Voorstel-Den Uyl leed schipbreuk GEEN PARLEMENTAIRE ENQUÊTE OVER ZUID-CELEBES-AFFAIRE Steeds grotere vertragingen op Schiphol Eerste paal kerncentrale Sloe geheid Israëliërs schoten vier Migs neer RUSTIGE' WEEK IN Z-VIETNAM MAANSCHOT VAN RUSSEN OP 10 JULI? Ruimte-aapje Bonny maakt het goed Schilder viel van steiger Vandaag in «Je krant- Minder gevechts- activiteit en infiltraties Actie verkeersleiders krijgt effect m Studenten verstoren senaatsvergadering in Utrecht 212e jaargang - no. 151 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zlcrib». red tel 3346. Provinciale Zeeuwic Courant: p van da velde. T. O dan taoer en W. de Patter. Hootdrtd.r G. A. da Kok. ft Abonn,prl|i t 1.10 per «eek. t 14.25 pti Knartaai. .ranco p«» pojI 15,25 pet ««-anaal Lk-.< '.jmmen 25 cent (Intl. 496 etm. 56-60, tel. 5144 (b 9 9 red, 3508, adv. 01186 584, exp. 2751). Middelburg. Markt 51. tel. 7851 (b 1 9 red. 2078/3169, adv. 237S). Goea. Grote Merkt 2. tel. 6140 (b3s«i. 7853, adv. 5213). Oojlburj, tel. 235S. Ternevren, Nieuwatraat 22. tel. 4457 2094 ft Adv orija 37 cl oer mm Min per adv t 5.55 Ingez med 2t£ a teriet Kleine adv (max 8 regelt) 37 et oer regel <mln. f 1,85) .Br Donderdag 3 juli 1969 .Vergrijsde' zege Pagina 9 n bur v d. blad 1 PZC. Middelburg MOSKOU (AP) Welinge lichte kringen in Moskou heb ben woensdag verklaard dat de Sowjet-Unie op 10 juli een onbemand ruimteschip naar de maan zal lanceren. Het zou in de bedoeling liggen het ruimteschip zo uit te rusten dat het stof en rotsen van het maanoppervlak kan graven en terugbrengen naar de aar de. Als het experiment lukt heeft de Sowjet-Unie iets eerder dan de Verenigde Staten maanmaterie op aarde gebracht. Dit zou uiter aard het propaganda-effect .van de bemande maanvlucht van de Apollo afzwakken. De berichten- konden niet officieel geverifieerd worden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er komt geen parlementaire enquête over het Nederlandse militaire optreden in Zuid-Celebes gedurende de pe riode 1946-'47. Een voorstel daartoe van de socialistische frac tievoorzitter Den Uyl leed gistermiddag in de tweede kamer schip breuk tijdens een even langdurig als verward procedure-debat. JDRS DEN UYL AANTAL OUDE DUITSE MIJNEN IN OPENLUCHTZWEMBAD GEVONDEN DEURNE (ANP) Sinds anderhalve week is de explosievenopruimingsdienst van de Koninldüke Landmacht met twee duikers van de vaar- en duikschool bezig het gemeentelijk zwembad ,De Clarinet' in Zeilberg by Deurne te onder zoeken op de aanwezigheid van explosieven Woensdag zijn er vijf Duitse .tellermijnen' (schotelmijnen) uitgehaald. Het zwembad is inmiddels gesloten. De militairen gaan door met het opsporings werk. De zeer gevaarlijke mijnen zyn intussen vernietigd. Jongens die in een afgebakend, verboden gedeelte van het zwembad zwommen, hadden een kist met explosieven opgedoken. Daarop is men verder gaan zoeken naar restanten oor logstuig dat de Duitse bezetters .gedumpt' hadden in het openluchtbad. TEL-AVIV: TEL AVTV (AFP-RTR) Vier Egyptische jachtvliegtuigen type Mig-21 zijn woensdagochtend in een luchtgevecht boven het Suez- kanaal door Israëlische jagers neergeschoten, zo is door een Is raëlische woordvoerder meege deeld. De Israëlische toestellen waren op een routinevlueht. Na een kort gevecht sloe gen de Egyptische vliegtuigen op de vlucht. Zij zijn nagejaagd door de Is raëliërs. De vier Migs stortten op Egyp tisch grondgebied neer. Alle Israëlische vliegtuigen zijn op hun basis terugge-, keerd. Het gevecht heeft 20 minuten geduurd. Het begon op 9000 meter hoogte. Men heeft gezien dat twee Egyptische vlie gers hun toestellen per valscherm ver heten. De andere twee zijn waarschijn lijk omgekomen. Een Egyptische mili taire woordvoerder heeft 'verklaard dat Egyptische jagers twee Israëlische Mi- rages hebben neergeschoten. Commando's Israëlische commando's hebben dinsdag nacht een actie uitgevoerd tegen Egyp tische militaire installaties "langs de Golf van Suez, zo is in Tel Aviv meege deeld. De commando's zouden 13 Egyp tische militairen hebben gedood en een gevangen genomen, terwijl zijzelf allen veilig zijn teruggekeerd. MOUNTAXPTVIEW-CALIFORNIë (AFP) Het aapje Bonny' dat sinds zaterdag om de aarde cir kelt aan boord van de ,bïosatel- Uet-3' maakt het nog steeds goed. Dit heeft het onderzoekcentrum van de ,NASA' woensdag bekend gemaakt. Alle gegevens die door 27 con troleapparaten worden verstrekt komen duidelijk door Bonny' reageert normaal op de signalen die het verwittigen dat zijn maal tijd geconsumeerd kan worden. Het aapje heeft zelfs met graag te enkele pillen verorberd die hem Vandaag zal de kamer beslissen over nog twee andere voorstellen van de op positie. In stemming komen dan de tie-Den Uyl waarin voorgesteld groep historici aan te stellen die tot taak krygt zo snel mogelyk gegevens te verzamelen en te publiceren omtrent de bestuurlijke en politieke verantwoor delijkheden waaronder het optreden van de Nederlandse militairen in Indonesië plaatsvond. Ook moet de kamer beslis sen over een motie-Aarden (ppr) waar in gevraagd wordt om voorrang voor de PREMIER DE JONG Tegenstelling Gezien de gisteren al gebleken tegen stelling tussen de regeringspartijen en de oppositie zullen de beide voorstellen vandaag de parlementaire eindstreep niet halen. De meerderheid is, evenals de minister-president, van mening dat het aandeel van de historici voorlopig beperkt moet blijven tot publikatie van de historische bronnen en dat daarna pas het echte onderzoek op gang kan ko men. Ook voor een zekere prioriteit in de behandeling van de kwestie-Zuid- Celebes bestond gisteren al geen meer- derheid. Prof. Van der Wal, die al bezig is de anderhalve kilometer archiefstuk ken te selecteren, zal, zo bleek uit het antwoord van premier De Jong, over een kleine twee jaar al het eerste deel van zijn bronnenpublikatie gereed hebben. Over ongeveer zeven jaar zal hij zijn ge hele opdracht voltooid hebben. De ka- Uit een scherp interruptiedebat tus sen drs Den Üyl, drs Visser (d '66) en premier De Jong bleek, dat de departementale archieven toeganke lijk zullen zijn, maar dat de afzonder lijke ministers de bevoegdheid blijven houden gebaseerd op de archieven- wet om desgewenst stukken van het archief of het departementale ar chief niet open te stellen. Uit vragen van de heer Visser bleek verder dat het niet vaststaat dat ook particu liere archieven zoals dat van pro fessor Beel toegankelijk zullen zijn. Wel zei premier De Jong ervan overtuigd te zijn dat de heer Beel alle mogelijke medewerking zal lenen. Periode afgesloten De regering voelt er niets voor zich nu nog te verdiepen in de vraag van de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid Zie slot pag. 15 kol. 1 PORT AU PRINCE Gouver neur Nelson Rockefeller is op zijn turbulente goodwillreis door La- tijns-Amerika woensdag in Haïti aangekomen. Links een beeld van de overhandiging van een per soonlijke brief van president Nixon aan president Frangois Duvalier. Rechts een beeld van de zware bewaking van het paleis van de Haitiaanse president. LEERDAM (ANP) Om 11 uur gis termorgen is te Leerdam bij schilder- werkzaamheden de 51-jarige schilder W. AMERIKAANSE MINISTER WILLIAM ROGERS: Oeververbinding EEN STUDIE door Delftse stu denten verricht duidt Terneuzen aan als de beste plaats voor een vaste oeververbinding over de Westerschelde. pag. 2) Senatoren DE PROVINCIALE STATEN van Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Limburg, Noord-Holland en Fries land hebben 38 nieuwe kamerle den gekozen. (pag. 3) Staalgebrek STAALGEBREK dwingt Neder landse scheepswerven om belang rijke orders te weigeren, de oor zaak ligt in de lange levertijden van Hoogovens. (pag. 3) Ongeldig DRIE ZEEUWSE statenleden hebben gisteren zonder het zich te realiseren ongeldig gestemd. (pag. 7) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 11. Zeeuws nieuws: pag. 2, 5, 7 en 11. Sport: pag. 9. Radio en tv: pag. 13. Financieel nieuws: pag. 15. WASHINGTON (RTR, AFP) William Rogers, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft woensdag op een persconfe rentie in Washintgon de gevechtsacties in Vietnam van de vorige week ,zeer gering' genoemd, mogelijk de geringste activiteit in de ge hele oorlog. Rogers zei dat het nog niet duidelijk is of hieraan enige betekenis moet wor den toegekend in de vorm van de-esca latie. Natuurlijk hoopt de Amerikaanse regering dat er sprake is van een de- escalatie, maar het kan ook zijn dat de tegenstander zich terugtrekt om te hergroeperen of dat ernstige verliezen zijn gevechtscapaciteit hebben aange tast. Rogers gioig niet in op vragen over mogelijke nieuwe instructies voor de Amerikaanse opperbevelhebber in Zuid- Ob de infiltraties vanuit Noord-Viet- nam rijn de afgelopen twee of drie maanden sterk in omvang afgenomen. tïixons reis Het doel van president Nixons aan staande bezoek aan Roemenië is er oor- al op gericht de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de landen van het communistische blok te verbeteren en vriendschappelijke betrekkingen met de Oosteuropese naties te bewerkstelligen, zo zei minister Rogers verder. Presi dent Nixon heeft geen plannen aan zijn komende reis een bezoek aan Moskou vast te knopen. Ontwapening tenlandse zaken te hopen op een spoedig begin van Russisch-Ameri- kaanse besprekingen over beperking van de strategische raketwapens. De Sowjet-Unie heeft niet geantwoord op een Amerikaanse suggestie' tegen eind juli besprekingen te beginnen. Daar dergelijke besprekingen de kern raken van de veiligheid van het Amerikaanse volk en van zijn bondgenoten, heeft de regering de verantwoordelijkheid be hoedzaam en na diepgaande studie van i toe Uitgaand verkeer soms meer dan een uur te laat SCHIPHOL (ANP) Langza merhand wordt het vertragende effect van de modelactie van de Nederlandse luchtverkeersleiders op het luchtverkeer op Schiphol steeds meer merkbaar. i Het inkomend verkeer ondervond woens dagmorgen ten gevolge van de acite 10 tot 20 minuten vertraging, maar de uitgaande toestellen stegen soms bijna een uur te laat op. Een DC-9 van Mar tinair kreeg zells bij vertrek bijna 80 minuten vertraging. Volgens een woordvoerder wan de maat-1 44«5a4auSuai uitwisselen ««.«1 W??! dat al met Caimoodja. De Amerikaanse minister ®f" vertraging \an „0 minuten an de; Ipier naar de startbaan was vertrokken,! na een half uur wachten aan het be gin van de startbaan weer door de ver-! keersleiders teruggeroepen naar het platvorm. Na daar nog eens een kwar tier gewacht te hebben mocht de ma chine tenslotte opstijgen, terwijl intus sen al weer drie andere toestellen, die na de DC-9 naar de startbaan gekomen en, gestart waren. ,Dit is gewoon willekeur van de verkeersleiders', al dus de woordvoerder. Cambodja (Zie slot pag. 6 kol. 3) PZEM-DIRECTEUR IR T. BOGERD AAN HET TOUW .GEWICHTIG' MOMENT BIJ BOUWSTART BORSSELE PZEM-directeur ir T. Bogerd heeft woensdag een uur lang op de loonlijst van Bre- dero's Bouwbedrijf Nederland NV te Utrecht gestaan. Dat was toen hij, in een gele jas en met een witte helm op aan het hei blok stond op een stoffig ter rein bij Borssele om de eerste be tonnen paal voor de kernener giecentrale de grond in te laten dreunen. Een paar van tien me ter lengte, van een bijzonder ro buust type (55x55 cm vierkant) en met een draagvermogen van ongeveer 200 ton. Drie maanden nadat de PZEM de beslissing nam om in het (uit te breiden) Sloegebied de eerste commer cieel op te zetten kerncentrale in ons land te bouwen is er nu dus volop activiteit te zien én te horen. Niet minder dan 680 heipalen moeten in de betrekkelijk kleine bouwput voor het reactorgebouw en het reactorhulpgebouw, óók wel het ,hcte' gedeelte niet toe behoren genoemd, de bodem in omdat de belastingen op de fun datieplaat bijzonder groot- zijn. Dafarvan zijn er 440 van het type, dat de heer Bogerd te lijf ging: 240 van een kleiner kaliber, mèt een draagvermogen van 100 ton. Het was dus in alle opzichten een gewichtig moment gisteren, al noem de de heer Bogerd het zelf beschei den ,een heel voorzichtige aanzei naar een grote hoeveelheid werk, dal nog verzet moet worden'. Maar zo- J- PZEM-directeur het touw naar het heiblok stevig in handen hield (hij kreeg er bij de uitbetaling zelfs een prestatietoeslag voor) zo r bij de uitbetaling het komende jaar civiele werk voor deze kerncentrale hard getrokken worden. Bredero zal twee heistellingen tegelijk laten slaan. En dan is het te hopen dat de palen allemaal zo voorspoedig naar hun definitieve bestemming zakken als de (officiële) eerste, waarbij hei baas C. J. van Dortmont op de laat ste 2d centimeter tachtig klappen noteerde. Overigens moet er nog wel even worden bijgezegd dat de bou wers al twee eerder ingeslagen palen keurig hadden gecamoufleerd met een molshoop zand. schouwden de gebeurtenis als een .huisfeest', waarop men niettemin wel even de aandacht van de buiten wereld wilde vestigen. Aan de rand van de bouwput ston den gasten van de gemeente Borssele, van het havenschap Vlissingen. van pers en radio. En toen het heiblok eenmaal in beweging kwam, kwam een filmploeg in actie die in op dracht van Siemens een rolprent za' maken van de bouw van deze kern centrale. De centrale, die zoals Siemen' Nederland adjunct-directeur ir P. Brouwer het zei .zoveel voeten in de aarde heeft gehad en zovee: stof heeft doen opwaaien'. Die opmerking zal het komende jaa op het terrein bij Borssele ook nog ïens in praktijk worden gebracht Sinds daar zes weken geleden do Jerste sna de grond inging is eer oude dijk weggegraven, is een bron bemaling aangebracht, zijn werkwe- gen aangelegd en is de hei-appara- tuur op scherp gesteld. De lorrie? over smalspoortjes schuiven de pa 'en naar de heistellingen, gisteren opgesierd met de Zeeuwse vlag. De oalen worden gefabriceerd bij P:t- beton in Kamperland. Huisfeest' Grijs (Zie slot pag. 7 kol. 4) De NV Provinciale Zeeuwse Elektri- citeits Maatschappij, de medewer kers voor de bouw van de centrale, de Nederlandsche Siemens Maat schappij NV (Krafwerk Union AG) en de aannemingsbedrijven be- BORSSELE PZEM-directeur ir T. Bogerd trekt aan het touw van het heiblok, dat de eerste paal voor de kerncentrale de grond indrijft. (Foto PZC) De KLM-persdienst deelde mede dat de onderhouds- en omloopschema's van de KLM over het algemeen voorlopig nog niet in het gedrang rijn gekomen. .On ze mensen werken extm hard om dit te voorkomen. Alleen bij de New Vork- machines dreigen er moeilijkheden te ontstaan, maar de vertraging bij deze toestellen zijn meer het gevolg van acties van de verkeersleiders op het vliegveld van New York, waar de ver tragingen veel groter zijn dan hier. De actie op Schiphol werkt daarbij na tuurlijk wel accumulerend'. Ook woensdagmiddag waren de ver tragingen van ernstiger aard dan de dagen tevoren. Tijdens de middag spitsuren waren de binnenkomende toestellen 10 tot 45 minuten te Iaat en de uitgaande eveneens 10 minuten tot maar liefst anderhalf uur. Toch konden ondanks deze ernstige vertra- Zie slot pag. 15 kol. 3 UTRECHT (ANP) Een groepje van vyftien studenten is woensdagavond de senaatszaal van het academiegebouw van de Utrechtse universiteit binnen gedrongen, even voordat de senaatsver gadering zou beginnen. De studenten weigerden te vertrekken, waarop de rector-magnificus, prof. dr J. Landouw, de vergadering na opening onmiddellijk weer sloot, omdat zijns inziens door de aanwezigheid van de studenten de ver gadering onmogelijk werd gemaakt. Er deden zich verder geen ongeregeld heden voor. Zoals bekend was de sena- tus contractus begin deze week akkoord gegaan niet het verzoek van het niet- wetenschappelijk personeel de senaats vergadering door zes waarnemers (twee vertegenwoordigers van wetenschappe lijk ën met-wetenschappelijk personeel en studenten) te laten bijwonen. De USF liet evenwel weten, dat zij geen %vaar- nemers zou afvaardigen, maar ïnplaats daarvan volledige openbaarheid wenste. MEISJE (12) REDT BEJAARDE VOORBURG (GPD) De 12-jarige Ti neke Bok uit Zoetermeer heeft dinsdag middag een 64-jarige inwoner van Voor burg H. de K. uit de Vliet gered. De man, die niet zwemmen kon dreigde te verdrinken. Hij was met de fiets a«n de hand lopend van de Voorburgse Kerk- brug in het water gevallen. Terwijl een grote menigte op de brug weinig anders deed dan kijken, dook het meisje in het water, kon daarop ge volgd door de 23-jarige A. A. %-an den Akker uit Leidschendam. Het meisje be reikte de drenkeling het eerst, en Meld het hoofd van de man boven water.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1