BLIJVENDE ALARMPOST VOOR RIJN V erdere industrialiseringkanaalzone bracht niet méér luchtverontreiniging ONTSLAGEN VOOR 500 MAN IN METAAL- EN TEXTIELSECTOR Suiker op 7 juli 16 cent goedkoper J. T. MELLEMA VOORZITTER CH-FRACTIE BEZWAREN TEGEN VERLAGING VAN SUIKERACCIJNS MARGARINE WORDT CENT GOEDKOPER Papadopoulos contra staatsraad Vandaag in de krant... Olie Reddingboot zonk KINDERBIJSLAG MOGELIJK PER 1 JULI HOGER Transplantatie WORDEN HERVAT In Twente, Oost-Gelderland en Tilburg Alleen al bij Tetem 225 man op straat NOG GEEN BESLISSING VERVOLGING VU-BEZE7TERS UITKERINGEN VAN ÉÉN PROCENT IN DE BOUW EN BIJ PHILIPS Fluorgehalte bleef praktisch gelijk Geen nadelige werking op fruitgewassen Vermist meisje na 2 maanden terecht jaargang - no. 145 PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN juni 1969 Dronkemanslijn van 1830 Pagina 2 Ml| van »CV Provincial! Zrcuwia Coi il.tr. 56-60, tal. 5144 (b f 9 red. 3508, 3346 adm tel 2094 9 Adv prlla 37 I. da Paitar Hooldred.. O. A da Kok. Abonn.prlji 1.10 pw «eek. rkt SI, tal. 76S1 |b|| rad. 2078/3169, adv. 237S) Coca. Grote Markt 2 I. il/j a tarief Kleine adv (max 8 rapala) 37 ct par rafel (min. t 1.85) franco PCI poet 15.25 per a ad. 7853, adv 5213) Ooalburf, lad 50 ct maar (alle MINISTER BAKKER BELOOFT: DEN HAAG Minister Bakker (verkeer en waterstaat) betreurt het dat West-Duitsland zo laat heeft gewaarschuwd, toen het ver giftigde Rijnwater in aantocht was. Het alarmeringssysteem wordt nu, onder andere door een permanente waarschuwingspost verbeterd, rodat herhaling in de toekomst uitgesloten lijkt. De bewindsman zei gisteren in de tweede kamer, dat West-Duitsland de controle op in de Rijn geloosde afvalstoffen zal verscherpen. De schade door de met Endosulvan vergiftigde Rijn is op dit moment in Nederland nog niet groot. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Alleen de scheepvaart ondervindt aanzienlijke vertraging wegens gesloten sluizen. Volgens de bewindsman zou eventueel geleden schade altijd zijn te verhalen op West-Duitsland op grond van volkenrecht. Hij had de indruk (iat de bondsrepubliek daartoe ook zeker be reid zou zijn. Staatssecretaris Kruisinga deelde mee, dat de drinkwaterreserves van de meeste waterleidingbedrijven die Rijn water gebruiken toereikend zijn voor een maand of langer. Dat geldt zowel voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. als voor de provincie Noord-Hoi- land. Alleen Dordrecht heeft slechts re serve voor een week, terwijl Oud-Beijer- land helemaal geen surplus heeft. Slankgolf DEN HAAG De tweede kamerfrac tie van de CHU heeft gisteravond de heer J. T. Mellema opnieuw gekozen tot fractievoorzitter. De heer Mellema werd precies één Jaar geleden veroor deeld wegens het veroorzaken van een verkeersongeluk. In verband daarmee trad hij af als fractievoorzitter. (Van onze parlementsredactie) In de afgelopen periode trad drs A. D. W. Ttlanus op als tijdelijk fractievoorzit ter.. Het besluit om de heer Mellema op nieuw als fractievoorzitter aan te wij- ren werd genomen met 6 tegen 5 stem men. De neer Mellema was zelf bij de beslissing niet aanwezig. BOTTERDAM (ANGP) De besturen van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, te TJ- treclit, de Nederlandse Vereniging voor Sociale Tandheelkunde te Amsterdam, en .Het Ivoren Kruis' de Nederlandse Vereniging voor Mond- en Tandhygiëne te Rotterdam hebben bij do ministers van sociale zaken en volksgezondheid en van financiën, alsook bij de leden van de tweede kanier ernstige beTnvaren naar voren gebracht tegen de voorge nomen verlaging van de suikeraccijns. De besturen verwijzen naar het door de voedingsraad uitgebrachte rapport be treffende voeding en tandcoriës, alsook naar 't In november jl. gehouden congres kindertandheelkunde en voeren o.m. aan dat de consumptie van suikerhoudende versnaperingen de belangrijkste aanwijs bare oorzaak vormt van tandcariës Tandcariës is, zo schrijven de besturen verder, onder alle leeftijdsklassen waar schijnlijk de meest verbreide ziekte en neemt vooral bij kinderen nog steeds in frequentie toe. Door verlaging van de suikeraccijns zou de consumptie van suikerhoudende versnaperingen nog meer worden gestimuleerd. DEN HAAG (GPD) Op maandag 7 juli gaat (1e prijs van de meeste pak jes en kuipjes margarine met één cent omlaag als gevolg van de gedaalde gron dstoffe.n prijzen Dit is besloten in overleg tussen "3e mairgarinefabrikainten en net ministe rie van economische zaken. Het meren deel der fabrikanten zal evenwel niet meewerken aan een nieuwe verlaging van zeer goedkope soorten margarine, die nu reeds hier en daar tegen stunt prijzen wordenjtfg Dr Kruisinga verwachtte dat uitwerking van het gif binnen enke le dagen zijn beslag kan hebben, mits er geen nieuwe aanvoer plaats heeft. Volgens hem is de wees dat nog een stankgolf zal volgen onge grond. De staatssecretaris zegde de kamer een samenvattende nota toe. wanneer het onderzoek naar oorzaak en gevolg zal zijn afgesloten. In Duitsland wordt daar op het ogen blik, in samenwerking met Hoechst, hard aan gewerkt. Waarschuwing Minister Bakker zei nog dat dag pas door Duitsland alarm is gege ven toen het vergiftigde Rijnwater nl op dertig kilometer afstand Pan de Ne derlandse grens was. Vorige week vrij dag waren de Duitse waterleidingbe drijven al gewaarschuwd. ATHENE (AFP) Premier Papado poulos heeft dondrdag de president van ide staatsraad verzocht af te treden. |De raad heeft onlangs een regerings- besluit vernietigd tot ontslag van 12 |rechters en officieren ran justitie. Deze waren bij de staatsraad in beroep ge gaan tegen' het ontslag, aanvoerend aat zij niet in de gelegenheid waren ge steld zichte verweren. IN ,Dp Nederlandse Loods' zijn suggesties gedaan voor een stren gere controle op het lozen van 'olie en vuil op de Noordzee (pa gina S) DE reddingboot van Cadzand zonk tijdens het vlot trekken van een gestrand jacht. Motorstoring was de oorzaak (pagina 2) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3, 9 en 13. Zeeuws nieuws: pagina 2, 5 en 7. Sport: pagina 13. Financieel nieuws: pagina 17. Radio en tv: pagina 15 DEN HAAG Minister Roolvink van sociale zaken en volksgezondheid heeft in de tweede kamer meegedeeld dat de extra uitkering van J percent voor aow/ ww/wao-trekkers waarscbjjniyk in ENSCHEDE Wegens finan ciële moeilijkheden moet de Te- tem-deken fabriek, in Enschede sluiten. Het personeel van het be drijf lieeft na het bekend worden van deze sluiting een vergadering belegd. Op de foto: een overzicht van 'deze vergadering in de kan tine van de fabriek. De snelle ontwikkeling van de medische wetenschap dwingt tot een voortdurende voor de buitenwereld vaak on verwachte bezinning op vra gen over leven en dood, een ...w-v.bezinning die in feite leder »e"ptemi)er 'of "oktober"zal wórden uitg<y denkend mens aangaat. Vooral de trans- keerd. Deze uilki-ring kan niet bij alge-j plantatiemogelijkheden stellen zulke mene maatregel van bestuur worden ge-grote problemen, dat er vrijwel overal regeld. Dat moet bjj de wet geschieden.tcr wereld over wordt gesproken. Wan- aotat h« «jd.Up van ultkvrtae mede „c„ voorbeeld te noemen afbankebik van de parlementaire behan- rieiine tjü riin mogen organen uit het lichaam van een overledene worden weggenomen ten Niet uitgesloten acht minister Roolvinkdjeaste van een transplantatie? Mag dat worden verhoöxd^Het (raat er hier om of eebeo™al. vooral de overlede- de loonindex een afwijking van 3 pro-ne ot diens nabestaanden toestemming cent of meer te zien geeft. Is dat op 11 gaven? Of dient er een wettelijk systeem juli niet het geval, dan wordt het 1 ok-; te komen, waarbij verwijdering van een tober. orgaan uit een stoffelijk overschot In De uitkeringen aow en aww zullen wor-1 prlncipe alt|,d geoor]oofd is? Over vra- den verhoogd, zodra de index 1H Jge„ al, deze beeft dezer dagen ren van bet Neder,abdaeL Rood» Kruis rapport uitgebracht en daarbij als AT x /~tT tt\ IT T lf>l FTT-TVT haar °°rdeel uitgesproken, dat alleen Jm A M VLU L.1T 1 tjlN diin ten behoeve van een transplantatie een orgaan mag worden weggenomen als de overledene vóór zijn dood toe stemming had gegeven, of als de nabe staanden uitdrukkelijk verklaren geen bezwaar te hebben. Met andere woorden: er moet toestemming worden verleend. KOPENHAGEN (RTR) De inter kerkelijke hulporganisatie ..Joint Church Aid' heeft donderdag aangekondigd dat ENSCHEDE, HENGELO, AAL TEN (GPD, ANP) Zowel in de metaal- als in de textielindustrie van Twente en Oost-Gelderland, alsmede de textielindustrie in Til burg kwamen donderdag berichten over sluiting van bedrijven, respec tievelijk stopzettingen van be drijfsafdelingen. Hierdoor komen ongeveer vijfhonderd werknemers zonder werk. door komen 225 man op straat te staan. De werknemers besloten daar op het bedrijf te bezetten. Bij de textielfabriek lierman Dries- sen en Zoon NV Aialten worden de weverij- en breierijafdeling gesloten, waardoor 53 mensen zonder werk komen. Bij Dikkers en Co NV te Hengelo wordt per 1 januari de metaalgie- terij (non-ferro) gesloten. Dit bréngt met zich mee. dat ongeveer 100 werknemers binnen het bedrijf moe ten worden verplaatst en dat 80 andere werknemers naar andere be drijven moeten overgaan. De NV wollenstoffenfabriek George Droge in Tilburg zal een reorganisa tie doorvoeren, waardoor 150 van de 229 werknemers moeten afvloeien. Tetem Directie en commissarissen van de NV Tetem Mij te Enschede hebben meege deeld dat bankiers ondanks uitvoerig nader overleg, het niet verantwoord ach ten om het door hen gegeven krediet van op dit moment bijna 4 miljoen gul- Directie en commissarissen van de!de?,te handhaven ofwel te verhogen. Dit Twentse Textiel Maatschappij (Te- betekent dat Tetem zich genoodzaakt A..,.r - y -r.acr (ViCït-ArmirMn er f nil 11 eeeman 1 r» fo tem) lieten weten, dat faillissement van het bedrijf is aangevraagd. Hier- TWEEDE KAMER AKKOORD: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Met ingang van 7 juli zal de suiker met 16 cent per kilo in prijs worden verlaagd. Dit is het gevolg van een verla ging van de suikeraccijns die gisteravond door de tweede kamer werd aanvaard. De verlaging, waardoor de schatkist een bedrag van ongeveer 130 miljoen gulden zal derven, is mogelijk geworden door de vervroegde uitstel van de investeringsaftrek. De accijnsverlaging, gisteravond in de tweede kamer verdedigd door minister Witteveen en staatssecretaris Grapperhaus (financiën) is bedoeld als een compensatie voor de recente stijgingen van de kosten van levensonderhoud. En deel van de kamer wilde het voordeel van de vervroegde schorsing van de investeringsaftrek gebruiken voor de verbetering van de positie van de laag betaalden, onder meer door een reductie van de premie ziekenfondsverzeke ring voor bejaarden. De motie van de socialist Berg, waarin dit werd voor gesteld, behaalde echter geen meerderheid. zag gistermiddag faillissement vragen, omdat alle verdere financiële mogelijkheden ontbraken. De grote teruggang, welke voor enkele jaren in de dekenmarkt plaatsgreep heeft het bedrijf, naar thans lijkt, de nekslag gegeven. De extra-stortingen door de bankier en vooral door de aan deelhouders in april jongstleden hebben niet mogen baten. Ook in de eerste helft van dit jaar heeft de onderneming een verlies gemaakt. Bankiers hebben alsnog een bedrag van 200.000 gulden ter beschikking gesteld, dat zij in overleg met de vakbonden zul len bestemmen voor aanvulling op de pensioenen. De loonbctalingen tot en met doze week, evenals (le salarissen over deze maand, zullen voluit worden betaald. De extra- toeslag voor de vakantie zal volledig worden uitbetaald. De directie heeft het- personeel aangeraden zich te laten inschrijven bij het gewestelijk arbeids bureau. ljjk te beëindigen, maar zijn voorne mens de confectie-afdelingen voort te zetten. Dit besluit moest worden genomen van wege de steeds toenemende Importen uit het buitenland tegen abnormaal la ge prijzen en omdat men de zware con currentie van gemoderniseerde en gespe cialiseerde grootbedrijven in het binnen land niet langer kon weerstaan. Het gevolg hiervan is, dat er geleidelijk aan 10 vrouwen en 43 mannen ontslag moet worden aangezegd. Een gisteren bekend gemaakt plan voor herstructurering bij Dikkers en Co XV in Hengelo, voorziet in de herplaatsing van ongeveer 100 werk nemers binnen het bedrijf en ver plaatsing naar andere bedrijven van ongeveer 80 werknemers. De herstructurering brengt mee dat het op volle schaal de nachtvluchten op er ls niet gekozen voor het .geen be- Biafra vanaf fhet Portugese eiland I zwaar-systeem'. het stelsel waarbij een Sao Tonie gaat hervatten. I ingreep als regel is geoorloofd. We geloven dat hier sprake ls van een wijs advies. Over het algemeen Is de transplantatie nog geen aanvaard begrip in de niet-medische wereld. Wel iswaar spreekt iedereen vol ontzag en verbazing over een man als Barnard en over allerlei opzienbarende medische verrichtingen in diverse delen van de wereld, maar die belangstelling is van dezelfde orde als die voor een maanlan ding: het uitzonderlijke boeit. Er komt nog bij. dat bij velen het spreken over menselijke organen allerlei emoties op roept: zo wordt het woord .hart' niet uit gelegd als een werktuig, een ln het men selijk lichaam werkende pomp, maar als erwarren met de staalgieterij zal de bron van het leven zelf. Voor allerlei AMSTERDAM (GPD) De officier van justitie in Amsterdam, mr J. F. Hartsuiker, zial voorlopig nog geen be slissing nemen over een eventuele ver volging van de 62 studenten van de vrije universiteit die vorige week het provisorium van deze instelling gedu rende een nacht bezet hebben gehouden en daarna van de politie een proces verbaal wegens lokaal vredebreuk heb ben gekregen. met ingang van 1 januari 1970 de letaalgieterlj (non-ferro) niet worden gesloten. nale markt noodzaakt NV zich steeds verder te specialiseren op appendages voor Europese energie bedrijven zoals kerncentrales en elek triciteitsbedrijven ais ook op de appen dages voor olieraffinaderijen en de snel groeiende chemische industrie. Het bestuur van de NV wollenstoffen fabriek George Droge heeft besloten zich te gaan concentreren op de produkt.e van jersey-stoffen en haar belang in de sector geweven wollen damesstoffen ge leidelijk af te bouwen. Directie en commissarissen zijn tot dit besluit gekomen doordat de rentabili teit van de weverijsector de laatste ja ren onbevredigend was. Een belangrijk deel van het personeel 150 van de 229 werknemers zal als gevolg van deze reorganisatie moe ten afvioeien. waarvoor een regeling is getroffen. NIEUWE BURGEMEESTER VAN ARNHEM DEN HAAG (ANP) Bij koninklijk besluit is met ingang van 16 juli 1969 benoemd tot burgemeester van de ge meente Arnhem drs J. A. F. Roeien, met toekenning van gelijktijdig eervol ont slag als burgemeester van de gemeente Zwolle. De heer Roeien, die 48 jaar is, ls srnds 15 februari 1960 burgemeester van Zwolle. Hij is lid van de VVD. andere organen gelden misschien in wat mindere mate gelijksoortige over wegingen. Het gevolg daarvan is, dat de meeste mensen bij het spreken over trans plantaties haast auto matisch tot een soort verdringing komen: men wil dit onder werp niet op zichzelf betrekken. Er zijn ook maar weinigen, die duidelijk uit spreken by hun leven wat er met hun lichaam moet gebeuren als zij overleden zijn. Het hangt ook af van de leeftijd: voor jonge mensen ls de dood een ab stracter begrip dan voor ouderen en daarom zullen zij weinig nadenken over de vraag of eventueel hun lichaam be schikbaar zou zijn voor transplantatie. Over het algemeen gaat het hier om een problematiek, waarover slechts weinigen I hebben doorgedacht in relatie tot hen zelf. Wanneer nu in deze situatie ten aanzien van het transplantatievraagstuk zou worden gekozen voor het ,geen be- zwaar-systeem', zou dat vermoedelijk felle reacties oproepen. Textielfabriek De weverij- en breierij-afdelingen van de textielfabriek Herman Driessen en' Zoon NV Aalten zullen worden geslo ten, waardoor in totaal aan 53 perso neelsleden ontslag zal worden aange zegd. In een gistermiddag uitge geven communiqué wordt meegedeeld: .Directie, commissarissen en aandeel houder» van de textielfabriek Herman Driessen en Zoon NV te Aalten hebben zeer tot hun spijt en na lang en rijp beraad besloten de proöuktie van hun weverij- en breierij-afdelingen geleide- toestand zo blijft. De mentale instel ling van de gemiddelde mens is zo zou men kunnen zeggen op dit ogen blik nog niet aangepast aan de mogelijk heden van de moderne medische weten schap. Die aanpassing zal echter onver mijdelijk eens komen. Op dat ogenblik zal het normaal zijn zich af te vragen of het niet vanzelfsprekend is er aan mee te werken, dat na de eigen dood anderen geholpen kunnen worden met bepaalde organen. Anderen, dat zijn: vaak men sen die in de kracht van hun leven ge doemd zouden zijn te sterven als trans plantatie niet kan worden toegepast, zieken ook voor wie DEN HAAG (ANP) Tussen de werkgevers- en werknemersor-1 laatste hoop ts. kortom patiënten die fanisaties in het bouwbedrijf is overeenstemming bereikt over ee„ fSnStene "S5 "2 dan mogelijk gemaakt omdat mensen aan artsen toestemming hebben gegeven om over hun lichaam te beschikken, na dat de dood ls ingetreden. Wanneer een dergelijke gang van zaken eenmaal aan vaard zal zijn, dan zal het vermoedelijk mogelijk wezen een andere regeling tot stand te brengen dan die nu in het rap port van de Rode-Kruiscom missie wordt voorgesteld. Maar zover is het nog lang Tussen de werkgevers- en werknemersor- j laatste hoop ts. kortom patiënten' die uitkering ineens, zoals bedoeld in het advies van de Sociaal-Econo mische Raad van vrijdag 20 juni jl. De uitkering werd bepaald op een bedrag van 125 voor alle werknemers van 22 jaar en ouder op wie de cao voor het bouwbedrijf van toepassing is. terwijl voor de jeugdige werknemers een bedrag naar rato zal worden vastgesteld. De uitbetaling zal niet plaatsvinden door de individuele werkgevers, maar door een aparte regeling via het vakantiebonnensysteem. De nadere uitwerking zal door de organisatie in overleg met het vakantiefonds worden geregeld en bekendgemaakt, aldus een mededeling van de raad van be stuur bouwbedrijf. Eveneens naar aanleiding van het door de SER uitgebrachte advies heeft de NV Philips Gloeilampenfabrieken besloten in september aan het gehele personeel een extra uitkering te doen van 1 procent van het jaarinkomen. niet. MIDDELBURG Een voortgezet onderzoek naar de fluorhoudende luchtverontreiniging in de Zeemvs- Vlaamse kanaalzone heeft aange-! toond dat de situatie niet ongunsti- ger is geworden nu de industriële ontwikkeling verder op gang is ge komen. Metingen ter hoogte van j Sas van Gent tot Koewacht heb ben geleid tot de conclusie, dat de< verontreiniging vergeleken met de metingen uit het vorig jaar (gere kend vanaf het moment dat de NV Zuid Chemie de voor haar maxi-, male zuivering van afgassen had toegepast), ongeveer gelijk is ge bleven. Dit alles blijkt uit de be vindingen die het instituut voor plantenziektenkundig onderzoek heeft vastgelegd in een rapport. De verontreiniging blijkt hoofdzake lijk afkomstig te zijn van de NV Zuid Chemie te Sas van Gent en van de zich in België bevindende bronnen, zoals het fosfaatbedrijf Külilmann en de staalindustrie Sid- mar op ongeveer drie km afstand van de Nederlands-Belgische grens. Andere niet precies bekende kleinere (luorbronnen waaronder moge lijk de cokesfabriek in SluiskU hebben waarschijnlijk nog een be paalde invloed geliad op het fluor gehalte in de omgeving van Axel, Zuiddorpe cn Koewacht. De Invloed van de XV Zuid Chemie ls afne mend met de afstand tot de fabriek <-n verschillend naar de frequentie en de heersende winden zeker tot op zes km afstand te bespeuren. j In een noordoost-oostnoordrichtingl kan men een grens van twee tot drie km aanhouden, als een gebied waarin vee in zijn gezondheid door fluorhoudende afgassen kan worden benadeeld. Zeer fluor gevoelige ge wassen kunnen zeker in eenzelfde chting van de fabriek bladbescha digingen krijgen als gevolg van de f gassen, zo meldt het EPO-rapport. Er werd in tegenstelling tot vo rig jaar geen nadelige werking van de afgassen op gevoelige fruitgewassen m de actieradius van de NV Zuid Chemie gecon stateerd. In andere oostelijke richtingen zullen behalve tot op korte afstanden van de fabriek,, deze beschadigingen mede worden veroorzaakt door de invloed van afgassen van Belgische industrie ën en van in de directe omgeving aanwezige kleinere fluorbronnen. België Cen aanzien van de uit België ko mende verontreiniging meldt het apport. dat er geen wezenlijke ver schillen konden worden geconsta teerd met de resultaten van het vo rig jaar. De verontreiniging is ge meten met behulp van fluormeters1 ikalkpapiermethode) flu orgehai te- bepalingen aan grassen, gladiolen en fruitgewassen alsmede bladbescha- dlglng aan een fluorgevoelig gladio- lenras. Er werd op zeventien punten gemeten. Daarbij werd gebruik ge maakt van proefveldjes en fluormeet- kastjes. De meetpunten waren ge legen in en bij Westdorpe, Axel, Philippine. Overslag, Zuiddorpe, Ro de Sluis, Het Zand en over de Bel gische grens. In het IPO-rapport worden de re sultaten der metingen op elk yan de meetpunten uitvoerig beschreven. Gebleken ïs. dat op enkele punten geen wezenlijke verschillen met de resultaten van het vorige jaar kon-| den worden geconstateerd, dat op1 sommige andere punten de fluorge- middelden van verhoogd tot laag' varieerden, dat op bepaalde meet-| punten de invloed der Belgi^phe in dustrieën niet of nauwelijks merk-| baar was, maar op andere punten wel en dat er ook punten waren,! waar invloeden uit andere bronnen; dan die uit België alleen een rol; moeten hébben gespeeld. Evenals in vorige rapporten worden Uit het voorgaande dringen zich twee conclusies op. In de eerste plaats zal over het transplantatievraagstuk een goede en openhartige voorlichting nodig zijn: de publieke opinie zal vertrouwd moeten raken met dit nu nog zo vaak verdrongen onderwerp. Vooral in de me dische wereld zal men zich van dit aspect bewust moeten zijn: de Neder landse artsen hebben namelijk nog wel eens neiging zich te dien aanzien in een ivoren toren terug te trekken. Tweede conclusie: de grootst mogelijke zekerheid moet een arts kunnen geven, er mag namelijk bij een transplantatie niets on herstelbaars gebeuren. Terecht wordt er in dit verband in het Rode-Kruisrapport op gewezen, dat het publiek vermoedelijk evenzeer is geïnteresseerd ln afdoende garanties inzake doodscriteria als in het probleem van de toestemming, ook in dit rapport de resultaten ver meld van fluoranalyses van gras-, /Transplantatie roept nog vele vragen urine- en botmonsters. De grasmon- 1 op> waarbij we zeiden het rreds sters werden onder supervisie van de iedereen hetv- „ie Gezondsheidsdienst vdor Dieren mj J,wte aWu» Zeeland voornamelijk uit weilanden! rtaak\lak ontstaan tussen medl- ,n de omgeving van Westdorpe ge- wetenschap en de buitenwereld, een nomen en ter analyse aan het IPO relatie waarop nog veel gestudeerd zal Ïezonden. Bij een vergelijking van moeten worden. Dit rapport van de Ro- e gemiddelde fluorwaarden met diej de-Kruïscommissie is in dit opzicht een van het jaar daarvoor kon worden belangrijke eerste stap geconstateerd dat behoudens en-| keie uitzonderingen deze van de-> zelfde grootte orde waren Grensgevallen ,H K (J (OPDI - De 14-Jarfee Ma- (die beslist wat er met hetri„ Tihiwx-t nit vee moet gebeuren, dat door fluor- 1 die smds 7 mei vergiftiging 7.iek is geworden), duid- wer" vermist, is woensdag in Hofhetm den erop, dat het merendeel van de (Main-Taunus) in West-Duitsland aan- runderen kon worden gerekend tot getroffen. De gegevens, verkregen na analy van de urine- en botmonsters en in eerste instantie van belang voor de schadecommissie veehouderij de .grensgevallen'. \oor de analyses Dp van botmonsters hij het paard en de -«mse poLue schapen zou nwn de kwalificatie °P moeten geven. Ook het P-ia- door Interpol de hoogte gesteld van q- verblijf- van het meesje De ouders zijn fluorgehalte in de urine kon als nor-1 saar Hofheim gereisd om hun dochter - af te halen. maal worden beschouwd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1