de oor log geleidelijk zou aflopen. De minister wees er echter op, dat bij het vredes- gesprek in Parijs geen enkele vordering is gemaakt en hij betwijfelde of dit ook wel zal gebeuren als het Hanoi niet dui delijk wordt, dat president Nixon de steun heeft van het Amerikaanse volk voor zijn Vietnam-politiek. Minister Ho gers maakt duidelijk, dat de Ameri kaanse regering weinig voelt voor een terugtrekken van aüe troepen en een .eenzijdig' staakt-het-vuren. Weer terugtrekking? President Nixon heeft de leider van de Amerikaanse delegatie bij het vredes- gesprek in Parijs, Henry Cabot Lodge, naar Washington ontboden om zijn Vietnam-politiek te bespreken met 't oog op de anti-oorlogdemonstraties, die a.s. woensdag in Amerika worden gehouden. In de Amerikaanse hoofdstad gaan ge ruchten, dat de president een nieuwe bekendmaking over het terugtrekken van nog meer Amerikaanse troepen overweegt. De voorzitter van de gezamenlijke chefs van staven, genera.:'! Earle Wheeler, heeft zaterdag aan Nixon verslag uit gebracht over het steeds toenemende aandeel van de zuidvietnamezen aan de gevechten. De presidenten van 79 Amerikaanse universiteiten hebben dit weekeinde er bij Nixon op aangedrongen het tijd schema voor liet terugtrekken uit Viet nam te vervroegen. ,De opgelopen kos ten voor de oorlog iii Vietnam zijn niet alleen materieel, maar hebben ook in vloed op de hoop en liet geloof van da jonge mensen', aldus de presidenten die [zeiden niet namens hun universiteiten I te spreken, maar sis particulierea.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1