KAMER CONTRA GRIEKENLAND Weer Praag jongen in dood door zelfverbranding Horeca langs de Zeeuws-vlaamse kust wil meer armslag hebben Motie vraagt schorsing in Raad van Europa Europese plannen van De Gaulle afgewezen Protesten tegen V ara-uitzending ONDERNEMERS AANVAARDEN HET PRIJZENPROGRAMMA-DE BLOCK Over versieringen boekenbal Nigeriaanse bommen op markt in Biafra: 20 doden Vandaag in de krant... Uitspraak Schets Toerisme Liberalisatie Brief en grief Behoorde tot groep van Jan Palach ORGANISATIES DOEN BEROEP OP LEDEN Prins Charles, de zingende vuilnisman Publiek gaat zich veel in België vermaken Toerist wil ook na middernacht nog mogelijkheden 212e jaargang - no. 47 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 26 februari '69 Dlr«1l« N V leh. Mi) i Inclal* Zhukh Courant: F 60, telcloon 5144 (b g Adv. prijs 37 :l rtr c Pafier. Hoofdrad.i I. 207S/3169. adv. 237S). Coaa, Grote Mark! 2. I laai, franco par port f 15.25 par kwart., tred. 7852, adv. 5213). Oortburj, lel Giro 355300, PZC. k Zeeland krijgt computerkoeien Pagina 10 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De meerderheid van de tweede kamer vindt dat de Nederlandse regering moet aandringen op schorsing van Grie kenland als lid van de Raad van Europa. De socialist Van der Stoel diende gisteren tijdens de begrotingsbehandeling van buiten landse zaken met steun van de fracties van de KVP, de CHU, D '66, de PSP en PPR een motie in waarin op deze schorsing wordt aangedrongen. Reden: Griekenland maakt zich schuldig aan schending van de democratische beginselen, ondanks beloften is de democratie nog steeds niet hersteld. Volgens mr Van der Stoel, die als rap-j Mr Toxopeus (wd) herinnerde eraan porteur van de Raad van Europa, spe-| dat De Gaulle's plan voor de politiek cialist in Griekse zaken is, kan eigenlijk, directoraat een voorloper heeft gehad. maar een land afdoende druk op het Mussolini heeft in 1933 e Griekse regime uitoefenen: Amerika,! gelijks voorgesteld, dal liet kolonelsregime de wapens levert. eens iets der- AR Volgens dr Geelkerken, de woordvoerder van deze fractie, is de motie het intrap pen van een open deur, omdat de rege ring het met de inhoud toch al eens is. Een rij van niet minder dan zeventien sprekers liet gisteren zijn licht schijnen over het buitenlandse beleid van minister Luns. Veel opzienbarende opmerkingen zyn er tijdens de urenlange debatten niet gemaakt. Donderdag pas komt de minis ter aan het woord én de moties die gis teren werden ingediend zullen vermoe delijk dan pas in stemming komen. Nixon Verschillende woordvoerders hadden nogal kritiek op het Europese reisplan van president Nixon. Mr Toxopeus vond dat de Amerikaanse president ook Den Haag had moeten bezoeken, omdat nu de Nederlandse stem in het Europese integratiegesprek minder gewicht zou kunnen krijgen. Mr Bos uitte zich in gelijke termen. De communist Bakker vond het wegblijven van Nixon heel begrijpelijk. Nederland ;s immers de voetveeg van de Ameri kaanse politiek, redeneerde hij. De Gaulle Duidelijk was dat de hele volksver tegenwoordiging niets moet hebben van de onlangs uitgelekte Europese plannen van president De Gaulle verschillende woordvoerders echter ook niet helemaal gelukkig met de Britse houding. De democraat Visser vond het bijvoorbeeld vreemd dat Nederland pas In zo'n laat sta dium van dè plannen hoorde. Mr Van der Stoel was van mening dal Nederland zich in de huidige situatie zou moeten richten op het veiligstellen van tot dusver bereikte resultaten op Europees gebied en verder zou moeten Ook de erkenning van Oost-Duitslnnd kwam gisteren weer aan de orde. De PSP-er Y an der Spek diende hierover een motie in waarin om deze erkenning wordt gevraagd. Mr Aan der Stoel noemt He erkenning geen politiek dog ma: zij moet samengaan met Oostcluitse concessies die do levensvatbaarheid van AVost-Berlijn blijvend verzekeren. Pikant was dat de socialist bij de be-, spreking van het erkenningsprobleem niet namens zijn hele fractie kon ken. Zijn fractiegenoot Goedhart hi ten weten dat hij van welke erkenning dan ook niets moest hebben. Evenals drs Aarden (ppr) maakte mr Van der Stoel bezwaar tegen de presi- DEN HAAG (GPD) Het dagelijks bestuur van de KVP heeft de VARA telegrafisch om opheldering gevraagd over de televisie-uit- I zending met betrekking tot de aankleding van het boekenbal, waar- mee deze omroep maandagavond vele katholieken schijnt te hebben j gekwetst. In het telegram noemt partyvoorzitter mr A. P. J. van der Stee de uitzen ding, waarin z.onder reden beelden van de paus waren ingevoerd in een nogal vrijmoedige entourage van geschilderde naakten, alleen al uit een oogpunt van doodgewoon fatsoen en respect voor opvattingen van anderen onfatsoen- lUk. Hij maakt melding van grote verontwaardiging, die de uitzending heeft opge wekt en vraagt zich af of hier niet de grenzen van het toelaatbare zijn over schreden. Het KVP - bestuur heeft de uitzending zelf niet gezien omdat de par tijtop juist vergaderde. Mr Van de Stee grondt zijn protest echter op de vele reacties die de KVP hebben bereikt. Katholieke boekverkopers Ook de Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond is verontwaardigd over de versieringen, die in het stedelijk museum te Amsterdam zullen worden aange bracht ter gelegenheid van het boekenbal. De bond gaf uiting aan zijn verontwaardiging in een telegram aan het bestuur van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels en aan de Commissie Propaganda Nederland Boek. De voorzitter van de KVP-jongeren Maastricht heeft namens zijn bestuur in een telegram aan verschillende leden van de KVP-fractie in de tweede kamer verzocht stappen te ondernemen om te voorkomen, dat de schilderingen in derdaad in het stedelijk museum zullen worden aangebracht. Deze voorzitter, de heer Jan Hoen, kwalificeerde de schilderingen als vulgaire voorstellingen die een zeer laag peil hebben en noch voor katholieken noch voor christenen In het algemeen aanvaardbaar zijn. Vanochtend zal deze aangelegenheid door enkele leden van de KVP-fractie der tweede kamer in beschouwing worden genomen. AMSTERDAM St. Petrusge schilderd door Fra Angelico schijnt koningin Juliana en prin ses Margriet tot zwijgen te manen tijdens het bezoek dat zij dinsdag brachten aan de tentoonstelling Fresco's uit Florence m het rijks museum. TWEEDE ZWAAR GEWOND? streven naar samenwerkingsvormen tusj dent verkiezingen in W est-Berlijn. sen de EEG en andere Europese lan-' en ie bij samenweking geïnteesseerd den die bij samenwerking geïnteresseerd zijn desnoods zonder Franse deelne-Van verschillende kanten werd gisteren ming. Drs Visser verbaasde zich met1 aangedrongen op associatie van Israël over de Franse houding. Ernstiger vond met de EEG. Van de CH-woordvoerder Israël hij het dat de vijf niet tot eensgezind heid kunnen komen. Mr Bos (chu) trok uit de recente ontwikkelingen de conclu sie, dat Frankrijk bereid is de EEG te laten springen. In het komende najaar kon het wel eens buigen of barsten wor den. als de financiering van de Europese landbouwpolitiek en de daarmee samen hangende bevoegdheden van het Euro pese parlement aan de orde komen. Dr Schuyt (kvp) had waardering voor de rustige Nederlandse reactie op de Europese plannen van de Franse presi dent. De EEG moet het fundament bly- ven voor verdere Europese samenwer king. Europese eenheid zonder Engeland is niet denkbaar, aldus de ItVP-er. Bos en van de AR-woordvoerder Boer- tien kreeg minister Luns de raad de as sociatie van Israël te koppelen aan die - \n Tunesië en Marokko, om op die ma- (Zte slot pag 9 kol. 2) MR VAN DER STOEL GEEN DEMONSTRATIES BIJ BEZOEK NIXON AAN WEST-BERLIJN Van onze correspondent BERLIJN De YVestborlIjnse politie Auto door trein gegrepen: één dode WIERDEN (ANP) Dinsdagavond omstreeks half acht ia op een door knipperlichten beveiligde overweg aan de Burgemeestersweg in Wierden een auto gegrepen door een sneltrein heeft bekend gemaakt, dat tijdens het! Wierden naar Deventer. De wagen bezoek van de Amerikaanse president werd in tweeën gereten en door de Nixon op 27 februari alle demonstraties trein vermorzeld. tegen de president verboden zullen zijn-! Hoewel al spoedig vaststond dat zeker Ook officieel aangevraagde demonstra- één persoon het feven had gelaten, be- ties zuilen niet kunnen doorgaan. stond lange tijd de vrees, dat er meer- Een woordvoerder van de politie deelde dere mensen in de auto hadden gezeten, plaatseiyk ziekenhuis dinsdag mee.mee, dat deze maatregel was genomenEerst enkele uren later kon worden tig personen werden gewond by de na overleg met de betrokken Ameri-j vastgesteld dat er slechts éön inzitten- AMAIGBO. I.AGOS (RTR) In Amaïgho, in Biafra, zijn maandag ten minste 20 personen, onder wie acht kin deren, gedood, doordat een Nigeriaanse ïljoesjinstranlbommenwerper een markt deelde een woordvoerder van Derti. aanval. De federale Nigeraanse regering heeft dinsdag een tweedaags bestand in de burgeroorlog afgekondigd, ter gelegen heid van het mohammedaanse feest ,Id- El-Kabir', zo is officieel meegedeeld. kaanse autoriteiten.Van deze zijde wordt de was, de 44-jarige vertegenwoordiger min of meer dreigende mededeling ge-; R. Nijmeyer uit Nijverdal. die om- daan, dat de veiligheidsambtenaren bij. kwam. Het treinstel werd zodanig be- hun maatregelén in YVest-Berlajn de er-, schadigd, dat niet verder gereden kan varingen in de laatste jaren in de Ver-1 worden, zodat het zal moeten worden enigde Staten zouden verwerken. I weggesleept. TIEN DAGEN heeft het proces tegen Hans van Z. en Nol R. geduurd. Op de laatste dag wer den er geen onthullingen meer gedaan. Hans van Z. zegt in zijn straf te zullen berusten. De recht bank doet op 11 maart uitspraak (pag. 3). DE RAAD van Advies voor Ruim telijke Ordening acht het van het grootste belang dat de rege- orlopig a scheppt nieuw toeristisch verkeer uit binnen- en buitenland in de perio de van oktobeir tot maart (pag. 9). HET VERHUREN van huizen zal ln Zeeland met ingang van 1 juni geheel vrij zijn. (pag. 2). Brief en grief B EN W VAN ZIERIKEE voelen zich ernstig gegriefd door een brief van de afdeling Zierikzee van de Vereniging voor openbaar onderwijs. Ook de raad is veront waardigd. (pag. 2). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3, 9 en 11. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5 en 10. Sport: pag. 7. Radio en tv: pag. 13. Financieel nieuws: pag. 15. PRIJSSTOP NU GEHEEL VAN DE BAAN groep van ongeveer 15 jongeren, di« zich hadden verzameld rondom de 21-ia- rige Jan Palach, de student in de filo- sofie d;e op 19 januari ji overleed na dat hij zich drie dagen tevoren op het Wencesiasplein in brand had gestoken, i In zijn laatste brief schreef Palach. nn, /TAT.*x tt> i pjdat. circa vijftien jongeren hadden be- PRAAG (DPAIn Praag heeft, loofd zijn voorbeeld te volgen, als d« zich door beroofd. Het was Jan Zajic, een ongeveer 30 mensen n Tsjecho-Slowa- -j i ii ii- ..-± kije gepoogd door middel van zeifver- 18-jarige middelbare scholier uit brJan|ng een einde aan hun leven t« de Noordmoravische plaats Opa- »<*-= Onder hm z:.hl.nz,c!, d» -• ?oen van de groep van Jan die zich op het IVeneeslasplein Palach hebben bevonden. met benzine overgoot en vervol- gens in brand slak. Volgens welin gelichte kringen zou zich een on geveer even oude jongeman ge- DEN HAAG (GPD) De onder nemersorganisaties hebben minis ter De Block (economische zaken) dinsdagmorgen toegezegd dat zij in het belang van een evenwichtige economische ontwikkeling volledig zullen meewerken aan het pro gramma van de bewindsman om de greep op de prijsontwikkeling te versterken zonder tot een al- Moeilijkheden I gemene prijsstop maatregelen zijn: te komen. De aanzien van dc door- Ipoogd hebben zich op dezelfde wij- - loonkostenstijgingen, in ze van het leven te beroven. Hij i het kader van de pnjsgedragsregels al- N. overleg met de oodernememor- toegestaan bi) onvoldoende renUUa- rou met zware brandwonden naar ganisaües constateert de bewinds-; |eeD ziekenhuis zijn overgebracht, man in een verklaring dat de moei-| Brutomarges het omprijzen van artikelen als ge-1 Strikte toepassing van deze prijsde- ^^„^"Xoo^aadvan^d^ tv - volg van de invoering van de btw, dragsregels voor de groot- en klein- die n^r veriuMt ateni-e .'l ,- de nieuwe omzetbelasting, niet on-'handel houdt in dat de bruto-marges U® krin-»- h unno -on derschat mogen worden. niet dan na overleg met economische f*" Lalden Ti n -ticnn,'; Minister De Block wil dan ook met zaken mogen worden verruimd. NAar v^ w^nreUcht riMe werd l r stellen dat ondernemers in het alge- De ondernemersorganisaties zullen op „omen houden zij beide" vori-e week meen de prijzen bewust teveel heb-; hun leden een klemmend beroep doen de «J «*aaenvonra im-k ben verhoogd. I verlangens van minister De Bfock in te dSirbHTwtaSdSdz in i willigen. Nu de ondernemers volledige geraakte en daarl"J mishandeld zyn. Niettemin is de bewindsman bezorgd, medewerking willen geven, moet wor- Het officiële persbureau CTK ma t' Prijsverhogingen tijdig dus voor Hij heeft dan ook een klemmend be- den aangenomen dat daarmee een sec- alleen melding van de dood van J .-. invoering ervan te melden aan het, roep op het bedrijfsleven gedaan zich torsgewijze of een algemene prijsstop Zat.c. In een afscheidsbrief zou ministerie van economische zaken. zo terughoudend mogelijk op te stellen, van de baan is. hebben verklaard te behoren tot de Het zo snel en zo volledig mogelijk terugdraaien van prijsstijgingen, die door j de verkeerde btw-berekenmgen te hoog zijn uitgevallen. Doorberekening van externe kosten stijgingen zoveel mogelijk achterwegel laten. TERNEUZEN Dwingen de kustgemeenten hun vakantie gasten om 's avonds om twaalf uur onder de wol te kruipen of anders hun vertier maar in Bel gië te zoeken? Horeca-onderne- mers langs de Zeeuws-Vlaamse kust, vinden van wel. Zonder aarzelen noemen ze de namen van vijf, zes nachtgelegenheden in Knokke en Zeebrugge die le ven van toeristen die vanuit Zeeland de grens overwippen. ,Veel van dat geld zouden we hier kunnen houden als de ge meentebesturen maar niet zo bekrompen dachten over mo derne uitgaansgelegenheden', zeggen ze. Dat de gemiddelde toerist niet meer tevreden is met een stuk strand, een bed en een bord eten is bij de toe ristische organisatie al lang bekend. .,Het probleem is alleen: waar pra ten we over als we het over ont rendabei te exploiteren. De vraag die. zich daarbij voordoet, is of men overal moet komen tot een pakket van ontspanningsmogelijkheden, of dat het gezien de exploitatie beter is alles Ie concentreren in enkele centra van formaat. Maar dat er iets moet gebeuren staat voor de heer De Regt vast: .Als je toeristenge bied wilt zijn, heb je er maar voor te zorgen dat die toerist alles vindt wat hij voor een plezierige vakan tie nodig heeft. Anders komt hij vol gend jaar niet meer terug*. vinei ale VW. Hij legt uit dat er meer nodig is dan gezellige terras jes, een leuke tent waar gedanst T rekpleistcr Zeeuwse kust is behoefte i zieningen voor recreatie en ontspan ning bij slecht weer, vooral ook ge legenheden waar moeders met jonge kinderen terecht kunnen. .Ik denk een een fijne grote speeltuin met een stuk bos of recreatiepark als de Efteling'. aldus de heer De Regt. die het weer een probleem op zich noemt om dit soort gelegenheden Dat het nachtleven in Knokke in derdaad een enorme trekpleister is voor de vakantiegangers langs de Zeeuws-Vlaamse kust, is algemeen bekend. Maar het lijkt tamelijk on waarschijnlijk, dat men daarin door het openen van bars en dancings in Breskens, Cadzand of Sluis veel verandering kan brengen. Knokke dankt zijn aantrekkingskracht voor al aan zijn internationale sfeer en «an internationaal publiek: men kan er één van de Beatles tegenkomen Of Francois Sagan. Of Brigitte Bar dot. Toch geloort men aan de Zeeuws- Vlaamse kust dat althans een dee! van het geld dat nu naar Knokke stroomt in eigen .huis' kan blijven Als we de vakantieganger maar kun nen bieden wat hij allemaal zoekt', zeggen horeca-ondernemers in Bres kens. Ze verwijten het gemeentebe stuur dat men Breskens r.oig teveel zie: ais een rust.ge plattelandsge meente. inplaats van de badplaats in opkomst die het twee of drie maanden per jaar is. .Ik heb', zegt de heer F. Arends, exploitant van hotel café-restaurant .Casino', zes jaar no dig gehad om een dansverguntiing te pakken te krijgen. Maar om half twaalf moet de muziek uit. D3n hou je de mensen niet meer binnen. En dan ben ik nog een uitzondering. Volgens de politieverordening mag, er maar tot 11 uur muziek worden j gemaakt'. Volgens de heer Arends laat geen enkele vakantieganger zich om 12 uur (sluitingstijd in Breskens» naar: (Zie slot pag. 4 kol. 3) CAMBRIDGE Prins Charles van Engeland heeft een nieuwe rol aan zijn toneelrepertoire toe gevoegd, ni. de ti''"'.rol in het stuk .De zingende vuilnisman', dat een onderdeel is van een revue van Trinity College. Deze sketh heeft betrekking op de vuilnis. die prins Charles op een dag om ze ven uur uit zijn slaap haaide door luid te zingen en met vuil nisbakken te kletteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1