PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT GEMATIGDE REACTIE' GROTE DRIE VERWACHT Stemcollege toegang tot de stad ontzegd Busje tussen treinen verpletterd7 doden Sophiahaven deltadienst is biina klaar Drie kinderen bij brand omgekomen TWEE FAMILIES IN ÉÉN SLAG OMGEKOMEN BRANDWEER VAN EDE MACHTELOOS Rellen in Bombay kostten zes doden Vandaag in de krant... Sneeuw Stekene LICHTSEIN WAS ONZICHTBAAR DOOR DICHTE SNEEUWSTORM OUDE WETERING VERLOOR KERK DOOR BRAND 212e jaargang no. 34 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Olractl. NV» MIJ. na dl CV Provincial* ZnowM Courant; t. van ""Jl"'# W*l*U"t SS"*°- lalafoon Sla* |b|| r«*i Maandag 10 februari 1969 KEES VERKERK ZAAIT SCHRIK Pagina 7 OOSTDUITSE MAATREGEL TEGEN WEST-BERLIJN HEEFT REGERING IN BONN VERRAST (Van onze correspondent) BONN De Oostduitse regering heeft nieuwe beperkende bepalingen afgekondigd met betrekking tot het gebruik van de toegangswegen van en naar West-Berlijn. De bepalingen gaan 15 februari in. Ze behelzen een verbod tot het gebruik van de toegangswegen (over land) voor alle leden van de zgn. .Bundesversammlung', het stemcollege, dat 5 maart de nieuwe bondspresident zal kiezen. Daarnaast geldt het verbod voor alle leden van de Bundeswehr en voor de commissie van defensie in de Bondsdag. DUITSLAND ONTWERPT NOG TWEE KERNSCHEPEN HAMBURG (RTR) Van gezagheb bende zijde wordt In Hamburg verno-j men, dat men In West-Duitsland bezig is twee super-vrachtschepen niet kern voortstuwing te ontwerpen, namelijk een bulbearrier voor erts of olie van 215.000 ton en een groot, snel contai nerschip. West-Duitaland heeft al een vrachtschip met kernvoortstuwing, de 16.870 ton metende Otto Hahn, die vorig jaar ok- I tober zijn eerste reis maakte. Tenslotte zal ook al het .werkmate riaal', dat in verband met de .Bun desversammlung' van de bondsre publiek naar West-Berlijn zal wor den gebracht, aan de vier auto- bahn-overgangen naar de DDR door de Oostduitse autoriteiten worden teruggestuurd. Amerika, Engeland en Frankrijk zullen vandaag een verklaring uit geven. Een ontwerp hiervoor werd gisteravond in de drie hoofdsteden bestudeerd na een conferentie van de Bonn-groep' in de Amerikaanse ambassade. Na deze vergadering die drie uur duurde, verklaarde westerse functionarissen dat de re actie van de grote drie .gematigd zal zijn'. Ondanks herhaalde dreigementen van Oostduitse zijde kwam de maatregel zondagochtend als een volslagen ver rassing voor de Westduitse regering. Kanselier Kiesinger hoorde ervan in zijn woekendoord In de deelstaat Baden- Wurtemberg. Men is het er in Bonn over eens, dat dit Oostduits initiatief alleen genomen kon worden nadat het do volledige instemming van de rege ring in Moskou had gekregen. Het heeft ten doel de verkiezing van een nieuwe bondspresident in West- Berlijn zo niet te verhinderen, dan toch aanzienlijk te bemoeilijken. Het valt ook niet te voorspellen of het nieuws van zondagmorgen nog door andere ver dergaande. bepalingen zal worden ge volgd. Vast staat, dat de Oostduitse re gering nog een heel programma in de bureaulade heeft liggen, dat, voor geval het in praktijk wordt gebracht, het le ven van de Westberlijners zeer zal kunnen verzuren. De nu bekend geworden reisbeper kingen hebben overigens, en daar over zijn de commentatoren het eens, (Zie slot pag. 3 kol. 6) MOEDER EN ZOON GERED EDERVEEN (GPD) Bij een felle brand in het Gelderse Eder- veen (gemeente Ede) zijn zondag morgen vroeg drie kinderen om het leven gekomen. De slachtof fertjes zijn het elfjarig jongetje Nelis en de meisjes Johanna (9) en Jacoba (8) van Ginkel. De brand werd omstreeks kwart voor vier door de 25-jarige zoon Jan ontdekt. Binnen korte tijd stond de kleine boeren woning in lichterlaaie. Mevrouw Van GinkelVan Egdom die sinds kort we duwe is, sliep beneden en kon tijdig het huisje verlaten. Haar oudste zoon kon zich door een sprong uit het raam in veiligheid stellen. Buren moesten hem vasthouden toen hij even later opnieuw in de als een fakkel brandende woning wilde gaan om zjjn broertje en zusjes, die boven sliepen, te redden. BOMBAY (RTR) In het centrum van de Indische stad Bombay zijn zon dag zes personen gedood en een dozijn ernstig gewond doordat de politie tijdens relletjes het vuur opende op «i^.non- stranten, die onder meer een spoorsta tion in brand staken. In de onrustigste delen van de slad is een uitgaansver bod afgekondigd. De ongeregeldheden begonnen vrijdag toen leden van een beweging die on afhankelijkheid van de staat Maharasj- tra voorstaan, probeerden vice-premier Desai van India te verhinderen de stad te betreden. Zaterdag kwam het ook tot rellen, waarop zondag in verband hiermee de leider van de beweging en 550 anderen werden gearresteerd. ZEELAND kreeg een dilc pak sneeuw: plezier voor de jeugd, hinder voor het verkeer (pagina De aanleg van hetereveld ,Ber- kenkruis' te Stekene, voor Belgi sche oostfrontstrijders, gaat niet door (pagina 2). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3 Zeeuws nieuws: pagina's 2 en 5 Sport: pagina s 7, 8, 9 en 10 Radio en tv: pagina 11 De brandweerkorpsen van Ederveen en Ede stonden in een felle sneeuwstorm machteloos tegen de vuurzee die van het huisje vrjjwel niets overliet. De oorzaak van de brand is nog niet ontdekt. Me vrouw Van Ginkel, die bij kennissen is ondergebracht verklaarde dat de kachel, voordat zft om half elf naar bed ging, gedoofd was. (Van onze correspondent) DRIEBRUGGEN (GPD) Een verschrikkelijk ongeluk heeft zon dagmorgen op de spoorwegovergang in de Ruigeweidseweg in de buurtschap Hoge Brug (gemeente Driebruggen) het leven gekost aan zeven personen. Een bestelauto, bestuurd door de 40-jarige los-arbei- der C. Schoonderwoerd werd tegen half elf op de in de volksmond ge naamde .Schuine Overweg" door twee elkaar passerende treinen ge grepen. bestelwagen, die op de mei perlichten beveiligde ot door twee passerende trei gegrepen. Zes inzittenden waren op slag dood. De zevende, de 39-jarige mevrouw C.. Schoonderwoerd-Van Halteren is in de. loop van de middag in het r-k zieken huis St-Jacobsstichting in Oudewater overleden. Twee families kwamen in één 3lag om het leven; van het echtpaar Schoonder woerd kwamen ook de drie kinderen, de 14-jarige Marius, de 10-jarige Nelleke en de 7-jarige Adje om het leven. Tevens werden gedood de 36-jarige buurman van de familie Schoonderwoerd, de heer A. van der Marei (veehouder) en zijn 32-; jarige echtgenote. Dit echtpaar had geen kinaeren. Niemand begrijpt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. De zeven In-j zittenden van de bestelauto wonen I namelijk op nog geen 100 meter van de overgang ongeveer zes kilome-i ter van Gouda en kennen de ge-I vaarlijke plaats uit ervaring. De enig aanwijsbare oorzaak is de sneeuw storm. die op het moment van hetl ongeluk woedde. Volgens de spoorwegrecherche is het: heel goed mogelijk dat de knipperlichten j van ae a.k.i. (automatische knipper- lichtinstallatie) ten gevolge van de felle (Zie slot pag. 3 kol. 7) OUDE WETERING (GPD) De pa rochiekerk van de heilige Jacobus de Meerdere in d<- nieuwe wijk .Meeritreuk in Oude Wetering (gemeente Alkenm- del is gistermiddag in een half uur tijd* geheel afgebrand. Aieen de aangelKiuw- de pastorie en het verenigingslokaal bleven gespaard. De schade wordt ge raamd op ongeveer 650 tot 700 duizend gulden. Het kerkgebouw was twee jaar geleden in gebruik genomen. De totale bouwkosten bedroegen toen 800.000 tul den. Het was tien minuten voor half twee, jtocn pastoor Lcmmcns door omwonen den gewaarschuwd werd dat men uit |het pyram.de-vormige dak van d-.t mo- j derne kerkgebouw rook zag komen. De hew.g ontstelde pastoor alarmeerde di rect de brandweerkorpsen van Oude Wetering en Alketnade. Deze rukten met groot mater.ee! u:t. Ook werd as- I sistentde gevraagd van de Ler.dse beroep» brandweer, die zich met een nevelspu.:- wagen en een matericeiauto naar de plaats van de brand spoedde. Het vuur greep zo snel om zich heen dat het voor de Alkemadese brandweer bijna een hopeloze zaak was de brand onder UITVALSBASIS WISSENKERKEVOOR BOUW OOSTERSCHELDEDAM WISSENKERKE Op het mo ment dat dan eindelijk het tracé voor de deltadam in de monding van de Oosterschelde officieel werd vastgesteld (vorige week) was het met de aanleg van de uitvalsbases naar dit laatste en grootste deltaprojeet al een ste vig eind gevorderd. De werkha- ven Schelphoek op Schouwen is al meer dan een jaar in bedrijf en in de loop van het voorjaar zal het met de Sophiahaven aan de andere kant van de Oosterschel de, tegen de Noordbevelandse wal bij Wissenkerke, ook zover zijn. Ongeveer negen maanden geleden is rijkswaterstaat hier op de slikken van de voormalige Sophiapolder be gonnen om een stil hoekje te veran deren in een operatieterrein, dat voornamelijk voor de opslag van ma teriaal zal dienen. De luchtfoto laat zien dat het karwei inmiddels goed op dreef is. De noor delijke ha vendam (links) ligt er met zijn 650 nieter lengte kant en klaar bij. Een bekleding van witte betonblokken over een belangrijk deel van het damlichaam: op de kruin en aan de voet (binnenzijde) koperslakblokken. Met zijn hoogte tot 6 meter -f- NAP zal deze dam er straks voor zorgen dat de opslag en overslagactiviteiten zich in de luwte kunnen voltrekken. De donkere streep van links naar rechts midden op de foto is de schermdam in aanleg. In de haven kom zelf (nuttige oppervlakte 12 hectare) zijn de zuigers .Luijdert' en ,Alexa' van aannemer Dirk Verstoep Nederland NV te Den Haag bezig om de haven op diepte te cutteren. De twee loswallen krijgen langzaam maaT zeker hun vorm. Haventerrei nen worden bekleed en ingericht met wegenstelsels. Nog een paar maanden en ook deze tweede werkhaven voor de bouw van de Oosterscheldedam kan worden op geleverd. Nog juist op tijd, want straks gaat ook het natte werk in de grote mond tussen Schouwen en Noord-Beveland beginnen (Luchtfoto Slagboom en Peeters) t== Ie oorzaak van dat de brandweerle den er met de uiterste krachtsinspan ning :n slaagden de pastor, e met het vergaderlokaal te behouden. Zij het dan dat er flink wat waterschade ge leden was. Toen de Leidse brandweer verscheen een kwartier na het alarmwas het driehoekige puntige dak reeds met een donderend geraas in elkaar gestort, de muren aan de noord- en westzijde v. ir- in zich ook de ramen bevonden, i - z-ch meesleurende. Het interieur vatte I toen ook vlam. Men is nog uren bez.g geweest met nablussen. Door de wind wakkerde de vuurzee steeds weer aan. Over de oorzaak van de brand is nog mets bekend. Eén van de kerkgangera vertelde dat hij tijdens de laatste mis de verwarming een vreemd geluid had horen maker.. Om half één was deze denst ten einde. Omwonenden zeggen een ontploffing te hebben gehoord. Voi- gens deskundigen staat echter wel vast dat de brand :s ontstaan boven .-. de zu.dztjde gelegen ingai nen dat kortsluiting met n r.en da: kortshr.ting met moet "worden 1 uitgesloten. Tegen 10 uur gisteravond bad een plaat selijk comité, dat een inzameling hield, reeds 15.000 gulden binnen gekregen. TWEE GEDETINEERDEN UIT MESDAGASIEL ONTSNAPT GRONINGEN (ANP) Zondagmiddag omstreeks vijf uur zijn t»-<- gedeti neerden. die werden verpleegd in liet dr. s. van Mesdagasiel tc Groningen, ontsnapt na een bezoek een aan sport wedstrijd. De Groningse recherche heeft desge vraagd meegdeek! dat uit het Mesdag- asiei worden vermist de 28-jarige J. L. T uit Kerkrade. veroordeeld wegens po ging tot doodslag, en de 33-jarige M. w. van der S. uit Sprang-Capeiie. d;e werd veroordeeld wegens doodslag. De eerste woonde met een begeleider de wedstrijd in de Groningse sporthal bij en is aan z:jn begeleider ontsnapt. De tweede. d;e al langer wordt verpleegd, mocht op de fiets alleen naar de sport wedstrijden. De recherche beschikt niet over duidelijke aanwijzingen dat de man nen samen een ontviuchtingsplan had den beraamd, maar vermoedt wel dat de twee verpleegden samen z.jr, ge vlucht en wel in de richting van Duits land. De grensposten zijn gewaar schuwd. MEERDERHEID AMERIKANEN TEVREDEN OVER NIXON'S START WASHINGTON (DP A Een '■eiste onderzoek van liet instituut Gallup voor onderzoek naar de openbare mening heeft uitgetoe- "t procent ton de Ameri ka i v reder "ij-T •op hun nieuwe president de eerste weken zijn ambt vervult. Slechts vijf procent sprak zich te gen Niaton uit terwijl JG procent geen mening gaf, zo schrijft de .Washington Post' zondag. Een Nil eerderheid middenhof dat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1