f INDE j GREEP X De mens in de ruimte, nieuwe Teleac-serie 7 radio televisie KOOPMANS PANNEKOEK MEEL speciaal KOOP MANS VAN DE GRIEP WITTE KRUIS Quick Up't is goed. Ko drinkt 't. PILOOT STORJVl ontvoerd in de stratosfeer kinderen' DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 Middag: NCRV: 12.00 Stereo: lichte gram- mofoonmuziek. 12.27 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Actualiteiten. 12.50 Variant: ra- diosnelbuffet. 13.30 Stereo: over d Band: licht gevarieerd muziekprogr (opn). 14.30 Stereo: Amsterdams pïa nokwartet en solisten (opn.): moder ne muziek. 15.00 Hervormde go" dienstige uitzending. NRU 15.30 Bi den met het verleden, klankbeeld. 15.45 Spel: kroniek voor creatieve vrijetijdsbesteding. 16.00 Nws. 16.02 Nickel Odeon: programma over film en filmers. 16.50 Spelen met taal. 17.00 Stereo: Voor kleine be zetting: klassieke en moderne ka mermuziek. NCRV: 17.45 Sportactua- liteiten. Avond 18.00 Tijd vrij voor muziek in vrije tijd: koorzang en fanfareorkest. 18.30 Nieuws en weerpraatje. 18.45 Actua liteiten. 19.00 Stereo: muziek van het Leger des Heils (opn.). 19.15 Spek- trum: nieuws uit de protestants- christelijke organisaties. 19.30 Kerk orgelconcert (opn): klassieke mu ziek. 20.00 Wijd als de wereld: we kelijkse internationale oriëntatie in kerk, zending en oecumene. 20.10 Cello en piano (gr.): moderne mu ziek. 20.30 Stekker: steravondpro gramma. 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.50 Lachte orkestmuziek. 23.00 Stu- VRIJDAG Morgen: KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Badinerie: klassiek en modern platenprogramma. (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.55 Overweging; 8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. Tussen 10.01-11.00 eventueel repor tage Olympische Winterspelen 1968 te Grenoble. 10.00 Stereo: Aubade: klassiek en modern platenprogram ma. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 298 m, 1007 KHZ. 95.00 MHZ, KA NAAL 27. Middag: 12.00 Stereo: pianorecital: semi-klas- sieke en moderne muziek. 12.27 Me dedelingen ten behoeve van land- en tuinbouw. 12.30 Modern platteland. 12.35 Toppers van toen: lichte gram- mofoonmuz. voor oudere luisteraars. 13.00 Nieuws. 13.10 Radiojournaal. 13.30 Stereo: metrosopraan en piano: moderne liederen. 14.00 Stereo: om roeporkest: moderne muziek. 14.40 Het wezen en de schijngestalten van Simenon, lezing. 15.00 Voor de zieken. 16.00 Nieuws. 16.02 Stereo: piano recital: klassieke en moderne mu ziek. 16.35 Koorzang. 17.00 Amateurs musiceren. 17.30 Stereo: voor de jeugd. Avond: 18.00 Nieuws. 18.15 Radiojournaal. 18.20 Uitzending van de Partij van de Arbeid: socialistisch bekeken 18.30 De tafel van (half) zeven: gevari eerd programma. 19.30 Nws. IKOR: 19.35 Mens en bijbel: radiocatechese. AVRO: 20.05 Land der Muzen: kunst kroniek. 20.30 Stereo: Radiophilhar- monisch orkest en blaaskwintet: mo derne muz. 21.30 Zuiver goud, hoor spel. 22.30 Nieuws. 22.40 Radiojour naal. 22.50 Olympisch journaal. 23.00 Strijktrioklassieke en moderne mu ziek. 23.55-24.00 Nieuws. VRIJDAG Morgen: AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 Lichte grammo- foonmuziek. VPRO: 7.55 Deze dag AVRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Radiojour naal. 8.20 Lichte grammofoonmu- ziek. (8.30-8.35 De groenteman 8 50 240 m en FM-kanaal 43, 99.8 MHZ. Middag: NRU: 12.00 Nieuws. 12.02 Platen- keus: bekende Nederlanders op het gebied van de ernstige muziek kie zen lichte grammofoonplaten. KRO: 13.00 Nieuws. 13.02 Actualiteiten. 13.07 TNT: knalmuziek. 14.00 Nws. 14.02 Netty Rosenfeld. 15.00 Nieuws 15.02 Where the action is. 16.00 Nws. 16.02 lORRRrrrrr: platenshow. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.07- 18.00 Verzoekplatenprogramma. VRIJDAG Morgen: VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Plaatjes voor de pep (10.00 Nieuws.) NRU. 11.00 Nieuws. 11.02 Licht platenpro gramma. NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 18.15 uur: (NTS) OLYMPISCHE WINTERSPELEN Reportage skiën afdaling heren. Om tien over half zeven Nederlands commentaar op feiten en gebeurte nissen van de dag. Het programma komt vanuit de tv-studio in Grenoble. 18.50 uur: PIPO DE CLOWN 19.00 uur: NIEUWS IN HET KORT 19.06 uur: (VARA) OEKRAÏNE. 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL. 20.20 uur: OLYMPISCHE WINTERSPELEN (KLEUR). 20.35 uur: (VARA) ACHTER HET NIEUWS. 21.00 uur: SIMON CARMIGGELT. Leest het verhaal .Klandizie' uit zijn bundel .Kroeg lopen'. 21.05 uur: EEN ZONDAG IN DE ZOMER. Een toneelspel van de Engelse schrijver David Mercer In een Nederlandse vertaling en onder regie van Theun Lammertse. De Vara heeft van David Mercer eerder het stuk ,Daar waar het verschil begint' uitge zonden. ,Op een zondag ln de zomer* «peelt zich af in een luxe-flat ln Londen waar drie meisjes (Chris tine Ingeborg Elsevier, Sue-Paula Petri en Blddy-Marja Harbraken) samenwonen. Die wereld is er een van onderlinge nijd maar ook van ogenschijnlijke zekerheid en welstand. De vrienden, die ze zich kiezen, staan klaar om hun levensstijl te waarborgen. Op een zon dagmiddag, waarop de drie meisjes hun vrienden hebben geïnviteerd voor de thee, laat Biddy's vriend Nicholas (Cor van Rijn) Lang op zich wachten. In de broeierige hete. sfeer groeien de gevoelens van onbe hagen en weerstand tegenover Biddy en de nog afwe zige Nicholas. Als hij tenslotte verschijnt, blijkt hij deze middag te hebben uitgezocht om zijn idee van leven te toetsen aan de houding van de anderen. Daar Blijft letterlijk geen spaan van over. 22.10 uur: HADIMASSA. Cabaretmagazine van Dlmlitri Frenkel Frank, vandaag handelende over de kunst, die met de grote en de kleine k, de echte en de zogenaamde. De verschillende sket ches worden gespeeld door onder andere Loudi Nljhoff, Carola GIjsbers van Wijk, Annemarie Oster, Peronne Hosang, Ton Lensink. Willem Nijholt en Aart Staart jes. Men ziet ze in onder andere een schilder en zijn moralistisch model, een Russische schrijver en zijn contacten met het westen, een uitvoering van Hamlet ln recordtijd, een tranenverwekkende vertolking van Fllr Elise' en in een ontroerend weerzien met eein filmster uit de dertiger jaren. 22.55 uur: (NTS) JOURNAAL. zwaar in moeilijkheden als moet worden waargemaakt dat het bureau binnen 24 uur de moeilijkste opdrach ten aankan. De studiovloer is net in reparatie, met de deurwaarder-buurman valt niet te praten en een foto van de televisiehypnotiseur David Berglas zorgt voor de rest. 20.55 uur: GERTRI D STRANITZEI Gertrud rijdt over de Kurf(lrstendamm op zoek naar een parkeerplaats en schiet er een in als deze vrij komt. Ze heeft niet ln de gaten dat iemand anders op die plaats stond te wachten. Haar antwoord: wie het eerst komt, het eerst maalt. Later blijkt de gedupeerde een belangrijke klant van haar werkgever te zijn. 21.20 uur: GAMMA. Drie onderwerpen. Het internationaal Olympisch Comité heeft onlangs besloten dat vrouwelijke atleten zich moeten onder werpen aan een onderzoek naar hun geslacht. Dit onderzoek geschiedt door middel van een proef op het slijmvlies van de wang. De cellen worden microscopisch bekeken waarna te zien is of men te doen heeft met een mannelijke dan wed met een vrouwelijke cel. De KRO was in Nijmegen waar een studie wordt ge maakt over de verschillende afwijkingen bij de ge slachtschromosomen. In de reportage komt de vraag aan de orde of het slljmvliesonderzoek voldoende is om Iemand als vrouw-man te kunnen kwalificeren. De tweede reportage in Gama is gewiju aan op de zon voorkomende onzichtbare lichtgolven. Ze zijn kort geleden door een camera, die ontwikkeld is in het laboratorium voor ruimte-onderzoek te Utrecht met medewerking van de technische hogeschool in Delft, gefotografeerd. Tenslotte een bezoek aan het radio blo- logisch instituut te Rijswijk waar onderzoekingen wor den verricht naar stoffen, die de afstoting van nieuw weefsel kunnen onderdrukken. Bij de harttransplanta ties in Zuid-Afrika la gebruik gemaakt van preparaten die in Rijswijk bij dierproeven zijn ontwikkeld. 22.00 uur: (CVK-IKOR) DICHTERBIJ DE PROFETEN. 22.30 uur: (NTS) JOURNAAL. BELGIË-NED. 14.05 uur: SCHOOLTELEVISIE. Natuurwetenschappen - techniek. 18.25 uur: FRANSE LES. 18.55 uur: ZANDMANNETJE. 19.00 uur: FEUILLETON: ZORRO. 19.25 uur: OLYMPISCHE SPELEN. IJshockey Tajecho-Slowakije - West-Duits]and. 20.00 uur: JOURNAAL. 20.25 uur: SHERLOCK HOLMES 21.15 uur: DEBAT. POLITIEKE ACTUALITEITEN. 22.05 uur: PREMIÈRE: De nieuwe films in de Belgische bioscopen. 22.35 uur: JOURNAAL. 18,55 uur: (NTS) PIPO DE CLOWN 19.00 uur: NIEUWS IN HET KORT. 19.03 uur: VAN GEWEST TOT GEWEST. 19.15 uur: OLYMPISCHE WINTERSPELEN. Reportage van de derde en vierde race twee-mans bobslee. 20.00 uur: JOURNAAL. 20.20 uur: (KRO) MIJN BROER EN IK. Het reclamebureau .Profijt' van de broers Jons en Sander Kaileman (Jan Blaaser en John Lantlng) komt BELGI15-FRANS KANAAL S EN 8 14.00 Schooltelevisie; 18.25 Nieuws; 18.30 Schooltelevi sie; 18.55 De liberale gedachte; 19.25 Kleuterbedtijd 19.30 De meisjes van Suresnes; 20.00 Journaal; 20.30 Speelfilm: The Young savages (1961); 22.10 Nieuwe films; 22.55 Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL (LILLE) KANAAL 12 10.00 Schooltv; 11.00 Schooltv; 11.45 Olympische Spe len; 13.00 Tele-mide, journaal; 14.00 Schooltv; 16.30 Jeugdprogramma; 19.25 Regionaal journaal; 19.40 Syl- vie; 20.00 Tele-soir, journaal; 20.20 Olympische Spe len; 21.00 De trouwdag van mevrouw Beulemans; 23.05 Tole-nuit, journaal. (ADVERTENTIE) Jlen- \J& ^ere' muis Ater^ 70 c< (Van onze rtv-redacteur) Teleac begint zondag 11 februari met Jongbloed gaat daarbij in op de niediseh-psychologische aspecten van (ADVERTENTIE) Door de speciale combinatie van tarwebloem en boekweit bloem maakt u hiermee heer lijke goudgele pannekoeken. Echte smulpannekoeken Koopmans Pannekoekmeel Speciaal speciaal voor Pannekoeken l het verblijf van de mens in de ruim te; met andere woorden, de situatii waarin de mens fysiek en psycho logisch komt te verkeren wanneer hij de aarde en diens naaste omgeving verlaat. Deze televisiecolleges willen en wat de maatregelen en voorzienin gen zijn die een lang verblijf in de ruimte mogelijk maken. Na een inleiding en algemene be schouwingen over het verblijf in de wereldruimte komen achtereenvol gens aan de orde: de voorziening in de eerste levensbehoefte van de ruim tevaarder, de versnellingen waaraan hrj onderhevig is. de gewichtloosheid de mogelijkheid deze tegen te gaan, ruimte. Tot slot volgen dan nog de beschouwingen over het leven in een uiterst snel ruimteschip en over de mogelijkheid van leven buiten onze aarde. Een en ander heeft tot doel op syste matische w|jze een beeld te geven van de vele en grote zorgen die de ruimtevaartartsen zich in samenwer king met de technici moeten getroos ten om nu en in de toekomst de be mande ruimtevaart naar wens te doen verlopen. Men zal tevens een in druk kunnen krijgen van de grote, maar toch begrensde mogelijkheden van de huidige en de toekomstige ruimtevaart. Een belang daarvan i (ADVERTENTIE) I helpt u eruit J (en spa$rt bovendien de msag; I Poeders, tabletten, ipachets^^, ren op dit gebied is bereikt en dat men anderzijds stelling kan nemen tegen overdreven voorstellingen van de mogelijkheden van menselijk ver keer in de onmetelijke wereldruimte. De serie kan worden gerangschikt onder de thematische cursussen van Teleac. Auteur ine dat men enerzijds inzicht krijgt in het overweldigend vele dat in enkele ja- Prof. dr J. Jongbloed werd in 1895 ge boren. In 1917 behaalde hij zijn internatio nale vliegbrevet, het 35ste dat in Nederland werd uitgereikt Later werd hij vlieginstructeur en maakte deel uit van ae in die dagen beroem de escadrille van Versteegh: ,De vijf vingers'. Hij bleef tot 1940 als reserve officier-vlieger aan de luchtvaartaf deling verbonden, van 1927 tot 1931 tevens als vlieger-arts. daar hij in tussen de medische studie had aange- stfjgen ln de atmosfeer en door zijn grondleggend werk over de invloed van versnellingen, die bij het vliegen kunnen optreden, op de bloedsomloop. Op deze laatste onderzoekingen Is het werk met de menselijke centrifu ge gebaseerd. Het is mede aan zijn initiatief te danken, dat in samenwerking met anderen het nationaal lurhtvaartge- neeskundig centrum te Soesterbere tot stand kwam, waardoor Nederlana ln het unieke bezit is gekomen van een centraal instituut voor alle vlie- gerkeuringen en voor research op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied. Hij schreef het boek overzicht van de ge mens waarvan de Utrechtse universiteit in de lucht- vaartfysiologie en in 1942 hoogleraar ln de medische fysiologie, eveneens te Utrecht. Zijn groot aantal wetenschappelijke publlkaties bewegen zich vooral op de gebieden van de luchtvaart- en rulmtevaartgeneeskunde en van het mechanische hart-longsysteem. H|j heeft op luchtvaart"eneeskundig gebied vooral Internationale bekend heid eekregen door zijn ontdekking van ae decompressieziekte bij snel negende druk ter perse is en het boek luchtvaartgeneeskunde. In 1929 maakte hij als vlieger en arts één der KLM-proefvluchten naar het toenmalige Nederlands-Oost-Indië mee. om de passagiersvluchten voor te bereiden. In de oorlog vertegenwoordigde hij de Utrechtse universiteit in het hoog- lerarenverzet Hij was gedurende het studiejaar 1958/"59 rector-magnifïcus van de Utrechtse universiteit. Prof. Jongbloed vervult of vervulde vele functies op het gebied van de luchtvaart. Zo was hflom lid van de raad voor de luchtvaart; luchtvaart geneeskundig adviseur van het mini sterie van verkeer en waterstaat; voorzitter van het nationaal lucht vaartgeneeskundig centrum: lid van de Aero-Space Medical Panel van de AGARD (NATO)oud-voorzitter van de medische commissie der NS F; oud-lid van de commissie van toezicht van de nationale luchtvaartschool en ln 1956 voorzitter van het eerste Europese congres voor luchtvaartge neeskunde, dat ln Scheveningen is gehouden. ADVERTENTIE Arme Tol Vardis, die gedoemd was om werkeloos toe te zien en moest blijven rondhangen in de hoop dat zijn collega Mare weer op dezelfde manier zou terugkeren als hij ver dwenen was. Maar de aardlingen hadden met zulke orders niets te maken. Na al hetgeen Mare en de andere vrienden van Shastar voor Jlloot Storm en de ontwikkeling 3r aardse ruimtevaart hadden ge daan, achtte Arend het niet minaer dan een staaltje van zijn plicht om de verdwenen kapitein op te sporen. Niemand wist wat hun te wachten stond aan gene zijde van die zwar te vlek, doch het had weinig zu> om hier alsmaar doelloos rond te kruisen ln de hoop dat Mare wel weer eens kwam opdagen. Arend deelde zijn besluit aan zijn colle- fa's Sanders en Finnlgan mee, die Lt natuurlijk met gemengde gevoe lens aanhoorden. Evenals trouwens Tol Vardis, die zo zoetjesaan net wachten beu was. Allen wensten hun succes, terwijl Arend de machi ne in positie bracht en voorzichtig op het centrum van de zwarte vlek begon aan te koersen. Ferdydik voel de nog zo goed de Lunapolis-dlsei- pline, dat hij bijna werktuiglijk zijn actie-uitrusting omhing en de zuurstofhelm opschroefde. DOOR RDM BR OODDBN Vertaling: Frédèrlque ras Schouwe! 72 Wat Caddie betrof konden ze rustig verdwijnen. Ze had geen enkel ver langen een van beiden nog te zien en aan de nieuwe keukentafel zittend, drong de gedachte zich aan haar op dat ze nu alles verloren had: Topaas. Hugh, zelfs de strijd; over enkele minuten zou ze Fanny verloren heb ben iedereen, alles waar ze echt om gaf) ze was Caddie alleen, met niets en niemahd om zich aan vast te houden. Ze zou nu altijd alleen zijn en het was op dat moment dat Cad die een verbijsterende ontdekking deed: ze was alleen, verslagen, ze was alles kwijt en ze was nog al tijd zichzelf, Caddie, nog helemaal Intact. Dus komt het er niet op aan wat Je overkomt, dacht Caddie. Je gaat gewoon verder Weer had ze het gevoel dat een te nauw vlies in haar geest gespleten was. een vlies van angst of boosheid, jaloezie, rampzaligheid. Nu was dit kapot of weg en liet haar ontsnappen naar een nieuwe dimensie die groter was dan zijzelf; van dezelfde groot heid als ze die nacht in Milaan even had gezien: liefde, muziek, moeilijk heden, al die dingen schenen je deze macht te geven. Alsof ze een heel oude dame was. scheen ze terug te kijken op haar ja ren: Ik ben In deze paar weken een stuk volwassener geworden, dacht Caddi-meer. vermoedelijk dan sommige mensen gedurende hun hele leven. Het had pijn gedaan, maar het was een gestadige groei en het scheen haar toe dat er al eerder mijl palen geweest waren: toen Hugh naar school ging en zij uit hun ge lukzalige onbewustheid werd gerukt ik was voordien een heel klein meisje en het schoot haar te bin nen hoe jong de andere meisjes van kostschool haar voorgekomen waren toen zij op het Victoria-station in de wachtkamer had gezeten. Dan To paas. met wie ze zeer gelukkig ge weest was en van dit geluk beroofd werd; ze kromp nog altijd ineen als ze eraan dacht. Daarna dacht ze aan dat moment in Milaan in La Scala, .het moment van Gilda', zoals ze het bij zichzelf noemde, toen zij met onvermoede helderheid een inzicht in het leven had gekregen. Dat. dacht ze, was het belangrijkste ogenblik van mijn leven ,en ik heb de nodige ogenblikken meegemaakt', had ze kunnen zeggen, .hoewei ik noe geen twaalf ben'. Nu, op dit ogenblik, be angstigend als het was, was zij niet bang. Ze herkende het het was slechts een nieuwe doorbraak, een nieuwe groei. Op deze ene dag was zij, Caddie, verscheurd, gekwetst, verraden, en toch. zat ze daar nu in de keuken, nog altijd mezelf, dacht Caddie. Er waren zelfs compensa ties: de keuken was vol leven, met een wat dramatische sfeer of zij een heldin was Beppino en Gianna wa ren de rekening van de gebroken borden en flesjes komen brengen en staarden haar met ronde ogen aan. De mare van haar bezoek aan de .arciprete' had zich ln het dorp ver spreid. in de .trattoria' wisten ze dat Rob en Fanny weggingen en Beppmo en Gianna hadden als blijk van bewondering en medeleven si naasappelen en zelfs citroenen mee gebracht. Celestina, die twee sinaas appels voor Caddie uitperste, was tot in het diepst van haar simpele ziel geschokt door Robs en Fanny's ver trek. Als zij weggingen, waarom gingen de kinderen dan niet mee? Hoe meer kinderen hoe beter, had Celestina altijd voetstoots aangeno men, maar de Engelsen waren, zo als ze tegen Giulietta zei. onnatuur lijk: ze zonden hun kinderen naar bed of ze ziek waren terwijl ze volmaakt gezond waren; naar kost school of het wezen waren .questa povera piccola' Caddie ging naar kostschool en ze mochten geen glaasje wijn of martini drinken. Door haar jaar in Londen kende Ce lestina de gewoonten van de Engel sen en ze had diep medelijden met Caddie. Een windvlaag schudde het huis met een langgerekt geloei; de luiken rammelden en het volgende ogenblik lenzuole!' kreet Giulietta. .Mijn wasgoed!' Samen met Beppino en Gianna rende ze de tuin in. Caddie rende hen achterna, maar er stond zo'n wind op het terras dat ze zich nauwelijks staande kon houden. Haar haren zwiepten ln haar ogen, haar rok sloeg om haar benen. Het hele meer en de hemel waren ver anderd; de bergen gingen schuil achter vliegende wolken en regen, de lucht was zwart. Toen volgden er twee zulke donderslagen dat Gi anna gilde en zij en Beppino hun handen over hun oren hielden. .Stupidi, paurosi, vigliacchi!' Help mij!' mlde Giulietta. Terwijl Caddie naar de waslijn rende, zag ze dat tot meer naar de andere t len. Caddie hielp Giulietta met de bolstaande lakens en slopen. Natte handdoeken sloegen in hun gezicht, tafellakens werdén uit hun handen gereten. Toen ze a! het wasgoed van de lijn hadden gehaald, waren ze bulten adem en nat van het zweet, hun gezichten deden pijn van de prikkende regen en hun haren en kleren waren druipnat Toen ze bij de keukendeur waren, zagen ze Mario met zijn jas over zijn hoofd naar de villa rennen. ,We moeten maar even wachten' zei Rob. .Het is zo voorbij. Het duurt nooit lang", zei Rob. .Het zou dwaasheid zijn nu weg te^ gaan. Jij zou druipnat mij!' gilde Giulietta. Terwijl Caddié iar aé waslijn rende, ver in het meer het water ruw wit wa_ en dat de wind de golven opzweepte: het schuim spatte hoog over de rotsen. Er kwam een wind vlaag van de andere kant. een vlaag die Caddie bijna deed rondwervelen. Die bracht nog meer donderwolken en zo dichtbij dat ze boven de tuin leken te hangen, terwijl iedere don derslag van de ene berg over het fers gepakt. Fannv droeg het reis pakje dat ze aan gehad had toen ze kwam, met de kleine, slappe hoed. Haar tas en handschoener." .agen op het bed en: .Laten we nergens op wachten', smeekte ze De hand waar aan Robs robijn glinsterde, was zó gebald dat alle knokkels uitpuilden. .Lieveling, wees niet zo gesoannea. Straks is het net of dit allemaal niet Sbeurd is'. at kan ik niet geloven'. ,Je zult het zien'. .Hoor de wand eens', zei Fanny .Het is maar wind', zei Rob. .On weer; het gaat vanzelf voorbij net als dit. We moeten ons verstand be waren. Ze hebben dapper gestreden. Goed. ze hebben verloren, dat is al les. Als wij eenmaal getrouwd zijn, komt alles wel in het reine. lAêt het denken', beval hij. .Kom. ik ga een drankje voor je klaarmaken', maar er volgde een donderslag en nog één, zo dichtbij dat het boven de slaapkamer leek. Daarop vloog het raam open en de stormwind en giet- regen kwamen binnen terwijl Cele stina de deur openduwde. Fanny sprong op om het raam te sluiten en: ,Cne cosa succede?' zei Rob hef tig, ,Cosa?' Celestina stond tezen de deur naar adem te snakken "Ze moet de trap opgehold zijn, dacht Fanny, die haar best deed het raam dicht te krijgen en het was geen kleinigheid voor Celestina te rennen. (Wordt vervolgd) nou ja. ju moot- i beeld, achtte het onnodig mete zeggen, dat jack van je houdt. grimes verried het me. maar zelfs J'J hield een feit verborgen, dat jack's toestand kon vbwaren r^ïps

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 7