PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NIXON WIL EIND AAN STRIJD IN VIETNAM VOOR '71 Predikaatkoninklijk' voor Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Tijdige vorming van een regeerakkoord' Zestig mille buit D'66 DERDE PARTIJ - PVDA DE GROOTSTE Apollo-8 in de RAI GEEN CONCREET PLAN VOOR TERUGTREKKING, MAAR. Rapport Commissie Duidelijkheid: Vandaag in de krant... VERDELING KAMER-ZETELS ZWITSER LEVERDE GEHEIMEN VAN DE MIRAGE UIT AAN ISRAËLIËRS REÜNIE' VAN TWEEHONDERD DEELNEMERS Onderzoek naar kiesyedrag 212e jaargang - no. 227 WAARIN OPGENOMEN DE M I D D E LBU RG SE, VLI SSI N.G SE, G O ES E, BRESKEN SE COURANT EN VRIJE STEMMEN 25 c.nt Clnel. t Zaterdag 27 september '69 Dubcek houdt voet bij stuk Pagina 11 :l PM regel (min. 1 1,05) AMSTERDAM De grootste attractie van de tentoonstelling Ruimtevaart '69' (9- 19 oktober in de RAI «al ongetwijfeld worden gevormd door de origi nele Apollo-8 capsule van Borman, LoveTl en Andersdie tijdens Kerstmis 1968 als eer sten rond de maan vlo gen. Een fotojournalist werd in de unieke gele genheid gesteld een kijkje in het interieur DEN HAAG (ANP) De drie christelijke partijen, tot samen werking besluitende, dienen tijdig voor de verkiezingen van 1971 een .regeerakkoord' te sluiten. Daartoe zullen zij tot een gezamenlijk ur gentieprogram moeten komen, dat het uitgangspunt voor een rege- Zagerspitters AANSTAANDE donderdag zal een legert ie van 36 zagerspitters te recht moeten staan op de zitting van de Middelburgse politierech ter. (Pag. 2). Fruitteelt EN EEN rapport van de Zeeuwse CBTB over de situatie in de fruit teelt wordt geconstateerd, dat de grootste bedrijven de slechtste re sultaten hebben. (Pag. 4) Thomassen BURGEMEESTER Thomassen van Rotterdam zegt in zijn be leidsnota voor het havengebied, dat aanlog van de Rijnpoortha- ven dringend nodig is. (pag. 9) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en' 11 Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5 en 7 Sport: pag. 13 Radio-tv: pag. 29 Financieel nieuws: pag. 31 En in het pag. 17: Nadere analyses van de resultaten van het verkiezingson- derzoek door het bureau Makro- test. pag. 18: ,Het gaat wat beter met fie Sade', of: de opmars van de markies in Nederland, Hans Warren bespreekt nieuw werk van en over Siegfried van Praag, pag. 19: Rembrandt, eerste ket ter onder de schilders', notities bij de herdenkingsexpositie in het rijksmuseum. pag. 81: De Zeeuwse luchtlijn herinneringen door onder an deren auteur-vliegenier A. Viru- ly over de vooroorlogse Zeeuw se lijn. pag. 83: Agnes Puyn op de pa gina voor de vrouw over vrede en onvrede, culinair avontuur van Wina Bom en huisvuil bedreigt grote steden. pag. 85: Kerken in Oost-Europa leven met de spelregels van het communisme; Stemmen uit de kerken: Noodmaatregelen in de hervormde kerk. pag. 27: dammen, schaken, brid ge', puzzel en prijsplaal. ringsprogramma kan vormen. Dit verkiezingsprogramma zal geen traditioneel sjabloon mogen wor den, maar van een nieuwe gezind heid en prioriteitsbesef blijk moe ten geven. Voorts zullen zij zich tot onderlinge samenwerking moeten binden voor de volgende parlemen taire periode op basis van dit pro gramma. Tenslotte zal bij het voor bereiden van de kandidatenlijsten overlegd moeten worden, welke personen men als voornaamste uit voerders van dit programma naar voren zal brengen. Dit staat te lezen in het gisteren ge publiceerde rapport van de .commissie luidèlijkheid' van de groep van 18, het (Zie slot pag. 11 kol. 1) WASHINGTON (REUTER) President Nixon van de VS heeft .vrijdag voorstellen afgewezen om een bepaalde datum vast te stellen voor terugtrekking van Ameri kaanse troepen uit Vietnam. Nixon vindt dit denkbeeld defaitistisch. Hij is van oordeel, dat het willekeu rig bepalen van een tijdstip de Amerikaanse onderhandelingsposi tie bij de Parijse vredesconferentie zou ondermijnen. Als een tijdstip bijvoorbeeld eind 1970 of midden 1971 zou worden gekozen, zou dit onvermijdelijk leiden tot bestendi ging van de oorlog tot dat tijdstip, aldus Nixon. Nixon zei op een persconferentie te willen trachten, de oorlog in Vietnam nog voor het einde van 1970 of vóór be gin 1971 te beëindigen. Daarom verzet te hij zich tegen de voorstellen voor een concreet plan voor de terugtrekking van alle Amerikaanse eenheden uit Vietnam. De Amerikaanse president gaf toe, dat zijn pogingen om een einde te maken aan de" oorlog in Vietnam niet zoveel succes gehad "hebben als hy wel gewild had. Maar de Amerikaanse regering had wel bereikt, dat de stemming in de wereld omgeslagen was. Hij, Nixon, had bij zijn bezoek aan de algemene vergadering der VN gemerkt, dat er nauwelijks nog vijandschap tegen de VS op dit punt bestond. Als pluspunten somde Nixon op de af- (Zie slot pagina 3 kolom 5) Bank overvallen in Abcoude: ABCOUDE (ANP) Vrijdag avond even voor negen uur is een overval gepleegd op het kantoor van de Raiffeisenbank in Abcoude. Er is voor 61 mille buit gemaakt. BIJ VERKIEZINGEN NU: BOEREN BIJNA VAN DE KAART Uit een politiek onderzoek, dat wij in het begin van september lieten verrichten door Makrotest, Amsterdam blijkt Als er op dit moment verkiezingen gehouden werden voor de tweede kamer zou de KVP een gevoelig verlies lijden. H zouden de Boerengroeperingen praktisch van het toneetl verdwenen, gU zou D'66 als grote winnaar twee tot drie keer zoveel zetels krijgen als de Democraten nu bezitten, H zou de PvdA zonder verlies of winst waarschijnlijk grootste partij worden 'Jj als de kiezers bet voor het zeggen hadden, zou Nederland een rechtstreeks gekozen premier krijgen en zou NW-voor- zitter André Kloos de favoriete man zijn g als men zou afgaan op de mening van de kiezers, zou het in Nederland praktisch onmogelijk zijn een regeringsmeerder heid te vormen door middel van een coalitie van partijen en zou een regering van KVP. PvdA en D'66 nog de meeste in stemming verkrijgen. Makrotest kwam tot deze conclusie op basis van een onderzoek, waarvoor 2326 Nederlandse mannen en vrou wen van 18 jaar en ouder ondei'vraagd werden. Vragen werden gesteld over de stem, die men nu zou willen uit brengen, over de stem, die men had uitgebracht op 15 februari 1967, bij de laatste parlementsverkiezingen, over de motieven, die men daar voor heeft en had en over het imago van de partijen. De meeste kiezers blijven hun keuze van februari '67 trouw maar het zijn vooral de jon geren, die de ,oude' partijen de rug toekeren en zich in grote aantallen tot D'66 wen den. Nog: 61 pet van alle kiezers zou op dit moment stemmen op een van de grote vijf, KVP, PvdA WD, ARP en CHU maar van de allerjongsten (IS tot en met 20 jaar) zou slechts 34,3 pet het stemrecht zo gebruiken en van de groep van 21 tot en met 30 jaar slechts 46.9 pet. In die bei de leeftijdsgroepen zou D'66 daar entegen 21.9 pet en 22.7 pet van de stemmen krijgen. De PPR, die het ook van de kiezers onder 40 jaar moet hebben profiteert niet of nauwelijks van deze politieke omwenteling bij de jongeren. Zo als de zaken er nu bijstaan zal de groep-Aarden moeite hebben de drie PPR-zetels in de Tweede Ka mer te behouden. Op grond van de enquête-antwoorden is een ze telverdeling berekend, waaruit is gebleken dat de huidige regerings coalitie (KVP, ARP, CHU en VVD) nog over een krappe meer derheid van 79 van de 150 zetels zou kunnen beschikken. Aange zien zoals bij de zetelverde ling is aangegeven rekening moet worden gehouden met af wijkingen naar boven of beneden, is het lang niet onmogelijk, dat er bij verkiezingen op dit mo ment helemaal geen meerderheid voor de vier regeringspartijen uit de stembus zou komen. Combinatie Dezelfde kiezers, die naar hun par tij-voorkeur werd gevraagd, is ook de vraag voorgelegd naar de regeringscombinatie, die zij het beste vinden. Uit twaalf partij en, die op het ogenblik zetels in de Kamer hebben (alle partijen met uitzondering van de groep- Harmsen en de eenling Kronen burg) mochten zij zonder beper king de partijen aanwijzen, die samen een regering zouden moe ten vormen. Ondanks de beslui ten van het PvdA-congres geeft een meerderheid van de PvdA- kiezers er de voorkeur aan sa men te werken met de KVP. Het is evenwel maar 50,1 pet, terwijl 71,5 pet met D'66 wil sa menwerken. Voor andere partijen is als coalitie-partner geen meer derheid in de PvdA-aanhang te vinden, ook niet voor de PSP. De KVP-ers op hun beurt geven A. H. KLOOS alleen bij meerderheid te kennen, dat zij willen samenwerken met PvdA en D'66. Bij D'66 tenslot te wordt alleen voor de KVP en de PvdA een meerderheid gevon den. De enige combinatie, die al dus gevormd kan worden met in stemming van de meerderheid van de betrokken kiezers is die van KVP, PvdA en D'66. Dat zijn trouwens ook de drie enige partij en, die door een meerderheid van alle kiezers als regeringspartijen worden gezien, maar de .liefde' van de PvdA-aanhang voor de KVP is zo karig, dat ook deze combinatie geen hechte grondslag heeft. Gekozen premier Zoals onlangs bekend werd beveelt een meerderheid van de staats commissie van advies Inzake de grondwet en de kieswet de geko zen regeringsleider aan als een middel "om de kiezers een uit spraak te laten doen over de re geringsvorming. In de Makrotest- steekproef is 55 pet het daarmee eens, 35 pet niet (10 pet heeft geen mening). In de aanhang van de verschillende partijen krijgt het idee een meerderheid bij de KVP, de PvdA, D '66, de CPN, de PSP. de Boerenpartij en de PPR, maar niet bij die van de VVD, de ARP, de CHU de SGP en het GPV. fit een lijst van zestien namen kwam NVV-voorzitter Kloos als hoogst genoteerde voor het ambt van eerste minister naar voren. Hij kreeg 11,2 pet, onmiddellijk gevolgd door Luns met 11 pet. Hoog (8 tot 10 pet) noteerde ook Biesheuvel. Zijlstra, De Jong van Mierlo en Cals. Zie voor meer nieuws over het Makrotestonderzoek pag. 17. Enquête Huidige Verdeling op Makrotest verdeling basis 15-2-'67 KVP 35 3) 39 42 PvdA 37 4) 37 37 VVD 18 3) 17 17 ARP 14 3) 15 15 CHU 12 3) 12 12 D'66 19 4) 7 7 CPN 4 2) 5 5 PSP 3 2) 4 4 Koekoek 2 1) 3 7 Harmsen 3 SGP 3 1) 3 3 PPR 2 1) 3 GPV 1 1) 1 1 Andere 1 150 150 150 (Tussen haakjes is achter de zetelverdeling, -.zoals die uit de resultaten van onze enquête te voorschijn komt, vermeld hoeveel zetels de voor elke partij gegeven uitslag redelijkerwijs naar boven en beneden kan afwijken). Twintig kisten met documenten via West-Duitsland gesmokkeld Tegen beloning van 720.000 BERN (AP) De Zwitserse pro cureur-generaal Hans Walder heeft vrijdag meegedeeld dat een Zwitserse deskundige op het gebied van straalmotoren is ge arresteerd op verdenking 20 kis ten met geheime plannen voor de bouw van de ,Mirage'-straal- jager aan Israël te hebben ver kocht voor de somma van 860.000 frank (720.000 gulden). Walder noemde het ,de grootste 1 de Zwitserse geschiedenis' sinds wereldoorlog. Sulzer De aangehouden man is de 43-jarige Alfred Frauenknecht, afdelingschef van (le Zwitserse constructiefirma gebroeders Sulzer A.G. in Winter- thur, waar Franse .Mirage III S' straaljagers in licensie voor de Zwit serse luchtmacht worden gebouwd. Frauenknecht heeft bekend door be middeling van een familielid sinds het najaar van 1968 ruim na kondiging van het Franse embargo op de levering van Mirages aan Is raël de plannen via West-Duits- land naar Israël te hebben gezon den. In Zwitserland zijn tot dusver 57 Mirages gebouwd. Walder zie in een vraaggesprek dat Frauenknecht de plannen op micro film had gezet en dat zij niet alleen gedetailleerde gegevens over de on- (Zie slot pag. 11 kol. 6) VERRASSING BIJ TWEEDE EEUWFEEST VLISSINGEN Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap pen heeft sinds gisteren het predikaat .koninklijk' voor zijn naam. De mededeling van deze uitzonderlijke onderscheiding bij het tweede eeuwfeest was op de stijlvolle bijzondere algemene ledenvergadering in liet ,ScheI- dekwartier* te Vlissingen een van de topmomenten. De com missaris der koningin in Zee land, mr J. van Aartsen, be schouwde het als een bijzonder eervoile opdracht dat hij in naam van de beschermvrouwe, van het genootschap, koningin Juliana, het koninklijk besluit hiervan kon bekend maken. Glunderende gezichten achter de bestuurstafel en een hard handig applaus van de bijna tweehonderd deelnemers aan deze wat men zon kunnen noemen reünie, waren de spontane reactie. De eerste burger van Zeeland had zjjn fclicitatietoespraak nog maar nauwelijks beëindigd of de voorzitter van liet genootschap, drs J. R. Glau- bitz las een telegram voor, dat het bestuur uit erkentelijkheid aan de vorstin wilde verzenden. Opnieuw ap plaus. Meteen daarna stapte de voor zitter van de redactie van .Archief', (het jaarlijks orgaan van hef genoot schap) de heer M. P. de Bruin, op de commissaris toe om hem een bijzon der exemplaar van het gedenkboek te overhandigen, bestemd voor de ko ningin. (Op pagina 7 in deze krant een bespreking van dit gedenkboek). De herdenking van twee eeuwen Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen in Vlissingen en in Middel burg is gisteren een ontmoeting; van allure geworden. Zeeuwen en oud- Zeeuwen. die korter of langer in de kring van deze organisatie elkaar hebben gevonden en nog steeds vin den als het gaat om uitwisseling en verdieping van kennis en wetenschap, konden een volle dag met elkaar op trekken. En dat was dan mogelijk binnen het kader van een aantrekke lijk programma, waarvan kan worden gezegd dat net op een enkel, niet te voorzien schoonheidsfoutje na, vlek keloos verliep. Bijzonder irritant voor de toehoorders in de zaal was het namelijk dat de knappe herdenkings toespraak van voorzitter Glaubitz bijna doorlopend werd gestoord door een knetterende geluidsinstallatie. In die toespraak analyseerde de voor zitter de rol van het genootschap twee eeuwen lang in de Zeeuwse sa menleving, waar men het nog steeds moet stellen zonder universiteit en waar een bindend element als dit dus een belangrijke functie heeft. .We staan te boek als een met tradities behept gezelschap', aldus drs Glau bitz .maar als het gaat om jubileum vieringen zijn we bescheiden en sober. staat geregistreerd zijn overigens voor het genootschap waardevolle: 1S19, 1869. 1919. Met de festiviteiten binnen het genootschap had afge speeld. En dat is interessante lectuur om er de ontwikkeling van de op richting tot aan vandaag aan af te lezen. De periode, die ligt tussen de jaren waarin kooplieden, juristen, predikanten, artsen, kortom niet pro- (Zie slot pag. 2 kol. 5) In opdracht van de GPD, de dagblad combinatie, waarvan naast een vijf tiental in hoofdzaak provinciale bladen ook de Provinciale Zeeuwse Courant deel uitmaakt, heeft het Amsterdamse bureau Makrotest begin september een onderzoek ingesteld rondom het kiesge- drag van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Centraal stond bij dit onderzoek de vraag naar de huidige par tijvoorkeur, gerelateerd aan het stem gedrag bij de laatste tweede-kamerver- kiezing (15-2-1967). Dit onderzoek, dat in de vorm van interviews is uitgevoerd en waarbij een lijvige vragenlijst aan de geïnterviewden werd voorgelegd, heeft de tendens van eerdere steekproe ven na 15-2-1967 niet alleen be vestigd. maar zelfs versterkt: forse te ruggang voor de KVP, PvdA vrijwel gelijk, maar niettemin de grootste partij, grote winst voor D'66 - dan de derde partij in grootte -, VVD, AP.P en CHU vrijwel stabiel, waarbij de WD licht op winst en de ARP licht op verlies. Verder verlies voor een aantal kleinere partijen, waarbij het opvalt, dat de Boe ren Partij sterk terug-valt. Bij een dergelijk politiek onderzoek, moet men de resultaten alt-.jd met enige voorzichtigheid hanteren. Zij vor men slechts een indicatie, zij het een zeer belangrijke. Makrotest heeft in zijn onderzoek ook de groep 18 tot 2l-jar:- gen betrokken, die thans nog niet hun stem mogen uitbrengen. Wanneer deze groep uit het onderzoek wordt gelicht, blijken de resultaten weer anders uit te vallen, waarbij echter dient te worden aangetekend, dat de algemene tendens dezelfde blijft.. De resultaten van het onderzoek per partij vergelijkend, komt men tot enkele interessante conclusies. Er is een lichte verschuiving naar .links' waar te nemen, vooral als gevolg van de grote winst van D'66. Niettemin houdt de uitslag van het Makrotesl-on- derzoek zeker geen rechtstreekse ver oordeling; in van de politiek van het huidige kabinet. Dit ondanks het verlies van de KVP (van 39 zetels naar 35 ze tels). Naast de KVP hebben thans zit ting in het kabinet de ARP, de CHU en de VVD. De drie laatstgenoemde par tijen bezetten tezamen 44 zetels in het kabinet. Bij een verkiezing op dit mo ment zouden zij volgens Macrotest met eveneens 44 zetels uit de bus komen. Weliswaar blijft voor de vier regerings partijen een verlies van 4 zetels, maar, omdat dit verlies op conto komt van één partij in casu de KVP kan daaruit geenszins de conclusie worden getrokken, dat de uitslag van de .opinie peiling' een duidelijke afwijzing betekent van het regeringsbeleid. Premier De Jong cs komen er in dit opzicht zeket niet slecht af. Zonder meer opvallend, zij het toch in de lijn der verwachtingen, is da grote winst van D'66, die uit het onder zoek te voorschijn komt als de derde grote partij met 19 zetels (thans 7). tij van zes naar twee zetels. Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn de stelling te poneren, dat de .ontevrede nen'. die eerst Koekoek hebben gestemd, nu een andere partij D'66 hebben gevonden. Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. De winst van 12 D'66 zetels valt niet te verklaren uit de 4 zetels verlies van de Boeren. Trouwens, de Makrotest-enquête geeft geen enkel aan knopingspunt een dergelijke conclusie te trekken. D'66 komt uit het onder zoek te voorschijn als een partij van vooral jongeren een sterke vertegen woordiging onder de kiezers tot 40 jaar met een oververtegenwoordiging bij weigestelden en middenklasse, en een ondervertegenwoordiging in de lagere klasse, terwijl de Boeren Partij juist een iets oudere aanhang heeft met een vrij flinke vertegenwoordiging in de la gere volksklasse. Daarbij wordt nog op gemerkt. dat D'66 het image heeft .voor uitstrevend en gematigd links' te zijn, terwijl de Boeren uit de enquête te voorschijn komen als een tamelijk rechtse.conservatieve en onsympathie ke partij.' De winst voor D'66 lijkt ons daarom niet terug te voeren tot één of andere vorm van onbehagen, zoals die zich een aantal jaren geleden manifesteerde en tot uitdrukking kwam in het zetelaan tal van de Boeren Partij. Veeleer moet men de voorkeur voor D'66 zien als een behoefte naar meer vernieuwingen, naar een nieuwe en frisse aanpak van de pro blemen. die onze snel evoluerende maat schappij met zich meebrengt. De groep van mensen, die deze vernieuwing voor staat en die naar verandering van de huidige maatschappijstructuur streeft, wordt steeds groter. Zij zijn de poten tiële kiezers van D'66, zoals ook uit net Ma'.rotest-onderzoek blijkt. Volgens de enqueteurs zeggen de ondervraagden: .Een zeer sympathieke (hoogste score), Het Makrotest-onderzoek heeft meer In teressante zaken aan het licht gebracht. Als men op de mening van de kiezers afgaat, is het vrijwel niet mogelijk in Nederland een regeringsmeerderheid te vormen door middel van een coalitie van partijen. Weliswaar is het in het Nederlandse politieke bestel niet de ge- •oonte aan de kiezers te vragen uit welke partijen het kabinet samengesteld dient te worden, maar voor die partijen, die een stembusakkoord voorstaan, is het bepaald de moeite waard deze con clusie eens nader uit te diepen. In elk geval is het iets voor de voorstanders van een stembusakkoord om over na te denken. rnslotte nog een enkel woord over de rechtstreekse verkiezing van een premier. Verwonderlijk is het niet. dat de thans zittende of ex-politici hoog ge noteerd staan bij de kiezers. Hun na men hebben immers een bekende klank. Zelfs de tweede plaats van mi nister Luns. uitgerekend minister Luns, :s niet zo'n grote verrassing. Zijn ach terstand van 0.2 procent op nummer één is weer eens een bewijs, wat de imago vermag. Veel opvallender is. dat NW- voorzitter Kloos als de meest favoriete man voor het gekozen premierschap uit de bus komt. Ongetwijfeld zijn Kloos' activiteiten op het terrein van de vak bond daar niet vreemd aan. In zijn kwa liteit van voorzitter van het NW en als vooraanstaand lid van de SER en de Stichting van de Arbeid treedt "nil vaak op de voorgrond. Ook de invloed van het medium televisie heeft ongetwijfeld me de de eerste plaats van Kloos bepaald. Maar een duidelijke voorkeur voor een sterke man is er niet uitgekomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1