STORM EIST IN FRANKRIJK AL Waarschuwing Thant inzake Midden-Oosten Hevige noordwester overviel Zeeuwse kust en trok spoor van vernielingen Tanker sloeg tegen brugpijler en zonk Vrees dat aantal slachtoffers nog zal stijgen Engeland ook zwaar getroffen Actie op Schiphol voorhij Geweld grootste omvang sinds 1967 jg- 23 DODEN Vandaag in de krant... Zomerstormpje kort maar fel DER SPIEGEL BESCHULDIGT BISSCHOP Verkeersleiders: Nieuw onderzoek tegen Pachman ONZEKERHEID OVER EOT RUIMTE-AAP BONNY STORM TOT ZEER ZWARE STORM... Bom ontploft voor woning van Thant Zwolsman mocht eigen restaurant niet binnen 212e jaargang - no. 155 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN cfl* H V Och. Ml] .art n CV Provinciale Zeeuwte Courant, f. van da Valda, M dan D ur. Vllaa., Walitr. 56-60, tal. 5144 (b s red. 3508, adv. 01186 584, exp. 2751). Mldde Iktaa. rad tal 3346 odm tal 2094 Adv orljv 37 et oei mm Min oei adv t 5.55 I de Pafter. Hootdred.. G. A. da Rok. Abonn.prlH 1 1,10 pei «eek. 14,25 pea Kwart rkt 51. tel. 76S1 (bog rad. 2078/3169, adv. 2375). Goev, Grota Markt 2. tel. 6140 (bg I. 2J£ a tarief Klalna adv. (mei 8 regelt) 37 et oer regel (min. 1 1.85) .Brievan bur v d Dinsdag 8 juli 1969 WIE REDT DE TOUR 1 Pagina 9 Giro 359300. I STORM TROK OVER NEDERLAND IJMUIDEN De kotter W 195 heeft drie Fransen van een zeil jacht aan boord genomen, dat als gevolg van de noordwester- aankomst in IJmuiden. Op de storm in nood was geraakt. Op voorgrond een ziekenbroeder met de foto de drenkelingen bij hun hun zwemvesten. Drie zeilers gered EMMELOORD (ANP) Als ge volg van het stormachtige weer is maandagmiddag omstreeks vier uur 500 meter beoosten van de nieuwe brug tussen Zwolsehoek (Noordoostpolder) en Kamper hoek (Oostelijk Flevoland) de 850 ton metende tanker .Livona' van de rederij Van der Linden in Rot terdam uit het roer gelopen en te gen een van de pijlers van de brug lek geslagen en gezonken. Alleen de kajuit van het met 790 ton stookolie geladen schip steekt bo ven het water uit. De vijf mensen aan boord van het schip, drie mannen en twee vrouwen konden worden gered door in de buurt aanwe zige sleepbootjes. Eén ran de tanks van het schip stroomde als gevolg van de aanvaring leeg. Op de nieuwe brug sloeg een complete hijskraan als gevolg van de krachtige storm om. De kotter KW 195 heeft maandagmid dag drie Fransen van een zeiljaehtje aan boord genomen, dat als gevolg van de noordwesterstorm in nood was ge raakt. Het Katwijkse vissersvaartuig bracht de schipbreukelingen naar IJmui den. Het Jachtje drijft nog stuurloos rond. Voor deze redding waren reeds de reddingboot van IJmuiden, een loods boot en een sleepboot uitgevaren, die echter geen hulp meer behoefden te ver lenen. WELLICHT WEG NEW YORK, CAIRO, TEL AVIV, AMMAN (RTR, AFP) Secreta ris-generaal Thant heeft maandag de Veiligheidsraad meegedeeld dat het geweld in het Midden-Oosten 1 momenteel een grotere omvang I heeft bereikt dan op enig ander tijdstip sinds de zesdaagse oorlog i van 1967. Als het voortduurde kon het .spoedig de inspanningen voor een vreedzame regeling teniet doen en zelfs de inleiding vormen tot meer algemene intensieve vijande lijkheden in het Midden-Oosten'. In een speciaal rapport over de gespan nen situatie aan het Suezkanaal deed Thant een beroep op alle partyen nüddelijk alle militaire aanvalsacties Thant zegt verder in zijn rapport dat de militaire waarnemers in de zonde langs het Suezkanaal gevaar lopen, zo dat deze mogelijk teruggetrokken zul len worden. ,Men kan niet verwachten dat zij dienen als mikpunten in een schiettent die niets terug kunnen doen'. Alleen al in juni is er 21 maal door de Egyptenaren en vijf maal de de Is- raelies op hen of op VN-installaties ge schoten. Nooit eerder sinds het bestaan van de VN-vredesmacht is een bestand dat door de veiligheidsraad is geëist, zo ten volle en volhardend genegeerd, door het massale gebruik van vele soor ten conventionele wapens en ook door minder conventionele middelen. En eni ge merkbare vooruitgang is er niet te zien, aldus Thant. Drinkwater STAATSSECRETARIS Kruising-a heeft besloten het Rijnwater weer vrtj te geven voor de drinkwater voorziening door waterleiding maatschappijen. (pag. 3) Moeilijke tijd MINISTER LUNS heeft tijdens overleg in Brussel als voorzitter van de ministerraad van de EEG en de West-Europese Unie ver klaard dat de EEG een moeilijk half jaar tegemoet gaat. (pag. 3) Metaalbewerkers DE VRAAG naar metaalbewer kers is groot in Zeeland: veeTtig procent van de vraag naar ar beidskrachten betreft deze be roepsgroep. (pagina 4) Vijand helpen... DE BRITSE MINISTER Stewart heeft in het Lagerhuis Nigeria hogelijk geprezen omdat het hulp- voorraden doorlaat voor Biafra. (pagina 7) Eddy Merckx DE TOUR de France dreigt een eentonig evenement te worden. Nog slechts één man kan dit sport gebeuren redden: Eddy Merckx. (pagina 9) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's i, 3 en 7. Zeeuws nieuws: pagina's 2, 4 en 5. Sport: pagina's 4 en 9. Financieel nieuwspagina 13. Radio en tv: pagina 11. Bij een luchtgevecht ten zuiden van Sjarm el Sjeikh, gelegen op de zuid punt van het schiereiland Sinai, hebben sraelische toestellen maandag twee Egyptische Mig-21's neergeschoten, zo is in Tel Aviv bekendgemaakt. Twee Israëlische vliegtuigen hadden tijdens een verkenningsvlucht vier Egyptische Migs ontmoet. De Israëlische toestellen keerden veilig op hun basis terug. Vo rige week woensdag zei Israël vier Egyp tische Mig-21's boven de Golf van Suez omlaag te hebben geschoten zonder ei gen verliezen. Een Egyptische woordvoerder heeft het verlies van twee Migs tegenge- (Zie slot pag. 7 kol. 5) Waarnemers Migs (Van onze weerkundige medewer ker) (GPD) Na vele rustige weken is gisteren een zomerstormpje ge passeerd. De kern van een kleine maar zeer actieve depressie trok in de loop van de dag langs onze kust rieiiting Denemarken met buien en windkmcht 9, waarbij in Den Helder een windstoot van ruim 100 km per uur werd waar genomen. Vandaag zitten wij nog in de koe le en vrij krachtige noordwest- stroming waar de wind gaat af nemen en de barometer verder stijgt. Dit door de nadering van een rug van hoge druk die in ieder geval woensdag een verdere ver betering brengt al is het nog niet zeker dat dit van lange duur zal zijn, zolang in de hogere lucht lagen de stroming nog sterk wes telijk blijft. Gistermiddag daalde de tempera tuur tot 11 h 13 graden, maar loopt nu weer op in de richting van 17 bot 18 graden. Na het niet vrij warme maar wel stabiele weer van de laatste weken heeft de zo mer nu wel een gevoelige inzin king gekregen, die niet lang mag duren wil "juli als zomermaand nog een succes worden. PARIJS, LONDEN (GPD, AFP) Gisteravond was het aantal doden als gevolg van de storm die vanaf zondagavond een etmaal lang over Bretagne raasde, zeker tot 23 gestegen. Aangezien van vele schippers en vooral vakantiegangers die tijdens het noodweer op zee waren nog geen bericht is binnengekomen, vreest men dat het dodencijfer ook nog met ettelijke vermisten zal moeten worden uitgebreid. Voorts zijn er tientallen ernstige gewonden in de zie kenhuizen opgenomen, terwijl de materiële schade aan huizen, auto's en plezierschepen zeer groot is. overstroming worden bedreigd. De hele nacht door nebben reddingboten en een helikopter van de Royal Air Force ver geefs de kust van Sussex afgespeurd naar een spoor van een motorbootje dat zondagmiddag Borsham (Sussex) had verlaten met drie mannen en twee meis jes aan boord. Het beschikte over brand stof voor 4 uur. Een toeristenvliegtuig met 3 inzittenden is zondag verdwenen boven het Kanaal ter hoogte van Lym- pe in Kent. BISSCHOP DEFREGGER BONN (RTR) Het WestduitEe week- bind ,Der Defregger digd in de biul .Der Spiegel' heeft de rk bisschop er uit München ervan beschul- de oorlog een order te hebben SCHIPHOL (ANP) Het be stuur van het Nederlands Lucht- verkeersleidersgilde heeft maan dagavond op Schiphol, hangende het overleg over de voorstellen van personeelszijde gedaan, besloten de modelactie op te schorten. In het communiqué van het gilde staat verder te lezen dat ,de hiaten in de voorschriften naar eigen in zicht van de verkeersleiders zullen worden opgevuld'. Volgens één van de bestuursleden heeft men ook vóór 27 juni (toen de modelac- tie begon) steeds met deze ontoereiken de voorschriften naar eigen inzicht ge werkt. Het bestuur van de Vereniging van Per soneel bij de Rijksluchtvaartdienst, waar bij 80 van het verkeersleidingsperso- neel is georganiseerd, heeft maandag middag In een gesprek met minister Bakker van verkeer en waterstaat een compromisvoorstel gedaan om het maximumloon op te trekken tot 2610 gulden per maand. De taakwaarderings- commissie van de regering had eind vo rige maand dit maximumsalaris op on geveer 2200 gulden willen stellen. De Vereniging van Personeel bij de Rijks doorgegeven voor de executie van 17 inwoners van iiet Italiaanse dorpje Fi-j iucfjtvaartdienst dringt er thans op aan letto di Camarda. Een woordvoerder vand?t het maximale bedrag van 2610 gul- het decanaat München zei maandag, dat de «aak in onderzoek is. Volgens het weekblad was de bisschop een officier van de Duitse Wehrmacht toen hij op 4 juni 1944 het executiebe vel ontving en het vervolgens ter uit voering doorgaf. De terechtstelling was een wraakneming nadat verzetsstrijders een Duitse soldaat hadden vermoord. Kort na de executies was kapitein De fregger tot majoor bevorderd. Tegen over het blad heeft de bisschop ver klaard dat de vier (volgens een onder zoek van Der Spiegel éën) Duitse sol daten die door partizanen waren ge dood tot zijn verbindingsonderdeel be hoorden en dat hij daarom het executie bevel had ontvangen. Hij had tweemaal zonder succes op humentaire grond be zwaren gemaakt. Tenslotte gaf hij de order door omdat deze toch zou worden uitgevoerd'. DEN BURG (ANP) De 68-jarige Duitser A J. Martin uit Dusseldorp, die bij De Koog op Texel kampeerde, is Het wegverkeer en de treinverbindingen,PRAAG (AFP) Tegen Ludek Pach- zondag bij het baden in zee ten noor zijn ernstig verstoord door omgewaaideman;. de schaakkampioen van Tsj.-SIo- den van De Koog verdronken. H.j werd wakye, wordt opnieuw een politioneel door een hoge golf meegesleurd en zee- Onder de dodelijke slachtoffers bevindt; l)omen- Door het slechte zicht ls een au- 0nderzoek ingesteld. Dit is inwelingè- vaarts gedreven. Toen de reddingvlet zich de hoofdcommissaris van politie tobus met 25 personen tegen een vracht-i lichte kringen in Praag vernomen. De van het bewaakte strand na twee kilo van de Bretonse stad Sain! Brieuc.wagen gebotst. 4 mensen werden ge- redenen voor dit onderzoek zijn onder meter roeien op de plaats van het on- den bereikbaar moet zijn voor alle vol ledig gebrevetteerde verkeersleiders en niet alleen voor hun chefs, zoals de taak- waarderingscommissie had voorgesteld. Vertraagd Maandag zijn op Schiphol vele vluchten uren vertraagd, deels door diverse om standigheden en deels door het optre den van de verkeersleiders, die welis waar geen volledige stiptheidsactie weer uitvoerden, doch zeker nog niet het werk uitvoerden op de wijze zoals dat vroeger geschiedde. DUITSE BADER VERDRONKEN wiens jacht schipbreuk leed en met man en muis verging. Enkele kilometers ver derop werd het bekende Franse circus Bouclione door de storm, die een snel heid van 180 kilometer per uur bereik te, overvallen, waarbij de tent in flar den werd gescheurd. Ofschoon de storm op het Bretonse schiereiland wel het zwaarste heeft huis gehouden, is ook in andere delen van 'Frankrijk ernstige schade aangericht. Gistermorgen kon in Parijs de metro op enkele bovenaardse trajecten de dienst met hervatten, omdat zware takken en telefoonlijnen de rails versperden. In de nacht van zondag op maandag heeft de Parijse brandweer met 120 oproepen meer werk te verzetten gehad dan an ders in twee tot drie weken moet wor den verricht. Engeland In Engeland worden door het slech te weer in totaal 8 personen ver mist: vijf inzittenden van een motor boot en drie passagiers van een toe ristenvliegtuig. Stortregens en windvlagen teisterden heel Engeland, in het bijzonder het zuid oosten, "waardoor de zuidelijke wijken Londen en een deel van Kent met dood, 13 gewond. meer gelegen in zijn i schenen boek .Zevei maand augustus'. Nederland ver- geluk aankwam, was de man niet r dagen van de te vinden. Enige uren later is zijn stof- I félijk overschot aangespoeld. Vliegtuig HONOLOELOE (AP, RTR) Vannacht bestond nog on zekerheid over het lot van de ruimte-aap Bonny, die gister avond om even over elven naar de aarde werd terugge haald. De bio-satelliet met Bonny aan boord moest boven de Stille Oce aan in de lucht worden opgepikt door een vliegtuig van de Ameri kaanse luchtmacht. Het vliegtuig miste satelliet: landing in zee slaagde hierin echter niet, door dat de dalende satelliet terecht kwam in een wolkenveld en in zee landde. De satelliet werd daarop aan boord genomen door een Amerikaans schip. De verbindingen met dit vaartuig werden echter kort daarop ver broken en men wist toen nog niet of Bonny de landing in zee had overleefd. Bonny had oorspronkelijk 30 da gen in een baan om de aarde moe ten blijven. Zijn toestand verslech terde de laatste dagen echter aan zienlijk en gisteren weigerde hij te drinken en toonde zich lusteloos. Daarom besloot men de aap vroe ger te laten terugkeren naar de aarde. Bonny was gelanceerd om gegevens te" verstrekken over de uitwerking van de gewichtloosheid in de ruimte. De geleerden wilden meer te weten komen over het we ker worden van de beenderen en de aantasting van het spierweefsel tijdens langdurige ruimtevluchten. Na bemande ruimtevluchten is bij de betrokken ruimtevaarders een meetbare vermindering van kalk en fosfor in him gebeente waar genomen. Het is voor de geleerden nog een raadsel waar deze stoffen blijven en hoe de vermindering van het spierweefsel tot stand komt. JONGEN (14) IN INSTORTEND STRANDHUISJE GEDOOD; SCHEPEN IN NOOD VLISSÏNGEN Een onver wachte en hevige Noordwester- storm heeft maandag de Zeeuw se kust urenlang in haar greep gehad. De woedende Noordwes ter liet een spoor van vernielin gen na. Schepen kwamen in moeilijkheden en zonken. Strand- en zomerhuisjes werden totaal vernield. De meeste cam pings aan de kust en hun tijde- (Zie slot pag. 2 kol. 5) Foto: Het kioaad is geschied... Overal langs de kust pakken de toeristen hun spulletjes, na de hevige storm van maan dag. De hele kust geeft een zelfde beeld als wat hier te Vrouwenpolder werd vastge legd. (Foto PZC). NEW YORK (DPA) Voor de woning van secretaris-generaal Thant van de Verenigde Naties in New Vork ls In de nacht van donderdag op vrijdag een bom van primitieve makelij ontploft. Dit is pas maandag bekendgemaakt. Vlak bij de plaats van de explosie vond men twee plakkaten waarin herinnerd SCHEVENINGEN (GPD) Reïndert Zwolsman, eigenaar van bijna alles in Schevenïniren. is zondag in eigen huis geweigerd. Dat gebeurde aan de ingang van hel nier-restaurant Lr Pirate, waar in de Belgische ploeg, die deelneemt a-n Singing Europe een besloten feest VI f. O.ii binnen te komen moesten een uit nodigingskaart en een legitimatie wor den getoond aan een déurwaarder, die daarvoor speciaal uit België was geko men. Welnu, de heer Zwolsman kon noch het een noch het ander. Hij werd aan vankelijk zelfs van de deur weggeduwd en mocht pas naar binnen, nadat hij de deurwaarder omstandig had uitgelegd wie de heer Zwolsman wel was. D; Belgen hanteerden deze strenge maatstaven, omdat zij wilden voorko men dat er een jurylid zou binnenglip pen. Hij zou eens kunnen worden be ïnvloed! De deurwaarder maakte na af loop van het feest een proces-verbaal op, waarin stond dat niemand van de jury het feest had bijgewoond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1