KOSTEN LEVENSONDERHOUD DIT JAAR 6,5 TOT 7 PCT OMHOOG Klap voor Labour Nieuwe fabriek van Hoechst NV in Sioe Minister De Block verwacht nu: l urk werd na drie dagen gered uit gekapseisd schip Drie vak centrales zijn niet verrast Crisis op punt van uitbarsten AMERIKAANSE MINISTER HOOPVOL OVER BESPREKINGEN IN PARIJS Zuid-Holland en Zuid-wesl- Xederland Vandaag in de krant... Produkt: DMT en polycondensaat 212e jaargang - no. 73 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN >«lncUI« Zmuwm Courant: F. vi Zlarlkno, rad. tel. 3346. sdm. den Aoer en W. de Foeter. Hoofdrad.: G. A. de Kok. Abonn.pr,|f f 1.10 per eraok. 1 14,3 Middelbars, Merkt 91, tel. 7991 (bis red. 2079/3169, edv. 3375). Gore, Grote Merkt 3. tol. 1,55. Inset, mod. 21^ e tarief. Kleine edv. (met. 9 resele) 37 et per resel (min. f 1.95) .Brie: it 15.25 per fcwert nummert 35 cent (loei. 4H b»-j ■liewHlovwetroet 22, M. 4457. e' ed». prijzen «iel. 4 4b btw; - Giro 359300, PZC. Mlddelbur» Vrijdag 28 maart 1969 Wille /iels voor John en Mo Pagina 3 LAGOSpremier Wilson van En- rjeland is voor een bezoek aan Ni geria in Lagos aangekomen, xoaar hij werd begroet door president Wilson zal er n kans bestaat op een internationaal i-op levering van Nigeria en Biafra. ATHENE (AFP-AP) - Griekse kikvorsmanuen hebben donderdag uit de romp van het gekap seisde Turkse schip Pylos gesleept. De bemanning van het Deense schip wist blijk- .Aigaz' een overlevende .Waar ben ik', vroeg de baar niet dat zich i en het stoffelijke over- gjjn*-'-r =■-«-- ■- schot van vier beman ningsleden geborgen. De overlevende, de 29- jarige Turkse assistent- machinist., had sinds 't schip maandag voor de kust van Pelepoimeus omsloeg, niets meer ge- het schip waggelde door Toen het omgeslagen gat dat de Griekse schip aan een pier ge- kikvorsmannen gemaakt hadden. ,Je bent in Griekenland' in meerd werd, hoorde ha venpersoneel gebonk van binnen het hem toen hij hem Kikvorsmannen van de faf. marine konden de lui- urkse schip (1300 ken niet ten werd ververst vin ton) was op weg van Met de motorkoelieidingen. Tstanboel naar Italië maakten zij een gat in De man is overgebracht om daar vracht in te de huid van het 'schip naar een ziekehuis in nemen toen het kap- J~1;- seisde. Het werd don- ichtei derdagmorgen door de naar buiten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister De Block (economische zaken) ver wacht dat de kosten van levensonderhoud dit jaar met 6,5 tot 7 pet zullen oplopen als de huidige druk op de prijzen niet afneemt. Dat is dan zo'n 1,5 pet meer dan het Centraal Planbureau heeft geraamd. De minister, gisteren over deze zaak in de tweede kamer door drs Berg (PvdA) aan de tand ge voeld, zei evenwel te hopen dat het prijsbeleid, dat wordt gevoerd, zijn effect niet zal missen en met de nodige prijsconcurrentie en het verdwijnen van calculatiefouten zal zorgen voor een benedenwaart se druk op het prijspeil. Ander zijds vreesde de minister wel dat de stijging van de loonkosten wel licht hoger zal uitkomen dan de geraamde 8.5 procent. Dat maakt op het ogenblik volgens hem, een exacte kwantificering van de te verwachten kostenstijging moei lijk. De minister wilde dan ook liever no| met een nieuwe raming van het Centraa Planbureau wachten totdat het SER- rapport over het eerste halfjaar zal zijn verschenen. Hij raamde het effect van de komende huurverhogng op de kos ten van levensonderhoud op 0,4 procent, maar kon niet zeggen welk effect de voorgenomen accijnsverhogingen per 1 juli zullen krijgen. Daarnaar gevraagd door mevr. Brautigam (pvda) zei de mi nister dat de huisartsen hebben toege zegd hun tarieven in de eerste drie kwartalen van dit jaar op het niveau van die van vorig jaar J 9,respec tievelijk 13,50 voor bezoeken aan huis) te zullen fixeren Een garantie voor een u-niform tarief kan volgens de minis ter moeilijk van de huisartsen worden gevraagd. .Het gaat hier tenslotte niet om een kopje koffie,' aldus de bewinds- ma. NPD-leden niet naar Haarlem HAARLEM 'GPD) Naar wij uit Osnabrück vernemen, is het zo goed als zeker dat de twee NP D-raadsled en uit deze Duitse stad, op 21 jnei niet naar Haarlem komen. Gtinther Sohirmeyer en Walter Borows- ki zouden dit besluit uit eigen bewe ging hebben genomen. Vermoedens zijn alsnog bevestigd' UTRECHT (ANP) De drie vak centrales hebben donderdag di rect commentaar geleverd op de mededeling als zou de oorspron kelijke raming van een stijging van het prijsindexcijfer over 1969 van 5,5 pet moeten worden herzien en opgetrokken tot 6,5 7 pet, indien de huidige prijs ontwikkeling voortduurt. De eensluidende conclusie van de drie vakcentrales is dat hiermee hun eigen berekeningen en ver moedens alsnog zijn bevestigd. Volgens het CNV bevestigt dit zijn ai meermalen geuite vrees dat het de grote vraag is of de prijsstijgingen tot het toch al hoge percentage van 5'/i procent kan worden beperkt. De nu genoemde ctffers van 6'a tot 7 pro cent zijn verontrustend hoog. Ze wjj- zen erop, aldus het CNV dat de prij zen snel uit de hand lopen. De vak centrale doet nogmaals met klem een beroep op de regering een straffer prijsbeleid te voeren clan tot nu toe (Zie slot pag. 13 bol. 2) President Nasser: BEIROET, TEL AVIV (AP, RTR) President Nasser van Egypte heeft donderdag de grote vier gewaarschuwd dat dc crisis in het Midden-Oosten op het punt van uitbarsten staat. In een rede in Cairo zei hij: ,Zrj moeten snel handelen om de lont er uit te ne- Grofe teruggang bij 3 tussentijdse verkiezingen LONDEN (RTR) Bij een tus sentijdse verkiezing voor de par lementszetel van het Londense district Walthamstow East heeft de conservatieve kandidaat zijn te genstander van Labour donderdag verslagen. De conservatieve kan' didaat kreeg 13.158 stemmen en de kandidaat van Labour 7.697. De zetel was in handen van La bour. Bij twee andere tussentijdse verkiezin gen namelijk in de kiesdistricten Brigh ton en Weston-Super-Mare. hebben de conservatieven deze twee zetels xnet een comfortabele meerderheid behouden. Vergeleken met de verkiezingen van maart 1966 is het verlies van Labour 14 tot 17 procent. De Labour-partij heeft thans bij 26 tus sentijdse verkiezingen sinds zij dne jaar geleden aan de macht kwam, 12 zetels in het lagerhuis verloren. KONINGIN ANNE-MARIE VERWACHT DERDE KIND Koningin Anne-Marie Hzui - .i 9 doorscl provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft laten doorschemeren, dat een uittre den van deze provincie uit het Overlegorgaan Zeehavenont wikkeling niet tot de onmoge lijkheden behoort. Aanleiding I tot deze overweging zou het verschil van I inzicht zijn tussen dit provinciaal be stuur en hét gemeentebestuur van Rot terdam, met name over het Rijnpoort- project. Een nogal onverwachte mede deling. Er lijkt ons reden te over om de vraag te stellen of Zuid-Holland er wel goed aan heeft gedaan om op deze ma nier de portefeuillekwestie te stellen. Vermoedlijk zou één lid van het Overleg orgaan het uittreden van Zuid-Holland met grote opgewektheid begroeten, na melijk het gemeentebestuur van Rotter dam. Indien Zuid-Holland inderdaad zou bedanken, zou dan ook precies het te genovergestelde worden bereikt van wat het provinciaal bestuur nu blijkbaar voor ogen zweeft. Het dreigement ls niet al leen onverwacht, het lijkt ook onverstan dig. er zal gebeuren als Zuid-Holland uit het Overlegorgaan stapt. Vermoedelijk zal Rotterdam onmiddellijk voorstellen het geheel nu maar om te bouwen tot een club van havenbeheerders. Dat zou betekenen, dat Rijnmond ook kan uit treden, zodat Rotterdam met Zeeland en Noord-Brabant zou overblijven. De laat ste twee overigens niet zozeer als pro- incie, maar als deelnemers ln behaald» havenactiviteiten. Het accent zou dan veel meer op havenbe'.eld en -ontwikkeling ko men te liggen, terwijl vrijwel alle zaken die met name Rotterdam op dit ogenblik zo veel moeilijkheden veroorzaken - de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld - veel minder nadrukkelijk in het overleg naar voren zullen komen. Daarmee zou het karakter van het Overlegorgaan wezen lijk veranderen, een verandering die naar ons gevoel allerminst kan worden toe gejuicht. ROME (AP) van Griekenland verwacht in oktober haar derde kind, zo heeft haar echtge noot koning Konstantijn laten weten. Luchtbukskogeltje trof jongen in oog DEN HAAG (GPD) Een nog onbe kend gebleven jongeman, die schietend met een zware windbuks op de fiets ftantlijK kritiek op het Overlegorgaan, go- loven we toch dat deze instelling nog ai- tijd meer plus- dan minpunten oplevert. Het fungeert Inderdaad als een orgaan tot overleg, dat wil zeggen dat de menin gen er nogal eens botsen. Gelukkig. Men weet tenminste wat men aan elkaar heeft en bovendien kan men elkaar we derzijds - om het eens onvriendelijk t» zeggen - ln de gaten houden. Maar er 1 meer. Het grote voordeel van dit overleg •óorhij reed, heeft woensdagmiddag om in de huidige samenstelling is vooral, dat half een op de Van Hattumiaan te Den er niet eenzijdig over ontwikkelingen ln Haag de 14-jarige schooljongen Wiméén richting wordt gesproken. Het is na- Korbee vlak bij zijn woning een loden melijk nu veel méér dan een havenclub. kogeltje in het linkeroog geschoten. Hij verklaarde verder .duidelijk en open- Het slachtoffer werd met spoed naar de hartig' dat niemand de Arabische we- ooglijderskliniek in de Tasmanstraat ge reid vrede kan opleggen. .Vrede kan bracht. Het netvlies bleek ernstig be niet opgelegd worden. Zij kan zichzelfschadigd. Pas over vier dagen kunnen opleggen als zij gegrondvest is opide artsen beslissen of het getroffen oog rechtvaardigheid', aldus Nasser. .Over behouden kan blijven, of dat het zal de toekomst van het Midden-Oosten1 moeten worden verwijderd, zal in het Midden-Oosten worden be- De politie zoekt naar de jongeman, die slist' na het ongeluksschot is doorgereden. Vietnam DF. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken William Rogers heeft laten weten hoopvol gestemd te zijn ton aanzien van de vredesbesprekingen over Vietnam (pagina 1). Uranium ZODRA dat mogelijk is zal minis ter De Block de tweede kamer in lichten over de waarde van de uraniunivondst op Schouwen-Dui- veland (pagina 2). Verzoek DE BRITSE legerleiding zal de provinciale Zeeuwse VW vragen wat recreatie te zoeken voor de militairen, die tussen 10 en 24 mei in Zeeland op oefening komen pa gina 2). Fiets EEN FIETS voor Rtjnte Dorre man en appelen voor alle leerlin gen van de openbare lagere school in Renesse waren de prijzen, die in dit dorp vielen voor een wedstrijd rond de actie Snoep verstandig' (pagina S). Maasvlakte DE MINISTER van economische zaken, mr De Block, ziet het liefst dat er een Nederlands staalbedrijf op de Maasvlakte wordt gevestigd (pag.na 3). Griep \AR HET zich laat aanzien zal de wetenschap binnen afzienbare tijd vrij nauwkeurig kunnen voor spellen wanneer een griepepidemie zich zal voordoen (pagina 13). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3,13 en 17 Zeeuws nieuwspag. 2, 5, 7 en 15 Sport: pag. 9 Radio-tv: pag. 19 Financieel nieuwspag. 21 WILLIAM ROGERS: ENIG RESULTAAT BIJ GEHEIM CONTACT Ballingenorganisatie: RUSSISCHE RAKETBASIS OP CUBA MIAMI (AFP) De .Organisatie van Cubanen in Ballingschap' heeft donderdag in Miami meege deeld dat er in Managua op 14 km van Havana bases zijn gebouwd, vanwaar raketten met middelbare reikwijdte en voorzien van een kernkop gelanceerd kunnen wor- ^eQ- vredesoverleg in Parijs. Daarnaast heb-| nam tot overeenstemming willen komeni delige De organisatie kon dit verklaren op hen geheime besprekingen in verafgele-j over wederzijdse terugtrekking van troe- teraïe besprekingen" over vermindering grond van inlichtingen die men uit Cuba gen plaatsen reeds tot enige vooruit-: pen uit Zuid-Vietnam. die gelijktijdigvan de bewapeningswedloop- Hij sprak had ontvangen. De raketten zouden te- gang geleid en is zijn regering bereid zouden kunnen plaatsvinden. Dergelijke de hoop uit dat deze besprekingen bin- gen de VS worden gebruikt in geval dergelijke contacten voort te zetten. Ro- stappen zouden volgens hem bijdragen tot j nen enkele maanden zouden kunnen be- van een gewapend conflict tussen' dit gers opmerking over .propaganda' kwam1 verkleining van de schaal der oorlogs-ginnen. land en Cuba. De raketten waren ge-|na vragen van de democratische sena-j handelingen en zouden een .tastbaar j Het klimaat voor deze onderhande- WASHINGTON (RTR) De Amerikaanse minister van buiten landse zaken William Rogers acht het niet uitgesloten dat de afwij zing door de Vietcong van het voorstel om geheime contacten met de Zuidvietnamese regering aan te knopen donderdag bij het overleg in Parijs een propagandazet is. Russen Sprekend over de Amerikaans-Russi sche betrekkingen, zei Rogers erop t» vertrouwen dat de regermg van presi dent Nixon erin zou slagen deze te ver beteren. üit contacten met Russi9chen functionarissen was volgen hem niet ge- gaf Rogers te kennen dat hij zeer hoop-j dingsfront te komen. Hij onthulde ook bleken dat het Amerikaanse besluit. gestemd is over vooruitgang op hetdat de Verenigde Staten met Noord-Viet- anti-raketstelsel op te bouwen van na- •desoverleg in Parijs. Daarnaast heb-|nam totovereenstemmingwillen komen; delige invloed zou zijn op eventuele bila- Rogers gaf ook uiting aan zijn tevre- sproken v i van beide partijen om te UITBREIDING VAN PERSONEEL MET 300 MAN VLISSLNGEN Hoechst-Vlis- singen NV heeft de plannen rond voor de bouw van een vol gende fabriek in het Sloegebied. Op een terrein van ongeveer 12 hectare zal medio 1971 een fa briek voor de bereiding van di- metliyl-tereftalaat (DMT) en polycondensaat in produktie ko men. Het gaat hier om voorpro- dukten voor de fabricage van Trevira, de polyestergaren van Farbwerke Hoechst AG. De in stallaties krijgen een eindcapaci- teit van 84.000 ton DMT per jaar en een overeenkomstige hoeveelheid polycondensaat. In ie nieuwe fabriek de neven installaties meegerekend zal werkgelegenheid worden ge schapen voor ongeveer 300 man personeel. Na de bouw van de tweede fosfor- oven van Hoechst in het haven gebied Missingen-Oost is dit ,een belangrijke 9tap in de richting der algemene chemie en dan in de sector waar de groei het grootst Is geweest', zo lichtte dipl. ing. Hans Friedrich, gedelegeerd commissa ris van liet chemische bedrijf, ons de plannen toe. Met de houw en installatie van deze nieuwe fase in de ontwikkeling van Hoeehst- Vlissingen N V is een investering gemoeid van DM 120 miljoen. Inmiddels overigens is er in het Hoechst-concern al weer overleg gaande over de bouw van een derde fosforoven op de terreinen in het Sloegebied. De bouw van de tweede fosforoven, waaraan op het ogenblik stevig wordt gewerkt, betekent al een verdubbeling van de huidige pro duktie, die neerkomt op 30.000 ton fosfor en 60.000 ton natrlumtripoly- fosfaat. Het is de bedoeling dat deze tweede oven eind van dit jaar produktie komt. Ook wordt teel gewerkt aan de vergroting van de zuur- en zoutfabrieken. Het z.et er naar uit dat hiermee nog niet het eind van de Hoechst-activite ten in het Sloe is bereikt. Nadere uitbrei dingen worden overwogen. In de loop - van 1971 zal Hoechst-Vliss.ngen dan een personeelsbestand van ongeveer 300 man hebben, zo heeft de directie van het bedrijf officieel bekend ge maakt. .Op het ogenblik hebben we 370 man in dienst', vertelt de nee. Friedrich, waarbij hij er aan toe voegd dat het aantal medewerkers van het bedrijf in de loop van 1969 zal groeien tot zo'n 450 man Rijkswaterstaat is Inmiddels begon nen met het opspuiten van de terrei nen, waarop de nieuwe fabriek van Hoechst in het Sloegebied moet ver rijzen. Het nieuwe bouwblok komt te liggen ln het westelijk deel van ile Hoechst-terreinen daar, van de haveningang gerekend onmiddellijk rechts. Het is de bedoeling dat het bouwrijp maken van de grond in au gustus van dit jaar gereed komt Voor de aanvoer van de grondstoffer, zullen steigers bij de nieuwe fabriek worden gebouwd, waaraan binnen- vaarltankers kunnen afmeren. Von: ie afvoer var het produkt zal ge bruik worden gemaakt van de bin- nenhaven bij Hoechst De m V1.s--.n- gen te produceren dimethyl-terefia- laat iDMTi >-n polycondensaat z.= voornamelijk worden geleverd aan bedrijven binnen het eigen wereld omspannende Hoechst-concern, Het /.iet ernaar uil, zo het de heer Friedr.ch ons weten, dat het produkt zal worden afgezet bij Hoechst-fa- brieken die per schip bereikbaar zijn zoals die in Ierland en Zuid-Afrika Van Vlissmgen uit is dar de meest voor de hand liggende oplossing. De fabrieksinstallaties zullen getrouwe copieën worden van de DMT-pro- duktiebedrijven, die Hoechst in Of fenbach (a.Main) en in Gerstofen (bij Augsburg) heeft staan. Het in- genieursbureau van de fabriek in ■erstofen zal ook de bouw in Vlis- slngen voor zijn rekening nemen. Doordraaier' De grondstoffen voor deze nieuwe tak van bedrijf van Hoechst in Vlis s.ngen (paraxuioon) worden in vloei bare vorm aangevoerd. Dit petroche misch voorproduk: voor de bereiding an DMT en polycondensaat zal :r. Nederland worden aangekocht, zo N-göe de heer Friedrich ons nog uit. Het halffabrikaat voor de fabneage van het polyestergaren. Trevira gaat van witte" gelatine-achlige bolletjes De nieuwe fabriek wonll zouts de heer Friedrich hel noemde ,een echte doordraaier'. Ze zal aan energie li megawatt van de nieuwe i'ZEM- eentrale in Borsscle nodig hebben en continue 8600 uren per jaar afnemen. Ue temperatuur in de installaties, nodig om het produkt vloeibaar te houden zal hoger dan 200 graden C. moeten zijn. Voor de produktie zal ook 30 ton stoom per uur nodig zijn. De instal laties zullen die stoom in dit geval betrekken van de eigen ketels. In dit stadium van de Hoechst-produk- tie zal dus nog geen beroep worden (Zie slot pag. 2 kol2) het is een ontmoetingspunt van bestuur- deren, aan wie vele andere belangrijk» zaken naast havenbeheer zijn toever trouwd. Bijvoorbeeld: een redelijke ver deling van woon-, werk- en recreatiege bieden. In het Overlegorgaan wordt niet alleen over haven- en industrieontwikke ling gesproken, maar men heeft er ook te maken met belangen als landbouw, recreatie en ruimtelijke ordening. Juist op die punten ontstaan er botsingen, zo als bijvoorbeeld tussen Zuid-Holland en Rotterdam over Rijnpoort. Vermoedelijk zal het provinciaal besutur van Zuid- Holland er evenwel van uitgaan, dat het juist op die punten in het staatsrechte lijk bestel een geheel eigen verantwoor delijkheid heeft, een verantwoordelijk heid die strikt genomen dit bestuur het I onmogelijk maakt om met Rotterdam al» gelijkwaardig partner in een overlegor gaan over allerlei punten te zitten kisse- bissen. Een provinciaal bestuur kan zich immers in dergelijke kwesties niet al» 1 partner beschouwen, maar moet de for mele verhoudingen handhaven. zo zal men wellicht binnen het Zuidhollandse colle ge van gedeputeerden redeneren. We ge loven niettemin, dat deze formele ver- I houdingen het overleg binnen het orgaan j Zeehavenontwikkeling niet behoeven te verhinderen. Zuid-Holland zou bovendien moeten bedenken, dat het nadelig saldo van zijn uittreden aanzienlijk groter zou zijn dan een eventuele formele winst: het overlegorgaan zou immers uitlopen ln een club van havenbeheerders en daar mee een belangrijk stuk van zijn huidig» nuttige functie verliezen. Het is dan ook te hopen, dat Zuid-Hol land in het Overlegorgaan blijft- D» opvattingen binnen het college van ge deputeerden in die provincie vormen een noodzakelijk tegenwicht tegen bepaalde sterke eenzijdigheden bij een ander lid van het Overlegorgaan. Dat neemt niet weg. dat men niet blind kan zijn voor het onmiskenbare feit. dat aan deze merkwaardige overleginstelling nogal eens bezwaren kleven, vooral van staatsrechtelijke aard. Zonder het belang daanan te onderschatten moet men ech ter toegeven, dat de positieve kanten van het Overlegorgaan op dit ogenblik over heersen We durven zelfs de paradoxale stelling aan, dat de felle meningsver schillen. die het afgelopen jaar met na me tussen Rotterdam en enkele andere leden naar voren zijn gekomen, tot die positieve kanten behoren. Havenontwik keling met alles wat er bij hoort was vroeger een nogal solistisch werk. Die tijd is voorbij Ook daarom zal Zuid-Hol land er goed aan doen lid te blijven van Zeehanvenontwikkeling- Zuid-west Nederland. Eisenhower wordt zwakker WASHINGTON (AP) De voormali ge Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower .wordt zwakker', aldus deel- A?n z'n doktoren donderdag mee. In een medisch bulletin van het Waiter Reed hospitaai wordt meegedeeld, dat de generaal .langer achtereen slaapt', maar dat hij wanneer hij wakker is helder genoeg is om met leden van zijn onmiddellijke familie te babbelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1