NA GEVANGENISOPROER IN TURIJN OOK OPSTAND IN GENUA EN MILAAN Gewelddadig protest tegen misstanden Storm blies in caisson-schema Volkerak Chinezen vochten in Noord-Vietnam Liedjes Heintje oneerbaar JUSTITIE GELAST ONTRUIMING VERNIELD GEBOUW Vandaag in de krant... SUPPORTERS SPARTAK VR AGEN ASIEL ,Aliet-kiezen prof. Steenkamp een schandaal' Dertig jaar voor hasiiesismokkel Organisator van Zweedse roulette ontving 20 mille .INHAALDAGJE' NODIG BIJ DELTA-SPEKTAKEL Applaus voor een kardinaal Vanmorgen: ,Een depressie kun je beter vóór zijn!' Ten Cate Den Uyl GESCHIL BIJGELEGD 212e jaargang no. 87 IOC fa t I >»i PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 15 april 1969 Pag. 7. (Van onze correspondent) ROME In Rome is maandag na een bijeenkomst op het ministerie van justitie, verklaard, dat de in i; opstand gekomen gedetineerden van de Turijnse ge vangenis in twee dagen tijd zullen worden overge- 'wJ plaatst naar andere gevangenissen. Zowel politie-agenten als militairen zijn inmiddels bij de verhui- jÈ| zing van de ruim duizend opstandige gedetineerden ingeschakeld. De Turijnse gevangenis is volledig on- bewoonbaar geworden. Ook gevangenen in Milaan zijn maandag in opstand komen en houden bewakers als gijzelaar vast. De r$K; 1300 gevangenen staken gisteravond alles in brand. Uit Genua is het bericht gekomen, dat de onrust is overgeslagen naar die plaats, waar één van de grootste gevangenissen van het land staat. Een groot terras werd bezet door ongeveer vijftig man, waar zij begonnen te schreeuwen en met hun armen stonden te zwaaien. Bovenop de muren bleven de bewakers op hun post. Tot gisteravond laat waren er geen berichten dat zich ook daar gewelddadig heden hebben voorgedaan. De gevangenis van Thurijn, die weliswaar de naam ,de nieuwe' draagt, dateert uit 1857 en was toen beslist modern. Maar tegen woordig is zij precies als vrijwel alle Italiaanse gevangenisseneen heel ouderwets gebouw, waar vooral de hygiënische toestanden schrikbarend zijn. Officieel zou er in Turijn plaats zijn voor zeshon derd gevangenen, maar er zijn 1080 man geplaatst. Voor het me rendeel zijn het personen, die in preventieve hechtenis zitten en bij velen duurt dat al meer dan twee jaar, wat een gevolg is van de overbelasting van de Italiaanse rechtspraak. Anderen zijn nog in afwachting van een vonnis in ho ger beroep. Martelwerktuigen Het .reglement' dateert uit 1931 dus uit de fascistische tijd, en is uiterst streng. Men komt er nog in tegen martelwerk tuigen, zoals de dwangbuis en ook het mishandelen van gevangenen is in Italië nog aan de orde van de dag. De di recte van de gevangenis te Turijn staat algemeen bekend als bijzonder streng. Eisen Al jarenlang praat men In het par lement over herziening van het re glement en deze berichten dringen natuurlijk ook door tot de gevange nen. Hun eerste eisen zaterdag be helsden dan ook onmiddellijke her ziening van het reglement, betere en meer gelegenheid om de familiele den te zien, betere bijstand voor hun gezinnen en betere hygiënische toe standen. Aanvankelijk namen zaterdag ongeveer negenhonderd gevangenen deel aan de opstand. Dit aantal was zondag geslon ken tot ongeveer 250, maar die traden veel heftiger op. Het waren voorname lijk degenen die niets meer of weinig nog te verliezen hadden, omdat ze lange straffen moesten uitzitten. Het leek er an de nacht van zaterdag op zondag op. dat de rust was weergekeerd, maar la ter laaide de onrust weer op. Zondagoch tend circuleerden onder de gevangenen LONDEN (RTR) Shell-Esso heeft gestencilde manifesten, waarin de .ba- op zestig mijl voor de Britse oostkust siscommissie der gevangenen' tien eisen aardgas gevonden in een hoeveelheid die kenbaar maakte. Gesteld werd, dat exploitatie naar alle waarschijnlijkheid zouden moeten worden aangenomen, mogelijk maakt. Er zullen echter nog, meer boringen moeien worden verricht Zie Slot pag. 7 kol. 2 om dit definitief vast te stellen. TURIJN: Beeld uit één van de straten in de buurt van de ge vangenis in Turijn. Caissons dET STORMACHTIGE weer van le laatste dagen heeft ook het schema van de afsluiting Volke- rakdam met caissons ,uit elkaar geblazen' (pag. i). Dubcek DE TSJECHOSLOWAAKSE par tijleider Alexander Dubcek wordt met een delegatie van de Tsje- choslowaakse communistische partij in Moskou verwacht voor nieuwe besprekingen met de Rus sische leiders... (pag. 3). Buitenlanders DE LAATSTE tijd komen steeds meer buitenlanders op zoek naar werk clandestien de Nederlandse grens over. De overheid wil de <*tte tegen illegale grensover- schrijdingen daarom verscherpen, (pag. 7). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. l, 3 en 7. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4 en 5 sPort: pag. 9. Radio-tv: pag. 13. Financieel nieuws: pag. 15. AARDGASVONDST VOOR BRITSE KUST SCHIPHOL (GPD) Twee Slowaakse supporters hebben na afloop van de wed strijd Ajax-Spartak Trnava besloten niet terug te gaan naar Tsjecho-Slowakije. Vlak voor het vertrek van een van de twee Tsjechische chartervhegtuigen meldde de 30-jarige C. H. uit Trnava zich bij de marechaussee op Schiphol om politiek asiel te vragen. Acht andere supporters waren niet op tijd voor het vertrek. Een van hen meldde zich maan dagmorgen vroeg bij de Amsterdamse vreemdelingenpolitie, eveneens met een verzoek om politiek asiel. De verblijf plaats van de zeven anderen is tot nu toe onbekend. Van de zijde van bet mi nisterie van justitie werd meegedeeld, dat de beide Slowaken na verhoor, waar schijnlijk wel zeker een verblijfsver gunning zal worden verleend, gezien het ruime standpunt dat de minister ten aanzien van Slowaken inneemt. KVP-voorzitter: DEN HAAG (ANP) Het dagelijks bestuur van de Katholieke Volkspartij heeft maandag gereageerd op de brief van de KVP-radikalen van 31 maart jl. In een door partijvoorzitter mr A. van der Stee ondertekend schrijven' deelt het dagelijks bestuur mee in gro te lijnen de inhoud van de radikale; brief te onderschrijven. .Met u zijn wij van oordeel dat een niet-l herverkiezing van prof Steenkamp als' lid van de eerste kamer ronduit een schandaal genoemd zou moeten worden.' De commissie die de procedure voor| de tweedekamerverkiezingen in de par-} tij moet bezien, zal op 2 mei as in hetj partijbestuur van de KVP verslag uit-j brengen' aldus het KVP-bestuur. AMERIKA HIELD INCIDENTEN TUSSEN 1964 EN 1967 GEHEIM NEW YORK (RTR) Tussen 1964 en 1967 hebben zich tussen Amerikaanse en Chinese militairen schietpartijen voorgedaan, die de twee landen op de rand van oorlog brachten. Dit is onthuld door Allen S. Whiting, die directeur is geweest van het bureau on derzoek en analyse voor het Verre Oosten, een afdeling van het departement van buitenlandse zaken. Hij schrijft In het tijdschrift .Look' dat er gevochten is tussen Chinese schutters en Amerikaanse gevechtsbommenwerpers die Chinese troepen in Noord-Vietnam met raketten en napalm bestookten. Noord Vietnamese vliegtuigen werden door Amerikaanse vliegtuigen tot boven China achter volgd. Er zijn Amerikaanse toestellen door Chinese jagers neergehaald. Zowel Amerika als China, aldus Whiting, gaven geen ruchtbaarheid deze acties. Een conflict als over Korea werd vermeden doordat belde lan den het hoofd koel hielden. China's deelneming aan de oorlog in Vietnam breidde zich snel uit na de incidenten in de Golf van Tonkin in augustus 1964. Het Amerikiians-Chinese conflict begon pas goed toen Amerika ma rinebases in Noord-Vietnam ging bombarderen. In het najaar van 1965 be gon China troepen naar Noord-Vietnam te sturen. ISTANBOEL (RTR) Een Deense student, Freddy Hansen, is maandag in Edirne nabij de Turks-Bulgaarse grens tot 30 jaar gevangenisstraf ver oordeeld, omdat in zijn auto bijna vijf kg hasjiesj was gevonden, die hij vol gens de tenlastelegging Turkije uit ïad willen smokkelen. Aanvankelijk luidde de uitspraak le venslang. doch deze straf werd ver minderd tot 30 jaar. De student had verzekerd niet te we ten dat de hasjiesj zich in zijn auto be vond Twee van zijn landgenoten die met hem meereisden, werden vrijge sproken. ALKMAAR (ANP) Sedert 20 maart, de dag dat de Zweedse roulette door de officier van justitie in Alkmaar werd verboden, is nog een bedrag aan post wissels van 20.087,75 gulden op naam van de organisator. H. Walleboom, ge stort. De postwissels zijn door de recherche verzilverd. De fiscus heeft bij de politie beslag onder derde gelegd, aangezien de heer Walleboom voor 45.000 gulden inkomsten is aangeslagen en hiervoor 22.000 gulden belasting zal moeten be talen. Het r-k pastoraal concilie In Noordwijkerhout is op een U] bijzondere manier geëindigd: A met applaus voor de kardinaal. Een verschijnsel, waarop met J enige nadruk de aandacht moet worden gevestigd. Dat applaus ls namelijk tekenend voor de verhoudin gen in de Nederlandse kerkprovincie van de R-K Kerk, tekenend ook voor de kar dinaal zelf. Het stormt nogal eens in ka tholiek Nederland, zo sterk zelfs dat de deuren in Rome ervan openwaalen en vaak ook met een klap dichtslaan. Te midden van die stormen nu staat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Al- frink en zijn positie is allerminst benij denswaardig. Hij is hoe dan ook de ver tegenwoordiger van een oude kerkelijke structuur, waarin vaak overleefde tra dities worden gekoesterd als behoorden zij tot de waarheid zelf. Een structuur ook, waarin nóg altijd wordt gedacht in machtsverhoudingen zowel kerkelijk als politiek. Binnen diezelfde kerk nu zijn met name in Nederland, maar niet alleen hier, nieuwe opvattingen aan het groeien en zij veroorzaken spanningen binnen de overgeleverde vormen, spanningen die al in enkele gevallen tot diepgaande con flicten hebben geleid. Rome verwacht in zulke gevallen situaties dat de bisschop pen en vooral de eerste onder hen, de kardinaal, de gevestigde orde handha ven, dat zij temidden van deze driftige vernieuwingsdrang op de bres zullen staan voor wat in een eeuwenlange ge schiedenis is gevormd. De kardinaal is echter niet alleen ver tegenwoordiger van een Romeinse structuur, hij is eerst en vooral bisschop dat wil zeggen dat hij herder is over een kudde. In vroeger tijden was deze kudde onmondig, voor haar en over haar werd beslist, maar düt is wat de Nederlandse katholieken betreft voorbfj. Zij zijn mon dig geworden, zij denken na over het christen-zijn in deze wereld en stellen de eisen daarvan hoger dan de hand having van kerkelijke structuren. En zonder aarzeling en zonder terughouding melden ze hun bisschop hoe zij over al lerlei zaken denken, zaken waarover vroeger alleen paus en bisschoppen zich uitspraken. En daar staat dan deze Ne derlandse kardinaal. Met het gezicht naar de kudde gewend, met de rug naar Rome, vaak met de rug ook tegen een Romeinse muur. Hij moet het oppergezag van de kerk voortdu rend weer proberen duidelijk te maken dat zijn gelovigen op rechte en goede katholieken zijn, die er niet naar streven rebellie te bedrijven ter wille van de rebellie, maar die pogen hun verhouding te bepalen tegenover hun Schepper en tegenover deze wereld, een verhouding die zij als het maar enigszins mogelijk is willen vinden bin nen het geheel van de Rooms-Katholieke Kerk. De kardinaal moet ter andere zij de zijn gelovigen steeds weer voorhou den, dat zij in een kerk, die altijd ln eeuwen heeft gedacht, niet alles van van daag op morgen kunnen veranderen. Hij moet hun vragen óók in dit opzicht lief de tot de medemens op te brengen: niet iedereen kan de visie en de vaart op brengen die thans het kenmerk van menige katholiek ln Nederland is. Een weinig benijdenswaardige plaats, vooral ook een eenzame plaats. In Rome is er een paus, die klaagt dat het ware bestaan der kerk wordt bedreigd, hij spreekt verbitterd over ,de rusteloze kritische, onhandelbare, ja zelfs vernie lende rebellie'. In Noordwijkerhout ka pittelt men een kardinaal omdat hij stu dentenpastores heeft geschorst en werd er gesproken over openheid en veelvor migheid. Welk een wijsheid en welk een moed ook is nodig voor mensen als kar dinaal AJfrink om Ln de theologische stormen van deze tijd een kerk bijeen te houden. Maar dan klinkt plotseling aan het eind van deze bewogen kerkverga dering ln Noordwijkerhout de verzeke ring: ,Wij leven met u mee, kardinaal, u bent veel rijker dan u bekend is'. Waar op het antwoord van een ontroerde kar dinaal, een nederig antwoord: ,Ook een bisschop heeft er behoefte aan bevestigd te worden'. Het is te hopen, dat in Rome niet alleen het geluid van de stormen in Nederland wordt gehoord, maar ook het applaus voor de kardinaal. De paus wil het oude gebouw der kerk bewaren en is verbitterd over de vernielers. Maar die vernielers zouden wel eens bouwers kun nen zijn. In Rome zou men er dankbaar voor moeten wezen, dat de bouwers ln Nederland spontaan applaudisseerden voor een vertegenwoordiger van de oude hiërarchie. In de oude christelijke kerk werd een bisschop met handgeklap en geroep gekozen, in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk is nu een bis schop door de vertegenwoordigers van het kerkvolk met handgeklap opnieuw in zijn ambt bevestigd. (Van een onzer verslaggevers). WILLEMSTAD De storm achtige wind van het afgelopen weekeinde heeft ook het schema voor de delta-operatie .afslui ting Volkerakdam' (met 12 doorlaatcaissons) wat uit elk aar geblazen. Zeker, gistermid dag exact om half zes stond weer zo'n opengewerkt flatge bouw van beton op zijn defini tieve standplaats. De stroom- geul in het Hellegat tussen de Brabantse wal bij Willemstad en het toekomstige verkeers plein aan de voet van de Haring- vlietbrug was weer 45 meter smaller geworden. Maar het was pas de derde doorlaatcais- son en niet de vierde, zoals het schema van waterstaat en de aannemerscombinatie aangaf. De zeven slepers met hun geza menlljke trekkracht van 7100 pk. die de caissons op hun transport en bij het afzinken in bedwang moeten houden, hebben overigens vannacht om half drie die vierde kolos uit het bouwdok gehaald en als alles goed is gegaan stond ook zij vanmorgen om kwart voor zes op de drempel, zeven meter be neden NAP. Een wat ongebruikelijk tijdstip, want het was aanvankelijk echt niet de bedoeling om nachtelijke evenemen ten in het programma voor de af sluiting van het VolkeTak op te ne men'. Maar ja, als er een depressie op komst is kun je die beter maar voor zijn', redeneerde gistermiddag ir G. Swier van de deltadienst. Mor. fen (woensdag» gaat dan de vijfd* oorlaatcaisson ln het begin vorige week nog 605 meter brede sluitgat. Zie slot pag. 2 kol. 1) WILLEMSTAD Een overzicht :an het sluitgat in de Volkerakdam uitzag. Twee landhoofdcaissons en drie doorlaatcaissons geplaatst zoals het er (Van onze parlementaire redactie.) AMSTERDAM Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid betreurt dat de discussie tussen drs Den Uyl en Laurens ten CaTe niet in een geest van kameraadschap is gevoerd. De kwestie, die ontstond door kritische uitlatingen vaP drs Den Uyl over Nieuw Links in A rij Nederland, werd maandagavond in de partijhestuursvergadering in Amster dam ontdaan van persoonlijke kanten. Den Uyl maakte duidelijk, dat hg de term faeistoïde niet van toepassing acht op Nieuw Links. Ten Cate verklaarde niet de bedoeling te hebben gehad aan vallen te richten op de PvdA-fractie- leider, die diens integriteit zouden aan tasten. De zakelijke meningsverschillen tussen beide PvdA-bestuurders blijven bestaan. Ze zullen ondermeer onderwerp van de volgende partijbestuursbesprekingen izgn, waar in het algemeen de maat- schappeigke veranderingen in het demo- Icratisch socialisme aan de orde zuilen I komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1