PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WEER INCIDENT TUSSEN GUYANA EN SURINAME Kromhout gaat sluiten-350 man ontslag Paulinapolder ten dele voor industrie I 1 V GROOTSCHEEPSE ISRAËLISCHE ACTIE OP EGYPTISCH GEBIED Schoten in grens gebied Vliegramp in VS: 83 doden REGERINGSVERKLARING IN PARAMARIBO Vandaag in de krant... SER-advies Protest Bankoverval CHU-FRACTIE VOOR VRIJLATING ,BREDA-DRIE' Ooggetuigen zagen ernstige vliegtuigbotsing Geen wijziging streekplan West-Zeeuwsch-Vlaanderen 11 tl UI 7/7 cJc/a tr; c écsni Twintig eeuwen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISS1NGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 sept. 1969 G. A. dt Kolt. Abonn.prijs ƒ1,10 ptr wulf, 14,2S per kwarlaal, tranco per posl IS,25 per I red. 2078/3169, edv. 2375). Goes, Grolc Markt 2. tel. 6140 (b s 9 red, 7853, adv 5213). Oostbun v. (max 8 regels) 37 cl per regel (min. 1.85). ,8rieven bur. v. d blad' 50 et meer (alle adv. priji i 25 cent (Incl. 4 btvr) Nleuwstraat 22. tel. 4457. O 359300, PZC. Middelburg Pannekoeken aten pannekoeken Pagina 4 TEL AVIVHet Israëlische leger gaf deze foto vrij van de Israëlische aanval op Egypte: Egyptische tankwagen wordt door Israëlische soldaten ander vuur genomen. v fi-'.óxhri'Xf-g PARAMARIBO, DEN HAAG (ANP) In het omstreden grensgebied tussen Suriname en Guyana is het gisteren opnieuw tot een incident gekomen, waarbij schoten zouden zijn gewisseld tussen Guyanezen die op patrouille waren en leden van de .Suri naamse Defensiepolitie'. Het incident heeft zich volgens de berichten in Paramaribo voor gedaan bij de post Spari. die in de driehoek tussen de Coeroenri- vier en de Corantijnrivier in West-Suriname ligt, vlakbij het Tigri- kamp dat kort geleden door Guyanezen werd bezet. ALS VERGELDING VOOR BESTANDSSCHENDINGEN crr^.v c=>Tcr HEER (Van onze correspondent) JERUZALEM Israël heeft gisteren een grootscheepse militaire utle over een front van ruim 50 km op de westelijke oever van de (JSivan Suez ondernomen als antwoord op de voortdurende schen- Èavan de wapenstilstand door de Egyptenaren, aldus de Israëlische wier Golda Meir gisteravond voor de radio. DAY AN: NOG IN PETTO Jfca reeds vorige maand hebben rich, uitlij zei, aan het kanaalfront meer ju vijftig gevallen voorgedaan, waar- abet Egyptische leger zyn minachting mr de wapenstilstandsovereenkomst tonde door het vuur te openen, sabo- iW®°P de oostelijke kanaaloever te jWnfren of mijnen te leggen. Het doel de aanval was dan ook Cairo ge- lg do les te lezen en Egypte en dfc - -'?® Arabische staten het besef b(j brengendat wie kaatst de bal moet Aten. :haar korte verklaring verzekerde -jw Meir nadrukkelijk, dat Israël, zo- "~er geen vrede tot stand is gnomen, "d is zich strikt aan de wapenstil- .isbepalingen te houden, maar dan uitend op basis van wederkerigheid. •tenslandse militaire waarnemers hier n vol lof over de technische uitvoe- o van de Israëlische expeditie, die J uur duurde en Israël een vliegtuig ,'t piloot en een lichtgewonde kostte, Egypte kwam te staan op grote e.™le schade en een dodental, dat Snel opgerukt Naar een officier van de generale 1 gisteravond meedeelde was hier i een betrekkelijk kleine infanterie- eenheid in actie, die gesteund werd 1 door tanks, vaartuigen en vliegtui gen. De operatie strekte zich uil i de kust tussen El Hafayer, 40 I km ten zuiden van Suez en Ras Zaa- !,ar,ana' dat vijftig km zuidelijker "gt. Er werd snel opgerukt, waarbij ^Kampementen, een groot legerkamp. BLIJKENS het gistermiddag vrij- ontwerpadvies van de °ver de herziening van het waornemlngsrecht zijn de twee voorbereidende commissies niet ^overeenstemming gekomen. £B PROTESTVERGADERING iuu Zeeuwse beeldende kunste naars dinsdag in Middelburg .Jja een zeer kalm verloop, (pag. ^O-JARIGE dader van de over- °P de Amro-bank in Ommen, vijf schoten op de kassier los- waardoor deze evensgevaar- 'JK werd gewond, is een uur na «overval in de ïïgjtog. gegrepen en heeft een (pag7 f entenas afgelegd. Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3, 7 en 11 Zeeuws nieuws: Pagina's 2, 4 en 5 Sportpagina 9 Radio en tv: pagina 13 financieel nieuws: pagina 15 radarstatians, militaire voertuigen en een rakefibasis werden aangevallen en zwaar beschadigd, zo niet ver woest. Het Israëlische vliegtuig, dat verloren ging, werd neergeschoten door grond- vuiur. De piloot maakte van zijn schiet stoel gebruik, maar kwam in zee terecht. Hij schijnt verdronken te zijn. Afgezien van dit verlies keerde de expeditiemacht zonder achterlating van mensen of ma teriaal op haar punt van uitgang terug. Opmerkelijk genoeg was de Egyptische tegenstand vrijwel nihil. Noch Nassers luchtmacht, noch zijn vloot deed ook mg on ■rijdele s het r gon omstreeks het middaguur. Drie uur later was de expeditie ten einde. Volkomen verrast ,Er is vee! geschoten, maar weinig ge vochten', zei de officier van de generale staf, die gisteravond de pers te woord stond. ,De Egyptenaren waren volkomen verrast.' Militaire waarnemers hier toonden zich daarover ten hoogste verbaasd, temeer omdat bwee nachten eerder twee Egyp tische motortorpedoboten van Russisch fabrikaat in hetzelfde gebied op de vloot- basis Ras Sadat op ongeveer 20 kilo meter ten zuiden van Suez door Is raëlische marinecommando's tot zinken waren gebracht. Ofschoon de woordvoer der van de generale staf .hieruit geen de finitieve conclusie wenste te trekken, gaf hij toch wel als zijn mening weer, dat de Egyptische weermacht sinds de' zesdaagse veldtocht in gevechtkwaliteit geen verandering heeft ondergaan. Minister van defensie Dayan toonde zich S"steravond in een televisie-interview genomen met het verloop van de raid die, naar hij opmerkte een zeldzaam staaltje van militaire acrobatiek was. DEN HAAG (ANP) De meerderheid van de CH-fractie in de tweede kamer !t zich gistermorgen uitgesproken voor de vrijlating van de drie Duit oorlogsmisdadigers, die thans nog in gevangenis in Breda verblijven, te we ten Fischer, Aus der Fünten en Kotalla. Ongeveer tweederde deel van de aan wezige leden der fractie (een lid was af wezig) sprak zich uit voor vrijlating. PARAMARIBO (ANP) De gou verneur van Suriname heeft op voor dracht van de raad van ministers tot voorzitter van de staten van Suriname benoemd de heer C. R. Biswamitre en tot onder-voorzitter dr. J. Sedney. Hij liet doorschemeren, dat Israël voor Nasser nog andere verrassingen in petto heeft als hij voortgaat de wapenstil stand aan zijn laars te lappen. Dayan zei'het oorlogsgevaar niet te willen ver groten, maar hoopte wellicht Nasser tot rede te kunnen brengen, of althans tót de overtuiging dat hij met aggressie en provocatie niets te winnen heeft. Naar liet ANP van zeer welingelichte zjjde in Paramaribo vernam, heeft de Surinaamse defensiepoliticia het kamp Spari in opdracht van de regering in (Paramaribo ontruimd. Er zou tot de terugtrekking zijn besloten, omdat de bezetting van het kamp onvoldoende zou zyn bewapend. De teruggetrokken politiemannen bevinden zich nu op een nabijgelegen eiland in de Surinameri- vier, dat niet tot het bewuste gebied behoort. Op het eiland zijn ook ongeveer 20 Nederlandse militairen gelegerd, die Weer nazomer se temperaturen (Van onze weerkundige medewer ker) (GPD) Reeds medio augustus voorzag de Engelse weerdienst minstens één periode van nazo- merweer voor lialf september. De prognose voor de hele september maand luidt dat deze maand ge middeld aan de warme en droge kant zal blijven. In Midden- en Zuid-Nederland werd gisteren de 25 graden be reikt, ook vandaag zijn weer na- zomerse temperaturen te verwach ten. Vlak langs de kust bleef het wat frisser, vooral in Zeeland waar plaatselijk mistgebieden van de Noordzee en de Belgische kust binnendreven. Een zwak front doet de kans op een kleine onweers bui toenemen. Er komt geleide lijk wat meer bewolking maar als Engeland ook dit keer gelijk mocht krijgen staan ons toch nog meer mooie septemberdagen te wachten. INDIANAPOLIS (INDIANA) - AFP) Een vliegtuig met negenenzeventig passagiers en 4 bemanningsleden aan boord is dinsdag op 16 kilometer ten zuid-oosten van de Amerikaanse stad Indianapolis neergestort na een botsing met een klein particulier toestel. De Amerikaanse .Alle ghany Airlines', eigenaar van de verongelukte DC-9, deelde mede dat alle inzittenden zyn omgekomen. Van de inzittenden van het andere toestel is nog niets bekend, maar vermoedelijk zijn ook zij omgekomen. Het passagiersvliegtuig was in een bewolkte lucht aan de daling begonnen naar een plaatselijk vliegveld. slechts van hun wapens gebruik mo gen maken, als Guyanese, troepen het niet-betwiste gebied zouden binnen trekken, Deze grens is echter niet door Guyanezen overschreden. Wel vloog dinsdagmiddag een Guyanees vliegtuig ten z.uiden van het eiland, maar het verdween toen de Suri naamse defensiepolitie het vuur had geopend. Premier May van Suriname, die giste ren een officieel bezoek aan Oost-Suri- name zou brengen, annuleerde zijn reis. Politie-autoriteiten charterden een vlieg tuig, dat oorspronkelijk naar Nieuw Nickerie zou gaan, voor extra-vluch ten naar West- Verklaring De Surinaamse regering heeft een klaring uitgegeven naar aanleiding van de jongste gebeurtenis. Daarin zegt zij, dat zij tot haar grote verontwaardiging hekend moet maken, dat, terwijl het diplomatiek overleg tussen de regering van het koninkrijk en de regering van Guyana in volle gang is en volgens een berichtgeving van 7 september van de in Londen gevestigde ambassadeur van Guyana van de koninkrijksambassa- de "aldaar dat de toestand In het grens gebied geheel rustig was, de post Spari (Gonini) dinsdagochtend om 6 uur he vig door Guyanese troepen is bescho ten. De regering stelt, dat een dergelijke handeling geheel in strijd is met het %Antlijn rende diplomatiek overleg generlei han deling wordt verricht, die dat overleg zou kunnen doorkruisen. Dit overleg hield meer in het bijzonder in een de- facto-ontruiming van dat gebied door (Zie slot pag. 7 kol. 7) IN AMSTERDAM AMSTERDAM (ANP) Kromhout Motorenfabriek, sinds 1966 on derdeel van VMF/Stork-Werkspoor, moet in de loop van het volgend jaar worden gesloten, zo heeft de directie van de groep Werkspoor- Amsterdam maandag aan de vakbonden en dinsdag aan de onderne mingsraad van Kromhout en daarna aan het gehele personeel mede gedeeld. Alleen de service-afdeling met ea 50 man wordt gehandhaafd. 350 werkne mers zullen moeten worden ontslagen. Voor lien zal de al eerder met de vak bonden overeengekomen en gepubliceer de afvloeiingsregeling gelden. Deze regeling werd vastgesteld toen eer der dit jaar het besluit viel de per soneelsbezetting van Kromhout terug te brengen van 600 tot 435 man. Doordat ook elders bij andere VMF-ondernemin- gen het beleid erop gericht is activitei ten die niet winstgevend zijn te ma ken zo spoedig mogelijk te beëindigen,n zyn de overplaatsingsmogelijkheden voor het personeel van Kromhout bin nen het concern op dit moment beperkt, Waarschijnlijk kunnen slechts enkele tientallen medewerkers am,der werk bin nen het concern vinden. Het personeel van Kromhout is na de mededeling van de zijde van de directie in de gelegenheid gesteld bun gezin op de hoogte te brengen, Regeling De met de vakverenigingen komen afvloeiingsregeling voorziet in een zo goed mogelijke oplossing van de problemen van liet personeel van Krom hout op materieel gebied. Dat het bij Kromhout slecht ging was reeds geruime tijd beleend bij het perso neel en bij de vakbonden. Bij herhaling werd de voor de onderneming snel moei lijker wordende situatie besproken. D« raad van bestuur van VMF-Stork- Werfcspoor acht de huidige verliezen van Kromhout zodanig groot, dat de stopzetting van de produktie bij deze onderneming op korte termijn noodza kelijk is in het kader van" het gezond- makingsproces van de groep Werk- Zie slot pag. 7 kol. 2) MAAR NOG GEEN ZEKERHEID OVER UITBREIDING DOW CHEMICAL TERNEUZEN Het is juist (lat in het streekplan Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen de toe komstige bestemming van de Paulinapolder en de Elizabeth- polder zal worden geregeld. Maar er hoeft daarvoor niet ge tornd te worden aan het streek plan West-Zeeuwsch-VIaande- ren. Dat blijkt by nadere infor matie over het ten noordwesten van de Braakman gelegen ge bied, waarover dykgraaf J. B. Becu van ,Het Vrye van Sluis' maandagochtend terloops enke le mededelingen deed. In het streekplan West-Zeeuwsch- Vlaanderer» zijn de Paulina- en Eli- zabethpolder met opzet buiten be schouwing gelaten, omdat destijds al bekend was dat DOW Chemical op de duur ruim 700 ha nodig zal heb ben. Dat betekent dat liet fabrieksterrein in de boekomst niet alleen de Mos- selbanken zal omvatten, maar ook een gedeelte van de Paulina- en Eli- zabethpolder ten westen daarvan. Reeds in juni 1967 vroeg het gemeen tebestuur van Terneuzen in verband hiermee aan het gemeentebestuur van Biei-vliet de agrarische bestem ming van de gronden in de Paulina polder te wijzigen in een bestemming tot industrieterrein. i-en op het gebied ten noorden en ten noorwesten van de Braakman zal worden gelegd, is in de eerste plaats bedoeld om een uitbreiding van DOW Chemical in westelijke richting mo gelijk te maken. Het staat nog steeds niet vast dat dit ook werkelijk ge beurt. Door de directie van DOW Chemical is diverse malen duidelijk gemaakt, dat de inpoldering van de Mosselbamken afhangt van het be drag dat daarvoor op tafel moet wor den gelegd. Bovendien is het DOW Oliemical bij die inpoldering nieit in de eerste plaats om terreinwinst te doen, maar 0111 de mogelijkheid een eigen haven te bouwen. Uitbreiden Onzeker Het is op dit moment nog volkomen onzeker t:ot hoever het toekomstige fabrieksterrein van DOW Chemical zich in westelijke richting zal kun nen uitstrekken. De industriële be stemming die in het over niet al te lange tijd te verwachten ontwerp- streekpian Oost-Zeeuwsch-Vlaande- Volgens ir M. de Vink van de provin ciale planologische dienst is het even min de bedoeling andere bedrijven in de gelegenheid te stellen zich ten noorden of ten noordwesten van de Braakman te vestigen. ,Waar het om gaat is een bestaand bedrijf de mogelijkheid te geven om uit te breiden. De Schelde-oever is op die plaats voor de industrie trou wens niet interessant, omdat er geen diep vaarwater is.' Ook ir De Vink verklaai-de, dat op dit ogenblik nog 1111! Ze< Vórc: niet precies is uitgemaakt in hoever re de Paulinapolder een industriële bestemming zal krijgen. Er zullen in ieder geval geen veranderingen in het (Zie slot pag. 4 kol. 2) Zo zal het industriegebied ten noorden en ten noord-westen van de Braakman er in de toekomst uit kunnen zien. Er gingen de laatste tijd ge ruchten, dat de KRO zou overwegen de ,k' van katholiek uit zijn naam te schrappen, maar KRO-voorzitter Van Doorn heeft de juistheid van - deze geruchten ontkend. Daar mee reageerde hij tevens op uitlatingen van AVRO's Willem Vogt. die zaterdag jongstleden verklaarde, dat de KRO be zig zou zijn de ,k' te laten verdwijnen. Mr Van Doom gaf overigens toe, dat onlangs in KRO-kring wel over dit on derwerp is gesproken Op zichzelf is dit beraad over de ,k' van katholiek teke nend, het wijst immers op een tendena tot deconfessionalisering, het loslaten van de eigen zuil, om het wat gewoner te zeggen. In breder verband duidt het er tevens op, dat er een verdergaande bezinning aan de gang is over de plaats, die de hedendaagse katholiek in het mo derne leven inneemt. Over de bijvoeglijke naamwoorden .ka tholiek', ,rooms-katholiek' en .rooms' zou een stuk Nederlandse cultuurge schiedenis te schrijven zyn. De minst- emotionele aanduiding is zonder twijfel .katholiek', een woord afkomstig uit de belijdenis van de oude kerk en sinds eeuwen algemeen gebruikt, ook in ons land. Zo is van de felle Anna Bijns uit Antwerpen - vijftiende eeuw - bekend, dat zij kinderen instrueerde ,in het op rechte catholijck gheloove'. De tolerante jCoornhert schreef in de zestiende eeuw over .catholtjc en ghereformeerde' als ging het hier om twee gelijkwaardige vormen van één geloof. In dezelfde tijd echter begint onder protestanten de toe voeging .rooms' een bepaalde gevoels waarde te krijgen. Aanvankelijk bete kende het alleen ,van Rome', een adjec tief, afgeleid van de plaatsnaam Rome, zoals dat ook voorkomt in de oude titel .rooms koning'. Maar een vurig aanhan ger van de reformatie als Ma mix van St-Aldegonde geeft het woord een an dere kleur in zijn befaamde .Byencorf der H. Roomscher Kercke'. En eigenlijk heeft sinds die dagen protestantse spraakgebruik in Ne derland de aanduiding .rooms' een bepaalde kleur behouden. Het ging hier niet zozeer om een geografi sche verwijzing naar de stad Rome, maar het hield een veroordeling in: bedoeld werd namelijk de kerk van de paus, een instituut waar naar het oordeel van de protestanten niet de rechte leer werd ge predikt. iRooms' was derhalve een soort afwijzing, beladen met emoties, die te ruggingen tot de inquisitie. Merkwaar dig overigens, dat mede daardoor de Ne derlandse taal twee bijvoeglijke naam woorden kent, afgeleid van de naam Rome, .Rooms' en .Romeins', het ene voornamelijk in kerkelijke, het andere in niet-kerkelijke zin gebruikt. Andere talen kennen deze onderscheiding nieti Het opvallende nu is, dat bij het katho lieke volksdeel van Nederland deze zeer bepaalde, aan het woord .rooms' verbonden emotie even scherp werd ge voeld als bij de protestanten. Dat werd vooral duidelijk in de periode van cul turele en politieke bewustwording van r-k-Nederland. Nu is het echter een cultuurhistorische wet, dat in een der gelijke situatie een misprijzend gebruikte aanduiding door betrokkenen tot een eretitel wordt verheven. We behoeven maar te denken aan de oorsprong van het woord .geus', dat aanvankelijk werd gebruikt als scheldwoord (.gueux', bede laar, schooier). In dezelfde sfeer ligt in onze tijd een uitdrukking als .black is beauty', zwart is mooi, de slagzin van de Amerikaanse negers, die daarmee het door een blanke groep misprijzende be schouwde zwart' tot ideaal verheffen. Datzelfde verschijnsel deed zich'voor bij de aanduiding .rooms': de katholieken van Nederland begonnen in het begin van deze eeuw zelfbewust te spreken over .het rijke roomse leven'. Michel van der Plas, die enkele jaren geleden deze uitdrukking gebruikte als titel voor een befaamd geworden boek, schreef erover: ,De term suggereerde, dat het leven als rooms-katholiek een van zegeningen ver- raid leven betekende, dat eigenlijk ver verheven was boven het bestaan van de arme niet-katholiek'. Het door de pro testanten, bewust of onbewust veroor delend gebruikte .rooms' werd ter an dere zijde tot een eretitel gemaakt. In die dagen heette de politieke organisatie van de katholieken dan ook de .Rooms- Katholieke Staatspartij'. Tn onze tijd zyn - gelukkig-al die scher- pe kanten aan beide zijden verdwenen. Het oud-Nederlandse bijvoeglijk naam woord .rooms' roept weinig emoties meer op. We zouden het eigenlijk moe ten afschaffen om in plaats daarvan het eveneens juiste .Romeins' te gebruiken. AIs men daarmee echter zou beginnen, men vermoedelijk niet bij protestan ten, maar bij katholieken felle protes ten horen. De indruk wordt immers nog al eens gewekt, dat de katholieke kerk van Nederland in deze tijd meer anti rooms' is dan de protestanten, in de zin dan van anti-Romeins. De katholieken van Nederland zijn niet zo op de Ro meins-kerkelijke instellingen gesteld. Dit laatste feit nu, gevoegd bij allerlei nieu we denkbeelden over de functie van de kerk in de samenleving, leidt er de laat ste jaren toe dat men niet schroomt te spreken over de vraag of de aanduiding .katholiek' zelfs nog wel verantwoord is. Zo zou de ,k' uit de KRO moeten. De KRO-voorzitter heeft nu laten weten, dat daarvan nog geen sprake is. Het lijkt ons een wijs besluit: men moet met die ,k' niet al te slordig omspringen, zij duidt op een relatie met andere kerken, die zich ook onderdeel weten van de ene (onzichtbare) katholieke, dat is alge mene kerk. zij duidt tevens op een ver binding met de historie. .Jawel, mijn heer, ik noem mij katholiek. En twintig eeuwen kunnen 't woord verklaren', schreef Anton van Duinkerken zo'n der tig jaar geelden in een beroemd gewor den ballade. Waarom zou men die twin tig eeuwen aan de kant zetten?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1