PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zware storm hield huis in Scandinavië POMPIDOUZONDER VOOROORDELEN NAAR TOPOVERLEG Bietencampagne 1969 officieel begonnen Met ,open geest' naar Den Haag Zorg om toestand in Frankrijk VS krimpen strijdkrachten in Ruim 350 doden bij onlusten in India Drie landen zwaar getroffen WEER ALARM OP DE RIJN Vandaag in de krant... Bij vliegongeluk in Mexico 24 doden SUIKERFABRIEKEN REKENEN OP 5,1 MILJOEN TON VERNIETIGENDE PROGNOSE VOOR DE NPD Barricaden weg in Londonderry 212e jaargang - no. 223 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 23 september '69 P»gt«r. Hoofdrad.) G. A. do SI, tal. 7651 (b a tarief. Klein. Abonn.prila ƒ1,10 par week, ƒ14,25 per kwartaal, franco por poat ƒ15,25 per kwartaal. Loata nummer. 25 cent (Incl. 4% btw) I, red. 2078/3169, adv. 2375). Goes, Grote Markt 2, tel. 6140 (bag red, 7853, adv 5213). Ooatburg, tel. 2395. Temeuzen, Nieuwstraat 22. tel. 4457, adv. (ma*. 8 regels) 37 et per regel (min. 1.85). .Brieven bur. v. d. blad' 50 et mee, (alle adv. prllren «cl. 4 btw). Giro 359300. P2C. Middelburg ZEKER 13 MENSEN GEDOOD GOTENBURG, STOCKHOLM (AP, GPD) Een zware storm heeft maandag Noorwegen, Zweden en Denemarken getroffen en zeker 13 mensenlevens geëist. Honderden mensen zijn gewond. Voor zover bekend zijn zeven mensen in Denemarken om het leven gekomen, vijf in Zweden en één in Noorwegen. Nabij Hlrtshals in Noord-Jutland werden twee opvarenden van de Finse vrachtboot Jïerakle.s' in zee gespoeld. Reddingshe likopters die naar de drenkelingen speur den moesten hun werk bij het vallen van de avond staken. Voor het waddeneiland Borkum is de Liberiaanse vrachtvaarder ,Dryad' aan do grond gelopen. Naar verluidt bestaat er geen gevaar voor de veiligheid van de 40 opvarenden. Voor de Zweedse west kust is een Britse kustvaarder in ernstige moeilijkheden. Tot dusver heeft men door de zeer sterke wind nog niet kun nen trachten de bemanning te redden. Zweden 111 Gotenburg aan Zwedens zuidwest kust werden tal van huizen verwoest en het openbare vervoer in deze stad kwam volkomen stil te liggen. Via de radio verzocht de politie de mensen hun hui zen niet te verlaten. Het telefoonverkeer in Zuid-Zweden viel uit evenals een groot deel van de elek triciteitsvoorziening. hetgeen de werk zaamheden in de meeste bedrijven stil- legde. Alle scheepverkeer in het Kattegat en de Sont lag stil evenals alle ver keer op de binnenlandse vliegroutes. Op het vliegveld bij Gotenburg richt te de storm grote schade aan en ver nielde ondermeer de verkeerstoren van het vliegveld. De storm bereikte gisteravond de Zweed se hoofdstad waar de reddingswerk zaamheden werden bemoeilijkt door het omwaaien van de zendmasten van zowel politie als brandweer. Enkele honderden plezierjachten en zeilboten werden vol ledig vernield. Het leger zal vandaag bij de opruimings- en reddingswerkzaam heden worden ingeschakeld. De schade wordt voorlopig op enkele tientallen miljoenen guldens geschat. Zeven vaten met gif in het water LEVERKUSSEN (DPA) - In liet afgelo pen weekeinde zijn bfj het overladen aan de kade van de Beyerfabrieken in Lever- kuseri zeven vaten met elk 30 liter van een plantenbeschenningsmiddel in de Rijn gevallen en door de stroom meegevoerd. De directie van Bayer heeft maandagavond meegedeeeld dat dit mid- riftig is. Voor elk van de rood ge le vaten Is een vindersloon 900 gulden uitgeloofd. Onmiddellijk nadat het ongeluk bij Bayer bekend was geworden is in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen een alarm plan van kracht geworden. Ook de Ne derlandse rijkspolitie te water is op de hoogte gesteld. Naar een functio naris van de waterpolitie in Duisburg heeft meegedeeld hebben alle schepen op de Rijn en alle politiebureaus be richt over het ongeluk ontvangen. Het wordt uitgesloten geacht dat de vaten vanzelf zullen open gaan. Ze kunnen alleen door een scheepsschroef lek den geslagen. Prijsopdrijvers VOOR DE economische politie rechter te Middelburg stonden gis teren exploitanten van horecabe drijven en rijschoolhouders op het matje voor prijsopdrijving. (Pag. 2). Zierikzee DE MIDDENSTAND van Zierik zee is bezorgd: de ontwikkeling van de stad stagneert. Een rap- jjort zegt het onomwonden. (Pag. Over de kop EEN UITBUNDIGE snelheidstest van een aantal Vlissingse jonge lui eindigde in de wei: de auto over de kop. (Pag. 2). Grafschenner IN DE RECHTZAAK tegen graf schenner Pierre S. is gisteren in Maastricht een gevangenisstraf van drie en een half jaar geëist (pag. 3). Starfighter IN West-Duitsland is een Neder landse Starfighter neergestort. De vlieger is vermoedelijk om het le ven gekomen (pag. 3). )Top' IN DE Marokkaanse hoofdstad Rabat is gisteravond de islamiti sche topconferentie geopend door koning Hassan (pag. 9). Binnenlands en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 9 Zeeuws nieuwspagina's 2, 5 en 7 Sport: pagina 11 Radio-tv: pagina 1-. Financieel nieuws: pagina 15 Bezuiniging van 10,8 miljard WASHINGTON (RTR) De sterkte van de Amerikaanse lucht macht en marine zal met 77.500 man worden ingekrompen, zulks om 10,8 miljard gulden te bespa ren op de militaire uitgaven. Dit is maandag bekendgemaakt door GOLF VAN MEXICO De be manning van de ApoUo 12, die volgens plan in november de grote reis gaat maken, oefent intensief. Hier zijn (vlnr) 'Alan Bean, Char les Conrad en Richard Gordon ge fotografeerd in de capsule tijdens een bergingsoefening in de Golf van Mexico. FRIENDSHIPS VOOR NIGERIA SPECIFIEK CIVIELE TOESTELLEN DEN HAAG (ANT i Fokker heeft onlangs twee Friendships geleverd aan de Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij Nigeria Airways, aldus heeft de minis ter van economische zaken, mr L. de Block, mede namens minister Luns mee gedeeld in antwoord op vragen van het tweede-kamerlid dr A. Vondeling. Het betreft hier een normale handels transactie van passagiersvliegtuigen die niet voor militaire, maar voor spe cifiek civiele doeleinden werden inge richt, aldus de ministers. Dr Vondeling had het ooi-deel van de ministers gevraagd over de levering van vliegtuigen die geschikt zijn voor vrachtvervoer en eventueel militair ge bruik. DE HERFST BEGINT MET ZON (Van onze weerkundige medewerker) GPD) Herfst begint met zon. Vanmorgen om zes uur en zeven minuten kwam de zon op Iiaar weg-retour in zuidelijke richting weer boven de evenaar te staan. Daarmee is voor ons de herfst be gonnen, echter met droog weer en een zonnetje. Wel kregen wij maandag even een waarschuwing dait de r in de maand is gekomen met langs de kust tijdelijk een stormachtige wind. Voorlopig weten de hoge- drukgebieden de atmosfeer boven onze omgeving nog vrij snel te matigen, zodat het weer gunstig blijft. De temperatuur gaat weer een paar graadjes stijgen. In ie der geval voorlopig geen onaan genaam herfstweer. Het meest opvallende van deze september maand is de droogte, die zich in het grootste deel van het land voordoet, want op de meeste plaatsen is nog geen vijf millime ter regen gevallen. (Van onze correspondent) PARIJS Georges Pompidou heeft in de tweede persconferentie, die hij als president van Frankrijk gisteren in Parijs hield, verklaard dat hij zonder vooroordelen en met een ,open geest' in november deel zal nemen aan de topconferentie die de zes EEG-landen dan in Den Haag te wachten staat. Hij zal zijn partners bij die gelegenheid vrijmoedig vertellen wat hij op zijn hart heeft nu Europa een .kapitale etappe' be reikt voor zijn verdere toekomst. De Euromarkt, zo herhaalde hij, zal verder moeten worden .verdiept', maar tegen uitbreiding zag hij a priori geen enkel bezwaar. Met deze opmerkingen over de komende Europese topconferentie bedoelde de Franse president zich kennelijk, en in geruststellende termen, tot Engeland en de vijf EEG-bondgenoten te richten. neringsplan van de regering Chaban- Delmas in bescherming, dat zo zei hij, de kleine man ontzag en van de welge stelde burgers en de banken de zwaar ste offers vergde. Hij kondigde ook nieuwe sociale maatregelen aan, met het doel de arbeiders financieel in de winsten te doen delen en bij de Re- nault-fabrieken zal het personeel zich binnenkort aandelen kunnen verwerven. Hel der en openhartig In tegenstelling tot de eerste persconfe- toen Georges Pompidou van de als staatschef debuteerde, maak te hij op de 150 journalisten die hij in het Elysee had uitgenodigd nu de indruk zich intussen geheel in. zijn nieuwe rol en functie te hebben ingeleefd. Zijn uit eenzettingen waren helder, openhartig en vaak briljant, als een professor In de politieke economie, die zijn studenten van de ijzeren logica van zijn theorieën wilde overtuigen. De soms genadeloze Voor de rest waren al zijn mededelin gen echter uitsluitend voor het binnen lands publiek bestemd. Hij liet weinig twijfel bestaan aan de zorgwekkende situatie waarin Frankrijk economisch en ook sociaal vandaag verkeert en de vele cijfers, die hij uit zijn hoofd ci teerde, waren indredaad weinig ge- eigend om het optimisme te herstellen. Frankrjjk besteedt, zo onthulde hij, slechts 12 procent van zijn nationale Kroduktie aan de uitvoer, terwijl West- 'uitsland, dat bovendien veel meer pro duceert, dertig procent exporteert. Slechts drie grote Franse ondernemin gen maken deel uit van de groep van dertig Europese concerns, die reldformaat hebben bereikt. Spaarzin Uit hoofde van het overwicht van het kleinbedrijf en van de landbouw op de industrie, zo legde hij uit, kan men ook nauwelijks verwachten dat Frank rijk die achterstand op korte termijn in zal kunnen lopen. Niettemin is het een levensnoodzaak binnen vijf tot tien jaar een .werkelijke economische macht' le worden. Hij riep daarom alle Fran sen op tot spaarzin en tot de strijd om de frank te helpen redden. Met die spaarduiten zouden de investeringen, die nu tijdelijk moesten worden geremd of stopgezet, dan weer zo spoedig mo gelijk kunnen worden hervat. President Pompidou nam ook het 77.500 MAN MINDER BI] LUCHTMACHT EN MARINE het Amerikaanse ministerie van defensie. De defensiebegroting voor 1970 zal in totaal 277.2 mld gulden belopen. Aan het einde van het belastingjaar zal de totale sterkte van de Amerikaanse strijdkrachten 3.258.000 bedragen. Door de regering van president Johnson was de sterkte" beraamd op 3.660.000 n" Mar ine De marine zal verder 22 schepen toe voegen aan de zogenaamde .rnotten- baillenvloot'. Hierbij zijn ook twee spionageschepen van hetzelfde type als de Pueblo, die indertijd door Noord-Korea is buitgemaakt. In au gustus waren reeds 76 schepen uit ae dienst genomen. Ook zullen 176 marinevliegtuigen op non-actief worden gesteld. De luchtmacht zal 209 toestellen aan de grond houden, waardoor ruim 1.2 mil jard gulden wordt bespaard. Ook zullen 13.000 burgers die nu bij de luchtmacht werken, worden ontslagen. Een woord voerder van het ministerie van defensie heeft meegedeeld dat ook bases in Ame rika en het buitenland zullen wor den opgeheven. (Zie slot pag. 3 kol. 7) Hindoes en moslims slaags in Ahmedabad Leger neemt het gezag over AHMEDABAD (RTR) Ruim 350 personen zijn gedood in vier dagen van de ergste religieuze on lusten sinds de verdeling van India 22 jaar geleden. Dit blijkt uit on officiële cijfers, die maandag in Ahmedabad, hoofdstad van de staat Gujarat, zijn gepubliceerd. op de cijfers verstrekt c ziekenhuizen, politie en lijkenhuizen stelt het aantal doden op meer dan 350 en het aantal gewonden op meer dan 700. Bovendien zijn honderden mensen daldoos, terwijl ongeveer 2200 zijn ge arresteerd, van wie"300 voor het negeren van het uitgaansverbod. litie gedwongen het vuur te openen Ln de stad, terwijl de brandweer melding maakte van 35 gevallen van brandstich ting. Twee personen liepen steekwonden Leger Het leger heeft maandag het gezag ra de hele stad! Ahmedabad overgenomen, terwijl de vechtpartijen tussen hindoes en moslims zij het op kleinere schaal voortduurden. Vijf keer werd de po- Hongerstaking MEXICO-STAD (AP) Een vliegramp met een toestel van de luchtvaartmaat schappij Mexicans, dat zondagavond na bij Mexico-Stad is neergestort, heeft aan 24 van de 118 inzittenden van het toestel het leven gekost, zo is door de luchtvaartmaatschappij meegedeeld. Aan het feit dat het vliegtuig in moe rasachtig gebied aan het eind van de rolbaan terechtkwam is het vermoede lijk te danken dat niet meer slachtof fers zijn te betreuren. Op de foto zien we redders die een van de slachtoffers hebben geborgen, door het moerassige land waden met hun droeve last. De voormalige Indiase minister van fi nanciën, de 73-jarige Morarji Desai, maandagmorgen per vliegtuig in Ahme dabad aangekomen, waar hij in honger staking is gegaan tot .hindoes en mos lims ermee zullen ophouden elkaar te doden'. Desai. die in juli jongstleden door premier Indira Gandhi werd ontslagen, zei: ,Ik zal blijven vasten tot de vrede is deze stad en de hele teruggekeerd i Rotterdammer in Eemhaven verdronken ROTTERDAM (ANP) Uit het wa ter van de Eemhaven heeft men zater dag het stoffelijk overschot opgehaald van de 56-jarige onderhavenmeester J. W. Lïebau uit Rotterdam. De man is ter hoogte van het scheepsreparatiebe- drijf Niehuijs-Van der Berg te water geraakt. TERNEUZEN De bieten campagne 1969 is gisteren offi cieel begonnen. Wat dc door snee automobilist associeert met file-rijden achter tractoren en moddertapijten, betekent voor de Nederlandse suikerin dustrie het verwerken van een bietenberg, waarvan de omvang dit jaar is geraamd op 5,5 mil joen ton. Wat daar aan suiker uit komt is op dit moment nog niet te zeggen. Eind augustus was het gemiddelde suikerge halte (12,7 procent) uitzonder lijk laag, maar het weer in sep tember en oktober kan nog alles goedmaken. Het weer kan het verloop van dc campagne overigens ook aardig stag neren. Het is nog maar één jaar gele den. dat de biotenoanvoer spaak dreigde te lopen door de vele regen val. De campagne van dit jaar duurt officieel tot half december, maai- ze kerheidshalve wordt met de moge lijkheid van een extra week rekening gehouden. Wel hopen de meeste fa brieken in ieder gevai voor de kerst dagen klaar te zijn. Bij de CSM in Sas van Gent begon nen de machines gistermorgen om zes uur te draaien. Er wordt gere kend op het verwerken van 18 mil joen kilo bieten per week. De meeste bieten komen van Zeeuws-Vlaamse akkers, aangevuld met 18.000 ton uit Walcheren en een schip of wat uit de Flevo- en Noord-Oostpolder. Bij de CSM heeft men dit jaar betrekke lijk weinig moeite gehad met het vinden van de 125 campagne-wer kers. Een woordvoerder van het be- laatst liep het neens storm. We heb ben de benodigde mensen nu bijna bij elkaar'. De CSM betrekt, even als de andere suikerfabrieken in Sas van Gen'., een groot deel van het sei zoen-personeel uit België. Dit jaar draait het om de 60 procent. Bij de CBS te Sas van Gent, 'n onder deel van de Suikerunie, worden uit sluitend bieten uit Zeeuwscli-Vlaan- deren verwerkt Er wordt dit jaar op 350.000 ton bruto gerekend. De aanvoer gebeurt voor een belangrijk deel per as, maar daarnaast ook per schip vanuit Breskers Ook de CBS Is vrijwel ,rond' met het benodigde seizoenpersoneel, in dit ge val ongeveer 130 man Overigens valt ook bij dit bedrijf te beluisteren, dat het vinden van mensen niet al tijd meevalt. Dat is dan ook de •eden. dat de behoefte aan personeel zoveel mogelijk wordt gedrukt door (Zie slot pag. 2 kol. 4) Slechts 2,8 pet van de stemmen? BONN (DPA, RTR, AFP) Minder dan een week voor de par lementsverkiezingen in West- Duitsland is de uiterst rechtse Na- tionaal-Democratische Partij van Adolf von Thadden geconfron teerd met een vernietigende prog nose. Volgens een onderzoek van de gezag hebbende oplniepeilster Elisabeth Noel- le-Neumann zou de NPD slechts 2.8 pet van alle stemmen krijgen en daarmee in een volslagen .kansloze' positie lig gen. Zo diep was de politieke barome ter voor de rechtsradicalen tot dusver nog niet gedaald. Krijgt mevrouw Noel- le-Neumann gelijk, dan sturen de natio- naal-democraten op een fiasco aan, waarvan ze zich slechts met de groot ste moeite zouden kunnen herstellen. De weg naa.r de Bondsdag, gebonden aan de vijfprocentsgrens. zou hun dan in ieder geval geblokkeerd zijn. Episcopaat liet Westduitse episcopaat heeft maan dag in verband met de naderende ver kiezingen de katholieken gewaarschuwd voor de gevaren van het rechtse en linkse extremisme en ze opgeroepen slechts politici in de Bondsdag te kie zen die .bereid zijn zich voor de ge rechtigheid en voor de vrijheid van alle mensen in te zetten en de innerlijke en uitwendige vrede te verzekeren'. LONDONDERRY (DPA-RTR) De barricaden in de rooms-katholieke wijk Bogside van Londonderry rijn maan dag opgeruimd en vervangen door een witte demarcatielijn, die door de Britse militairen als .vredcslijn' moet worden bewaakt. Tegelijkertijd is :n de stad het gerech telijk onderzoek naar de jongste on lusten begonnen. De politie heeft ver geefs getracht de Noerdierse afgevaar digde In het Britse parlement "Bema- belte Devlin, voor de rechter te bren ger Sen vriend van haar heeft gezegd dat z.j zich ergens elders in Europa be vindt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1