SCHEEPSBOUWER JAN WILLEM HUPKES Levensbeschrijving Achttien Zeeuwse wegwerken op het programma voor 1970 BIJ VOLDOENDE FINANCIERINGSMIDDELEN ZATERDAG 4 OKTOBER 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 1903: Geboren te Amersfoort als zoon van dr ir W. Hupkes (de latere president directeur van de Nederlandse Spoor wegen). die destijds Ingenieur was bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij te Amersfoort. 1927. Na voleindiging van zijn schoolop leiding gaat de heer J W. Hupkes landbouw studeren In Engeland met de bedoeling om in Nederlands Indië een werkkring te vinden in de tabaks cultures 1930: Studie voltooid. De zaken bij de cultuurondernemingen staan er op dat moment niet goed voor. Er wordt geen nieuw personeel aangenomen. De heer Hupkes. die toch graag naar Indië wil. treedt in dienst bij de firma Merrem La Porte te Amsterdam om opgeleid te worden voor de Indische handel om daarna geplaatst te worden op het kantoor te Bandoeng. Maar ook dit plan wordt niet verwezenlijkt. Het kantoor In Bandoeng wordt als gevolg van de crisis gesloten. De heer J. W. Hupkes wordt tn de commer ciële dienst bij Merrem La Porte voornamelijk belast met de uitgebrei de vertegenwoordiging van de firma Krupp te Essen. 1935: In dienst bij de NV Bruynzeel Vloerenfabriek als assistent van de heer W. Bruynzeel, die thans voorzit ter is van het VNO. 1938: Directeur van de Goolse Tramweg Maatschappij te Hilversum, waar de heer Hupkes tot taak krijgt het tram bedrijf om te zetten in een autobus- bedrijf. 1939. Initiatief tot de oprichting van de Nederlandsche Buurtvervoer Maat schappij NV te Zeist, waardoor een concentratie van vele kleinere en gro tere vervoersondernemingen ontstaat, die een vervoersgebied in de vorm van een grote ruit (Amsterdam, Amers foort, Arnhem, Utrecht) omvat. De heer Hupkes Is van de oprichting af tot 1948 directeur van genoemde nv geweest. 1945: Het personenvervoer komt weer op gang met 1200 autobussen, die door de heer Hupkes met behulp van een kre diet van de Nederlandse regering in Engeland zijn gekocht. 1948: In dienst van de NV Koninklijke Maatschappij J3e Schelde' als onder directeur. 1949: Directeur van .De Schelde', .De ■Schelde' heeft zich juist enigszins hersteld van de slagen van de oorlog, maar is de eerste jaren na de oorlog nog belast met slechte financiële uit komsten van contracten die reeds voor de oorlog zijn afgesloten. De onder neming moet zich opnieuw oriënteren Nieuwe markten worden gezocht. In die tijd maakt de heer J. W. Hupkes zijn eerste Russische reizen, onder andere als leider van een economische missie naar Moskou, teneinde nieuwe handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Sowjet-Ume aan te knopen Dit resulteert onder meer ih de opdracht voor het leveren van een drijvende bok (hefvermogen 250 ton). Geduren de zijn 21-jarige loopbaan hebben deze eerste contacten geleid tot opdrachten voor de beroemde zes diesel-elektri sche voortgestuwde ijsbrekers en een serie van tien geautomatiseerde vls- verwerkingskoelschepen, waarmee in totaal voor 275 miljoen gulden is ge- 1950: Ter verbetering van de efficiency in het bedrijf wordt een afdeling be drijfsorganisatie opgericht. De fabri- cagemogelijkheaen voor de bouw van grotere ketels voor landgebruik wor den uitgebreid en de tandwielenfa- briek wordt gebouwd 1952: De administratie van het bedrijf wordt gemoderniseerd. Een groot aan tal werkgroepen, samengesteld uit werknemers van de onderneming, werkt in het kader van de reorgani saties een serie deelproblemen uit. De personeelsopleiding wordt gemo derniseerd en in een apart schoolge bouw met werkplaatsen onder één hoofdige leiding gebracht. 1953: Ook de bedrljfsconcentratie heeft de aandacht. ,De Schelde' trekt zich uit de vliegtuigbouw terug omdat een land als Nederland te klein ls voor drie vliegtuigfabrieken. Gezien de goed gevulde orderportefeuille, is deze transactie voor alle partijen een succes. De in de vliegtuigbouw op gedane know-how op het gebied van aluminlumvenverking wordt benut In een nieuwe afdeling .Lichtmetaal' te Vlissingen, die in latere jaren (1958) uitgebreid wordt en zich heden heeft ontwikkeld tot een belangrijke leve rancier voor de bouwnijverheid. 1956: De reeds jarenlange bestaande fa- bnekskem wordt omgevormd en uit gebouwd tot ondernemingsraad (20-12- 1956). Het blijkt een nuttig orgaan voor overleg en voorlichting. In die tijd wordt gezocht naar wegen om naast de nieuwbouw op grote schaal reparaties te bedrijven, tenein de de onderneming als geheel minder conjunctuurgevoelig te maken. JDe Schelde' kocht als eerste uitgebreide industrieterreinen aan het Zuld-Sloe. 1959. Bij het creëren van nieuwe afzet gebieden voor scheepsbouwvoortstu- wlngs- en hulpmotoren werd mede- opgericht en gebouwd de Israel Ship yards in Haifa. Teneinde te komen tot de bouw van een eerste kern energiecentrale in Nederland werd door de heer Hupkes het initiatief genomen tot de oprichting van de NV Neratoom. 1962: De geneeskundige dienst van .De Schelde' wordt opnieuw op zeer mo derne wijze gehuisvest, waardoor de van oudsher toonaangevende positie ta het land wordt gecontinueerd. 1964: Na lange voorbereiding wordt de nieuwe reparatiewerf Scheidepoort van de NV Koninklijke MaatschappSj .De Schelde' in het voormalige Sloe in bedrijf genomen, waardoor ,De Schel de' ook echeepsreparaties op grotere schaal ter hand kan nemen.. De com merciële organisatie wordt aangepast door de aanstelling van vertegenwoor digers in en bulten Europa. 1965: Nog voor de publikatle van het Rapport Commissie Nederlandse Scheepsbouw betoogt de heer Hupkes dat grotere concentraties noodzake lijk zijn om de Nederlandse scheeps bouw en zware machinebouw gezond te houden. Hij heeft een belangrijk aandeel in het samengaan van de RDM. Motorenfabriek Thomassen en .De Schelde', die gezamenlijk de RIJN-SCHELDE-GROEP oprichten. In het volgende jaar wordt de Machine fabriek .Breda' voorheen Backer Rueb in het RIJN-SCHELDE-concern opgenomen. Met deze onderneming was in 1956 al succesvol samenge werkt op het gebied van grote ketel- fabricage. 1968: Wiltcm-Fijenoord wordt al* vijfde werkmaatschappij in het concern op genomen. 1969: Afscheid als lid van de Raad van Bestuur van Rijn-Schelde Machi nefabrieken en Scheepswerven NV en als voorzitter van de directie van de NV Koninklijke Maatschappij .De Schelde' te Vlissingen. Op verzoek van het presidium van de Raad van Commissarissen van Rijn- Sohelde Machinefabrieken en Scheeps werven NV, zal de heer Hupkes bin nen het concern nog een adviserende taak vervullen. De heer Hupkes bekleedt diverse functies. Hij is onder meer bestuurslid van de Centrale Bond van Scheeps bouwmeesters in Nederland, van de Stichting Nederlandse Scheepsbouw Industrie en van het Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland: hij is voorzitter van de Raad van Beheer van het Nederiandsch Scheepsbouwkundig Proefstation ia Wageningen, lid van het Presidium Buitenland van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden. Ook tn internationaal verband heeft de heer Hupkes de Nederlandse scheepsbouwlndustrle vertegenwoor digd; hij is onder meer oud-voorzitter van de Association of West-Europian Shipbuilders. COMMISSIE BESTUDEERT ZUIVERINGSSCHAPPEN MlüDELBl KG Als over de nodi ge financieringsmiddelen kan wor den beschikt zal bet Zeeuwse wegen- programma voor 1970 de volgende weraen omvatten: aanleg weg Haamstede - Westen-Schouwen, ver betering weg Noordgouwe - Renes- sc, aanleg rijüaanverdubbeling bij Tliolen. aanleg rondweg Tholen, as- faltdeklaag weg Sint-Maartensdijk - Stavenisse, aanleg brug in weg Goes - 's-Gravenpoldcr, asfaltdekla- gen op weg vVolpliaurtsdijk - rijks weg, Kapello - W'emeldinge en Mon- slcnveg te IJorsscle, aanleg derde fa se oost-west - verbinding Noord-Bc- veland, verbetering parallelweg toe gangsweg Zeelandbrug, grondaanko pen wegen Middelburg - Vlissingen en Middelburg - Zuidsloe, nsrnltdèk- lagcn op deel Middelburg - Vlissin- nis-UMt-, Wuc bij Veere, aanleg ri.jbaanvcrdubbc- ling weg Souburg - Vlissingen, ver betering spoorwegovergang Kanaal- weg Middelburg, aanleg weg Mid delburg - Zuidsloc. maken spuidui- ker in" weg Driewegen - Axel, aan leg weg >as van Gent. - Traktaat- weg en verbetering gedeelte weg Zukizande - Potjes. Inmiddels zijn financieringsmiddelen beschikbaar gekomen voor een aan tal van deze nieuwe werken, zodat tot uitvoering is c q zal worden overgegaan. .Het is zeer goed mogelijk, dat in de toekomst van de planning moet worden afgeweken. De ontwikkelin gen in Zeeland zijn zodanig, dat het op een gegeven moment noodzake lijk kan zijn aan een bepaald werk de hoogste urgentie te geven', staat in de begrotingsbrief. Gedacht wordt aan de weg Driewe gen - Terhole en de omlegging van de Sloeweg in verband met de ves tiging van Pêchiney. in de geleide-bricf wordt nog mee- CUt JB£k ranéwM 7>*- len kan worden begonnen zodra de daarop betrekking hebbende begro tingswijziging de koninklijke goed keuring heeft verkregen. Het voor de aanleg van de w:eg nodige zand wordt nu in depot gebracht. Dat gebeurt tegelijk met het zand. no dig voor de rijbaanverdubbeling bij Tholen in het kader van de brug genbouw over het Schelde-Rijnk'a- naal. WATERSCHAPPEN Ged. staten ilclen mee hij de minis ter van verkeer en waterstaat be zwaar te hebben gemaakt tegen het feit, dat hij de Noorilzeekering bui ten de subsidiering van de hoogwa- terkeringen heeft gehouden. Daar mee wordt vooruitgegrepen op de beslissing over een eventuele over dracht: van de Noordzeckering aau het rijk. Hot is bovendien prema tuur, dat de mïnistei nu reeds een bepaalde richting aangeeft in dit vraagstuk, waaróver de zogenaamde diepdelversco'mmissie hem van ad vies Het college heeft de minister ver der laten weten, dat de wet van 1870 op de calamiteuze polders in Zeeland onverkort gehandhaafd dient te worden zolang niet een an dere wettelijke regeling ter finan ciering van de hóofdwaterkeringen in het algemeen cot stand is geko men De nieuwe bijdragenregeling' stelt niet een adequate voorziening in het vooruitzicht, is de visie De werken tot versterking van de zeeweringen volgens de deltawet vinden voortgang aan de hand van een in 1959 door gs opgemaakt ur gentieschema. Deze werken worden voorbereid ln drie ambtelijke werkgroepen. be staande uit vertegenwoordigers van rijks- en provinciale waterstaat en de betrokken waterschappen. Daar bij wordt de verdediging van de zee wering in haar totaliteit behandeld, dus met inbegrip van strandverde- digingswerken en dergelijke die niet onder de deltawerken vallen. In de naaste toekomst zullen naar verwachting in uitvoering komen de zeewering rond de handelshaven te Breskens, de zeedijk van het cala miteuze waterschap Walsoorden tot aan de veerhaven te Perkpolder, de zeewering bij Baalhoek en Paal, de boulevards Bankert en Evertsen te Vlissingen en de zeedijk van de EmmanueTpolder. De realisering van een plan voor versterking van een deel van de zeedijk van de calami teuze Borsselcpolder stagneert in verband met het eventueel uitbrei den in oostelijke richting van het -Oost, zo wordt nog gezegd in de brief. VERONTREINIGING Gs constateren, dal het merendeel van de Zeeuwse polderwateren nog vrij ernstig wordt verontreinigd door lozing van niet of onvoldoende gezui verd afvalwater. In voorbereiding zijn projecten voor het kustgebied van Westerschouwen, Goes, de Zak van Zuid-Beveland, Walcheren eni Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Hot I tijdstip van uitvoering is afhanke-' lijk van de financieringsmogelijkhc-1 den. Met de projecten 16 namelijk veel geld gemoeid. Voor Walcheren1 en Westerschouwen ligt dat tussen de 10 en 13 miljoen, voor Goes en de Zak van Zuid-Beveland 71 tot f 8 miljoen en voor Oost Z.-1 Vlaanderen zelfs 20 miljoen. Op de Westersehelde wordt in toe- nemende mate huishoudelijk en in dustrieel afvalwater zowel uit Zee-I land als uit België geloosd. In del toekomst zal de Westersehelde ookj worden belast met grote lioeveelhe-| den afvalwater uit westelijk Noord- j Brabant, terwijl voorts de aangren zende .gebieden deze rivier met ver ontreinigde stoffen zullen belasten. Zorgvuldig moet werden gewaakt te gen bacteriële verontreiniging van, de badstranden westwaarts van de lijn Vlissingen-Breskens. Met het oog hierop is ter analyse van de huidi ge tóestand als provinciaal aandeel ih de kosten van bemonstering van het water in de kuststrook Vlissingen- Zoutelande een krediet van maxi maal 7.000 nodig. (3m W1 I ft» «SJSdsdi r.*|-'^ om hun te adviseren over de vraag gezien de gehele problematiek van de waterverontreiniging of de be staande bestuurlijke situatie kan worden gehandhaafd dan wel of één of meer zuiveringsschappen in het leven moeten worden geroepen dan wel aan de grote waterschappen een meer positieve taak moet worden ge geven. De ruilverkaveling Stoppeldijk is vrijwel voltooid. Dat geldt ook voor Ganisvliet. De ruilverkavelingen Koe wacht en De Poel-Heinkenszand vor deren goed. Die van Noord-Beve land is voor meer dan de helft ge reed. In voorbereiding zijn de ruil verkavelingen Kieldrecht, Kapelle- Wemeldinge en de Braakmanpolders. VXISSINGEN Scheepsbouwer Jan Willem Hupkes (61) is fors gebouwd en breedgeschouderd. Een man, (Me een vertrek dominerend kan vullen en zo nodig zijn stem krachtig weet uit te zetten. Sommigen zeggen van hem: ,Een geboren onderhan delaar, die hoog spel durft te spelen'. En ze vertellen legenda rische verhalen over onderhandelingen in Moskou, waar Hupkes zijn tactiek zo ver zou hebben gedreven, dat hij als een perfect toneelspeler woedend van de onderhandelingstafel wegliep om zich per taxi naar het vliegveld te laten brengen. Waarop de Russen hem op de vliegtuigtrap toch maar terughaalden en bereid waren op zijn voorwaarden in te gaan. Anderen beto gen: ,Nee, hij is vooral organisatieman' en ook daarbij horen le gendarische vertellingen: hoe hij twintig jaar geleden als een stormwind bij De Schelde in Vlissingen binnenkwam en er binnen de kortste keren een moderne bedrijfsorganisatie opbouwde. Weer anderen houden vol, dat hij een man is van ruimte, hij vergroot graag de maten van zijn omgeving: ,Kijk maar naar zijn loopbaan, hij begon simpel met een trammaatschappij en hij eindigt aan de top van een der grootste scheepsbouwindustrieën van Nederland'. Zo doen vele legenden de ronde om Jan Willem Hupkes, verhalen die hij zelf met een geamuseerde glimlach aanhoort. Ze zullen nog wel mooier worden nu hij afscheid neemt als voorzitter van de Schelde-directie: hij is een uitgesproken persoonlijkheid en bij zo'n figuur doet de beeldvor ming snel haar werk. Ziehier in glo bale trekken het huidige beeld: een vitaal en dynamisch man, snel rea gerend. soms met een stuk onverzet telijkheid dat aan beton doet denken, een ogenblik later met een charme en diplomatie, die meester Joseph Luns hem niet zou kunnen verbeteren. Maar hoe is de werkelijkheid Hij ls minder intuïtief dan soms zijn op treden suggereert: als hij iets zegt, kan men er van overtuigd zijn, dat zijn mening is gebaseerd op kennis van zaken, hij heeft zich goed laten voorlichten. Bovendien heeft hij greep op de dingen waarmee hij" te maken heeft, vooral op het bedrijf aan het hoofd waarvan hij staat. Maar dat zijn geen eigenschappen, die komen aanwaaien: zij eisen zakelijk over leg, gedegen onderzoek en een grote mate van kennis. En die elementen nu zijn verborgen achter het nogal eens overrompelende en dynamische opti-eden van ae Schelde-president. Hij gaat weg. Volgende week. Waar om eigenlijk Een man van zijn kwa liteiten en met zijn robuuste gezond heid kan toch nog wel een paar jaar mee? Hupkes: ,Ik vind voor een functie van de omvang, die ik nu bekleed, een leeftijd van éénenzestig echt wel mooi om er mee te stoppen. Er zijn twee hoofdoverwegingen. In de eerste plaats moeten jonge ren op een leeftijd van zeg veer tig-vijfenveertig jaar in de leiding van liet bedrijf kunnen komen: wij hebben nu daarvoor de mensen en het leeftijdsverschil tussen hen en de ouderen moet zeker niet groter zijn dan vijftien jaar. II? wil daaruit de consequenties voor mezelf trekken. In de tweede plaats kan iemand op mjjn leeftyd nog allerlei werk doen in het Ne derlandse bedrijfsleven, waaraan hij niet toekomt als hij volledig in functie blijft. Er zijn meer mensen die er zo over denken en daardoor ontstaat in ons land een groep figuren, in staat om in al gemenere zin voor het bedrijfsle ven bezig te zijn. Als je vijf- of zevenenzestig bent, gaat (lat al weer veel slechter'. Was hij zelf ook ,van middelbare leeftijd' toen hij in de leiding van De Schelde kwam? ,1b was veertig. Sinds mijn der tigste had ik echter al de leiding van een bedrijf, namelijk de Gooi- se Tram, die onder mijn leiding is omgezet in de Nederlandse Buurt spoorwegen. Maar toen ik bij de Schelde, kwam, betekende dat toch wel een geduchte schaalvergro ting: ik moest in geheel andere en grotere verhoudingen gaan wer ken, maar bovendien moest ik een stuk van het vak het ging im mers om een scheepswerf nog Ieren. Men heeft in zo'n geval echt wel een jaar nodig om het be drijf te Ieren kennen, om zich te verdiepen in de problemen, maar vooral ook om te eten met elke mensen je werkt. Een bedrijf be tekent boe dan ook, contacten met anderen.' Dat was in 1948: J. W. Hupkes werd benoemd in de directie van de Ko ninklijke Maatschappij De Schelde. Onder "de ouderen van het bedrijf wordt er soms nog over gepraat, ook al is het al twintig jaar geleden. Want de komst van de nieuwe direc teur betekende het einde van een zeer bepaalde periode, men zou kunnen zeggen het einde van de negentiende eeuw. Jarenlang had de familie Smit de leiding van ,de fabriek' in handen gehad. Jan Smit, Arie Smit, Wesse- ling, het waren namen die met ont zag in Vlissingen werden uitgespro ken. En daar kwam nu opeens een nog jonge man, weliswaar iemand met een klinkende industriële naam, een man ook met voortreffelijke re laties, maar menigeen twijfelde noch tans: hoe zou dat gaan in de toe komst President-directeur Hupkes kan achteraf eigenlijk alleen maar zeg gen: .Och ja, mijn komst heeft nog al wat beroering gewekt en ik heb nogal wat op zijn kop gezet, maar ja., het is allemaal goed gegaan.' Wanneer men De Schelde van toen zou moeten karakteriseren, dan zou vermoedelijk de beste aanduiding zijn bazen-bedrijf'. De baas, de voorman, hij was de ruggegraat van de orga nisatie, zoals in het leger de onder officier. Hupkes: ,Laat ik zo zeggen: De Schelde had een organisatie, die op een vrij natuurlijke wijze was ge groeid zonder dat men haar zelf tot object van voortdurende studie liad gemaakt. In zo'n geval groepeert een bedrijf zich als vanzelf rona de flin ke mensen, diegenen die verantwoor delijkheid aandurven en ook aankun nen. Maar een nadeel is, dat in een dergelijke situatie overbelastingen ontstaan: sommigen krijgen te veel te doen, met weer als gevolg dat de organisatie stroef gaat lopen. Dat moest bij De Schelde eerst worden veranderd en uiteraard is dat een hele ingreep geweest. We zijn toen al snel begonnen met het ontwik kelen van de zelfwerkzaamheid bij de mensen. Vroeger werd te veel gedacht: de directie zal wel zeggen wat er moet gebeuren, wij zulle.'i het wel netjes uitvoeren. Die zelfwerk zaamheid kon in toen gestichte werkgroepen tot uiting komen. Ik weet niet of «dj de eerste Nederland se industrie waren, die daarmee be gon, maar «-e behoorden wel tol de eerste groep: ik kom tenslotte uit de school van Goudriaan en diens opvat tingen waren nogal revolutionair. De werkgroepen kregen bepaalde proble men in studie en moesten ons daar over adviseren. Er zaten bedrijfslei ders in, ingenieurs, bazen, de leden werden uit alle geledingen van het bedrijf bijeengebracht. Dat was toen iets heel nieuws.' .Vergis u overigens niet: ik trol in 1948 hier een bedrijf aan met een hoog technisch kunnen. Br werkten hier mensen van grote reputatie. Deunt u eens aan Van Tijen en Kapsenberg, machinehou wers van formaat. En aan Blok land Visser, een groot scheeps bouwer. Maar De Schelde toen was een ty pisch bedrijf aan de pe riferie van het land, met geen al te grote relaties in de afnemers- wereld. Wat. mij toen ook opviel was de grote gehechtheid van de Scheldemensen aan hun bedrijf. De Schelde was van hen allen. Dat is gelukkig zo gebleven: we heb ben tot vandaag de dag een grote solidariteit niet het bedrijf, een voortreffelijk type va werkt hier.' SCHAALVERGROTING Schaalvergroting: liet is het thema, dat de loopbaan van Schelde-presi dent Hupkes voortdurend markeert. Hij kreeg er mee te maken toen hij uit de vervoerssector overging naar De Schelde. Het bleef het thema toen hij de basis van het bedrijf voort durend vergrootte en andere secto ren naast de scheepsbouw werden aangetrokken. Hij kreeg er vooral mee te maken tóen de fusie met de Rotterdamse Droogdok een feit werd en het Rijn-Schëlde-concern werd geboren. Later kwam daar nog weer eens het .zeebeen' van Wilton-Fije- noord bij. Was de fusie met Rotter dam een hoogtepunt in zijn carrière? Jawel. Het betrot hier ons initi atief, wij hier zijn er mee begon nen. Aan de andere kant wil ik wel erkennen, dat we nog lang niet klaar zijn. In dit opzicht zal ik nog mee blijven doen: de con- eerndircctie heeft mij gevraagd om adviseur te blijven met name bij de verdere nitbouw van de or ganisatie. Maar ik verzeker u: de fusie is een heel goede stap ge weest.' Zijn er in de toekomst nog meer fu sies te verwachten, zodat bijvoor beeld alle grote werven in Nederland bij elkaar komen? ,11c geloof liet niet, ik zie het al thans niet, al wil ik liet niet uit sluiten. Ik geloof nog altijd in de heilzame werking van gezonde concurrentie. Bovendien zijn we niet zo erg klein: zeven procent van de totale seheepsreparatie in de westelijke wëréld om maar één ding te noemen valt ons toe'. Op dit ogenblik van het ge sprek lconit onvermijdelijk een an dere'naam naar voren: Verolme. Hupkes: ,Ik wil daarover niets in het bijzonder zeggen. In het alge meen slechts dit: concurrentiever valsing maakt de situatie in de scheepsbouw nog moeilijker dan zy al is'. De moeilijkheden in de scheepsbouw: /Wij op De Schelde hebben in het begin van de vijftiger jaren de toen te verwachten moeilijkheden op de markt gezien en we hebben ons er op voorbereid. We hebben ons be drijf buiten de scheepsbouw sterker gemaakt, maar bovendien hebben we ons gespecialiseerd in twee sectoren: we zijn specialist geworden voor .moeilijke schepen' en we hebben ons toegelegd op de servebouw. Ilc geloof dat we daarin zijn geslaagd, maar het is niet vanzelf gekomen, er is hard voor gewerkt'. VLISSINGEN In Vlissingen en omgeving bestaat wel ëens een -vage angst, aat na de fusie rriet de Rotterdamse Droogdok het accent van het bedrijf niet lan ger meer aan de Westersehelde ligt, maar aan de Nieuwe Waterweg. Hupkes: .Het hoofdlieleid is uiter aard een zaak van het concern. Maar binnen de daar vastgestelde lieJeidslijnen wordt de grootst mo gelijke vrijheid gegeven aan de werlcmaatschappijen. In dit ver band wil ik wel zeggen, dat ook in de toekomst Vlissingen zonder meer voor ons gecontinueerd biyft. Dat is héél duidelijk. Of het bier nog wel eens tot de bouw van een geheel nieuwe geautomatiseer de werf voor nieuwbouw- komt, is evenwel de vraag. Dat is voor al een kwestie van kapitaalsin vestering, niet van ligging. Vlis singen ligt namelijk geografisch- industrieel gezien zónder meer ideaal'. In de afgelopen jaren heeft De Schelde-president nooit geaarzeld om met de ondernemingsraad te spreken als dat nodig was. ,Toen ik hier kwam, was er al een begin, name lijk de zo geheten fabriekskern. La ter is de ondernemingsraad geko men. He wil nu nog wel eens zeg gen, dat ik deze raad een buitenge woon waardevolle, instelling vind. Het is een vertrouwenscollege, waar van het werk ook aan de leden hoge eisen stelt. Het is een communica tiekanaal in de onderneming, «raar de bedrijfsleiding aan de direct-be- langhebbenden kan uiteenzetten wat de problemen zijn en waarom be paalde oplossingen zijn gekozen. Ik neb altijd met plezier de raad voor gezeten. Wij als directie hebben groot vertrouwen in de raad, omge keerd weet ik dat ook de vakbon den dat hebben'. Scheepsbouwer Jan Willem Hupkes verlaat nu De Schelde en verlaat Zeeland. Dat laatste vindt hij jam mer: ,lk heb me altijd lid van de Zeeuwse gemeenschap gevoeld, ik heb ook gepoogd me in te zetten voor Zeeuwse zaken, die mij zeer ter harte gingen, het spijt me dat ik nu wegga uit deze provincie. Maar toch vind ik het juist om de provincie te verlaten: je zit zo gauw je opvolger in de weg. In de rand stad kun je in het niets verdwijnen, maar in Zeeland gaat dat niet. -Van daar dat ik nu in Antwerpen woon'. Daarmee vertrekt een markant man uit de provincie, inwoner sinds 1948. Toen hij hier kwam, was de toe stand totaal anders: het oorlogsher stel was nog lang niet afgelopen. De Schelde was de enige grote in dustrie in dit deel van de provin cie. Nu is er een compleet haven en industriebekken Vlissingen - Oost met nieuwe grote bedrijven. ,Wat de arbeidsmarkt betreft zitten we als Schelde in een concurrentieposi tie. Niet altijd even prettig, verge leken bij vroeger, maar wel gezonder. Zeeland kan nu immers weer men sen aantrekken en dat is goed. Er is in deze provincie heel wat verbe terd de laatste jaren, neem alleen maar het technisch onderwijs: er is een scala van mogelijkheden geko men. En de ontwikkelingskansen lig gen hier uitstekend'. J. W. Hupkes dan oud-voorzit ter van de Scheldedirectie zal het op een afstand met grote belang stelling blijven volgen. Maar zij» forse gestalte zal niet langer meer het ruime werkvertrek in het hoofd kantoor van De Schelde vullen, hij zal zijn stem niet meer behoeven uit te zetten. De legenden rond zijn dynamische figuur zullen echter blij ven, ze zullen zonder twyfel zelfs mooier worden.. Alleen pakjes thee waarop de CEYLON-leeuw staat afgebeeld waarborgen u dat de melange geheel is samengesteld uit de fijnste theesóorten ter wereld thee met de gouden smaak

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 9