Wilson naar Nigeria PRECISIE-L ANDIN G VAN DE APOLLO-9 ,Sloe alternatief Rijnpoort-containers' Na succesvolle vlucht Problemen pas na de landing Tijd rijp dat Bonn de leiding neemt WEER BRANDEN IN SUEZ NA DUEL Meningsverschillen bij Frans-Duitse besprekingen Nixon: voorlopig geen reisplannen Minister Strauss: rri' i Vandaag in de krant... Regenboogserie Uranium Van der Louw Omroepwet PTT SenaatVS achter kernverdrag REGERING WIL PRATEN OVER BOUW-CAO PARTIJEN GEVEN ELKAAR DE SCHULD VAN VIERDE TREFFEN De Gaulle houdt voet bij stuk Uraniumproject: gedachten gaan uit naar Almelo RAY TOCH IN KOMPLOT? SUGGESTIE IN STATEN VAN ZUID-HOLLAND KRITIEK OP ROTTERDAMS UM'fnpjan Renerkte omvang v°Aer1andse kotter meebracht door 212e jaargang no. 61 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE,VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN t 14.as r*r k I 2094 Adv. prils 1 Vrijdag 14 maart 1969 Veertig jaar in bejaardentehuis Pagina 2 Clro 1S9100. PZC. Mlddkikwrf Poging eind te maken aan oorlog LAGOS (RTR, AP) De Britse premier Harold Wilson zal eind deze maand een bezoek brengen aan Nigeria, zo is donderdag in Lagos bekendgemaakt. De af spraak voor het bezoek werd ge maakt tijdens tweedaagse bespre kingen die de Britse topdiplomaat sir Denis Greenhill met de Nigeri- aanse regering heeft gevoerd. Wil son zal proberen tijdens zijn bezoek een oplossing te bewerkstelligen voor de burgeroorlog. Wilsons komende bezoek werd bekend gemaakt kort nadat de Niger.aanse re gering de jongste vredesvoorstellen van de Biafraanse leider Ojoekwoe had ver worpen. Kolonel Ojoekwoe stelde woens dag een bestand van een maand voor, waarin een langduriger wapenstilstand moest worden geregeld, te volgen door onderhandelingen over een permanente regeling. De federale regering herhaal de daarop haar voorwaarde, dat de Biafranen eerst hun afscheiding moeten opgeven. Het Britse lagerhuis heeft donderdag avond met 232 tegen 62 stemmen de po litiek van de regering-Wilson inzake het conflict tussen Nigeria en Biafra goedgekeurd. De conservatieve opposi tie onthield zich officieel van stemming. De liberalen stemden tegen, evenals on geveer 30 labourafgevaardigden. WASHINGTON (RTR) President Nixon is voorlopig niet van plan zich bulten Amerika te begeven, zo is door zegslieden verteld, die nauwe contacten met het Witte Huis onderhouden. In Wa shington circuleren berichten dat de pre. sident van plan zou zijn opnieuw naar Europa te gaan, mogelijk voor een ge sprek met de Russische leiders. Chinese officieren dagen Russen uit HONGKONG (RTR) Chinese Ieger- luchtmaeht- en marine-officieren heb ben de Russische troepen uitgedaagd China binnen te vallen, maar daar di rect aan toegevoegd dat zjj volledig verslagen zullen worden. Radio-Peking dat dit meldt, zegt dat de Chinese officieren op tegen de Sow- jet-Unie gerichte bijeenkomsten ver klaard hebben dat de Chinese troepen de Amerikaanse strijdkrachten bij een krachtproef tijdens de Koreaanse oor log een geduchte aframmeling hebben gegeven en dat de Russen hetzelfde te wachten staat als zij China zouden binnenvallen. veer 6,7 miljoen kilometer. De drie astronauten, McDi- vitt, Scott en Schweickaert, maken het blijkens de eerste medische controle en hun enthousiaste reacties na hun berging uitstekend. De vlucht van de Apo!:o-9 ,s een grandioos succes geworden. Be- noudens kleinere, moeilijkheden, hebben z.ch geen ernstige gebre ken voorgedaan in het ontworpen systeem om deze zomer twee Amerikanen op de maan te laten landen. Precisiewerk ROME (RTR) De Westduitse minister van financiën. Franz-Jo- sef Strauss, heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat voor de bondsrepubliek de tijd is gekomen om de leiding van West-Europa op zich te nemen. In een vraag; HET gele boekje wordt vergele ken met het groene boekje en het oranje boekje: de Metaalkoerier levert onder de titel .Rotterdam - moet het nu zo?', kritiek op de expansiedrang van de Maasstad (pagina 2). IN de Schouwse Westhoek zit uranium van waarschijnlijk goe de kwaliteit in de grond. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de omvang van de hoeveelheden (pa gina 2). DE TWEEDE kamerfractie van de Partij van de Arbeid zal geen uitspraak doen over een even tueel aftreden van de pasgeko zen vice-voorzitter AndrC van der Louw. (Pag. 3). MINISTER Klompé heeft laten weten niet bereid te zijn de in voering van de nieuwe omroepwet 'per mei) tot nader datum uit te stellen (Pag 3) DE POSTDIENST van de PTT 'ii'lt dit. jaar een groot verlies van tolaal 35 miljoen. De post drukwerken en nieuwsbladen is hieraan debet. (Pag". II) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1. 3 en 11 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 7 Sport: pagina 13 Financieel nieuws: pagina 17 Radio en tv: pagina 15 se socialistische weekblad l'Espresso' had. wees hij er op. dat Frankrijk op het ogenblik zware beproevingen moet doorstaan, die ongetwijfeld niéuwe moei lijkheden voor de frank zullen opleve ren. ,Er blijft alleen Duitsland over. In Europa kan niemand iets doen zonder of tegen Parijs. Maar het is Duitsland, dat leiding moet geven aan Frankrijk, aan geheel West-Europa. d't maakt een radicale herziening nmt*?aenHP°5iei<e ro1, nodiS' waarmee deld/ oorlog werd opgeza- nn £eLVr!ia?gJesprek' plaats vond op de dag dat de sociaal-democraat Hei- "e.^.nn werd gekozen tot bondspre sident zei Strauss ook, dat de taak van de .grote coalitie' van christen-demo craten en sociaal-democraten voorbij is. WASHINGTON (DPA) De Amerl- kaanre senaat heeft, donderdag met de vereiste meerderheid van tweederden 't verdrag tegen een verdere verspreiding iwl„4e^Waperl? bekrachtigd. Als pre- t'dne.nt Nx°n het stuk heeft onderte- ratificatieprocedure r|jn HOUSTON: McDivitt, Scott en Schxoeickart bi] aankomst op de Guadalcanal LEIDEN (GPD) De Apol- lo-9, die vorige week maan dag werd gelanceerd voor een tiendaagse ruimtevlucht, is gisteren slechts tien secon den te laat, volgens het tijd schema, in het zicht van het bergingsschip .Guadalcanal' geland in de Atlantische Oce aan, na een vlucht over onge- De precisie van de landing In het zicht van het bergingsschip maakte het mogeiyk de gehele operatie vla de televisie direct te volgen. Daarbjj bleek duidelijk, dat het met rulmtevluchten pre cies hetzelfde gaat als met gewo ne luchtreizen op aarde: de vlucht zelf kan perfect verlopen, maar wat er op vliegvelden en met taxiritten naar huls allemaal kan gebeuren is onvoorstelbaar. Waar schijnlijk hebben de drie astronau ten de moeilijkste momenten van hun vlucht doorgemaakt ln de drie kwartier na hun landing, tot het moment dat zij veilig aan boord van het vliegdekschip ston den. De landing van de Apollo was een verbijsterend stukje precisie werk. De landingsplaats en het moment van de lanaing waren nog geen etmaal tevoren gewijzigd. In verband met stormachtig weer Ui het oorspronkelijk vastgestelde ge bied N.ettemm dook de Apollo op enkele seconden na op het luiste moment, hangend aan paracnutes, door het wolkendek, in gezichts afstand van het bergingsvaartuig. in de directe omgeving van he likopters, die al in de lucht zweef den. Op deze korte afstand was het mogelijk de gehele verdere bergingsopératie, voor miljoenen televisiekijkers over de gehele we- Zie slot pag. 11 kol. 6) DEN HAAG (GPD) Opnieuw zal de regering (de ministers van sociale zaken, volkshuisvesting en economische zaken) een gesprek hebben met de werkgevers- en werknemersorganisaties in het bouwbedrijf over net nieuwe col lectieve arbeidscontract. Al eerder heeft lonen-mlnister Rool- vink laten weten dat hij bezwaren heeft tegen de verbeteringen voor het volgend jaar, waarin heit huidige contract ook voorziet. Verwacht wordt dat ook nu het bedrijfsleven onder druk zal worden gezet het contract naar de wensen van ae regering aan te passen. VIETNAMBESPREKING IN ERGERE IMPASSE DAN OOIT TEVOREN PARIJS (AP) Amerika en de dele gatie uit Saigon hebben gisteren ver bitterde aanvallen gedaan op de ter- reur-tactiek van de communisten in Zuid- Vletnam. De Vletcong heeft de Ameri kanen gewaarschuwd tegen het nemen van .passende maatregelen'. N lat de besprekingen de achtste zitting ingin gen, werd in een nieuwe ronde beschul digingen duidelijk dat de impasse erger is dan ooit. De leider van de Amerikaanse delegatie, Henry Cabot Lodge, stelde in krachtige bewoordingen de andere partij aan ae kaak voor aanvallen ln Zuid-Vietnam waarmee geprobeerd wordt ,de burger bevolking door terreur te onderwerpen'. Zowel de Noodvietnamese als de Zuïd- vietnamese delegatieleiders zelden dat zij klaar waren om .ernstig te gaan onderhandelen', maar dan elk oo de ei gen voorwaarden. Maar zolang de ene partij de andere blijft beschuldigen van .uitbreiden van het geweld' zal er wei nig schot in de conferentie komen. EGYPTE: ISRAËLIËRS CONCENTREERDEN ZICH OP VITALE INSTALLATIES CAIRO, TEL AVIV (RTR, AFP) Israël en Egypte hebben don derdag weer een urenlang artille rieduel aan het Suez-kanaal uitge vochten, het vierde in zes dagen tijds. Daarbij zijn kennelijk de Egyptische olie-installaties in Suez, het afgelopen weekeinde al deerlijk gehavend, weer getroffen. In het gebied woedden donderdag avond volgens een Israëlische be kendmaking verscheidene branden. Overigens was de strijd, naar kringen in Tel Aviv meedeelden, minder hevig dan vorige malen. Vitale installaties' Zoals gebruikelijk beschuldigden de twee landen elkaar ervan te zijn be gonnen. De strijd ontbrandde tegen J~ avond en woedde al spoedig langs hele 110 km brede front tussen El Kan tara en Suez. Egypte maakte bekend dat het Israëlische geschut zijn vuur concentreerde op .vitale installaties' ir Suez, Port Tawfik, Ismalaa en El Kan tara. Het meldde ook dat twee Israëli sche helikopters omlaag waren gescho ten, maar dit werd in Tel Aviv als een ,puur verzinsel' betiteld. Nadat VN- waarnemers omstreeks 19.15 uur plaat selijke tijd een staakt-het-vuren hadden bewerkstelligd, ontbrandde het duel veertig minuten later opnieuw ln de buurt van Ismaha en noordelijker tot 20 km van Port Said, waar Russische oorlogsschepen liggen. Om 20.45 uur keerde de rust weer. De Israëliërs meldden nog, in gebied van Firdam een voltreffer te hebben geplaatst op een Egyptische tank en een aantal sluipschutters- posten te hebben getroffen. Aan Is raëlische kant waren geen verliezen geleden. Stafchef PARIJS (DPA, AFP) Bij de besprekingen welke bondskanselier Kiesinger donderdag op de eerste dag van zijn periodieke overleg met president De Gaulle en premier Couve de Murville in Parijs heeft ge voerd, zijn de meningsverschillen ten aanzieD van de Westeuropese Unie en de toelating van Engeland tot de Europese Economische Ge meenschap weer duidelijk aan de dag getreden. Belde partjjen streefden er echter naar, tot een zoveel mogelijk geltfke beoor deling van de situatie te komen, waar- bjj zy de nadruk legden op de nood zaak van nauwe samenwerking omdat hun landen op elkaar zjjn aangewezen. De Gaalle President De Gauile bleek vast te hou den aan zijn opvatting, dat Frankrijk niet aan het politieke overleg bannen de WEU zal deelnemen, zolang het con flict over de al dan niet vereiste een stemmigheid over het houden van der gelijke bijeenkomsten niet uit de wereld is geholpen. Ook handhaafde het Fran se staatshoofd zijn reserves ten aanzien van een uitbreiding van de EEG met Engeland en andere staten, zoals De nemarken, Noorwegen en Ierland. Overigens waren Kiesinger en hij het er over eens, dat een vergroting van de EEG tot meer dan zeven lid-staten een nieuwe structuur en nieuwe bepaling* voor de organisatie zal vereisen, aldi een mededeling van een Westduitse woordvoerder. NATO Ook de Westduitse minister van econo mische zaken, Karl Schiller, en diens Franse collega. Francais Ortoli, wissel den diepgaand van gedachten over va luta- en conjunctuurvraagstukken, ln samenhang met de Westduits-Franse Van Westduitse kant werden de be- Hij zei dat het Franse staatshoofd opnieuw had verzekerd, dat hij over tuigd is van de noodzaak van de NAVO onder de huidige omstandig heden, evenals van de aanwezigheid van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, in het bijzonder in de bonds republiek. De Gaulle en Kiesinger hadden twee ge sprekken onder vier ogen, waarna de bondskanselier ook nog een onderhoud had met premier Couve de Murville. De ze had eerder overleg gepleegd met de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Willy Brandt. Diens Franse ambtgenoot kon als gevolg van een griep niet aan de besprekingen deelne men. Brandt en Couve de Murville bleken het eens te zijn over de noodzaak van een nauwere economische samenwerking tussen de twee landen. Zij stelden met President Nasser heeft generaal-majoor nadruk vast, dat men de economische Ahmed Ismail Ali benoemd tot chef van ontwikkeling niet meer aan .het vrije de generale staf van de Egyptische spel der krachten' kan overlaten, maar ^y werd °P 10 maart .e Memphis w-e- strijdkrachten, als opvolger van gene-1 dat de regeringen daar veel meer een =ens moord op de negeneider tot 99 raai Abdoel Moneim Riad die in het ai-: rol bij moeten spelen. Ook kwamen mo- ;r-a-" gevangenisstraf v^reordeeld. gelopen weekeinde bij een artillerieduel netaire kwest.es aan de orde, doch al- "anes '•yerd in november door Ray on-- over het Suezkanaal is gesneuveld. Ge- j leen in de vorm van een nabetrachting, neraal Ismail Ali was chef operaties naar van Westduitse zijde werd ver- van het leger. klaard. DEN HAAG (ANP) Naar wij. bij navraag, van het ministerie van econo mische zaken vernemen, gaan de gedach ten voor vestiging van zowel de trom- melfabriek als de proeffabriek voor het vervaardigen van verrijkt uranium oit naar Almelo. sing genomen. Niet nog overleg worden twee andere partners ln het ultracentri- fugeproject: West-Duitsland en Enge land. doch ook met autoriteiten in Al melo. Grondaankopen voor de bouw van de fabrieken hebben nog niet plaats ge had. NEW YORK (AFP) James Ear! Ray, de moordenaar van dr Martin Luther King, is het slachtoffer gewor den van een komplot met internationa le vertakkingen, zo heeft Rav's eerste advocaat, Arthur Hanes. voor de Ame rikaanse televisie beweerd. (Van een onzer redacteuren) ,Voor de aanleg van een grote containerhaven zal het Sloege- bied een aantrekkelijk alterna tief kunnen zijn van de Rijn- poorthaven, die Rotterdam zo graag wil aanleggen aan de noordoever van de Nieuwe Wa terweg, in de buurt van Maas sluis.' In de vergadering van de Zuidhoilandse provinciale sta ten is donderdag dit denkbeeld geopperd als een soort van af leiding van de moeilijkheden en de gevaren, die de staten in meerderheid zien in de Rotter damse havenpenetratie in het westland. Er kwamen twee moties op tafel in Den Haag, waarin van het college van gs werd gevraagd de Rotter damse plannen voor een grote Rijnpoorthaven (een veerhaven voor de diensten op Engeland, roll on - roll off verkeer en een containerhaven) een halt toe te poorthaven al afgewezen. De drei ging voor het Westland als tuin bouwgebied en voor de leefbaar heid van de zuidelijke randstad stonden daarbij op de achter grond. Een beperkte veerhaven bij Maassluis wilde men dan nog wel toestaan. De situatie in Hoek van Holland dwingt daartoe. Maar een containerhaven, daar wil het provinciaal bestuur van Zuid-Holland niet aan. Op grond van door Rotterdam zelf geproduceerde cijfers toonden ver schillende fractievoorzitters in deze statenzittmg aan. dat er aan de zui delijke maasoever tot 19S0 nog vol doende mogelijkheden voor contai nerhavenaccommodatie aanwezig zijn- En wat er daarna moet gebeuren? De moties wilden daarover een breed overleg in het deltagebied. In een door de fracties van de PvdA, CHU. KVP, en SGP ingediende motie werd gevraagd om de mogelijkheden voor een containerhaven op een andere plaats na 1980 te onderzoeken in het kader van de studie van de planolo gische ontwikkeling van zuid-west Nederland. De WD wilde met de motie op korte termijn een gesprek over de proble men rondom de R:jnpoorthaven in gezamenlijk overleg met rijk. de pro vincies Zuid-Holland en Zeeland Rijnmond en de gemeente Rotterdam Kort en goed kwam het er op neer dat de staten van Zuid-Holland al- .een maar een Rijnpoorthaven van zeer beperkte omvang wilden toe staan, verschillende woordvoerders wilden zelfs iedere havenontwlkke- ling daar tegengaan. Drs T. van de Graaf (wd) toonde zich voorstander van een snellere (Zie slot pag. 7 kol. 6) slagen, kort voor het proces tegen hem moést beginnen. Hanes trad op ln een vraaggesprek voor de televisiemaatschappij CBS op de vraag, wat hij bedoelde met inter nationale vertakkingen, antwoorde hij dat hij daarmee .een internationale be weging of samenzwering, die in meer dan één iand of meer dan één continent bestaat'. KIEL (DPA) De 50-ton nietende Ne derlandse kotter .Tm 25' uit Termun- ien is donderdag binnen de driemijlszone bij het Noordzee-eiland Svlt door de Westdnitse waterpolitte aangehouden en naar de haven van Wittduen op het Noordzee-edland Am rum opgebracht. De bemanning van de kotter zou door m.ddel van seinen te kennen hebben ge geven dat het scheepje machineschade had opgelopen. Aanvankelijk zou de .Tm 25' naar de haven van Husum in Slees- wijk-Holstem worden opgebracht, maar maar d.' t ging met door vanwege de ruwe zee daar in de buurt. Het openbaar ministerie in Kiel zal verzocht worden de kwestie met spoed te behandelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1