I J.A.H. m Hoef laken nv TWEE SERVICEMONTEURS TWEE HULP-GASFITTERS chef Van de Velde uw drukker 16 PERSONEEL 4 ENKELE FLINKE WERKKRACHTEN en inkoopadministratie hoofdoperators DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. analisten DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. G0ED INGEVOERD AGENT chauffeur/verkoper J. A. VERDONK ZN „de Schelde" goede vaklieden DE NV WATERLEIDING MI) MIDDEN-ZEELAND' TEKENAAR TRANSPORTLEIDINGEN NV NETTENBOUW AMERSFOORT heeft plaats voor een RAYONLEIDER/HOOFDÖITVOERDER procesbedienings- vaklieden PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 7 OKTOBER 1967 NV v h BODOAERT CO IJZERGIETERI] MIDDELBURG heeft in haar afdeling grof-bankwerkerij plaatsingsmogelijkheid voor VOOR HET AFWERKEN VAN GIETSTUKKEN. Sollicitaties bij de bedrijfsleiding of telefonisch no 01180-3243* Buiten werktijd no 01180-5433. LOODGIETERS GEVRAAGD Installatiebedrijf WISSE - KORTGENE TeL 01108-221. NIEUWDORP. Het bestuur van de Chr. Nat. School vraagt m i v 10 januari 1968 een vakonderwijzeres voor nutt. handwerken Brieven vóór 14 oktober aan het hoofd der school: A. Willemse, Pr. Irenestraat 4, Nieuwdorp. Wegens snelle uitbreiding van ons bedrijf zoeken wij met spoed Ook zij die hiervoor opgeleid willen worden zijn van harte welkom. AANMELDEN: In verband met de uitbouw van onze inkoopdienst zoeken wij een Onder rechtstreekse verantwoording aan het hoofd van de inkoopdienst wordt deze funktionaris de na volgende taken toevertrouwd: inrichting van de prijzen-administratie; inrichting van en het regelmatig toezicht op de order administratie en de bewaking van levertijd; registratie van de fakturen; verzorging van de dokumentatie overeenkomstig de richtlijnen van de bedrijfsarchievaris; in voorkomende gevallen korrespondentie met leve ranciers. De inkcfopdienst bestaat uit een zuiver commerciële sektor, een expeditiegroep en een ontvangstcentrum. Voor bovengenoemde funktionaris ligt er de mogelijk heid de administraties van de verschillende afdelingen tot een integrerend geheel te maken. Wij achten hiervoor een middelbare opleiding, gevolgd door M.B.A. noodzakelijk en korrespondentiediploma's Engels en Duits gewenst. Daarnaast zijn goede leiding gevende en kontaktuele eigenschappen en enige jaren ervaring in een verkoop- of inkoopadministratie belang rijk. Leeftijd 28 - 35 jaar. Inzake de huisvesting verlenen wij onze bemiddeling. Uw brief vermeldende levensloop, vergezeld van een recente pasfoto met in de linker bovenhoek de letters I.A. worden gaarne binnen 10 dagen verwacht door de chef van de afdeling Personeelszaken van Hoechst- Vlissingen N.V., Postbus 65, Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot nieuw terrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968 met de pro- duktie beginnen. Het ligt In de bedoeling deze be drijven met Nederlandse medewerkers te bemannen. Zowel voor de Latex fabriek in de Botlek als voor de Styronfabriek in Terneuzen zoeken wij nog enige ervaren (wachtchefs) Het diploma machinist A wordt vereist, diploma chemisch vakman A wordt op prijs gesteld. Minstens 5 jaar ervaring als operator in een chemisch bedrijf, bij voorkeur in de polymerisatietechniek. Leidinggevende capaciteiten. Leeftijd ±30-40 jaar. Wij bieden een functie met voldoende groeimogelijkheden voor de juiste kracht, goede salariëring en sociale voorzieningen, bemiddeling bij het vinden van passende huisvesting, ruime verplaatsingskostenregeling, gratis personeels- vervoer etc. Hebt u interesse voor deze functie, schrijft u dan aan Dow Chemical (Neder land) N.V., afdeling personeelszaken, postbus 112, Hoogvliet, onder vermelding van nr. 251 of aan Dow Chemical (Nederland) N.V., afdeling personeelszaken, postbus 48, Terneuzen, onder nr. 340 PZC POSTBUS 11? HOOGVLIET POSTBUS 48, TERNEUZEN Nieuwe uitbreidingen van onze chemische fabrieken te Terneuzen zullen de werkzaamheden in ons centraal laboratorium aanzienlijk doen toenemen. Teneinde deze meerdere werkzaamheden te kunnen opvangen, zoeken wij kontakt met Het aksent van het werk zal hoofdzakelijk liggen op de volgende gebieden; organisch-analytische chemie instrumentele analyse gaschromatografie. Ingevolge deze gevarieerde werkzaamheden zal er dikwijls een beroep worden gedaan op eigen initiatief. Wij zijn van mening dat voor het vervullen van deze funkties de volgende kwalifikaties noodzakelijk zijn middelbare schoolopleiding leerling analisten diploma ervaring op een der bovengenoemde gebieden. Indien noodzakelijk kan voor huisvesting op korte termijn worden gezorgd. Wanneer u niet ouder bent dan ca. 30 jaar en interesse hebt voor bovenge noemde funkties, schrijft u dan aan onze personeelsafdeling onder referentie- nummer 338 pzc POSTBUS 48, TERNEUZEN Fabrikant van vloerwassen en vloerreini- zoekt een ln hot rayon Zeeland en West-Brabant. Belangstellenden gelieven te schrijven onder no. 967, bureau PZC, Middelburg. GEVRAAGD met rybewys O. Voor onze artikelen: coca-cola - FANTA - SPRITE Pottenmarkt 18 - Telefoon 2364 - IVïiddelhurg N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK VLISSINGEN LID VAN DE RIJN-SCHELDE GROEP vraagt voor haar bedrijven te Vlissingen en Terneuzen In verband met de toenemende activiteiten op het gebied van industriële apparaten en montage werkzaamheden voor fabrieksin- stallaties kunnen worden geplaatst plaatwerkers constructie bankwerkers b ankwerker s draaiers frezers boorders pijpenbewerkers lassers (N.V.L., CO2, Argon Are, Autogeen) machineb ediener s tr ansp orteurs kraandrijvers Gegadigden moeten bereid zijn hun werk zaamheden te verrichten zowel in het be drijf als op karwei. Bij het eventueel betrekken van een wo ning verlenen wij onze medewerking. Inlichtingen over het werk en de arbeids voorwaarden kunt u zowel schriftelijk als mondeling verkrijgen bij de afdeling Per soneelszaken, Glacisstraat 165, Vlissingen. Tel. 01184-5555, toestel 386. Frans den Hollanderlaan 10 - GOES roept gegadigden op voor de functie van TAAK: zelfstandige voorbereiding van nieuwe hoofd transportleidingen, waaronder. vergelijking tracémogelijkheden aanvragen vergunningen overleg grondeigenaren en overheidsinstanties maken van bestektekeningen en begrotingen overleg met afd. uitvoering. VEREISTENervaring ln soortgelijke functie leeftijd 30 k 35 jaar goede omgangsvormen. SALARIS: op basis rijksregeling, nader overeen tc komen en afhankelijk van oplëiding en ervaring. SECUND. ARBEIDSVOORWAARDEN: van toepassing zyn de ziektekostenregeling IZA-Zeeland Btudlelcostenregeling verhuiskostenregeling e d. STANDPLAATS: GOES Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad te zenden aan de direc teur, Postbus 121 te Goes. Filiaal Breda, Hoge Steenweg 8 Telef. 01600-46850 Speciaal bedrijf in het bouwen ondergrondse LS-netten bovengrondse LS-netten openbare verlichting sportveldverlichting scheepvaartverlichting en in het onderhoud van be staande verlichting en LS-net ten. DE TAAK OMVAT: het voorbereiden, plannen, organiseren en afrekenen van de in dat rayon voorkomende werken, met een bezetting van totaal 100 personen, werkzaam voor overheida- en semi-overheidsbedrijven. EISEN: minimaal V.E.V. sterkstroom-diploma, uit gebreide praktische ervaring, vlotte om gangsvormen en commercieel Inzicht. geboden wordt: zelfstandig werk, vaste aanstelling met opname in het pensioenfonds en salaris afhankelijk van ervaring en capaciteit. Sollicitaties te richten aan: kantoor NV Nettenbouw, Breda. Voor onze Elektrotechnische Afdeling vragen wij enkele De werkzaamheden, die in grote mate verantwoordelijk heid en zelfstandigheid met zich meebrengen, zullen bestaan uit het toezicht op en de bediening van een elektro-thermische fosforoven. Een L.T.S.-diploma (elektrotechniek) en enige ervaring met sterkstroom is noodzakelijk. De werkzaamheden worden in kontinudienst verricht. Bij de woningvoorziening kan worden bemiddeld. Brieven (met vermelding van levensloop, opleiding en ervaring) vergezeld van een recente pasfoto, met in de linker bovenhoek van de brief de letters Reg., binnen tien dagen te zenden naar de chef van de afdeling Personeelszaken van Hoechst-Vlissingen N.V., Post bus 65 te Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. zal op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven bouwen. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek, zullen begin 1968 met de produktie beginnen. Het ligt in onze bedoeling deze bedrijven met Nederlandse medewerkers te bemannen. Een aantal van hen zal een uitgebreide training ont vangen in één van de fabrieken van de moedermaat schappij in Duitsland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 16