r VERKENNINGSTOESTEL VS BIJ KUST NOORD-KOREA VERMIST J Pjongjong: 1 Ontdekt en neergeschoten' it: Nieuwe rellen in Italiaanse gevangenissen Gent plukt vruchten van nieuw kanaal Vliegende Pueblo- met bemanning van 31 koppen 5 OEMOEAHIA i ONDER VUUR Vandaag in de krant... Begroting Gasbel -EftPïïW gasbel be&int Vergissing in ziekenhuis Velp? Elektrische centrale op Kampereiland NIEUWE NOTA OVER PROGIL MILAAN EN TURIJN WEER RUSTIG CONFLICT IN TSJECHISCHE PARTIJTOP TONNAGE ZEESCHEPEN MET 185 PROCENT OMHOOG Cijfers Kanaalhavens Vertegen woordiging EX-KONINGIN VAN SPANJE OVERT.EDEN vakbonden onderhandelen over een compensatie ^12e jaargang PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 16 april 1969 Kraan dreigde huis Pagina 2 ÏASHINGTON (REUTER) Amerikaanse schepen en vliegtuigen leken de Japanse Zee af naar een verkenningsvliegtuig van de Ame- C kaanse luchtmacht, dat met 31 inzittenden wordt vermist. De JDK(pordkoreaanse radio heeft gemeld, dat het vliegtuig door een straal- iger van de Noordkoreaanse luchtmacht is neergeschoten. !èt Amerikaanse ministerie van defensie maakte dinsdag bekend, i:at het vermiste vliegtuig, een viermotorige EC-121, met elektro- Ische instrumenten was uitgerust. Over de opdracht werden geen aededelingen verstrekt. -Jen had sinds maandag niets meer van "G Jt toestel vernomen, dat zich in de 'lurt van de Noordkoreaanse kust op- field. Het was gestationeerd op een ba- s in Japan. Volgens het ministerie oest het vliegtuig op een afstand van zeemijlen van Noord-Korea bljjven. riWi Noordkoreaanse radio zei. dat een jxx/t Amerikaans verkenningsvliegtuig EOCKHOLM (RTR) Oemoea- a, de laatste grote plaats die nog handen is van de Biafraanse "lijdkrachten, ligt onder vuur jojjf de Nigeriaanse artillerie. De MLffgerbevolking wordt geëvacu- K Jj| Dit is dinsdag meegedeeld in (bin telegram van een hulpteam p de Lutherse Kerk aan zijn Tdkwartier in Stockholm. maandag hot Noordkoreaanse luchtruim had geschonden. Het was ontdekt en neergeschoten. Het incident confronteert president Ni xon met zijn eerste crisis waarbij een communistisch land is betrokken sinds hij drie maanden geleden in functie trad. Vliegende Pueblo telegram meldde voorts, dat de organisatie van de Wereldraad van -xen, d e het kerkelijke hulpwerk in ifra coördineert, daardoor gedwongen haar basis naar elders te verplaat- r'n La-gos is dinsdag bekendge- lakt, d it Nigeriaanse federale troe- Bende hebben bezet Deze plaats op minder dan 20 km afstand van aoeama. Vanuit het noorden waren ■naanse troepen Ownoeahia tot op _»«en km genaderd. Ook van de zijde i het internationale comité van het ae Kruis is gezegd dat Oemoeahia Ier vuur hgt. Een hoge Nigeriaanse pwoordvoerder in Lagos zei dinsdag- ma met te kunnen bevestigen dat de «wordt beschoten .Alle artillerie- ps in het gebied zijn gericht tegen «aanvallen van de rebellen. We zul- niet d.izettelljk op de burgerij schie- «tvoegde hij eraan toe. Aangezien het vliegtuig was uitgerust met elektronische instrumenten voor ver- kenningswerk vraagt men zichaf of het een soort .vliegende Pueblo' betreft. Het Amerikaanse .spionageschjip' van deze naam werd in januari 1968 door de Noordkorenanen in beslag genomen. De 82 bemanningsleden bleven geduren de een jaar in gevangenschap. Via de Amerikaanse ambassade in Mos kou is de Sowjet-Ume gevraagd Russi. sche schepen in de buurt van Noord- Korea naar eventuele overlevenden van het vermiste vliegtuig te laten uitkij ken. Het kan achttien uur achtereen ïh de lucht blijven. Normale vlucht' «naam i niet d Meer schepen Er is sprake van een sterke toe- Mme van liet aantal schepen, do gezamenlijke tonnenmant en het igwmddchie tonnage per schip, sirnu Niln verl)re. ar kanaal Gent-Terneuzen. Ij'j (pafT- 1). DE BRITTEN zullen hogere be- L^n^n moeten gaan betalen, 'wn -T1' de mT'(lraagkrachti- Rkte Tg iouia?s Dit nle"ws oereikte de Engelsen aisteren ten minister Roy Jenkins de be groting presenteerde... (pag. 3) Bkect P 1. leveren, aldus de jaaroverzicht /fijt}* •innen- en buitenlands [nieuwspag. 1. 3 en 9 P Zeeuws nieuws: pag. 2,5 en 7 M sPort: pag. 13 Stf Radio-tvpag. 17 Financieel nieuws: pag. 19 Het ministerie van defensie in Washing ton maakte bekend, dat de EC-121, die geen bewapening had, een normale ver kenningsvlucht maakte, zoals er sinds 1930 honderden van dergelijke vluchten boven internationale wateren zijn ge maakt. Dergelijke toestellen hebben al tijd een grote bemanning. Het ministe rie heeft tot op dit ogenblik nog geen nieuws over liet lot van bemanning en vliegtuig ontvangen. ELP (AN P) .Maandagavond is 69-jarige patiënte bi liet algemeen zie kenhuis in Velp overleden ten gevolge van een vergissing die tiegaan zou zijn door een verpleegster van dat zieken huis bij liet toedienen van zuurstof. De zaak kwam in het nieuws omdat er moeilijkheden rezen bij het vaststellen van de doodsoorzaak. Mede op verzoek van het bestuur van het ziekenhuis en de hoofdofficier van justitie bij de Arn hemse arrondissementsrechtbank, mr A. W. Holsteijn, heeft de gerechtelijk pa tholoog anatoom dr Zeldênrust, gister middag sectie verricht. Mr Holsteijn heeft naar aanleiding van de sectie de rechter-commissans in Arnhem instructie gegeven de zaak na der uit tie zoeken. MILAAN: Onder zware bewaking staan hier een aantal gevangenen, die in de San Vittoregevangems in Milaan in opstand waren ge komen, met de handen tegen de muur te wachten op transport naar een andere gevangenis. ZWOLLE (ANP) Gedeputeerde Sta ten van Overijssel hebben zich akkoord verklaard met de plannen tot vestiging van een nieuwe elektrische centrale op het Kamper-eiland bij Ramspol. De NV elektriciteitsmaatschappij IJsselcen- trale te Zwolle heeft voor de vestiging bij Ramspol een aanvraag gericht tot de minister van economische zaken. De kosten van de centrale, die een vermo gen van 3000 tot 4500 megawatt zal krijgen en die in 1982 In bedrijf zal moe ten zijn. worden geraamd op rond 1 mil jard gulden. AMSTERDAM (ANP) De vestiging van een zwavel-knolstoffabriek in het westelijk havengebied heeft dinsdag in de vergadering van het college van b en w van Amsterdam een punt van be spreking uitgemaakt, zo is 's avonds in een communiqué, dat namens b en w van Amsterdam is uitgegeven, meege deeld. Het college, zo gaat het commu niqué verder, is van mening dat de beslissing over de vestiging van deze fabriek door de gemeenteraad moet wor den genomen. Het college zal daartoe een nadere no ta aan de gemeenteraad uitbrengen waarin onder meer de kwesties die de openbare hoorzittingen van de commis sies van bijstand voor de economische zaken en de havens en handelsinrichtin gen en de openbare gezondheid en het ziekenhuiswezen aan de orde zijn ge weest, l>esproken zullen worden. De nota zal zo mogelijk in de raads zitting van 28 april door de raad wor den behandeld. IN BARI EN FLORENCE ROME (DPA, REUTER) De blijkbaar in Turijn begonnen ket tingreactie van oproer onder ge vangenen in Milaan, Genua en For- li is dinsdag naar Florence en ver der naar het zuiden, naar Bari in Apulië, overgeslagen. In Bari moesten politieversterkingen bij de stadsgevangenis worden samen getrokken. De gevangenen waren daar op het dak geklauterd. Ook daar zouden matrassen in brand gestoken zijn. In de Florentijnse gevangenis ,Le Ma- rak' kwam het dinsdag volgens de ge vangenisdirectie tot een .vreedzaam pro test'. Na het dagelijkse luchten wUden de gevangenenniet meer naar hun cel len terug. Pas nadat beloofd was dat enige eisen, zoals betere verzorging en, onderkomen, zouden worden ingewilligd, kwam aan deze demonstratie een einde. Er waren hier geen incidenten. In Milaan en Genua schenen dinsdag middag de revoltes onder controle ge bracht te zijn. De meeste gevangenen zijn naar andere instellingen in het land vervoerd. Meer dan duizend poli tiemannen hebben zestien uur slag gele verd in de gevangenis van Milaan. Uit: Tunjn en Flori werden geen nieuwe in cidenten gemeld. De directie van de ge vangenis in Genua, waar het vorige week tot uitbarsting kwam. zei dat de toestand .genormaliseerd' is. In de nacht van maandag op dinsdag zaten daar nog tientallen gevangenen op het dak, die de politie uitscholden en met ste nen bekogelden. Dinsdagmiddag keerden zij naar hun ceUen terug. (Zie slot pag. 3 kol. 1 NIEUWE SECRETARESSE PRINSES MARGRIET DEN HAAG (ANP) Tot particulier secretaresse van prinses Margriet is met ingang van 1 mei 1969 benoemd me juf - fronw M. L. de Ferrante te Apeldoorn. Mejuffrouw De Ferrante volgt mejuf frouw N. M. de Vlieger op, die tot no vember 1968 particulier secretaresse is geweest zowel van prinses Margriet als van prinses Christina en in die laatste functie met prinses Christina naar Ca nada is gegaan en daar als zodanig in Montreal verblijft. ALEXANDER DL'BCEK PRAAG (AFP. DPA, RTR) Een conflict op het laatste moment tussen de Tsjechoslowaakse leiders is waar schijnlijk de oorzaak van de stroom van tegenstrijdige geruchten over een bezoek van partijleider Dubcek aan Moskou, zo is de mening van goedinge- liehte kringen in Praag. Twee dagen voor het beginv an de be langrijke zitting van het centrale-par tijcomité worden in de Tsjechoslowaak se hoofdstad verschillende namen ge noemd van leden van het partijpresi dium, die op de nominatie staan ge wipt te worden. Men is het er algemeen wel over eens. dat het er ongeveer tien zullen zijn. Het huidige presidium telt 21 leden. Men gelooft ook stellig dat de voorzitter van de volkskamer, de li berale communist Smrkovsky. niet In het presidium zal terugkeren. Deze gaf dinsdag openlijk toe, dat hij zich had vergist toen hij in het verleden alleen had gewaarschuwd voor het gevaan van conservatieve zijde en niet gesproken had over het gevaar van de zijde der progressieve radicalen. Deze uiteenzet ting van Smrkovsky. In een artikel in het partijblad .Rude Pravo', komt vol gens waarnemers echter meer neer op een weldoordachte zelfverdediging dan op zelfkritiek .Wellicht zal ik, even als In het verleden, door deze of gene zijde worden aangevallen, en misschien ben ik werkelijk fout, maar ik geloof dat een politicus nooit de indruk moet wekken onfeilbaar te zijn, vooral niet In dit gevoelige land en in deze ge compliceerde situatie", aldus Smrkovs ky. EERSTE SLACHTOFFER BIJ FRANS REFERENDUM (Van onze correspondent) PARIJS Ofschoon de grote massa van het Franse publiek, ondanks de of ficiële opening van de verkiezingscam pagne die deze weck Ls gestart, het nog altijd maar niet lukt vóór het re ferendum, dat op 27 april gehouden wordt, warm of zelfs maar lauw te lopen, is niettemin het eerste slacht offer onder de actieve deelnemers aan de voorbereiding al gevallen. Het is een dertigjarige communistische militant, die in de nacht van maan dag op dinsdag in de Parijse voorstad Drancy, waar hij veridezingsbiljetten plakte," plotseling werd overvallen door een groep tegenstanders die hem met messen zo ernstig bewerkten dat hij met zware wonden in het hospitaal moest worden opgenomen. Later in de nacht wist de politie een vrachtauto aan te houden, waarvan de zeven inzittenden aanleiding gaven tot verdenking. De auto bleek het eigen dom te zijn van een gaullistisch ka merlid, dat samen met zijn kameraden oveneens bezig was met het plakken van verkiezingsaffiches De gaullistische propagandisten hadden gistermiddag nog niet l>ekend. Steun vakcentrales voor vervoersbonden UTRECHT (ANP) Het overlegorgaan van de drie vakcentrales heeft er gis termorgen in een telegram aan de mi nisters van sociale zaken en volksge zondheid en van economische zaken ad interim op aangedrongen de cao voor het streekvervoer ongewijzigd goed te keu ren .mede teneinde de onrust, gelet op de voorgeschiedenis, geen nieuw voedsel te verschaffen'. Zoals bekend wacht de cao voor het streekvervoer nog steeds op goedkeuring van de ministers. Het overlegorgaan van de drie vakcentrales heeft zich door de drie vervoersbonden op de hoogte laten stellen over het tot stand komen van de onderhandelingsresultaten voor de n we cao outobusdienstondememingen. ftantlijn IN MAART 256 ZEESCHEPEN TERNEUZEN Ergens tussen Gent en Terneuzen zeulen vier sleepbootjes niet een logge oce aanreus: het Is een bijna ver trouwd beeld geworden, sinds koningin Juliana en koning Bou- dewijn op 19 december van vo rig jaar het verbeterde Kanaal Gent - Terneuzen openden. Meer dan 500 miljoen geïnvesteerde guldens werpen vanaf die dag hun vruchten af. Vooral voor de haven van Gent: alleen al in maart liepen er 256 zeeschepen binnen, 72 meer dan in maart van vorig jaar. Van die 72 had den er 23 voor 19 december het kanaal niet op gekund, omdat ze te groot waren voor de oude zee sluis. Het zeevaartverkeer op het kanaal wordt sinds de ingebruikname van de nieuwe zeesluis gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal schepen, de gezamenlijke bonnemaat en het gemiddelde tonnage per schip. Tot eind maart passeerden er bij Terneuzen 70 schepen van meer dan 10.000 ton dwt. Er waren veel tan kers van de Texaco-vloot bij (meest al tussen 20 en 30.000 ton) en een flink aantal ertsschepen. Het groot ste schip, dat tot nog toe door het kanaal voer was de 42.350 ton me tende .Chennai Selvam'. Het ziet er echter'naar uit dat dit ertsschip uil India niet lang meer koploper zal zijn. Eind deze week wordt in Ter neuzen de .Mineral Ghent' verwacht, een ertstanker van bijna 70.000 ton dwt. Uit cijfermateriaal van de haven dienst in Gent blijkt, dat de geza menlijke tonnage van alle zeesche pen die in het eerste kwartaal van 1969 binnenliepen, niet minder dan 185 pet. hoger was dan in dezelfde periode januari tot en met maart '68 steeg met 25 pet. (van 612 tot 766) en de gemiddelde tonnage verdubbel de ruimschoots: van 540 ton in de periode januari tot en met maart '69 tot 1232 ton in dezelfde periode van dit jaar. Vergelijkingen tussen maart 1969 en maart 1968 zijn nog spre kender: hot aantal zeeschepen dat Gent aandeed steeg met 39 pet., het totale laadvermogen met 299 pet. en de gemiddelde tonnemaat nam toe tot 1432. Van de 70 grote schepen die sinds de ingebruikname van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen passeerden, voeren er 56 naar België. Twaalf hadden de Terneuzense Zevenaarhi- ven als bestemming en twee gingen naar Sluiskil Hoewel de toegenomen scheepvaartactiviteit zich dus vooral op België richt, wordt er ook aan de Nederlandse zijde van de grens meegeprofiteerd. De tn Terneuzen I gevestigde sleepdiensten en andere hulpverlenende instanties hebben het drukker dan ooit. Minder goed te spreken is men in Terneuzen echter over de mogelijk heden die de eigen kanaalhavens bie den. De behoefte aan grotere en die pere havens wordt in scheepvaart- kringen bijna dagelijks gevoeld. Het ziet er momenteel naar uit. dat de (Zie slot pag. 7 kol. 3) In Engeland is onlangs onge- kZ 1 noegen ontstaan over de houding van koningin Elizabeth Ti ten aanzien van de begrafenis gf en de herdenking van generaal en oud-president Eisenhower. Zij ging niet naar de Verenig de Staten om haar land te vertegenwoor digen en prins Philip bleef eveneens thuis. Toen na Eisenhowers overlijden bekend werd dat namens Engeland lord Mountbatten de herdenkingsplechtlghe- den in Washington zou bijwonen, kwam in de Engelse pers onmiddellijk de dis cussie op gang. Als de koningin niet zelf kon gaan, waarom werd zij dan niet door haar man vertegenwoordigd?, zo vroeg men zich af. Hij was in dat geval de eerstaangewezene om namens Enge land afscheid te nemen van deze eminen te Amerikaan, schreven de kranten. Er erd op gewezen dat president De Gaul le wel naar Washington ging en zo ook koning Boudewijn. Nederland was ver tegenwoordigd door prins Bernhard en de minister van buitenlandse zaken, En geland daarentegen door een admiraal. Het blijkt nu dat de discussie nog altijd voortgaat, want er zijn InmiddelB nieuwe feiten naar buiten gekomen. Koningin Elizabeth is namelijk even min naar de herdenkingsdienst in St- Pauls Cathedral geweest, maandag jl. Zij moest namelijk een tentoonstelling be zoeken van het koninklijk filatelistisch genootschap en dat ging blijkbaar voor. Wel heeft prins Philip de dienst bijge woond, maar daarmee zijn de fouten niet goed gemaakt, zo meent men in Enge land. Typerend In dit opzicht is een com mentaar in de toonaangevende Econo mist van deze week, waarin niet alleen, zoals te doen gebruikelijk, kritiek wordt geleverd op de adviseurs van de konin- zij is immers onschendbaar - maar waarin zij zelf tot onderwerp van deze kritiek Is gemaakt. Het wordt tijd dat de koningin, haar gezin en haar adviseurs hun beleid eens gaan wijzigen, dat de koninklijke reputatie zoveel afbreuk heeft aldus het blad. Eg het wijst er dat mevrouw Eisenhower in een persoonlijke brief de koningin en haar echtgenoot voor de plechtigheden in Amerika had uitgenodigd. Er zijn mo menten - aldus de Economist - dat al leen zij het volk kan vertegenwoordigen. En de dood van generaal Eisenhower was zulk een moment: hij behoorde tot die unieke figuren die Engeland bijston den in zijn voortbestaan en overwinning in de vorige oorlog. En waarschuwend voegt het blad er aan toe: er ls er nog één overgebleven, namelijk president De Gaulle. .In vriendschap en in rivaliteit is hij deel van de Britse geschiedenis'. Dergelijke fouten - want dat zijn het - hebben in negen van de tien gevallen te maken met bepaalde gewoonten, die per traditie burgerrecht hebben verkre gen. Zoals: de koningin gaat alleen bij hoge uitzondering naar een begrafenis. Dergelijke regels verstarren tot vaste protocollaire voorschriften en vrijwel niemand ziet dan kans om ze gewijzigd te krijgen. Het verhaal gaat dat vele jaren na de dood van koningin Victoria nog altijd een fles wijn ln haar slaap kamer werd gezet, elke avond weer, om dat zij in een grijs verleden tijdens haar leven daarom had gevraagd. Niemand op de gedachte gekomen, dat met haar dood het hele ritueel overbodig was geworden. Juist in deze tijd dient in een monarchie voortdurend te worden over wogen of bepaalde protocollaire voor schriften nog wel enige zin hebben. We hebben de indruk dat men ln Nederland met dergelijke dingen niet al te veel moeite heeft. Toch heeft zich ook in ons land het feit voorgedaan, dat een aantal jaren geleden een markante en voor het voortbestaan der Nederlandse natie be langrijke figuur ten grave werd gedra gen zonder dat een lid van het koninklijk huis in persoon aanwezig was: professor dr Sj. Gerbrandy, minister-president van het koninkrijk in Londen. Ook dat was toen een ernstige fout. De kern van de discussie, die nu nog narommelt in Engeland, is de vraag wie de natie vertegenwoordigt bij het laatste afscheid van figuren, aan wie deze natie mede haar voortbestaan heeft te danken. In Nederland - eveneens een monarchie - kan men niet anders dan in stemmen met de Engelse kritiek: in zul ke gevallen behoren zij te gaan die door functie en plaats in het staatsbestel het volk als geheel kunnen vertegenwoordi gen. Als zich daar protocollaire bezwa ren tegen verzetten - zoals in Engeland blijkbaar het geval ls geweest - dan is het protocol fout. Er zijn normen die ver uitgaan boven die van het protocol. LAUSANNE (AFP) -Ex-koningin Victoria Eugenie van Spanje :s dins dagavond op SI-jar;ge leeftijd in Lau sanne (Zwitserland) overleden. HAARLEM (GPD) Het overlegor gaan van de drie vakcentrales heeft dinsdagmorgen in Amsterdam beraad slaagd over de taktiek, die de vakbewe ging zal volgen nu het voorstel om de werknemers twee procent compensatie te geven voor de prysstyging door de werkgevers is afgewezen. De bedoeling is dat Individuele banden nu bij het bedrijf gaan overleggen om alsnog aanvullende uitkeringen uit het vuur te slepen. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan bedrijven die gun stige jaarresultaten hebben geboekt. Pas in laatste instantie wordt gedacht aan het openbreken van alle afgesloten con tracten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1