Ontmoeting Sas van Gent en Westdorpe op nieuwe brug BILT Textielfabriek in St-Jansteen hult zich in raadselen 2 FEESTELIJK TINTJE AAN SOBERE OPENING BURGEMEESTER: WE ZAGEN VEEL VERTROUWDS VERDWIJNEN... ,0ver de brug Twee opritten RIJSWIJKENAAR VERDRONK IN 00STERSCHELDE AXELSE DAM IN TERNEUZEN IN GEBRUIK EXAMENS RECORDDEELNAME 00STBURGS BADGASTEN TENNISTOERNOOI In totaal 100 wedstrijden STRAND- EXPLOIT ANT SPEELT RECHTER Gesloten of niet gesloten CONTACTLENZEN Scbrtrdté Raad Retranchement stelt verhoging presentiegeld voor Al MANAK DIRECTEUREN VAN H0VE ONBEREIKBAAR Fabriek staat in hemd zonder militaire trui PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 30 JULI 1968 SAS VAN GENT-WESTDORPE Europa's langste draaibrug die tussen Sas van Gent en Westdorpe is in de loop van maandag opengesteld voor het wegverkeer, 's Middags om twaalf uur gebeurde dat sober en zakelijk door rijkswaterstaat, waarbij nauwelijks meer belangstelling was dan van wat school jongens die met hun fietsen kennelijk alleen maar het eerst over de nieuwe brug wilden. Maar blijkbaar te sober en te zakelijk voor de bewoners van Sas van Gent en Westdorpe, die van me ning waren dat de totstandkoming van een dergelijke belang- rije verbinding, gepaard dient te gaan met op zijn minst een Midden op de maandag in gebruik gsnome.n nieuwe brug tussen Sas van Gent en Westdorpe, vond avonds een ontmoeting plaats meter boven het wateroppervlak, Dat be tekent dat de brug alleen opengedraaid behoeft te worden voor zeeschepen, ho ge rijnaken en jachten met een lange, vast mast. De westelijke (nogal steile) oprit geeft aansluiting op rijksweg 61, klein feestje. Vandaar dat de openingsceremonie in de avond-1 terwijl de oostelijke op- en afrit tot nu jtoe slecht» aansluiting geeft op secun- uren nog eens werd herhaald. J-* van beide gemeenten, vooraf gegaan door hun respectievelijke harmonie en fanfare en door dikke hagen toeschou wers, de opritten van de bruggen op om elkaar op het midden van de brug te ont moeten, eikaars handen te schudden en gezamenlijk muzikale marsen te blazen. Daar sprak Sas van Gents' burgemees ter R. A. J. den Boer van een historisch moment «aar naar de bevolking van beide gemeenten lang hebben uitgezien. Hij wees er in zijn korte toespraak gericht tot iedereen die zich op de voor deze gelegenheid tijdelijk afge sloten brug bevond op dat men van weerszijden van het kanaal de ver- ruimingswerken jarenlang heeft ge volgd maar dat men daarbij ook veel vertrouwds heeft zien verdwijnen. Het deed burgemeester Den Boer genoe gen dat in elk geval de verbinding tussen beide buurgemeenten is geble ven. ja zelfs groter en rianter is ge worden. Hij sprak voorts van een gro te verbondenheid tussen Westdorpe en Sas van Gent met de nieuwe brug' als symbool daarvan. Burgemeester G. H E. M. van Waes van Westdorpe betrok vooral de plannen voor de herindeling van gemeenten in zijn toe spraak. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de minister van binnenlandse zaken ook nog wel ,over de brug' zal komen en eeker net eigen hertadelingsplan van Westdorpe en Sas van Gent zal accepte ren (één zuidelijke kanaalzonegemeente, red.). Het deed hem genoegen dat rijks waterstaat toestemming tot deze ont- an Gent en .Eikels worden bo- Westdorpe gezamenlijk marsen geblazen en geslagen, waarna het gehele gezelschap een wandeling over de nieu we brug maakte. Daarna ging de tocht □aar de sinds twaalf uur 's middags bui ten gebruik gestelde oude brug waar- an onder het nuttigen van een pilsje - afscheid werd genomen. Tenslotte erd in Sas van Gent door de afgevaar digden van beide gemeenten en hun ge nodigden nog een heildronk gewijd aan deze belangrijke gebeurtenis. De nieuwe brug van Sas van Gent is 160 meter lang. 22 meter breed en ligt 7 daire wegen naar Westdorpe en naar de Belgische grens aan de oostzijde van het kanaal. Hetligt nog steeds m de bedoeling 'de oostelijke afrit in de toekomst te ,'T verbinden met de zg .tractaatweg' van Temeuzen naar Gent en met de toekomstige, nieuwe weg vanuit het zuiden van de kanaalzone naar het .Land van Hulst.' Een en ander impli ceert dat het verkeer over deze brug vooralsnog een vrij lokaal karakter zal hebben, namelijk hoofdzakelijk tussen Westdorpe en Sas van Gent. Voorts zal do scheepvaart voorlopig al- leeu gebruik kunnen maken van net tot nu toe gebruikte kanaalgedeelte, onder liet westelijke gedeelte van de brug. Colt trok man om KAMPERLAND Onder de ogen van zijn vrouw is maan dagmiddag omstreeks half vijf de 33-jarige Abraham van Vliet (geb. 8 aug. '34) uit Rijswijk verdronken in de Oosterschelde tussen café .Duinlust' aan de zeedijk en camping .Anna Friso' in Kamperland. Vermoedelijk is de heer Van Vliet, die maar ma tig de zwemkunst machtig was, door een golf omvergetrokken, toen hij al tot borsthoogte het water was ingelopen. De heer Van Vliet was samen met! z"(jn echtgenote en twee dochtertjes! (5 en 8 jaar) op vakantie by zyn schoonouders, familie De Waard, te Colynsplaat. Zyn vrouw heeft ver schillende keren geroepen, dat hjj te. rug moest komen. Toen Van Vliet plotseling spartelende bewegingen maakte, Was niemand op de hoogte dat de heer Van Vliet in feite niet kon zwommen. Slechts enkele minu ten waren maar verstreken, toen men met een man of vier de drenke ling op de kant trok. Dokter V. 't Hart uit Kamperland was spoedig met een zuurstofappa raat ter plaatse. Het lichaam bleek i inmiddels de geest te hebben gege ven, want kunstmatige ademhaling, door mevrouw Van Vliet zelf toege past, een hartinjectie en het zuur stofapparaat mochten niet meer ba ten. Het stoffelijk overschot is overge bracht naar het lijkenhuisje in Kam perland. Het lichaam is niet in be slag genomen maar direct ter be schikking gesteld aan de familie. Materiële schade bij autobotsing in Hoogerwaardpolder RILLAND-BATH Op rijksweg 58 bij Rilland ter hoogte van de Hoogerwaard- >lder zijn maandagmiddag omstreeks wart over vijf twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. De aanrij ding ontstond doordat J. J. S. uit Steen bergen linksaf de oude rijksweg wilde oprijden, op hetzelfde moment waarop hij ward ingehaald door W. N. uit Geervliet. Er volgde een botsing zonder persoonlij- maar met veel materiële Brug wordt nu verder gesloopt TERNEUZEN Maandagmiddag omstreeks half één is in Temeuzen de Axelsedam over de voormalige oostelijke kanaalarm, door het weg verkeer in gebruik genomen. Vrij wel onmiddellijk daarna werd een begin gemaakt met de verdere sloop van de Axelsebrug, die al sinds niaart geen dienst meer behoeft te doen voor het scheepvaartverkeer. Reeds om twee uur zweefde een los gebrand en gedemonteerd stuk van de heel frequent gebruikte brug boven de gedeeltelijk gedempte ka naalarm en uiteraard onder grote belangstel ling van de vele passan- ke ongelukken, maar met veel materiële schade. Het verkeer ondervond jj1 kwartier oponthoud. Begin donderdag aanstaande OOSTBURG Toen de Oostburgse VVV in 1965 als experiment in haar zomerprogranima een badgasten-ten nistoernooi opnam, had wel niemand van VVY-zyde, noch van de zjjde van liet bestuur van de organiserende plaatselij ke lawntennisclnb .Luctor et Eniergo' durven voorspellen dat dit na 4 jaar zou zijn uitgegroeid tot een toernooi zoals dit nu eind van deze week wordt ge houden. Dit vierde open badgastentoer- nooi, dat vanaf donderdag 1 tot en met zondag 4 augustus wordt gehouden, heeft tot en met afgelopen donderdag avond toen gelijk met de laatste post bestelling de inschrijving sloot, een aan tal inschrijvingen gekregen dat alle \oorgaande records slaat. Moesten het ■orig jaar ook al met een grote 'clname in totaal 72 partijen worden v.. gespeeld, nu is dit te spelen wedstrijden een I »>tgegroeid tot 100. Natuurlijk is deze steeds groter wordende deelname leuk voor de organisatoren, ninar anderzijds brengt dit In de voorbereiding heel veel werk met zich mee. De heer F. C. van Noorden, die als VVV- ,De heer D. J. van de Velde uit Drei-I bestuurslid en tevens als bestuurder van Met het weggraven van de dam en het j schor slaagde voor het vakdiploma aan-de plaatselijke tennisclub, samen met opruimen van de overblijfselen van oude j nemer bouwnijverheid. zijn buurman J. van de Plassche, alles bru°- en sluis, zal binnen met al te lange voorbereiden." timen en wedstrijdsche- tijd°een begin worden gemaakt. De ge- Aan het koninkl.jk teehaicum PBXA,ma's maken, hebben er dan ook vele durende vele tientallen jaren druk here- te Arnhem slaagde voor het examen i uurtjes voor nodig om dit alles zo te den oostdam, degradeerde maandagmid- waterbouwkundig opzichter-tekenaar de j regelen dat straks het toernooi vlot kan dag meteen tot een .dode' straat. heer C. L. van der Linde uit Dreischor. verlopen. De grote deelname, met als direct uit vloeisel de vele partijen die gespeeld moeten worden, bracht al direct grote moeilijkheden met zich mee dat het niet mogelijk was alle partijen in de 4 wed- op de beide Oosburgse gra. /elbanen af te werken. Gelukkig voor de i'ganisatie kon voor de eerste dag (don- dat het in eerste instantie tocl. Oostburgs toernooi is, zal alleen op deze eerste toernooidag ook buiten Oostburg worden gespeeld. Beginnend 's morgens om 9 uur hoopt men die eerste dag 50 wedstrijden af te kunnen werken: alle -tiien op de 3 volgende da- Oostburg gespeeld, met 0 finales, eventueel naarge lang van het wedstrijdverloop, voorafge gaan door enkele halve finales. Wat het aantal Inschrijvingen be treft is er In alle i WESTEN SCHOL WEN' Teneinde zijn eigendommen te beschermen ging strandpaviljoen-eigenaar L. K. uit Haam-, stede iedere nacht kijken, of zijn eta-j blissement op het strand bij Westen- schouwen er goed bijstond. Vrijdagnacht zag hij een jongeman in de buurt van het optrekje. K. nam liet ze kere voor het onzekere en gaf de jon gen. de 19-jarige E. van P. uit Rotter- n1-- i e dam. een dermate stevig pak slaag, dat moeting midden op de brug had gegeven.!de badgast onmiddellijk naar het zie- I kenhuis moest worden vervoerd. De volgende dag heeft de familie van !het slachtoffer aangifte bij de politie gedaan. De Rotterdammer bleek zonder enige kwade bedoeling op het strand te ■vertoeven; hij zat te praten met een vriendin. ingeschreven. Onder hen bevindt zich mevr. Lazonder-v. d. Hage uit Apel doorn, die zeker een goede gooi naar de overwinning bij de dames zal doen. Het is voor deze speelster de eerste keer dat ze in Oostburg meedoet. Voor het heren-enkel hebben zich een record-aantal van 46 deelnemers laten inschrijven. De winnaar van 1967, de heer P. Vaarties uit Rotterdam, is ook weer van de partij, evenals zijn mede finalist van net vorig jaar, de heer Martens, beiden B-spelers. Verder zijn er bij het dames.dubbel 6, bij het heren-dubbel 18 en bij het ge- mengd-dubbel 14 teams opgegeven. Als het weer zich bij dit vierde open bad- gastentoernooi van zijn beste zijde laat zien, zal er op 4 genoemde dagen in fADVERTENTIE HÉT ADRES VOOR een naam in brillen ST-JACOBSSTRAAT 14 V L 1 S S I N G EN - TEL. 2398 _eeuwse RETRANCHEMENT. In de de Vissen De man. die ai vroeg mi Domburg zou yuan zeehengelen vond hel bi) nader inzien toch maar een bitterkoude zaak. Dauw en duis ternis hielden de duinen nog in een klamme greep, toen liy de rand van een lieflijk binnenmeer- t.je bereikte. .Altijd beter dan die koude waterkant', dacht, hij en toen htj de ene vis na. de andere op de kant haalde, stelde hij ver genoegd, vast: - .Lekker viswater- tje is dat hier'. Maar toen de dag voorzichtig' aanbrak haastte hij zich in het eerste licht zijn vis- nerei m 'e pakken: hij stond aan Ir nul ".eer particulier gemeente. Retranchement deelde burgc-| meester J. A. Leenhouts mede, dat door! gs van Zeeland een ontwerp-streekplan i is toegezonden. Vóór 1 oktober a s. zul-' len ook de andere gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om bezwaar schriften in te dienen. De bouwverorde ning met eerste uyziging en de veror dening op «Ie seizoenwoon verblijven, eveneens met eerste wijziging, werden! door de raad afgestemd. Conform het voorstel van b en w werd besloten deelj te nemen aan de gemeenschappelijke re-; geling inzake de bestrijding van de lucht-1 verontreiniging. De raad besloot tevens gs te verzoeken' om te bevorderen dat zo veel mogelijk! gemeenten aan deze regeling deelnemen Voorts wil de raad gs voorstellen de presentiegelden te verhogen van f 15 tot f 20 per raadslid voor een bijge- SINT-JANSTEEN De breigoe derenfabriek Jan Steen van de gebroeders Van Hove te Sint- Jansteen hult zich in raadselen. Zoals reeds gemeld zou de fa briek zich in moeilijkheden be vinden en werd hij donderdag voor onbepaalde tijd gesloten.! Gisteren (maandag) zou de di rectie beslissen over al dan niet! voortzetten van de prodnktie. Valt de beslissing in ongunstige zin uit, dan komt zestig man personeel op straat te staan. Naar schatting bestaat 80 pro cent van het personeel uit Bel gen. In hoofdzaak heeft men| hier ook te maken met vrouwen en meisjes, waaronder ook veel] getrouwde vrouwen. Er is, voor' zover bekend, geen enkele af vloeiingsregeling getroffen. De hereiken, evenwel zonder resultaat. \oorts doet hij pogingen oin Noor vandaag (dinsdag) een bespreking met. de gebroeders Van Hove te be leggen, nmar zelf had hij er nog weinig hoop op 'dat «lat zou lukken. Ooit do bedrijfsleider-boekhouder van «Ie fabriek, de heer J. v. <L Bogaert te St-Jansteen, bleek telefonisch niet bereikbaar. Het ene moment bleek hij juist te zijn vertrokken naar deze plaats. In St-Jansteen doen allerlei geruchten de ronde. Zo zou donderdag een van de heren Van Hove de werknemersg zowel van de fabriek als van het kantoor hebben meegedeeld dat men kon vertrekken en niet meer behoef de terug te komen. Er zou zelfs sprake zijn van een faillissement. Voorts wordt beweerd «lat. de Van Ho- ve's in Stekene (even over de grens in België) een loods zouden hebben aangekocht, waar ze hun fa briekje weer opnieuw zouden willen I beginnen. Enkele van de beste krach-i ton zouden daar weer tewerk kun-| nen worden gesteld. vakbonden zijn, evenmui als het Bij het arbeidsbureau Le Hulst hebben zich evenwel nog geen werklozen arbeidsbureau te Hulst, in deze aangemeld, waaruit men weer zou zaak gekend. Hoe de beslissing, ÏÏSlgrJ*- die gisteren zou worden geno- gesloten zal worden. Ir. geheim best meer gaat met «le fabriek Jan Steen. Er was geen geld aanwezig om te Investeren in nieuwe machines, waardoor «Ie fabriek nog stet^ds werkte met, vlakbreimachïne», <iie| volkomen uit de tijd zijn. Zo'n .jaar! Dit directeur van liet arbeidsbureau le Hulst heeft diverse pogingen onder-; vêrspielïe, beiden van del nomen om «le heren Van Hove (woon- 1 aohtig Ir St-Niklnns in België) te ie.s geleden daarentegen behoorde ueze breigoederenfabriek tot een van de welvarentlste bedrijven uit «le gehele streek. In St-Jansteen werd toen zelfs een straat de Van Hove- Htraat genoemd. Er werkten toen ruim 150 werknemers. Dc grote klap kwam toen men geen orders meer kreeg van het minis terie van oorlog. De gebroeders Van Hove schenen op bijzonder goede voet te staan met het ministerie en wanneer het leger weer eens dui zend truien nodig had, ging deze order, zonder ook maar een verzoek om prijsopgave, ge woon naar de fa briek in St-Jansteen. Totdat er op een zeker moment wel om held werden gesteld om hun prijzen iM-kend te maken. Toen bleek Van llove wel erg aan «Ie hoge kant. te zitten en was het uit met de pret. Volgons geruchten zou er trouwens nog meer achter zitten, maar het fijne daarvan is ons niet duidelijk geworden. Zo'n zes jaar geleden be zat. de fabriek ook een twintigtal huizen in St-Jansteen, maar in dc looj» der jaran zijn die allemaal van de hand gedaan. Er is nog even sprake van geweest «lat een Amerikaanse firma interesse zou hebben voor de breigoederenfabriek. olgens de bedrijfsleider-boekhouder v. d. Bogaert (naar hij afgelopen zaterdag nog mededeelde) zou het voortbestaan van de fabriek voor een groot deel afhangen van de houding van deze Amerikaanse fir ma. Uit betrouwbare bron is e\ wel gebleken dat de belangstelling van de Amerikaan enige tijd geleden alweer bekoeld was, nada thij zich op de hoogte had gesteld van de fi nanciële toestand van de fabriek te St-Jansteen. Wat is er gaande Is «le fabriek al gesloten? Gaat hij sluiten? Of wordt «le produktie misschien toch weer hervat? I» het personeel al ontslagen of moet het nog ontsla gen worden? Wat ia er waar van «Ie geruchten die de ronde doen Nie mand weet het. Dc gebroeders Van Hove zwijgen. In de lege stille fa briek wordt «le telefoon aangeno men door een meisje «lat mei vrien delijke, maar besliste stem ant woordt niets te kunnen zeggen, TURN EU ZEN In de Van der Waelstraat te Temeuzen kuwin hij dezer dagen zomaar aanlopen. Waar deze hond (zwart met uni te haren op de rug, witte borst witte voorpoten, geen rashond) vandaan kwam wist geen mens. .Ven kreeg vermoedens toen m ook een etensbak werd gevonden die aan niemand in de straat tor- behoorde. Het is uiteraard een gissingmaar men veronderstelt nu dat de hond door middel vaal de etensbak uit een auto is ge lokt., waarna het baasje' schie lijk de benen lieeft genomen. Me vrouw II. Boon-de Haan (van het voormalige dierenasyl te Ter- neuzen) heeft het dier maar tij delijk opgenomen, hoewel ze er eigenlijk geen plaats voor heeft. Bij mevrouw Boon is overigens nog meer dierenleed te zien. Zo wérd er niaitidagmorgen een heel jong poesje binnengebracht (gevonden m de Nassougtraat), waarvan het staartje bijna, van hot lichaam was gescheiden. Snel ingrijpen van de dierenarts, dokter G. Oijsouw uit Sas van Gent. en het gelukkige feit dat de staartbotjes niet gebroken waren, voorkwamen dat dit witte poesje- staartloos door het leven zou heb ben moeten gaan. Foto PZC) ten. De brug wordt gesloopt door de firma Kruk uit Beverwyk, ter wijl het zware materiaal van Stoof uit Breda het uitlichten en trans- staal- en betonwerk zo spoedig mo gelijk te verwijderen en op te rui men, waarna begonnen kan worden met de aanleg van de definitieve dam over de vroegere kanaalarm. Dat wordt een zeer brede dam, die aansluit op het huidige damgedeel- te en verder oostwaarts loopt tot voorbij de brug. Daar zal de dam met een talud aflopen in de nog te creëren (en al veel besproken) waterpartij tussen Herengracht en Rosegraoht. (Foto PZC) Ds J. R. Wiskerke uit Middelburg overleden MIDDELBURG. In Tilburg is vrij- dagavond op 44-jarige leeftijd plotseling overleden ds J. R. Wiskerke, predikant van «Ie gereformeerde kerk (vrljge. maakt) te Middelburg. Da Wiskerke ver- bleef met vakantie in de omgeving van Vught«lie dag maakte hy een uitstapje, Ds Wiskerke is geboortig uit Ginneken en Ba vel in Noord-Brabant. Hij is Bind» 1962 predikant te Middelburg. Daar* voor Btond hij achtereenvolgens te Schouwerzijl in Groningen en Heemse ia Overljsel. Ds Wiskerke was eenmaal voor een volle periode lid van de genera le synode en eenmaal secundus li«L Ver der was hij herhaalde malen lid van d« particuliere synode. Hij heeft «drie boe ken gepubliceerd over de positie van he« Volk Israël. Verder schreef hij ook een boek over de .tussentoestand', da Dit laatste boek vormde een polemiek met ds Teflder uit Breda. De begrafenis is bepaald op woensdag, morgen, om drie uur op de begraafplaats te Middel burg. Daaraan voorafgaande, om kwart voor twee, is er een bijeenkomst in het kerkgebouw aan de Lange Noordstraat. Oostburg ongetwijfeld van spannends en goede partijen genoten kunnen wor- den. Begon de organisatie 4 jaar ge leden met een toernooi dat anderhalve in beslag nam, nu al kunnen da le Oostburgse banen de te spelen 1 we«istrijden niet. meer in 4 dagen ver werken. zodat de verwachting zeer echtvaardigd is dat volgend jaar het •nooi zal uitgroeien tot een volls week. (ADVERTENTIE) UITDEUKEN EN SPUITEN IS SPECIALISTENWERK VAN DER VUSSINGEN, Editonwe Hel adres voa 9 35, Teltfoon (01184) 2961 r het belere werk HET WEER IN EUROPA Londen zwaar bewolkt. Brussel licht bewolkt. ïmburg onbewolkt. Parijs onbewolkt, Nice zwaar bewolkt, Berlijn onbewolkt, ZüiMoh onbewolkt, ive onbewolkt. Locarno licht bewolkt. en zwaar bewolkt. Innsbruck zwaar bewolkt. Belgrado regen. Athene half bewolkt. Rome onbewolkt. Barcelona mist,. Madrid onbewolkt. Mallorefi onbewolkt. Lissabon zwaar bewolkt, VERWACHT.. I- LINKE ZONNIGE PERIODEN. Bijnn overal droog weer met flinke zon nige perioden, maar tydelyk ook wolken velden. Matige tot vrij krachtige noord oostelijke wind. Weinig verandering In temperatuur- STRAND VERWACHTING. Een zwakke tot matige noordoostelijke wind voert droge lucht aan. Hierdoor zonnig strandweer bij ongeveer 20 gra den: zeewater 17 graden. Vooruitzichten: voorlopig fraai strand weer met nog een langzame tempera tuurstijging. ZON EN MAAN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 2