VMF WAPENT ZICH TEGEN EEN OVERVAL' Prijzen soms heel sterk omhoog Veel méér zoet water nodig om straks Zeeuwse deltameren door te spoelen Met optie (f 90 min) op aandelen: Bericht' van de vakbeweging aan adspirant-koper(s) Europoortslepers nu ook in staking Nieuwjaars- vieriny van de democratie B Vandaag in de krant... Zestig ontslagen in Breda NOTA WATERHUISHOUDING VAN NEDERLAND' PROGNOSE VAN DELTACOMMISSIE VER ACHTERHAALD Zoutbezwaar Koude in Italië: Skieën op vulkaan 222e jaargang no. 3 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN n laar «n W. 4* Pat!ar. Hoofdrad.: c. A r. 5,35 Iniei. ir o per po at ƒ15,23 par kwartaal. Loaaa nummara 23 tam (Intl. 4H t 833, adv. S2I3) Ooalbur,. lal. 2395. Tcrnaujan, Nl.uw.lr..! 22, lal 44 0 tl maar (.11. adv. prljitn eatl. 496 btw). Giro 359300. PZC. Mlddtll Zaterdag 4 januari 1969 Geen handtekening? Dan gqzelmg! Pagina 2 EDWARD KENNEDY WAARNEMEND FRACTIELEIDER IN SENAAT WASHINGTON (AP) Senator Edward M. Kennedy van Massa chusetts is vrijdag gekozen tot waarnemend fractieleider van de democraten in de Amerikaanse se naat. Deze functie werd bekleed door se nator Russel B. Long van Louisia na, die zich opnieuw kandidaat had gesteld, maar door Kennedy werd verslagen. Nu Kennedy deze belangrijke post in de leiding van de senaat heeft veroverd wordt daarmee de positie van de liberaal gezinde democraten sterker. De stap van Kennedy wordt door velen i beschouwd als een eerste op de weg naar het Witte Huis. Kennedy werd gekozen met 31 tegen 26 stemmen. Long, die voorzitter is van de machtige senaatscommissie van financiën, was j sinds 1965. toen hy Hubert H. Hum-, phrey opvolgde, tevens waarnemend fractieleider. DEN HAAG (GPD) Van verschillende kanten is VMF/Stork- YVerkspoor de laatste tijd gewaarschuwd dat er belangstelling voor haar bedrijf wordt getoond en dat ernstig rekening moet worden ge houden met de mogelijkheid van een bod op de aandelen, waarover van te voren geen overleg zal worden gepleegd. Om zich tegen een dergelijke overval te beschermen is naarstig gezocht naar een wapen, dat VMF nu meent te hebben gevonden in de vorm van een aan een bevriende groep te verlenen optie op nominaal 90 miljoen gulden te gen een koers van 100 pet uit te geven nieuwe aandelen. Deze aande len zullen zodanig in het dividendrecht zijn beperkt, dat de uitgifte beneden de beurskoers als gerechtvaardigd wordt beschouwd. Slepers OOK DE Europoortslepers zijn thans in staking. Gisteravond be sloten zy zich aan te sluiten bij de actie van de bemanningen van de Rotterdamse stadssleepboten. (pag. 1) Ridder DE OUD-DIJKGRAAF van het waterschap St-Phiüpsland, de heer W. C. van Nieuwenhuijzen is vrty- dag benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. (pag. 2) Koorzangplaat IN MIDDELBURG is vrijdag de verkoop gestart van een grammo foonplaat met koor- en samen zang - opgenomen in de Nieuwe Kerk - als onderdeel van de acties tot restauratie van het Oostkerk orgel. Mevrouw Drijber kreeg de eerste plaat. (pag. 2) SER SER-^oorzitter dra De Pous be steedde in zijn nieuwjaarsrede rui me aandacht aan de democratise ring van het bedrijfsleven (pag. 3) APOLLO OP KAAP Kennedy wordt thans alles in gereedheid gebracht voor de lancering van de Apollo-9 op 28 februari. Voor deze ruimtereis staan proeven met de maantaxi op het programma. (pag- D Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 7 Zeeuws nieuwspag. 2, 4,5 Sport: pag. 6 Radio-tv: pag. 9 Financieel nieuwspag. 11 I, ditmaal over de vele jeugd bewegingen in de twintiger jaren die zich kantten tegen het, roken, drinken, dansen en tegen films, pag. UtCommentaren over het Midden-Oosten, Latijns-Amerika de Chinese minister van buiten landse zaken weer in functie en over Spanje, dat weer een over zeese provincie' afstoot, pag. 15: Het Zeeuwse territorium telt vier licht zuilen: Sieuwesluis. Westschouwen, Westkapelle en Noord-Hinder. Deze felle zeelan taarns belichten een veilige zee- route langs verraderlijke ondiep ten. Hoe werkt het .menselijk mechanisme' in deze lichtbakens pag. 16: Letterkundige kroniek door Hans W air en en een inter view met prof. mr H. Drion over de discussie op de Leidse univer siteit. pag. n: Pagina i'oor de vrouw met o m poetsen en stoffen in een .robe de matsou'; voorts .Van en voor haar,' culinair avontuur en iets over sieraden, pag. 10: Jeugdkerkeweek doorge licht, Stemmen uit de kerken over suggestie voor weinig nieuwe en veel oude leef gemeenschappen, alsmede kort.gczegd. pag. 21: Dammen, schaken, brid ge, puzzel en'prijsplaat. Van de optie zal alleen gebruik kunnen worden gemaakt, als de eventuele bie der niet aan bepaalde voorwaarden vol doet. In de eerste plaats zal de bieder zijn identiteit bekend moeten maken en zijn voorstellen vooraf schriftelijk aan VMF ter kennis brengen. Daarbij zal een duidelijk inzicht moeten worden verschaft in de motieven voor de over neming en in het beleid dat in do toe komst zal worden gevoerd. Hierbij wordt vooral gedacht aan de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid in Nederland, die van het 26.000 man tel lende personeel in het bijzonder. De bieder moet naar het oordeel van VMF een aanvaardbare partij zijn en in staat kunnen worden geacht om de aan te gane verplichtingen na te ko men. Voorts zal VMF in de gelegen heid moeten worden gesteld, om de voorstellen gedurende acht weken na de ontvangst te bestuderen en met de bieder in overleg te treden. Minderheidsbelang Indien bij een bod niet aan deze voor waarden wordt voldaan, dan zal van de optie gebruik worden gemaakt. De bieder heeft dan de keuze tussen het intrekken van het bod, of zo ver schillende of alle aandeelhouders op het bod ingaan genoegen te nemen met een minderheidspositie in het be drijf. De bieder zal maximaal een 49 pet belang kunnen verwerven. Voldoet de bieder wel aan de gestelde voor waarden, en kan overeenstemming over het bod worden bereikt, dan zui len aandeelhouders daarvan in kennis worden gesteld en wordt van de optie geen gebruik gemaakt. De uiteindelij ke beslissing over het samengaan ligt dan in handen van aandeelhouders. Wordt er geen overeenstemming be reikt, en besluit de tegenpartij het bod toch uit te brengen, dan zal VMF haar mening over het bod kenbaar maken en de beslissing aan aandeelhouders overlaten. Er zal dan, tenzij aan één van de gestelde voorwaarden niet wordt voldaan, geen gebruik kunnen worden gemaakt van de optie. oefend door de als trusty optreden de maatschappij tot beheer van het administratiekantoor, opgerirht door Hubrecht, Van Harencarspel en VAS Visser. Mocht de trusty bij een te nemen beslissing menen dat er geen verband bestaat met de gestelde voorwaarden of de conse- Zie slot pag. 7 kol. 4) CUXHAVEN: het 1308 ton me tende Russische vrachtschip Jfjandoma' is voor de Duitse kust op het Scharhumrif in tweeën ge broken, nadat het enige dagen ge leden was gestrand. De vracht vaarder is geladen met chemica liën, welke gifgas ontwikkelen, r zij nat worden. NA ENKELE DAGEN MET DE BTW BLIJKT REEDS: Indien van het optierecht gebruik zou moeten worden het stemrecht over uit te geven aan delen namens de niet nader genoem de bevriende groep, worden uitge- Kleuter maakt fatale val van hooiberg ENSCHEDE (GPD) Het zoontje An-1 dré van de familie Groot-Obbink uit Haaksbergen, dat over enkele dagen vier jaar zou worden is donderdagmid dag van een hooilierg bij zijn ouder lijke boerderij aan (Te Eibergsestraat Kvallen en overleden, kleuter was met enkele andere kin deren in de kapberg aan het spelen, waarbij het jongetje van het opgetaste hooi is gegleden. Kil kwam met het hoofd op een ijzeren landbouwwerktuig terecht. HIER EN DAAR WACHT MEN NOG DEN HAAG (GPD) De Invloed; van de nieuwe omzetbelasting btw en de kostenverhogingen die: daarop aangehaakt zij'n, doen zich: in de eerste dagen van het nieuwe i jaar met horten en stoten voelen. Dit zijn de globale indrukken van onze eerste waarnemingen in win kels en bij bedrijven: ZONDAG IETS KOUDER Van onze weerkundige mede- ker) GPD Het nieuwe Jaar is met een forse dooiperiode begonnen, maar tijdens het weekeinde zul len wij geleidelijk weer in Iets koudere lucht komen zonder dat al van een volgende vorstperiode kan worden gesproken. Een kou front nadert via Schotland en de Noordzee en zal ons met enkele buien passeren. Zondag draait de wind weer naar noordwest met aanvoering van polaire lucht. Wat wij in de gaten moeten hou den is een zeer krachtig hoge- drukgebied gevuld met strenge vorst boven Noord-Rusland. De luchtdruk is daar tot ongeveer 800 mïlimeter kwikdruk geste- In Moskou vroor het vrij- "its on D :geé ;ebied in de komende week naar aden, 's nachi loopf nemarken. Mocht dit hogedruk- STfu meer dan twintig graden vorst. De vorstlijn loopt nog over De- o&uicu lix UC 1W111CUUC WCCJV UUU1 de Oostzee en Scandinavië ver sterken dan kan dit in de eerste helft van deze maand nog tol een tweede koudegolf lelden al blijft het de komende dagen ze ker nog kwakkelen. flink aantal artikelen blj|ft tot dusve nog geljjk in prys. Nog maar weinig zaken in kleding, meubelen en woningtextiel hebben hun prijzen veranderd. De uitverkoop staat immers voor de deur. Wie zijn prijzen in deze branches reeds wel verhoogde, deed dat vaak fors: met circa tien procent; de café-restaurants en broodjeswin kels hebben van zaak tot zaak afwijken de berekeningen voor prijsverhoging. Wie bescheiden bl(jft berekent 6 pro cent bovenop prijs plus bediening. An deren rekenen echter 8 procent en ook wel 12 procent. Dat is neel wat meer dan de drie tot zes procent die het mi nisterie van economische zaken heeft voorspeld; Slagers slagers rekenen vier tot acht pro cent meer voor hun vlees en vleeswaren. Op slaatjes, croquetten, blikjes vlees en BREDA (ANP) De internationale Kunststoffen Industrie NV (IKI) te Bre da, fabrikante van schuim-, folie- en spuitgietartikelen gaat haar bedrijf re organiseren, zo deelde IKI mede. De teleurstellende resultaten gedurende een reeks van jaren in de spultgietsector hebben IKI doen besluiten de produktie van spuitgietartikelen te stoppen. De vrijkomende produktiemiddelen zullen worden aangewend om de positieve ont wikkeling in de schuim- en folieafdeling verder te stimuleren. Ais gevolg van deze reorganisatie zul len ongeveer 60 personeelsleden moeten afvloeien. Ten aanzien van de conse quenties in de sociale sfeer wordt uiter aard overleg gepleegd met de vakbon den. dergelijke, zetten velen twaalf procent. prijzen van boeken zijn met vijf tot twintig procent omhoog gegaan. over sommige cosmetica aanvanke lijk zouden er in prijs dalen - wordt twaalf procent verhoging berekend; bioscopen zetten dikwijls twee kwar tjes op de prijzen voor alle rangen. Dat zijn verhogingen van ver boven de tien procent. Het had mogen zijn drie tot zes procent. Ook de prijzen van de con sumpties in de foyers zijn in een aantal gevallen drastisch verhoogd; vakantie In eigen land wordt circa tien procent duurder en In het hi seizoen vaak nog meer. De reis w< duurder en het tarief van het vakantie huisje. De Nederlandse spoorwegen Zo duur (Zie slot pag. 7 kol. 1) Na Rotterdamse stadsslepers ROTTERDAM (ANP, GPD) De bemanningen van zeven Euro poortslepers hebben vrijdagavond besloten om zich aan te sluiten bij de staking van de stadssleepboten In Rotterdam. Twee Europoort sleepboten waren op zee maar men verwachtte, dat zij zich na te rugkeer bij de staking zouden aansluiten. Aanvoer van ruwe petroleum kan in gevaar komen De beslissing van de opvarenden van de Europoortsleepboten betekent dat de! aanvoer van ruwe petroleum naar de raffinaderijen in hot Rotterdam/Euro- poortgebled binnenkort in gevaar kan komen. Het binnenvaren van het Euro- poortgehled vereist manoeuvres die voor al b(j zwaar weer de grootste behendig heid eisen, zelfs wanneer sleepboten daarby zyn ingeschakeld. De havenloodsen in Rotterdam zullen in de komende dagen voor moeilijke be slissingen komen te staan. Het ziet er naar uit dat de raffinaderijen de kapi teins van grote tankschepen een advies zullen geven over het al dan niet door-, varen naar Rotterdam. Mocht deze sta-' king zich geruime tijd voortzetten, dan ls de kans niet uitgesloten dat de raffi naderijen op een gegeven moment over te weinig grondstoffen gaan beschik ken. Risico's Technisch is het wel mogelijk dat ook de grootste tankera naar Europoort kun- Zie slot pag. 3 kol. 5) urgemëêsler Roemer» van ingen h'-eft onlang» meegedeeld dal er voortaan geen nieuwjaarsvergadering meer van de raad za! worden gehouden, hetgeen tevens in houdt dat hij geen nieuwjaars rede meer zal uitspreken Motivering: de feiten en verwachtingen, die in een nieuwjaarsrede worden opgesomd, wor den geacht te zijn opgenomen in de be geleidingsbrief bij de gemeentebegro ting Een opvallend besluit Wfl willen niet verhelen er met grote Instemming van te hebben kennisgenomen. De motivering van Vltsslngens burge meester ls bondig en juist. ZIJ gaat er kennelijk - en naar ons gevoel terecht - van uit, dat de democratie in ons land een .begrotingsdemocratie' is. Elk Jaar opnieuw buigt een raad zich over de gemeentebegroting, zonder enige twijfel hét hoogtepunt van het Jaar. althans: dat behoort het te zijn. Het college van b en w dient deze begroting bij de raad ln, ln de meeste gevallen voorzien van een omstandige toelichting. Die toelich ting ia vervat in een begeleidende brief, een uiteenzetting van het hoe en het waarom van het beleid. Bovendien ma ken burgemeester en wethouders in vele gevallen van deze gelegenheid gebruik om hun mening kenbaar te maken over beleidsaspecten van algemener aard, zoals bijvoorbeeld re geringsmaatregelen die de gemeenten aan gaan, kortom het to tale gamma van het beleid komt in die brief tot uiting. Begroting met brief worden vervolgens in raadsafdelingen grondig bestudeerd, waarbij tientallen vragen worden geformuleerd. Burge meester en wethouders op hun beurt beantwoorden deze vragen schriftelijk, waarna de begrotingsbeharJieling ge noegzaam ls voorbereid. In een openbar» raadsvergadering worden de stukken dan opnieuw besproken, waarbij er bo vendien gelegenheid is de ontwikkelin gen ln de gemeente in breder - bijvoor beeld politiek - verband te plaatsen. Aan deze uitgebreide gedachtenwissellng no men vanzelfsprekend burgemeester en wethouders deel. evenals de meeste raadsleden. Bij die gelegenheid komen inderdaad alle feiten en verwachtingen - om de woorden van burgemeester Roe mers te gebruiken - voor het komend» begrotingsjaar omstandig aan de orde. We zelden het al: dat behoort het hoog tepunt van het jaar te zyn, het ls al» het ware de .nieuwjaarsviering van de democratie'. We zijn het dan ook geheel met bur gemeester Roemers eens: tegen deze achtergrond is er geen behoefte aan een nieuwjaarsrede. De koningin houdt toch ook geen tweede troonrede na de eerste januari? Op de derde dinsdag, bij d» opening van de gewone zitting der sta- ten-generaal - een opening die wordt ge volgd door de Indiening der rijksbegro ting - zet zij onder verantwoordelijkheid van de ministerraad ln het kort het re geringsprogram uiteen, daarbij tevens enkele opmerkingen makend over het afgelopen jaar. Een tweede troonrede - of een boodschap van de minister-presi dent - zou teveel van het goede zijn. Waarom wél zulk een rede bij de ge meenten? Er komt nog bij, dat de nieuw jaarsrede, formeel gezien, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van d» raadsvoorzitter valt, terwijl het groot ste deel van de opgesomde .feiten en verwachtingen' zowel het beleid van b en w als dat van de raad betreft. D» nieuwjaarsrede van de burgemeester 1» de laatste jaren ln vele gemeenten een vaste, maar eenzijdige liturgische for mule geworden, dikwijls één van lang» adem, een formule die weliswaar niet in strijd ls met het democratische dogma, maar er evenmin op steunt. Zij kan ge schrapt worden zonder enige schade, de verhoudingen zouden door die schrap ping er alleen maar duidelijker door worden. Als te eniger tijd - zoals is te verwachten - ook de burgemeester voor de volle omvang van zijn beleid aan de raad verantwoording schuldig zal zijn, blijft er helemaal niets meer voor d» nieuwjaarsrede over: alles, maar Hnn ook alles kan worden behandeld op het geëigende ogenblik, namelijk by de be handeling van de begroting. We hopen dat het besluit van de bur gemeester van Vlisslngen een voor beeld voor zijn ambtgenoten ln deze pro vincie zal zijn. Niet alleen op grond van de hierboven opgesomde redenen, maar ook ten dienste van de toehoorders. .Naar een toespraak luisteren ls dikwijls moeilijker dan er een te houden' heeft eens een ironische geest niet zonder waarheid genoteerd. Montesquieu zei het nog bijtender: .Wat redenaars aan diep te ontbreekt, geven zij aan lengte'. Dét zouden we echter niet graag over de Zeeuwse burgemeesters zeggen: sommi gen schromen niet om in de diepte af te dalen, andere combineren zelfs diepte met lengte. Maar het bezwaar blijft, dat het allemaal meestal al eerder is ge beurd: bij de begrotingsbehandeling.- (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Voor de verzil- tingsbestrijding langs de zuide lijke rand van het zuidelyk del tabekken (de Zeeuwse wateren) zullen in de nabije toekomst veel grotere hoeveelheden zoet wa ter nodig zijn dan de Deltacom missie in de jaren 1953-1961 veronderstelde. Dat komt door allerlei ontwikkelingen, waar mee indertijd geen rekening is gehouden (havenontwikkeling langs de Westerschelde, Rei- merswaalplan, Schelde-Rijnver- binding). Tot deze frappante conclusie komt een nota over de waterhuishouding van Ne derland, die minister Bakker van verkeer en waterstaat de eerste en tweede kamer heeft aangeboden. waterhuishouding van zuidwestelijk Nederland op een uantal punten in grijpend zal moeten worden herzien Overigens neemt de nota meteen ie dere ongerustheid op dit punt weg: in een 95 r droge zomer zal nog min stens 1630 miljoen kubieke nieter wa ter uit de Rijn beschikbaar zijn om het zuidelijk deltahekken door te spoelen boven de hoeveelheden die al voor verziltingsbestryding by de schutsluizen zijn gereserveerd. Anders dan men zich aanvankelijk had voorgesteld zal het in het zuide lijk deltabekken moeten komen tot een serie maatregelen, die in de nota meer of minder nadrukkeiyk worden aanbevolen: ook in periodes met kleine opper- waterafvoeren van de grote rivie ren zal de voeding met zoet 1 worden voortgezet er zal dan minder water beschikbaar zijn voor de verzütingsbestrijding van onder meer de Nieuwe Maas: 4 er zullen in het zuidelijk bekken afzonderlijke .kavels' voor de wa terhuishouding en afzonderlijke .kavels' voor de zeehavens moeten worden gevormd: a een beperking van de pe:!variat:e in het toekomstige zuidelijke del tabekken (Zeeuwse Meer en Veer- se Meer) is van belang met het oog op de inrichting van het bek ken en het gebruik voor byvoor- beeld de recreatie. De waterhuishouding van het zuide lijk deltabekken wordt in aanzienlijke zeehavengebieden. De nota van mi nster Balcker gaat van de princ.p.ële vengebie Baïcker voorkeur uit dat wateren, die primair een waterhui shoudkundi ge functie hebben te vervullen zoveel mogelijk moeten worden gescheiden van wate ren met een haven- of scheepvaart- functie. In haven- en scheepvaartge bieden kan zich namelijk op allerlei mameren waterverontreiniging voor doen (massale scheepvaart, olielozing door ongelukken in de scheepvaart of bij de industrie, koelwatercircula tie, resterend zoutbezwaar bij schut sluizen enzovoorts). Komt by dat bij afzonderlijke bekkens de scheep vaartkavels van het toekomstige Zeeuwse Meer een soort van tweede- verdedigingslinie tegen de zoutpene- tratie kan worden opgebouwd. Allerlei argumenten pleiten volgens <le nu verschenen nota voor een on derzoek naar de waterhuishoudkun- Zie slot pag. 4 kol. -6) ROME (AFP) De koudegolf die Ita- I lië al enige dagen teistert heeft *dch van het noorden van het land naar he* zuiden verplaatst, waar het verkeer door sneeuwstormen en vorst grotendeels I» verlamd. Op de hellingen van de Etna (Sicilië) en de Vesuvius en de andere berghel lingen rond de Golf van Napels wordt zelfs geskied. In de berggebieden van het noorden i» de temperatuur gestegen, met uitzon- i dering van Bergamo, waar donderdag met dertig graden onder nul een nieuw I kouderecord werd gevestigd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1