STEEDS MEER WERKNEMERS KRIJGEN DUURTETOESLAGEN Belgische voorwaarde pijplijn Rotterdam- Antwerpen ismoeilijk te aanvaarden' Werkgevers doen bonden toezeggingen Akkoord aan de Zaan De Gaulle vreest ,bloedige chaos' in Midden-Oosten BOZE KEMP0-,PR0F' RAM WRAAK MET BULLDOZER Vandaag in de krant... SURINAAMSE MINISTER KREEG DE VOLLE LAAG VAN STUDENTEN Prijzen kousen in de middenklasse paan omlaag NARCOTISEUR KREEG BOETE VAN 1000 Grote vier moeten het eens worden DELEGATIE BAALH0EK OP KOMST Moskous mysterie onopgehelderd: Kosygin erg ziek? BEKENTENIS IN VENRAYSE MOORDZAAK PTT komt met klantenservice 0017 212e jaargang no. 25 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dlr«tl* M V M>. MIJ. na CV Provlndil. ZH.m Courant, t. Bureau VIlMlnton, Walitrut SS-80, Ul.toon SI 44 (b f ZlarlkiM, rad. tal. 334». atfm. tal. 2094 0 Ad», prlja 37 et per mm lalda, r. 1. dan Boar an W. da Taatar. Hoofdrad.i O. A. da Kok. Akonn-prlla 1.10 par waak, 14.31 par ka 3308). Mld delburg. Markt II. lal. 7831 (k f rad. 2078/3181. adv. 2373). Coaa, Orel. Markt 3. tal. 8140 rat ad», f 5.55. Ingei. mad. 31^ a tarief. Klalna adv. (max. 3 regel.) 37 ct par regal (min. 1,83). .Brieven kor. v I réd. 788sTadv*M18).'o d. klad' 80 et maar (alla ad. Donderdag 30 januari '69 Oadstrijders m 't geweer pagina 2 e 33*300, PZC, Mlddelkur* UTRECHT (ANP) Steeds meer bedrijven gaan er thans toe Dver hun personeel, dat per 1 januari geen nieuwe cao heeft ge kregen, een duurtetoeslag te verstrekken. Zowel de vervoers- als de industriële bonden meldden gisteren positieve resultaten. De ndustriële bonden kregen gisteren van 15 bedrijven met totaal 3100 man personeel de definitieve toezegging, dat deze bedrijven sen duurtetoeslag zullen uitkeren aan hun personeel tot het mo ment, waarop de nieuwe cao in werking moet treden. Bij deze 15 Dedrijven waren onder meer alle bedrijven uit de kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaanderen en de NV Ketjen in Amsterdam. Toegangsdeur van krantengebouw getorpedeerd ,Met mij valt niet te spotten' ARNHEM (GPD) ,Bel vlug de politie, die kerel is gek. Hij gaat het hele gebouw afbreken', schreeuwde woensdagmorgen om half elf een lokettiste van Het Vrije Volk in Arnhem' toen plotse ling een grote bulldozer de toegangsdeur van het ge bouw torpedeerde (foto). Het gevaarte werd bestuurd door de zich .professor' noemende Se Fu Meijers. Hij hnd een bulldo zer van een bedrijf in Iluissen gehuurd. Tijdens de rit van Huis- sen naar Arnhem keek Se Fu goed toe hoe zijn wraakwapen werd gehanteerd. Aangekomen op het Gele Rijdersplein zei de Kem- po-specialist: .stop hier maar. Nu kan ik het zelf wel'. Se Fu draai de bulldozer naar de ingang van Het Vrije Volk en begon onder de angstige blikken van het aan wezig».' personeel aan zijn wraak oefening. Se Fu Meijers was kwaad ge worden over de berichtgeving van het blad over een zondag door hem gehouden Kempo-demonstra- tie. Een van de aanwezigen, de Tivoli-kelner J. van Setten, be wees dat hij voor Se Fu niet hoefde onder te doen. De redac tie plaatste hiervan ook een foto. Boelen Dit deed Se Fu van woede ko ken. Dinsdag stapte hij naar de redactie met de mededeling dat de krant zou moeten boeten voor het feit dat hij door die foto in aanzien was gedaald. Voordat hij zijn vernielzucht botvierde belde hij de redactie nogmaals op met de mededeling dat hij wraak zou nemen. Een uurtje later stond hij met een bulldozer voor de deur. De politie was al eerder op de hoogte gesteld van de bedreigin gen. Sedert woensdagmorgen werd het gebouw van Het Vrije Volk extra in de gaten gehou den. Echter tevergeefs. Tegen de firma waarvan Se Fu het voer tuig had gehuurd, had hij niet ge zegd waarvoor hij het moest heb ben. Als de bulldozer eenmaal op het Gele Rijdersplein zou staan, zouden ze dat wel zien. Vier keer deed hij een .storm loop' op het gebouw. De stalen toegangsdeuren waren tegen het geweld van de grote bulldozer niet bestand. Glasscher ven vlogen in het rond. Drie mi nuten nadat Se Fu zijn werk was begonnen, maakte een aantal po litiemannen een einde aan de .de monstratie'. .Iedereen weet nu dat met mij niet te spotten valt', zei de Arn hemse Kempo-specialist. BRITSE REGERING WIL HAVENS NATIONALISEREN LONDEN (RTR) In een woensdag gepubliceerd witboek stelt de Britse re gering voor alle havens, waarin per Jaar meer dan vijf miljoen ton goederen wordt verwerkt, te nationaliseren. Daar de meeste havens, die zouden moeten worden overgenomen, reeds in handen van de overheid zijn, zullen de nodige schadevergoedingen aan plaatselijke in stanties en particuliere bedrijven naar verwacht wordt, in totaal hooguit 25 miljoen pond sterling bedragen. Minister DE gevolmachtigd minister van Suriname werd zaterdagavond in Nijmegen uitgejouwd, met rotte tomaten en eieren bekogeld, en uit een sociëteit verdreven door studerende landgenoten (pag. 1). Stoom afblazen OUD-strljders bliezen stoom af in Middelburg. Ze willen een centra le actie naar aanleiding nan de beschuldigingen over misdrijven in Indonesië pagina2) i Inkomen DE NEDERLANDSE huisartsen en ziekenfondsorganisaties heb ben de ziekenfondsraad een ver hoging van het netto-honorarium voorgesteld van 2,80 per inge schreven ziekenfondsverzekerde, (pag, 3). Hulp MINISTER Lardinois overweegt hulp te verlenen aan de zeevisse rij, die in moeilijkheden is geko men, doordat de Noordzee niet meer dezelfde grote visgrond is als voorheen (pag. 17). Binnen- en buitenlands n'euws, pagina: 1, 3 en 11 Zeeuws nieuws, pagina: 2, 5, 7 en 13 Sport, pagina 9 Financieel nieuws, pagina17 Radio en tv. pagina: 14 NIJMEGEN (GPD) De gevolmachtigd minister van Suriname in Nederland, mr W. Lim A Po is, naar eerst nu bekend is gewor den zaterdagavond in Nijmegen door studenten uitgejouwd en ver volgens bekogeld met tomaten, eieren en stenen. Om mishandeling te voorkomen moest de geheel ontluisterde minister in snelle vaart naar zijn sportwagen rennen, waarvan echter reeds twee banden waren doorgesneden en een ruit was vernield. Ondanks dit alles zag de hoge Surinaamse functionaris kans zijn sportwa gen over de weg te loodsen, waarbij rode stoplichten negerend. Bij het in cident zou de minister volgens onbevestigde berichten een blauw oog heb ben opgelopen. Mr W. Lim a Po was zaterdagavond naarNijmegen geko men op uitnodiging van een groep in de Karelstad studerende Surinamers. Tn het verenigingsgebouw van de .International Students Club' wensten de ze studenten nu wel eens het naadje van de kous te weten omtrent de acties van de Surinaamse politie, waarbij middelbare scholieren met traan gas werden uiteengedreven. Onlangs hielden deze scholieren een sympathie betoging yoor de stakende leerkrachten die de Surinaamse overheid hogere salarissen wilden afdingen. Mr Lim a Po weigerde echter pertinent een an der dan technisch betoog te houden, reden voor de Surinaamse studente verhit te raken en de minister te verwijderen. Ook een gesprek tussen de drie in dustriële bonden en zeven onderne mingen in de Zaanstreek over het toekennen van een duurtetoeslag aan de werknemers, leverde woensdagmiddag een positief re sultaat op. Het personeel krijgt een eenmalige uitkering van f75 om tot 1 april (de datum waarop de nieuwe cao's ingaan) de prijs verhogingen te kunnen opvangen. Het gesprek duurde vrij lang. omdat men zien afvroeg, of ook de jeugdige werknemer» voor deze uitkering in aan merking moeten komen. Het gaat er bij de duurtetoeslag namelijk vooral om, de verhoging van de gezinsuitgaven te compenseren. Uiteindelijk werd beslo ten, de werknemers onder 23 jaar die kostwinner zijn de volledige duurtetoe- toe te kennen en de overige be- Bn-23-jarlgen een extra vergoeding van 45,- te geven. PRIJSMAATREGEL HORECA BINNENKORT DEN HAAG (GPD) Voor de be-' drijfstak horeca zal op zeer korte ter mijn een prijsstop worden afgekondigd, zo rekent men in deze bedrijfstak. De onderhandelingen tussen de minister van economische zaken en afgevaardig den van de horecasector, over hoeveel de prijzen ten opzichte van die van het vorig jaar uiterlijk mogen stjjgen. du ren nog voort. De kousen in de middenprijsklassen zul len binnen enkele dagen goedkoper wor- dem. De kousenhandel heeft op aandrin gen van het ministerie van economische zaken besloten de prijzen vrijwillig te verlagen. Dit houdt in, dat de prijsver hoging van deze kousen als gevolg van de btw en van externe verhogingen niet meer mag bedragen dan 8 pro cent ten opzichte van de prijzen van voor 1 januari. In de middenprijsklas se waren verhogingen van 20 procent na 1 januari geen uitzondering. Het is voorts niet uitgesloten, dat er binnen kort prijsmaatregelen zullen worden genomen voor autorijscholen en kappers. KLEUTER VERDRONKEN HAARLEM (GPD) Woensdagmorgen is de ruim 2'A-jarige Agnes Huijzer in een greppel vlak bij de ouderlijke wo ning aan de Bloemveldlaan in Haarlem verdronken. Het meisje werd om half twaalf door haar moeder vermist waar na buurtgenoten in de omgeving zijn gaan zoeken. Een uur later vond een jongen het meisje in de greppel die de ivormt tussen di 3 Bloeniendaal. ZAAK-MIA VERSLUYS De overeenkomst geldt voor Honig NV in Koog aan de Zaan, de linoleumfa- briek Krommenie en de vijf nv's, waar mee de bonden de cao voor de Zaanse ondernemingen hebben afgesloten: de Noord-Hollandse Margarinefabriek. de, NV Textiel- en Oliefabriek Crock enj AMSTERDAM (ANP) Het Amstei Laan (twee fabriekeni. de Koninklijkedamse gerechtshof heeft de narcotiseiir Fabrieken Duyvis (twee fabrieken),i van het nu al bijna drie Jaar bewuste- Westzanens Koninklijke Fabrieken (zesj loze: 22-jarige meisje Mia Versluijs, dr fabrieken) en de Koninklijke Lassiefa- j$. P. de P. uit Enschede, veroordeeld brieken in Wormerveer. Bij deze zeven tot een boete van 1000 gulden, omdat ondernemingen werken in totaal onge-; het hof hem schuldig achtte aan: ,het overschrijden van het vertrouwen in de stand van geneeskundigen'. Het hof bepaalde voorts in zijn niet openbaar gemaakte beschikking dat de- -- zal worden in de me-i veer 4000 mensen. Verder liet gisteren het spoorweg bouwbedrijf in Utrecht (400 man personeel) weten, dat de volwas/^n werknemers over de periode 1 ja nuari - 1 april een extra-uitkering krijgen van 100,-. De jeugdige werknemers ontvangen 50,-. In het wegvervoer is een aantal transport bedrijven overgegaan tot betaling van f 25,- per maand. Van de werkgeversorganisaties in het wegvervoer is nog geen antwoord ont vangen op het verzoek van de vervoers- bonaen de bedrijven te adviseren 25 per maand te betalen. Aan de werkge vers in de zeevaart is een duurtetoe slag van 2 procent gevraagd, in de bin nenvaart een vast bedrag. Enkele clas- slficeerbedrljven in Amsterdam en Rot terdam (in totaal 5000 werknemers) ke ren tot de ingangsdatum van de nieu we cao ruim 5 gulden per week extra uit. De NV Tankercleaning in Rotter dam 1100 man) geeft een duurtetoe slag van 5 procent. schiedt zonder vermelding van de naami der betrokkene). Verder nog dat de heer Versluijs de kosten van de behandeling van de zaak voor het medisch tuchtcollege in Zwol le en de gerechtshoven in Arnhem en Amsterdam van rijkswege vergoed zal krijgen. in L1 m uit' narcose. Zij wordt nu a! geruime tijd verpleegd in het streekziekenhuis in Een nekom. De narcotiseur, zowel ais de geneeskundig inspecteur voor de volks gezondheid in Overijssel als de procu reur-generaal bij het gerechtshof t( Amsterdam kunnen van de beschikking van het hof binnen vier wéken in cas satie gaan bij de hoge raad. DS PAISLEY NU IN GEVANGENIS BELFAST (RTR) De politie heeft woensdag de. extreme protestantse do minee Ian Paisley gearresteerd in het ziekenhuis te Belfast waar h(j wns op genomen toen hij hij een poging tot ar restatie door glasscherven gewond raak te. Aanvankelijk wilde de Noor dier se do minee ook woensdag het arrestatiebe vel weigeren, maar na een blik erop to hebben geworpen zei hij: .Dit schijnt ln orde. Ik ben nu onder arrest en zaJ meo moeten gaan.' Ds Paisley moei drie maanden uitzit- ten wegens onwettige vergadering tij dens de rellen tussen protestanten en rooms-kathoHeken in Armagh vorig Jaar. De Noordierse politie forceerde in de nacht van dinsdag op woensdag de deur van de woning van de strijdbare protestant majoor Ronald Bunting en bracht hem naar de gevangenis. Bun ting. aanhanger en medewerker van Paisley, was eveneens veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf nadat zijn aanhangers vorig jaar in Armagh een mars voor de burgerrechten hadden verstoord. Bunting noemt zich comman dant van de extremistisch-protestantss .loyale burgers van Ulster.' Foto: Dominee Paisley wordt hier weggeleid na zijn arrestatie bij het verlaten van het Ulsteraie- kenhuis. Nieuw proces in Irak aangekondigd PARIJS, BAGDAD. JERUZA LEM (AP, AFP, RTR) Presi dent De Gaulle heeft woensdag gewaarschuwd voor een .bloedige chaos' in het Midden-Oosten als geen internationale maatregelen worden genomen om de spannin gen in het gebied te verminderen. Hij liet opnieuw weten, dat hij van mening is dat de grote vier Frankrijk, Rusland, Groot- Brittannië en de VS het eens moeten worden over een oplos sing. ,Deze ernstige toestand in het Midden- Oosten moet door een ieder, en speciaal in Frankrijk, met reden en zonder voor oordelen onder de loep worden geno men', zo had, volgens de staatssecreta ris van voorlichting Joel le Theule, De Gaulle op de wekelijkse kabinetsraad verklaard. ,Wat daar gebeurt is dat bij gebrek aan Internationaal ingrijpen, dat Frank rijk altijd heeft voorgesteld, de con- (Zie slot pag. 11 kol. 5) DE GAULLE MINISTER DRS J. A. BAKKER IN KAMERCOMMISSIE: (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG - De beruchte Bel gische voorwaarde, dat van de pijpleiding voor ruwe olie tus sen de Rotterdamse haven en de Antwerpse raffinaderijen op Ne derlands grondgebied geen af takkingen kunnen worden ge maakt, is voor minister Bakker van verkeer en waterstaat .moeilijk te aanvaarden'. Hij heeft dat woensdagmorgen in de vergadering van de tweede- kamercommissie voor zijn de partement letterlijk zo gezegd en daarmee eigenlijk aange toond dat de protectionistische wens van de Belgen in het over leg over de pijpleidingkwestie weinig kans zal maken. De bewindsman reageerde met zijn opmerking, die aan duidelijkheid wei nig te wensen overlaat, op een vraag van het kamerlid C. F. van der Peijl ichu), die al eerder naar deze kwes tie had geïnformeerd. Vorig jaar moest de minister hem toen meede len dat de voorwaarde van de Belgen aan Nederland nog niet officieel was voorgelegd. De bewindsman moest toen kennelijk afgaan op persberich ten. Uit het antwoord van de minis ter woensdag mag worden afge leid, dat de Belgen bij hun overleg De onderhandelingen langstelling voor een aftakking de richting van het Sloegebied. Kan de minister nu wat naders meedelen?' Minister Bakker: .Waar het een openbaar belang betreft is mijn de partement bij de aanleg van deze pijpleiding betrokken. Daaraan zul len de normale condities worden ge steld'. Baalhoek tie aan de orde hebben gesteld. In de kamer was al eerder verzet gere zen tegen deze voorwaarde. De beer Van der Peijl bracht daar tegen dit maal nog het argument naar voren: .In Zeeland heef: het chemisch be drijf van Hoechst-Vlissmgen NV be- het Bel- g van een i het Antwerps haven gebied (linkeroever) en Baalhoek. aan de Westerschelde, kunnen op korte termijn worden geopend. Bel gië heeft al een drie man sterke delegatie geformeerd. In Nederland is de benoeming van een delegatie aanstaande. .Van twee personen heb ik al toe zegging binnen dat zij bereid zijn hun benoeming te aanvaarden. Een derde hoop ik binnenkort te krij gen', kon de minister meedelen. Van verschillende kanten werd in de ka mercommissie geïnformeerd naar de stand van zaken rondom de aanleg van het Baalhoekkanaal. De heren Van der Peijl (ch), ir H. van Rossum (sgp), mr J. F. G. Schlin- gemann (wd) en W. P. G. Assmann (kvp) wilden wel eens weten hoe ver men op het ogenblik met het overleg is gevorderd. De heer Van Rossum stipte daarbij nog aan. dat ln Belgische kringen een verband wordt gelegd tussen het Baalhoek kanaal en uitbreiding van de haven van Zeebrugge. .In dat geval zal er wel .ets moéten worden gedaan aan (Zie slot pag. 2 kol. 1 MOSKOU (AFP) Het mysterie rond om de Russische premier Kosygin bleef woensdag, nadat het aanvankelijk leek opgelost toen het persbureau Tass de naam van de premier noemde b(j die van een aantal leiders die een officiële plechtigheid hadden bijgewoond. Tass verspreidde tegen de middag een bericht waarin werd gemeld dat het pre sidium van de opperste-Sowjet en de regering de president van Zuid-Jemen een dejeuner hadden aangeboden ter ge legenheid van diens bezoek. Kosygm* naam werd genoemd bij de aanwezig» leiders, maar later gaf het persbureau in zjjn Russische uitzending een recti ficatie van het bericht waarbij de naam van de premier werd weggelaten. Ko sygin was al niet aanwezig bij de ont vangst door de regering van de Russi sche kosmonauten van de Soejoez-4 en -5. bij welke intocht op de stoet werd geschoten. Officieel is meegedeeld dat de premier met vakantie is, maar de meeste waarnemers in de Russische hoofdstad menen dat hfl wellicht ernstig ziek is. ROERMOND (ANP) De officier van justitie te Roermond, mr W. Bart ei* heeft meegedi-eld, dat de 15-jarige scho lier P. H. uit Ven ray een bekenteni» heeft afgelegd in de moordzaak-Venrav. Krachtens bevel van de kinderrechter te Roermond is P. H. in een daartoe ge- eigend instituut geplaatst, aldus de me dedeling van mr Bartels. DEN HAAG (ANP) De PTT zal met ingang van 3 februari a s ten behoeve van de post, de post giro en de rijkspostspaarbank een telefonische klantenservice Instel len. Deze klantenservice zal van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 20.00 uur vanuit het gehele land telefonisch bereikbaar zijn onder nummer 0017 (koste loos). Het voornaamste motief voor het instellen van dit voor het gehele land gelijke nummer is gelegen ln het besef, dat het publiek lang niet altijd weet te ontdekken bij wie men voor een bepaalde In formatie het beste kan aanklop pen. Inlichtingen van algemene aard, maar ook plaatselijke, als tijden van openstelling ed worden door telefonische klantenservice ver strekt. Kan dat niet direct, dan belt 0017 zo spoedig mogelijk te rug. Gaat het om 'n klacht, dan zoekt 0017 uit welke directeur terzake competent Is en geeft aan hem de klacht door. Vervolgens belt hij de klager terug en vertelt hem van wie hij spoedig meer over de afhandeling van zijn klacht zal vernemen 0017 zorgt er dus voor dat klachten snel bij de juiste functionaris terechtkomen. Ter completering van de telefoni sche klantenservice wordt het pu bliek tegelijk de mogelijkheid ge- ooden schriftelijke vragen om inlichtingen of klachten onge- frankeerd te posten met het adres Klantenservice, antwoordnummer )017. Bij dit systeem zorgt de oost ervoor, dat de brief met spoed in handen komt van degene, lie voor de behandeling van de kwestie de meest aangewezene

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1