Voor 1971 nog zeker géén kleurentelevisie in België T.fêmiua PANDA EN DE IMP televisie Zaterdag Zondag radio Zaterdag Zondag CV-plannen? even bellen! Hollestelle NV 01160-6995 Wie ben ik? ZATERDAG 5 OKTOBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (ADVERTENTIE) (Van onze Rtv-redactie) Een inmiddels door de minister-pre sident tegengesproken gerucht dat de kijk- en luistergelden in België zouden worden verhoogd, heeft reeds de aandacht gevestigd op de omstan digheid dat België nog steeds geen kleurentelevisie bezit. Ontvangst van buitenlandse uitzendingen in kleuren met name die van Frankrijk en van Nederland is op vele plaatsen in Bel gië mogelijk. Er zijn echter naar ver houding weinig bezitters van kleu- rentoestellen, waarvan de prijs onge veer 3500 gulden bedraagt. De vorige regering heeft plannen ge had om de kleurentelevisie in België van de grond te helpen en ze heeft beloften ter zake gedaan, maar die hebben het parlement nooit bereilct. ftet enige dat de BRT en haar Frans talige zuster de RTB thans kunnen (ADVERTENTIE) ZAAGMOLENSTRAAT 1GOES doen is experimenteren. Men heeft enige kleurenfilms gemaakt en zo meer en men doet proeven met ge sloten circuits. Ook van particuliere zijde wordt er een en ander gedaan. Zo zijn er on der auspiciën van het ballet van de XX-ste eeuw (Maurice Béjack) tv- kleurenfilms gemaakt. Men za] die echter in ieder geval ook aan andere dan Belgische tv-stations trachten te verkopen. Wanneer de regering in de loop van het parlementaire jaar 1968-'69 zou kunnen besluiten dat België kleuren- tv moet hebben houdt men er reke ning mee dat er nog tenminste twee jaar overheen zullen gaan aleer de uitzendingen kunnen plaatsvinden. De fabrikanten van tv-toestelen schatten dat, zodra België met kleu- ren-tv zal beginnen, ongeveer 50.000 Belgen zich een tot het ontvangen daarvan geschikt toestel zullen aan schaffen. Die toestellen zullen zo moeten zijn ingericht dat ze beide systemen Secam en Pal kunnen ont vangen. De prijs zal zeker tegen de 4.000 gulden zijn. Zodra die toestel ten goedkoper kunnen worden zal het aantal kijkers naar kleuren-tv ongetwijfeld stijgen. t ADVERTENTIE) Reclame Hel ministerie van nationale opvoe ding, waaronder radio en tv resorte- ren, bestudeert het vraagstuk van de kleuren-tv en vooral dat van de fi nanciering ervan. Men ziet daar voor lopig twee oplossingen om de hogere kosten van kleurentv te dekken: ver hoging van het kijkgeld of invoeren van reclame in de tv. Wat deze laatste betreft volgt men met aan dacht het Franse experiment. Praktisch iedereen die in België naar de Franstalige tv kijkt, heeft ook de mogelijkheid naar de beide Franse zenders te kijken. Hetzelfde geldt voor degenen die de Nederlandstalige uitzendingen volgen en er is ook een deel van het land waar de Duitse tv-uitzendingen heel goed kunnen worden ontvangen. Het is toch on vermijdelijk dat België vroeg of laat ook tot reclame in radio en tv zal besluiten. Bij de politieke partijen be staat daar trouwens niet veel be zwaar tegen. Ik ben het mannetje van kr-kr-krakend verse chipt verkleed als cowboy. Stuur een lege verpakking van mijn produkt naar Postbus 120, Deventer en a krijgt een leuke verrassing. (vergeet niet afzender te vermelde^ NEDERLAND-1 I 9.30 uur: (TELEAC) METEN EN VERGELIJKEN 10.00 uur: NOTEN EN TONEN 10.30 uur: RIJK EENS WAT IK ZEG 16.00 uur: (NTS) JOURNAAL 16.02 uur: (VARA) DAGJE OUDER 17.00 uur: BIJ DORUS OP SCHOOT 17.10 uur: PIPO DE CLOWN 18.50 uur: (NTS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: JOURNAAL 19.06 uur: (VARA) RAWHIDE 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (VARA) BIJ DORUS OP VISITE met Tom Manders, Lydia Oosthoek, Diny Paerels, Ka- rel de Rooy en Peter de Jong. 21.00 uur: PER SECONDE WIJZER De quiz, die vanavond onder meer uit zal moeten ma ken of de Utrechtse drs J. A. F. Janzen, de grote kampioen is (zie ook pagina 19). 21,50 uur: DETECTIVEBUREAU NUL Franse tv-film naar een verhaal van Georges Simenon. 22.40 uur: ACHTER HET NIEUWS 23.05 uur: (NTS) JOURNAAL NEDERLAND-2 NEDERLAND-1 KANAAL T/» 18.50 uur: (NTS)-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: JOURNAAL 19.09 uur: (TROS) REIS NAAR DE BODEM VAN DE ZEE 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (TROS) DANGER MAN 21.10 uur: HET VERHAAL VAN DE ZEE 22.00 uur: (NTS) JOURNAAL BELGIË-NED. KANAAL 2/10 16.00 uur: volksuniversiteit Engelse les, moderne kunst, noten en tonen, wiskunde. ib.oO uur: klaas vaak 18.55 uur: huckleberry finn 19.20 uur: autorama 20.00 uur: journaal 20.25 uur: honderdduizend of niets 41.40 uur: echo 22.10 uur: 15.30 uur: (NTS) JOURNAAL 15.32 uur: MONITOR met: Paulus, Huckleberry Finn, Kees Brusse, toto-uit slagen, wegeninformatie, gehoorgestoorden-journaal en de bekende Nederlander. 18.55 uur: (KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: (IKOR/CVK/RKK) WOORD VOOR WOORD 19.05 uur: ZINGEND GELOVEN 19.30 uur: NTS-SPORT 20.30 uur: (NTS) JOURNAAL 20-35 uur: AVRO) NATIONAAL ALLERLEI Volgens mededeling, van de AVRO een bespottelijk/pro gramma', dat zijn kracht wederom zal zoeken in de satire. 21.05 uur: EEN JAAR OOSTENRIJK-DRIE een succesprogramma van het Oostenrijkse derde net. 22.00 uür: KUNSTGREPEN, OFWEL: PIERRE JANSEN 22.30 uur: (NTS) JOURNAAL 18.55 uur: KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: (NTS) JOURNAAL 19.05 uur: DE VRIJBUITERS 19.30 uur: (KLEUR/NCRV) AMAZONE 20.20 uur: T,.AND VERHUIZERS de trek van de joden uit Oost-Europa naar Amerika en Canada. 20.35 uur: (KLEUR) DE LUCY SHOW 21.00 uur: KÏJKKIJK volgens mededelingen van de NCRV een .programma- uit-het-leven-geroepen'. dat zijn kracht wederom zal zoeken in de gewone dingen van de gewone man. 21-50 uur: VECHTEN VOOR DE VREDE (FORUM) 22.25 uur: EEN LIED TOT BEVRIJDING oo ?n uur' (NTS) JOURNAAL 11.00 uur: E UCHARISTIE VIERING 14.00 uur: LANDBOUWPRAATJE 14.30 uur: DE GORDEL VAN SLANGELEER 14.45 uur: TOKIO OLYMPIADE 16.35 uur: SPORT 17.15 uur: MUZIEKCOMPETITIE NICOLAI MALKO 18.15 uur: VOOR DE KLEUTERS 18.35 uur: SPORT 19.00 uur: DAKTARI 20.00 uur: JOURNAAL 20.15 uur: SPORT 20.40 uur: DIE LUSTIGE WIT WE 22.45 uur: GRAHAM SUTHERLAND EN LUDO BEKKERS 23.10 uur: JOURNAAL BELGIE—FRANS 16.30 Schooltelevisie. 18.10 Journaal. 18.15 Platenru- miek. 18.45 Op uw plaatsen. 19.25 Pium-Plum. 19.30 ,,„*"B°eroes- 2000 Journaal- 20.30 Comment trouvez- ous ma soeur?, film. 21.55 La proie pour l'ombre. 22.25 De filmmolen. 23.25 Journaal. FRANKRIJK—RIJSSEL 12.30 Magazine. 13.00 Journaal. 15.00 Jeu de bac. 18.30 &?Jr.iVan, memor'e. wedstrijd .18.45 Toneelrubriek. 19.15 kiaii O™'19,20 Regionaal nieuws. 19.40 Accordeon- Kianken. 20-00 Journaal. 20.30 Gorri le Diable. 21.00 JournaaJ10 toneelspel. 22.50 Duke Ellington. 23.20 BELGlé-FRANS L1.00 Protestantse kerkdienst. 14.30 Voor de vrouw. 15.00 Walt Disney, 15.55 Visum voor de wereld. 17.00 Parijs-Tours, 17.40 Keskinvapa, 17.50 Cultureel pro gramma. 19.00 Klaa3 Vaak, 19.05 Sport, 20.00 Jour naal, 20.35 Boléro, blijspel., daarna journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL 8.55 Journaal, 9.00 Ochtendgymnastiek, 9.15 Religieu ze uitzending, 12.00 Filmfragmenten, 12.30 Platen- nieuws. 13.00 Journaal. 13.15 Max la ménace, 13.45 De eenzame ruiter, 14.30 Télé-zondag. 17.15 Film. 18.40 Houd de ogen open. 19.25 Kiri de clown, 19.30 Valérie, 20.00 Journaal, 20.20 Sport, 20.45 Die Brücke, film, 22.25 Gevar. progr. daarna journaal. Middag: KRO: 12.00 Stereo: Trompetmuziek (gr). 12.14 Marktberichten. 12.16 Overheidsvoorlichting: De politie nu. 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 Actua liteiten. 12.50 Zonder grenzen: een rubriek over missie en zending. NRU 13.00 Vliegende schijven: platenpro- grarnma voor de militairen. KRO: 14.00 PM, een weekblad met veel praatjes. (16.00-16,02 Nieuws). NRU: 16.30 Wat het oor niet kent...: et nische muziek. HIRO: 17.00 Evolutie van een religie. De Soefi-Beweging in Nederland en daarbuiten. KRO: 17.30 6-8-6-9. pocket-radio voor tie- Avond: 18.19 Uitzending van de politieke Partij Radicalen. 18.30 Nieuws. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Stereo: De Springplank: jonge artiesten met or kestbegeleiding. 19.30 Sjo«k, pro gramma voor de twintiger. 20.00 In antwoord op uw schrijven: verzoek- platenprogramma. *21.30 Bel Canto: opera-aria's. 22.30 Nieuws. 22.40 Me dedelingen. 22.42 Overweging. 22.45 Goal...! muzikaal sportprogramma met commentaren, reportages en ge kruide nieuwtjes. 23.55-24.00 Nieuws. FEMINA - de gezellige beurs met de vele nieuw tjes voor het hele gezin: grote miniatuurspoorbaan 1 ruimtevaart uit de brand ben je interessante nieuwtjes op het gebied van sanitair «sportmen sen houden spreekuur Entree f 2.50 Kinderen f 1.50^ ^2lste internationale consumentenbeurst AHOY' ROTTERDAM 4 t/m 15 OKTOBER idagelijks10-17 en 19-22.30 uur Middag: NRU: 12.00 Nieuws. 12.03 Skivatoon: nieuwe langspeelplaten. NCRV: 13.00 Nieuws. 13.03 Dicht instrumentaal sextet, met solisten. 13.30 Zuidzee- serenade. 14.00 Nieuws. 14,03 T(w)ie- nerama. 15.00 Nieuws. 15.03 Dicht orkest. 15.30 Country and Western music. 16.00 Nieuws. 16.03 Actuali teiten. 16.07 Lichtvoetig: licht pla- temprograunma. 17.00 Nieuws. 17.02- 18.00 Hier en nu: wekelijkse sport- show met lichte grammofoonmuziek. Middag: 12.15 Accordeonmuziek (gr). 12.26 Mededelingen ten behoeve van land en tuinbouw. 12.29 Actueel sport nieuws. 13.00 Nieuws. 13.11 VARA- varia. 13.15 Tijd voor teenagers 14.00 Uitlaat: programma voor twintigers. 14.4-0 Radio Jazz Magazine. NRU: 15.00 Tot beter begrip: cursus mu- ziekluisteren. 15.20 Meer over minder lezing. 15.40 Tot beter begrip (II). 16.00 Nieuws. 16.02 De Nederland- SE Bond tot bestrijding der Vivisec tie. discussie. VARA: 16.30 Opera aria's (gr). 17.25 RadioweekjournaaL 17.55 Mededelingen. Avond 18.00 Nieuws. 18.16 Commentaar op het nieuws. 18.22 Dicht instrumen taal trio. 18.45 Stereo: Feest der herkenning: klassiek verzoekplaten- programma. 19.30 Nieuws. 19.35 Ar tistieke Staalkaart. CO .15 Stereo: Metropole orkest. 20.45 De pantoffels van meneer Prent hoorspel. 21.40 Dichte grammofoonmuziek. 22.00 Ste reo: Ensemble Benedetto Marcello: oude muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Er was eens... zaterdagavondsprookje met muziek. 23.15 Stereo: Dui luisteren: licht ge varieerd platenprogramma. 23.55- (24.00 Nieuws. NCRV: 19.00 Nieuws. 19.07 Stereo: Klassieke gewijde muziek (gr). 19.30 Het open gezin, lezing. 19.45 Stereo: Amsterdams kamerorkest en solisten klassieke muziek. 20.05 Geestelijke liederen. KRO: 20.30 Stereo: Ste reoclub: muzikale en technische tips voor stereo-fans. 22.00 Kruispunt: kerkelijk magazine. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.42 Overwe ging. 22.47 Audio: muzikale informa tie voor kenners en liefhebbers. 23.55-24.00 Nieuws. MAANDAG Morgen: KRO: 7.00 Nieuws. 7-10 Het levende woord. 7.15 Badinerie: klas sieke muziek (gr). (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.50 Overweging: 800 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw; 9 35 Waterstan den). NRU: 10.00 Nederlandse mu ziek in de komende week opn). KRO: 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 11,39 Bejaardenprogramma. 11.15 Mededelingen. Avond 18.05 Mededelingen. NRU: 18.10 Morgen KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Stereo: Ba dinerie: klassieke muziek (gr). 9.00 Nieuws en waterstanden. 9.15 Stereo: Daudate: gewijde muziek (gr.). 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Promenade-or kest: Franse amusementsmuziek. 11.47 Buitenlands commentaar. 11.57 Mededelingen. Middag NCRV: 12.00 Kerkorgelconcert: klas sieke muziek. 12.40 Stereo: NCRV- Vocaa.l ensemble: geestelijke koor werken, 13.00 Nieuws. 13.07 Voor de jeugd. 13.30 Stereo: Klassiek strijk kwartet (gr). 14.10 De verwonde ring in de literatuur: klankbeeld. NRU: 14.30 Dangs de lijn: sportre- portages en -uitslagen en lichte grammofoonmuziek. CVK: 17.00 christelijk gereformeerde kerkdienst. Avond 18.00 Convent: actualiteiten, liturgi sche rubriek en boekbespreking. IKOR: 18.30 Mensen, gesprek 18.45 Commentaar op de Herderlijke brief van de R-K Bisschoppen over Maria. Morgen VARA: 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Voor het platteland. 8.30 Weer of geen weer: gevarieerd programma. (Om 9.00 Duivenberich- ten en sportmededelingen). 9.45 Hu manistisch Verbond: Het Humanis me in de mode: een toespraak door de heer P. Spigt. IKOR: 10.00 Kin- derdienst. 10.30 Dienst van Schrift en Tafel. 11.30 Vraag en antwoord. 11.40 De Open Deur. Middag AVRO: 12.00 Muzikaal onthaal: bonte muzikale show. 13.00 Nieuws. 13.07 Radiojournaal, waarin: De toe stand in de wereld, lezing. 13.25 Buiten beeld: programma vol visuele zaken. 14.00 Stereo: Metropele or kest NRU: 14.20 Salome, opera van R. Strauss, door Concertgebouwor kest en solisten. 16.10 Tot beter be grip: cursus muziekluisteren. VARA 16.30 Stereo: Strijkorkest: amuse mentsmuziek. 17.00 Pop-eye: licht muziekprogramma. 17,30 Voor dracht. 17.50 Nieuws. beschouwingen. VARA: 18.30 Kla tergoud: muzikaal feuilleton. NRU 19.00 Bij nader inzien: journalisten forum. VPRO: 19.30 Nieuws. 19.35 D'arte del arco: Italië, geboorteland van de viool, muzikale lezing. 20.00 In-druk: literair programma. AVRO 20.30 Rits: een open programma. 21.30 Stereo: Omroeporkest en zang soliste: operamuziek. 22.30 Nieuws 22.40 Radiojournaal. 22.55 't Mag geen naam hebben: licht platenpro gramma. 23.55-24.00 Nieuws. MAANDAG Morgen: VARA: 7.00 Nieuws en och tendgymnastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7-26 Uitgeslapen: lichte grammofoonmuziek en reportages. (730-7.35 Van de voorpagina) VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws en actualieiten 8-20 Uitgeslapen: lich te grammofoonmuziek en reportages. 9.00 Stereo: moderne orkestmuziek (gr). 10.00 Voor de huisvroouw NRU: 11.00 Nieuws. 11-02 Repertorium: Radio kamerorkest en solisten: mo derne muziek. Morgen AVRO: 9.00 Nieuws. 9.02 Drrruit platenprogramma. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag. 11.00 Nieuws. 11.02 Muziek Mozaïek. Middag VARA": 12.00 Nieuws. 12.02 Met vriendelijke groeten...: verzoekpla- tenprogramma. 13.00 Nieuws. 13,07 NAR: Nederlandse Artiesten Revue op de plaat. NRU: 14.00 Nieuws. 14.02 Rome - Ankara - Madrid: pro- ziekprogramma (17.00 Nieuws, 17.02- 17.05 Radiojournaal met toto-uitsla gen). MAANDAG Morgen: NCRV: 9.00 Fit: licht pla- tenprogramma. 10.00 Nieuws. 10-06 Popmuziek- (11.00 Nieuws) 13-100 .Kijk', zei het mannetje, terwijl hij Panda de Imp toonde, ,hier hebt u de ontvanger. Daar praat u in. U vertelt dit hulpje wat er moet ge beuren, en daarna drukt u op het rechtse knopje. En hebt u klachten over hem, dan krijgt u uw geld te- ,M-maar ik heb hélemaal gef geld...' stamelde Panda. ,Ik bedoel: Lk heb er niet op gerekend dat ik __i hulpje ging kopen. Salaris aan het eind van de maand, had ik ge dacht. D-dit is een beetje onver wacht...' De oude winkelier maakte een geringschattend gebaar en haal de een visitekaartje tevoorschijn. .Omdat u m'n eerste klant in deze nieuwe tijd bent, mag u de Imp gra tis hebben', verklaarde hij. Als u er tevreden meo bent, vertélt u maar aan anderen waar u hem hebt ge kocht. Dat geeft goede reclame.' Panda nam gerustgesteld het apparaatje in ont- 1 uit en de mist weer 1: ge, dat is waar ook...' mompelde hij. ,Door die mist was Ut de weg kwijt- ik nu ooit weer EN HOEWELU EN DJJ.GOMK WELLICHT DENKENPAT ME- j Dim AANGELEGENHEDEN SINTEN m BEVATTIN6 DGGEN MA6 KTOCH Wa OPMEETO), PATGABRIEIA MN MU15 EN IK WENSTE WETEN WAT ER QR" GAAT/ levens gevaarlijke Maar gelukkig, er was de zoon Mees. Over moeders hoofd heen besprak en bedisselde hij vrijwel alles met met de bruigoms en bruiden. Ook die hu welijksvoltrekking in Holland. Moe der kreeg te verstaan, dat een heer notaris niet huptweedrie kantoor en affaires voor een tweedemaal in zo korte tijd in de steek kon laten. No taris Kaplaken had dat immers één maal willen doen om zijn vriend bij te staan, toen die nog eens weer naar Goes wenste te reizen om in persoon de huwelijkse voorwaarden en de da tum van de bruiloft te bespreken en beweerde, de vriend daarbij volstrekt nodig te achten. Als tegenwicht tegen de Zeeuwse beambtschrijver. Aan de heer notaris Kaplaken, dat legde Mees geduldig aan zijn moeder uit. was niet veroorloofd buiten zijn een etcetera. Maar genoemd notaris had natuurlijk wel het recht, overal ter wereld een vriend van advies te dienen, reden waarom haar aanstaan de schoonzoon immers de man uit zijn werk gehaald had. Quartels opzet was volslagen gelukt. Daaraan had hij geen tel getwijfeld, de vriend kennende als zichzelve. Zijn Priens zuster Martijntje was de beloofde vrouw van vriend Gied. Mees had gezegd, het een karwei te vinden, met drie vrouwen op reis te moeten gaan, maar gelukkig vielen twee daarvan ginds te lossen. Het was een vrolijke bruiloft ge weest, ondanks dat die in Holland' plaats vond. ,Zo een zonde', klaagde moe der, ,daar staat nou dat fraaie Raad huis in Goes voor niets en met de kerk er nog wel vlak naast, waar al le Meeuweses getrouwd zijn en be graven liggen' en moeder had dikke tranen weg te pinken, om vaders missen van dit alles. Ondanks die tra nenfloersen had moeder Meeuwese alles scherp in zich opgenomen, im mers ,mijn hele verdere leven moet ik er voor twee op teren, nu vader er zelfs niet onder zijn zerk bij kan wezen'. Maar nu was er wel het gro te voordeel, dat zij alles ,in leven den lijve' kon keuren en schatten: de apotheek en het woonhuis erach ter en erboven, de pinnige apothe- lterszuster Elsebet, die niet bijster verheugd leek over het huwen van de broer met ,een wildvreemde', des te spitser zich daarom indenkend', hoe 't leven voor haar worden zou bij een andere broer, in het deftige Den Haag, waar zij die nog niet bezadig de weduwnaar zou gaan behuishou- den en weerhouden van een herhu welijk. En dan was e* het notaris huis aan de Haven, niet lang geleden betrokken door Kaplaken, immers nog niet zo heel lang geleden .geac crediteerd en geconsenteerd ter plaatse'. Moeder Meeuwese was be nauwd geweest, voor alles wat van haar verstand geëist ging worden in zake het omvatten van al wat de apotheker-schoonzoon aanbelangde en daar was me nu 'n nog vreemder geleerdheid bij te verwerken, want alles wat Kaplakens beroep aanging, leek in de stadhuistaal te groeten ge zegd. Als Zeeuwse zou zij zich toch niet laten kennen. En om de dochters mocht ze hier in Holland niet de in druk achter laten, een Bevelandse weetniet te zijn. Zoon Mees blies zijn partij als de beste. Die had ze in Goes ook nog nooit voor een lastig heid bedremmeld zien staan. Mees ging hier op elke vreemdigheid af, of het een uitdaging was. Plezierig voor de bruiden, de enige man in haar familie zich zo dapper en on verschrokken te zien bewegen. Maar het leek die dochters evenmin con fuus te maken, tegenover wat of wie zij ineens geplaatst werden. Toch waren Prine en Martijntje evenmin als moeder .ooit in Holland geweest. Maar ja, zuchtte moeder, die beiden waren tenminste wel twee keren met vader en later met Mees naar Middelburg gereisd. Dat die dochters van haar zo plomp verloren het jawoord hadden willen geven aan Hollanders, dat ze zo ge- helendal niet een eerzame schroom hadden getoond, de een nog minder dan de ander? Die Tijntje had met een vaart en haastigheid de notaris als vrijer geaccepteerd, alsof zij de zuster wilde inhalen, koste wat het koste, terwijl Prine, als die de kans gekregen had, de levensgevaarlijke papaver-opkoper toen meteen al via Walcheren naar Holland zou zijn ge volgd. Moeder voelde zich beschaamd. De meiskes hadden toch warempel in het Bevelandse goede kansen ge had en zouden die nog jaren hebben? Bij al die ademloze overhaasting had het een mens goed gedaan, in het bruiloftsdicht van Quartel voor zijn vriend de notaris allerhand degelijke ouderwetse kwaliteiten te horen op sommen, die elke dag meer onvind baar leken, maar dus nog ergens ter wereld wel in aanzien waren ge bleven en zelfs door keur en ordon nantie geëist en voorgeschreven. Zij had een afschrift van dat poëem ge vraagd. Zoon Mees had het in zijn netste hand voor haar uitgeschre ven en bijzonder door haar gewaar deerde regelen keurig recht langs een tekenlatje onderstreept. Moeder had haar ongewende geheugen en ongeoefende verstand gedwongen tot ze de titulatuur van de schoon zoon Kaplaken zo vlot als meekrap termen over de lippen kon laten ko men en ze had nu ook ,om nooit meer te vergeten' de belangrijkste dichtregels uit het hoofd geleerd. Ja, die tweede bruigom mocht er óók wezen, Egidius Kaplaken, de heer notarius oftewel publiek be ambtschrijver, door haar andere schoonzoon kortweg Gied genoemd en door zijn bruid, ongepast oneer biedig voor zo een jong ding, even zo kort aangesproken met Kap. Jam merlijke besnoeiingen. Hollandse fa milies werkten blijkbaar dapper met al diergelijke uitzonderlijk fraaie na men. Was schoonzoon Quartel niet Unias gedoopt, door die Gied tot onzinnige klank Uun verknipt? Moeder Meeuwese, in haar arm stoel bij haar Goese haardvuur, kon uren aaneen zitten denken aan de dochters, daar in den vreemde. Haar lippen tuitten nu en dan bij het zeg gen van de onwennig blijvende na men en Kaplakens titels. Als .pu bliek beambt persoon' was hij toe gelaten bij brieven van ad missie van den Hove van Holland'. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 11