China meldt nieuw treffen LUNS EN BRANDT EENS OVER TOPCONFERENTIE VAN EEG Biafra tegen hulpvoorstel In Zeeland is nog weinig toezicht op vervoer van gevaarlijke stoffen Haag Conclusie na beraad in Den Concorde komt in produktie ERNSTIGE INCIDENTEN TUSSEN ARABIEREN EN ISRAËLIËRS .Domburg beetje Staphorst van Zeeland' Vandaag in de krant... Nieuw plan van Joint Church Aid' GELDBOETE VOOR BOER KOEKOEK BOVEN HEUVELS VAN GOLAN EN BIJ SUEZKANAAL SYSTEEM VEILIGHEIDSEISEN ALLESBEHALVE WATERDICHT BUITENLANDERS HANTEREN VAAK EIGEN REGELS GEEN BEPERKING MEER VOOR NEDERLANDSE LUCHTWEGEN 212e jaargang - no. 156 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 56-60, t«l. 5144 (bg I. 2078/3169, adv. 2375). Got: dv. 5213). Oo.lburg, Woensdag 9 juli 1969 Pagina 4 Giro 359300. PZC. W Strijd met Russen op eiland Pacha HONGKONG, MOSKOU (RTR) China heeft dinsdag bij de Sow- jet-Unie een .ernstig protest' in gediend tegen het binnendringen in Heiloenkiang (Noordoost-Chi- na) door Russische kannonneerbo- ten en vliegtuigen, heeft radio-Pe king meegedeeld. Russische grenswachten hebben volgens de nota het vuur geopend op de Chinese bewoners en militairen op het eiland Pacha aan de Chinese zijde van het hoofdkanaal van Heiloenkiang. De in dringers zijn teruggedreven. Het is niet bekend of er gewonden of doden zyn. Zes vliegtuigen hebben tijdens het inci dent herhaaldelijk over het eiland ge vlogen, aldus de radio. De tekst van de nota, die dinsdag bij de Russische ambassade in Peking is inge diend, luidt ais volgt: .Sowjetrussische grenstroepen zijn vandaag, 8 juli, te 08.30 uur door twee schepen overge bracht naar Chinees gebied op het eiland Pacha en zijn dit Chinese grondgebied aan de Chinese kant van de voornaamste vaargeul van de rivier Heiling Amoer) in de provincie Heiloenkiang binnenge drongen. Om 8.40 uur zijn de troepen op het eiland ontscheept, waar zij zon der reden het vuur hebben geopend op de bewoners en de Chinese, militie die het eiland verdedigt. Deze voelden zich verplicht het vuur uit wettige zelfver dediging te beantwoorden en hebben de 1 indringers van Chinees grondgebied ver jaagd. Om 10.40 uur is een Sowjetrus sische kanonneerboot naar het eiland Pacha toegevaren, waar deze een hevig vuur op het eiland opende. Te 16.20 uur zijn twee Sowjetrussische kanonneer boten opnieuw in het gebied doorge drongen en hebben Sowjetrussische grenstroepen op het eiland afgezet, waar een burgerwoning in brand werd ge stoken. Tussen 11.20 en 16.20 uur heb ben Sowjetrussische vliegtuigen zes maal het luchtruim, boven het eiland geschonden en hebben er dreigend op 1 lage hoogte boven rondgevlogen. De Clunese regering protesteert scherp bij de Sowjetrussische regering tegen deze nieuwe schending van Chinees gebied en de gewapende uitdagingen, die zijn verricht ondanks herhaaldelijke waar- f schuwingen van de Chinese regering. De Chinese regering eist dat de Sow jetrussische regering onmiddellijk op- houdt; metterdaad en niet alleen met woorden, met het schenden van Chi nees grondgebied en met de gewapen de provocaties. Zij behoudt zich het r j v°or' schadevergoeding te eisen van de Sowjetrussische regering voor de geleden verliezen. De Chinese regering waarschuwt de Sowjetrussische rege- ernstig: .Wanneer u hardnekkig blijft volharden in uw politiek van agres sie en gewapende uitdaging van China, zult u een ernstige bestraffing van het Clunese volk ontvangen en zal de Sow- jetrussische regering geheel verant- woordelijk worden gesteld voor alle ernstige gevolgen die eruit voortvloeien. Russisch protest beeft bij de Chinese i ambassade in Moskou dinsdagavond een i Protesfh°ta ingediend waarin de leiders i w ervan worden beschuldigd, 1 net incident van dinsdagochtend uitge lokt te hebben. Preventieplan DE VLISSINGSE gemeentepolitie werkt aan een .preventieplan' voor vrijwel alle onderdelen van de poli- a's een vervolg op de ge richte surveillance (pagina 2). Ramp DOOR HET STAKEN van de wa- flt 2®™er in zU'd-Holland tijdens ae Rijnvergiftiging zijn korte tijd ae tuinbouw en de bollenteelt be dreigd geweest met het gevaar Ian ^crzilting. Dit schrijft profes sor Klein in een rapport over de Rijnvergiftigjng. (pag. 3) Kleutersterfte DE ECHTGENOTE VAN een nmparts in Eiafra, mevrouw Mid delkoop, vertelde op Schiphol van naar ervaringen m een land waar momenteel .geen kleuters van 2 n 3 jaar meer in leven zijn'. (Pag. 7) Toeval IN LIMBURG kregen zusters, ge met twee broel's op de- zeirae dag twee zoontjes, die nog sprekend op elkaar lijken ook. (Pag. 7) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3'en 7. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5 en 6. Sport: pag. 9. Radio-tv: pag. 11 Financieel nieuws: pag. 13. DEN HAAG (ANP) Omstreeks november een topconferen tie van de zes EEG-Ianden over Europa's politieke problemen, na voorbereiding door speciaal politiek overleg van de ministers van buitenlandse zaken van de zes. Aldus zien de Nederlandse en de Westduitse minister van buitenlandse zaken, respectievelijk mr J. M. A. H. Luns en Willy Brandt, de volgorde van de besprekin gen die Europa uit de huidige impasse moeten heden. Minister Luns zei dit dinsdag in een persconferentie samen met minister Brandt na het overleg dat de twee bewindslieden in Den Haag hebben gevoerd. DEN HAAGMinister van buitenland-se zaken Luns i.. met zijn Westduitse collega Willy Brandt, dinsdagmiddag in Den Haag. GEEN VOEDSEL VIA NIGERIA Na de top van de zes zouden de re geringsleiders van die landen misschien een topconferentie samen met hun Brit se ambtgenoot kunnen houden maar dat was nu nog niet aan de orde. aldus de minister. Nu is het zaak de minis ters van buitenlandse zaken, In septem ber, als zij bijeen zijn voor de zitting van de ministerraad van de EEG, daar naast speciaal politiek overleg ter voor bereiding van de top van de zes te doen houden. Bij de Nederlandse en Westduitse rege ring bestaan, zo zeiden de ministers Luns en Brandt, geen verschillen van inricht over de doeleinden van de EEG. De ministers hebben gesproken over de door minister Luns voorgestelde in tentieverklaring van de zes over toe treding van Groot-Brittannië tot de zes. Een tekst van die verklaring is niet vastgesteld. maar, aldus minister Brandt, er mag ook niet de indruk ont staan dat er in Den Haag een redac tiecommissie aan het werk is geweest. Wel noemde minister Luns drie moge lijke versies van zo'n verklaring. Zo'n verklaring zou alle vraagstuk ken van de EEG, zowel die van de interne versterking als die van de uitbreiding van het aantal lid-staten kunnen omvatten. Maar ook zou de verklaring reeds zover kunnen gaan. dat ze concreet de datum voor de onderhandelingen over Groot-Brittan- nië's toetreding zou kunnen omvat ten. Tenslotte is ook nog mogelijk dat de verklaring louter in het alge meen de intentie van de zes landen weergeeft. Het meest wenselijke volgens minister Luns is, dat er voor het eind van het jaar een datum voor het begin van de onderhandelingen over Groot-B rittan- nië's toetreding wordt vastgesteld. Minister Luns heeft de nadruk gelegd LONDEN, GENEVE (REUTER) Biafra zal het Nigeriaanse voor stel voor Rode-Kruisvluchten over dag, gecontroleerd door neutrale waarnemers op federaal gebied, verwerpen. Dit heeft Ignatius Kugbara, hoofd van het Biafraans bureau in Londen, dinsdag mege- deeld.Biafra zal geen voedsel aan vaarden van Nigeria, of voedsel dat over Nigeriaans grondgebied getransporteerd wordt', aldus Kugbara. Biafra wil wel internationale supervisie van hulpvluchten aanvaarden, als die plaatsvindt buiten Nigeria, bijvoorbeeld op de Rode Kruisbases in Cotonou en Fernando Po. Bij de waarnemers mogen dan ook Nigerianen zijn. Biafra vreest dat het voedsel door Nigeria zou wor den vergiftigd, dat de Rode-Kruisvlieg- tuigen gebruikt zullen worden voor troe pentransport naar Biafra en dat inter- op het verband dat er bestaat tussen het probleem van de uitbreiding van de gemeenschap en dat van regel mg van de landbouwfinanciering in de EEG en de eventuele herstructurering van de landbouw. De Duitse minister, die eind vorige week besprekingen heeft gevoerd met de Franse regering, zei dat hem was gebleken dat ook de Franse rege ring het Nederlandse en Duitse stand punt deelt dat de kwestie van de in terne versterking en de uitbreiding van de EEG gezamenlijk moeten worden beschouwd, zo niet juridisch dan toch wel feitelijk. Op 16 juli zal minister Luns rijn Franse ambtgenoot, Maurice Schumann, in Parijs ontmoeten ter be spreking van de Europese vraagstuk ken. Na wat minister Brandt hem dins dag over diens besprekingen te Parijs heeft verteld, was zijn gematigd opti misme over de mogelijkheden van een oplossing van de Franse boycot van de Westeuropese Unie niet verminderd. Minister Luns zei het aftreden var Italiaanse kabinet te betreuren. Hij RUIMTE-AAPJE NOU GEEN TWAALF UUR NA ZIJN LANDING OVERLEDEN HONOLOELOE, HAWAII (RTR) Het ruimteaapje Bonny is dood. Bonny, die een reis van 30 dagen in de ruimte had moeten maken voor vaststelling van de invloed van een langdurig verblijf in de ruimte op het gestel van ruimte vaarders, werd na een verblijf van slechts negen dagen naar de aar de teruggehaald, omdat het aapje niet of nauwelijks reageerde op de hem verstrekte opdrachten. Bonny is direct nadat hij maandag in de Stille Oceaan was opgepikt, intraveneus gevoed om het verlies aan lichaamsvocht te compense ren en zijn temperatuur omhoog te brengen. Aanvankelijk reageer de hij gunstig hierop maar later werd zijn toestand slechter en rond middernacht stierf hij nog geen 12 uur na zijn landing. Om de doods oorzaak te kunnen vaststellen zal lijkschouwing worden verricht. PROEVEN BEMOEDIGEND LONDEN, PARIJS (DPA/RTR) Het door Frankrijk en Enge land ontwikkelde supersone ver keersvliegtuig .Concorde' zal in produktie worden genomen. De woordvoerder voor de Britse rege ring Lord Beswick zie dinsdag in het Lagerhuis dat er plannen zijn voor de bouw van nog eens drie exemplaren. Hij omschreef de tot nu toe gemeukte proefvluchten met beide proto-typen| als zeer bemoedigend en voegde daar-m.soreei m zijn ogen, aan tóe dat het franse type de laatstevan contabutanten tot ARNHEM (GPD) Conform de els veroordeelde de rechtbank te Arnhem dinsdagmorgen (vrije) boer Hendrik Koekoek (57) uit Bennekora tot 250 gul den boete voor de tegen hem inge brachte beschuldiging, dat hij Johanna Bennink-Verhoeven (27) zou hebben be ledigd en met .oplichtster' betiteld. Op de zitting twee weken geleden be streed hij dit. Hij zou de lezers van ,De Vrije Boer" alleen hebben willen atten deren op hetgeen mevrouw Bennink als penningmeesteresse van de vrije om roep naar z:""~ u.» ;ijn memng geldelijk had nog misdreef in zijn proefvlucht in de herfst zal maken en "P PL1 r -t h S het Engelse tvne in de eerste drie ml .an- omd,at meende recht op op dit moment niet af te dragen. Dit het Engelse type in de eerste drie nu mui- volgend jaar. Bij >et de Concorde dan t maal de snelheid van het geluid vliegen. De Franse minister voor verkeer, Ray- mond Mondon, zei op een persconfe- dacht echter niet dat het feit dat de rent ie in Parijs dat de voor de voort- huidige regering waarschijnlijk lange tijd demissionair zal blijven, tot stag natie op het gebied van dé Europese Klitiek zou leiden, omdat de betrok- n partijen liet Europese beleid van minister Nenni hebben gesteund. zetting van het bouwprogramma beno digde gelden in de begroting voor het nieuwe jaar zijn opgenomen. Mondon zei dat zowel op technisch als op commer cieel gebied bevredigende resultaten waren bereikt. goeding te hebben. Ook dit betwistte boer Koekoek. SAGON: Keurig in de rij wach ten deze soldaten op het moment dat zij aan boord mogen van de C-IJfl die hen naar de Verenigde Staten zal brengen. Zij behoren tot de eerste 81.'/ militairen van de 85000 man, die voor eind au gustus naar huis zullen terugke- - DODELIJK BEKNELD TUSSEN AUTO EN AANHANGWAGEN APELDOORN (ANP) Dp 21-jarige vrachtwagenchauffeur W. M. J. Ro berts uit Munstergeleen is dinsdag op nationale waarnemers door manipulaties ',et banaal ^oord 'n Apeldoorn om het niet in staat zullen zijn de veiligheid van1 l?ve" £ekomen. het voedsel te garanderen. np De bereidheid van Nigeria om dagvluch ten van het Rode Kruis, gecontroleerd door neutrale waarnemers, toe te staan, werd bekendgemaakt na de besprekin gen dit weekeinde in Londen tussen ver tegenwoordigers van de Britse en Nige riaanse regering en van het internatio nale Rode Kruis. Nieuw plan De jongeman wilde een aanhangwagen achter zijn vrachtauto koppelen en raak te bekneld toen de vrachtauto achter uit reed. dag in Genève een nieuw plan gelan ceerd voor de hervatting van de hulp- vluchten op Biafra. In een communi qué wordt een beroep gedaan op alle .regeringen van goede wil' het plan te ondersteunen. De twee hoofdpunten van het plan ko men in het kort hierop neer: Nigeria, Biafra en een derde neutra le regering benoemen inspecteurs die belast worden niet de controle op alle hulpvluchten. Deze controle geschiedt op voorwaarden die voor de beide partijen in het conflict aanvaardbaar zijn: De drie genoemde regeringen wijzen waarnemers aan die alle hulpvluchten begeleiden zodat de onkwetsbaarheid geneutraliseerde iuchtcorridors Het luchtgevecht, dat zich afspeelde op meer dan een uur duurde hadden de DAMASCUS, TEL AVIV, CAIRO (AFP/RTR) Boven Koeneitra, in de door Israël bezette heuvels van Golan hebben Syrische en Israë lische straaljagers dinsdagmiddag een zwaar luchtgevecht geleverd, dat volgens Syrië eindigde met het neerstorten van vier Israëlische en drie Syrische toestellen. Israël zegt, dat de Syrische luchtmacht zeven straaljagers van het type Mig-21 heeft verloren, terwijl aan eigen kant geen verliezen zijn geleden. wordt gegarandeerd en om te verhinde- Zie slot pag. 7 kol. 5) hoogten tussen 3 en 9 kilometer, begon, I Syrische straaljagers hun tegenstanders zo zegt een Syrisch communiqué, toen I verdreven. Een Israëlisch woordvoerder Israëlische toestellen het Syrische lucht- zei daarentegen, dat het gevecht ont ruim binnendrongen. Na een strijd die stond toen Syrische vliegtuigen het Is raëlisch luchtruim wilden binnendringen. ding van een ernstig incident aan de STSJ ïv.vk wid"" «JUMPS; SSIi£"»3HsaE "Steghet z?f/een 7erlle- konden worden voordat zij het steun. Gr M.g-17 tsasr leden. In Cairo zei een militaire woord voerder dat een Egyptische infanterie- eenheid in een vijf uur durend gevecht 30 Israëli's had gedood en zelf vijf man had verloren aan doden en gewonden. Zie slot pag. 7 kol. 1 Suezkanaal Zowel Egyptische als Israëlische woord voerders maakten dinsdagmorgen mei- TERNEUZEN Dagelijks den deren ze door Zeeland: de tank wagens met acrylnitril, ethy- leenoxyde, zwaveldioxyde en an dere brandbare, explosieve, gif tige of bijtende stoffen. Met elk aar vallen ze onder het hoofd .gevaarlijk'. Het vervoer ervan is, althans op papier, aan een groot aantal regels gebonden. In de praktijk blijkt het ingewik kelde systeem van veiligheidsei sen en -voorzieningen allesbe halve waterdicht. Hoe gevaarlijk zijn gevaarlijke stoffen? In vier of vijf Zeeuwse gemeenteraden is deze vraag de afgelopen maanden aan de orde geweest. Waar het om ging was de aanwezigheid van tankauto's in de bebouwde kom. Veront ruste raadsleden vroegen zich af wat er bij een defect of een aan rijding allemaal zou kunnen ge beuren. Het was opvallend, dat de colleges een duidelijk antwoord uit de weg moesten gaan. Het reilen en zeilen van tankauto's blijkt voor de gemeen telijke overheid in Zeeland nog een zaak die voor een belangrijk deel aan de aandacht ontsnapt. Er is weinig of geen toezicht op het naleven van de wet op het vervoer van gevaar lijke stoffen. Een voorbeeld: een tankauto met 20.000 liter van een minder prettige vloeistof mag niet onbeheerd op de openbare weg staan, maar het gebeurt regelmatig. Gas flessen moeten bij felle zon worden afgedekt, maar bijna iedereen weet dat dat uitzondering is. Regels Een Zeeuwse instantie die ten aan- rien van de gevaarlijke stoffen wél uitgebreid normen en regels hanteert, is de Provinciale Stoombootdienst. Op de Westerscheldeveren mogen ze ven met name genoemde stoffen, waaronder chloor, ethyleenoxyde, ac rylnitril. ammoniak, helemaal niet worden vervoerd. Andere, waaronder benzine, slechts onder bepaalde voor waarden. Of een stof wél of niet toe gelaten kan worden, wordt van ge val tot geval bekeken. De instantie die terzake adviseert, is de scheep vaartinspectie. Op de lijst van stof fen die niet vervoerd mogen worden, staan momenteel zeven produkten die voor of door de Zeeuws-Vlaamse in dustrieën worden getransporteerd. De tankauto's moeten omrijden over Temse, omdat ook de tunnel in Ant werpen voor gevaarlijke stoffen ta boe is verklaard. Het is betrekkelijk geruststellend, dat grote bonafide transportonderne mingen zich over het algemeen strikt aan de regels houden. Veel bedrijven gaan zelfs verder en schrijven hun chauffeurs reisroutes en tijdssche- ma's voor. In een gebied als Zeeuwsch-Vlaanderen rijden echter veel buitenlandse tankwagens, waar van de chauffeurs volgens eigen nor men en regels te werk gaan. Een ander euvel, en dat geldt niet alleen voor buitenlanders, is dat een betrek kelijk groot aantal chauffeurs nau welijks weten wat ze vervoeren. In een dergelijk geval kan nauwelijks worden gespeculeerd op een sterk ontwikkeld verantwoordel 1 jkheidsge- voel. Maatregelen Er zijn in Zeeland enkele plaatsen die door hun ligging dagelijks wor den gecopfronteerd met tankwagen- transporten. Duidelijke voorbeelden zijn Goes, waar rijksweg 58 dwars door de kom loopt, en Zaamslag, waar hetzelfde het geval ls met de provinciale weg Terhole-Sluiskil. Het gemeentebestuur van Zaamslag heeft, juist met het oog op deze situ atie. zijn brandweer zo goed moge lijk voor het bestrijden van vloeistof- branden uitgerust. In Goes is dat met het geval. Wel heeft Goes samen met ziin buurgemeenten enkele jaren geleden op het punt gestaan een aan- nangpoederwagen voor de wegbevei- (Zie slot pag. 2 kol. 5) SCHIPHOL (ANP) Geheel In overeenstemming met het besluit van de Nederlandse verkeerslei ders om het werk weer op de ma nier van voor 28 juni uit te voeren en de modelaetie op te schorten heeft de leiding van de dienst luchtverkeersbeveiliging van de rijksluchtvaartdienst besloten om met ingang van dinsdagmiddag de sinds vorige week donderdag inge stelde z g Air Flow' op te heffen. Deze veiligheidsmaatregel hield zoals ge meld in dat op de vijf luchtwegen naar Schiphol slechts één vliegtuig per lucht weg per 10 minuten mocht worden af gehandeld. Hierdoor werd de opname capaciteit van Schiphol tot minder dan de heift beperkt. Wanneer net lucht ruim echter weer erg vol dreigt te wor den, en dat is in het drukke vakantie seizoen tijdens de piekuren niet onge bruikelijk is de dienstdoende wacnt- chef op Schiphols verkeerstoren be voegd tijdelijk opnieuw een dergelijke maatregel in te stellen.' aldus di heer J. S. Snut, hoofd operationele dienst van de luchtverkeersbeveiliging op Schip hol.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1